Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

AJOVY

Teva

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 225 mg
(Klar till opalescent, färglös till lätt gulaktig lösning)

Analgetika, medel vid migrän

Aktiv substans:
ATC-kod: N02CD03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.

AJOVY

225 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
fremanezumab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad AJOVY är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder AJOVY
3. Hur du använder AJOVY
4. Eventuella biverkningar
5. Hur AJOVY ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad AJOVY är och vad det används för

 

Vad AJOVY är

AJOVY är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen fremanezumab; en monoklonal antikropp, d.v.s. en sorts protein som känner igen och binder till ett specifikt mål i kroppen.

Hur AJOVY fungerar

Vid migrän har en substans i kroppen, en så kallad kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP) en viktig roll. Fremanezumab binder till CGRP och hindrar den från att verka. Den minskade CGRP-aktiviteten leder i sin tur till färre migränattacker.


Vad AJOVY används för

AJOVY används för att förebygga migrän hos vuxna som har minst 4 dagar med migrän per månad.


Vilka är fördelarna med att använda AJOVY?

AJOVY ger färre migränattacker och färre dagar med huvudvärk. Detta läkemedel mildrar även den funktionsnedsättning som förknippas med migrän samt minskar behovet av läkemedel som används för behandling av migränattacker.2. Vad du behöver veta innan du använder AJOVY

Använd inte AJOVY

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot fremanezumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får symtom på en allergisk reaktion, t.ex. andningssvårigheter, svullnad i läppar och tunga eller kraftiga hudutslag efter att du har injicerat AJOVY.


Tala om för läkaren om du har eller har haft en hjärt-kärlsjukdom (problem som påverkar hjärtat och blodkärlen) innan du använder detta läkemedel eftersom AJOVY inte har studerats på patienter med vissa hjärt‑kärlsjukdomar.

Barn och ungdomar

AJOVY rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte har studerats i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och AJOVY

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du bör inte använda AJOVY under graviditet eftersom effekten av detta läkemedel på gravida kvinnor är okänd.


Om du ammar eller planerar att amma, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du och läkaren ska bestämma om du ska använda AJOVY när du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

AJOVY innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder AJOVY

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


AJOVY injiceras under huden (subkutan injektion). Läkaren eller sjuksköterskan kommer att förklara för dig eller din vårdgivare hur injektionen ska ges. Injicera inte AJOVY innan du eller din vårdgivare har instruerats av läkaren eller sjuksköterskan.


Läs igenom ”Bruksanvisning” för den förfyllda sprutan noggrant innan du använder AJOVY.


Hur mycket och när du ska injicera

Läkaren kommer tillsammans med dig att diskutera och bestämma det mest lämpliga doseringsschemat. Det finns två rekommenderade doseringsalternativ:

 • en injektion (225 mg) en gång i månaden eller

 • tre injektioner (675 mg) var 3:e månad.

Om din dos är 675 mg ska du injicera de tre injektionerna à 225 mg efter varandra men på olika injektionsställen.


Använd någon form av påminnelse såsom att anteckna i en kalender eller en dagbok för att komma ihåg när du ska ta nästa dos, så att du inte glömmer en dos eller tar en dos för tidigt efter den senaste dosen.

Om du använt för stor mängd av AJOVY 

Om du har använt för stor mängd av AJOVY ska du tala om det för läkaren.


Om du har glömt att använda AJOVY

Om du har glömt en dos av AJOVY, injicera den glömda dosen så snart du kan. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du är osäker på när du ska injicera AJOVY, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande lindriga till måttliga, kortvariga lokala hudreaktioner runt injektionsstället kan förekomma:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Smärta, förhårdnad eller rodnad vid injektionsstället


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Klåda vid injektionsstället


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Hudutslag vid injektionsställetRapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur AJOVY ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på sprutetiketten och ytterkartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i kylskåp (2 °C‑8 °C). Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Detta läkemedel kan tas ut ur kylskåpet och förvaras vid högst 25 °C under en period om maximalt 24 timmar. Läkemedlet måste kastas om det har förvarats utanför kylskåp i mer än 24 timmar.


Använd inte detta läkemedel om du märker att ytterkartongen har manipulerats, sprutan är skadad eller om läkemedlet är grumligt, missfärgat eller innehåller partiklar.


Sprutan är endast avsedd för engångsbruk.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är fremanezumab.

  Varje förfylld spruta innehåller 225 mg fremanezumab.

 • Övriga innehållsämnen är: histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, sackaros, dinatriumedetat (‑dihydrat), polysorbat 80, vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

AJOVY är en injektionsvätska, lösning (injektionsvätska) i en förfylld spruta med en fast injektionsnål, som ligger förpackad i ett tråg. AJOVY är en klar och färglös till lätt gulaktig lösning. Varje förfylld spruta innehåller 1,5 ml lösning.


AJOVY finns i förpackningar med 1 eller 3 förfyllda sprutor. Eventuellt finns inte alla förpackningsstorlekar i ditt land.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

TEVA GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Tyskland


Tillverkare

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Tyskland


Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB Sicor Biotech

Tel: +370 5 266 02 03

България

Актавис ЕАД 

Teл.: + 359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

TEVA GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 731 402 08

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 022 8400

Eesti

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007 0

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00


Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000


România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390


Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

Teva Finland

Puh/Tel: +358 20 180 5900 

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500
Denna bipacksedel ändrades senast 11/2019

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.Bruksanvisning

AJOVY 225 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

fremanezumab


Innan du använder AJOVY förfylld spruta ska du noggrant läsa igenom steg-för-steg-anvisningarna nedan.


Viktig information:

 • AJOVY förfylld spruta är endast avsedd för engångsbruk.

 • Varje AJOVY förfylld spruta innehåller 225 mg fremanezumab. Beroende på din ordinerade dos behöver du använda 1 förfylld spruta eller 3 förfyllda sprutor.

 • AJOVY injiceras under huden (subkutan injektion). Du ska inte själv injicera förrän du har fått utbildning av läkare eller sjuksköterska.

 • Läs noggrant igenom bipacksedeln för AJOVY för att lära dig mer om läkemedlet.

 • Dra aldrig tillbaka kolven då detta kan förstöra/skada den förfyllda sprutan.

 • Skaka inte den förfyllda sprutan.

 • Lägg omedelbart tillbaka kartongen i kylskåp om det finns oanvända förfyllda sprutor i kartongen.


De olika delarna på AJOVY förfylld spruta


AJOVY förfylld sprutaSteg 1: Förbered dig för en injektion


a) Ta fram följande tillbehör för injektionen:

 • 1 eller 3 AJOVY förfyllda sprutor för 1 eller 3 injektioner, beroende på din ordinerade dos.

 • 1 spritsudd per injektion.

 • 1 gasväv eller bomullstuss per injektion.

 • 1 behållare för stickande och skärande avfall.

b) Placera de tillbehör du har tagit fram på en ren och plan yta.


c) Vänta 30 minuter så att AJOVY når rumstemperatur för att minska obehag under injektionen.

 • Lämna inte den förfyllda sprutan i direkt solljus.

 • Värm inte upp den förfyllda sprutan i mikrovågsugn eller via annan värmekälla.

d) Tvätta händerna med tvål och vatten och torka dem ordentligt med en ren handduk.


e) Inspektera AJOVY förfylld spruta.

 • Kontrollera sprutans etikett. Kontrollera att det står AJOVY på etiketten.

 • Kontrollera att läkemedlet i sprutan är klart och färglöst till lätt gulaktigt.

 • Du kan se små luftbubblor i den förfyllda sprutan. Detta är normalt.

 • Använd inte den förfyllda sprutan om du lägger märke till något av följande:

  • Sprutan verkar skadad.

  • Utgångsdatum har passerat.

  • Läkemedlet är grumligt, missfärgat eller innehåller partiklar.

Inspektera sprutan


f) Välj injektionsställe.

 • Välj ett injektionsställe från följande områden:

  • Magområdet (buken) men undvik området cirka 5 cm runt naveln.

  • Framsidan av låren, cirka 5 cm ovanför knät och 5 cm nedanför ljumsken.

  • Baksidan av överarmen, området med mycket fettvävnad på den övre delen av armens baksida.

 • Om det krävs flera injektioner kan de ges i samma område eller i ett annat område (buk, lår, överarm), men du ska undvika att injicera på exakt samma ställe.

Injektionsställe


g) Rengör injektionsstället.

 • Rengör det valda injektionsstället med en ny sprittork.

 • Låt huden torka 10 sekunder innan du injicerar.

 • Injicera inte AJOVY i ett område som är ömt, rött, har blåmärken, förhårdnader, tatueringar, ärr eller hudbristningar.
Steg 2: Så här injicerar du


a) Dra nålskyddet rakt ut och kasta det.

 • Sätt inte tillbaka nålskyddet på den förfyllda sprutan, för att förhindra skada och infektion.

 • Vidrör inte nålen.

Nålskydd
b) Injicera genom att följa de fyra stegen nedan.


1. Nyp försiktigt ihop 2,5 cm av huden som du har rengjort.

2. För in nålen med en vinkel på 45° till 90° i huden som du har nypt ihop.

3. Tryck långsamt in kolven.

4. Tryck ned kolven så långt det går för att injicera allt läkemedel.

Injektionc) Ta bort nålen från huden.

 • Efter att du har injicerat allt läkemedel, dra nålen rakt upp.

 • Sätt aldrig tillbaka skyddet på nålen, för att förhindra skada och infektion.

Ta bort nålen från hudend) Tryck på injektionsstället.

 • Använd en ren, torr bomullstuss eller gasväv för att varsamt trycka på injektionsstället under några sekunder.

 • Gnid inte på injektionsstället och återanvänd inte den förfyllda sprutan.Steg 3: Kassera den förfyllda sprutan


a) Kassera den förfyllda sprutan omedelbart.

 • Lägg den använda förfyllda sprutan (med nålen fortfarande fastsatt) i en behållare för stickande och skärande restavfall omedelbart efter användning.

 • Kasta inte lösa nålar, sprutor eller förfyllda sprutor med hushållsavfallet.

 • Återvinn inte behållaren för stickande och skärande avfall.

b) Fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska hur du kasserar behållaren.Om din dos är 675 mg, upprepa steg 1 e) till 3 a) med den andra och tredje förfyllda sprutan för att injicera hela den ordinerade dosen.

Hitta direkt i texten
Av