Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mometasone Teva

Teva

Nässpray, suspension 50 mikrog/dos
(vit till benvit, ogenomskinlig)

Inflammationshämmande medel för lokal rinitbehandling

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AD09
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Mometasone Teva

50 mikrogram/dos nässpray, suspension
mometasonfuroat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Mometasone Teva  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Mometasone Teva
3. Hur du använder Mometasone Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mometasone Teva  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Mometasone Teva  är och vad det används för

 

Vad är Mometasone Teva nässpray?

Mometasone Teva nässpray innehåller mometasonfuroat, som tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison). När mometasonfuroat sprayas i näsan kan det hjälpa till att lindra inflammation (svullnad och irritation i näsan), nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva.


Vad används Mometasone Teva nässpray för?

Mometasone Teva nässpray används för behandling av symtom på allergisk snuva: hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit (allergi mot t.ex. kvalster och pälsdjur) hos vuxna över 18 år.


Hösnuva som förekommer vid vissa tider på året, är en allergisk reaktion som orsakas av att man andas in pollen från träd, gräs, ogräs eller mögel och svampsporer. Perenn rinit förekommer under hela året och symtomen kan orsakas av en känslighet för en mängd olika saker som t.ex. husdammkvalster, djurhår (eller hudavlagringar), fjädrar och vissa livsmedel. Mometasone Teva nässpray minskar svullnad och irritation i näsan och lindrar på så sätt nysningar, klåda, nästäppa eller rinnande näsa orsakad av hösnuva eller perenn rinit.


Mometasonfuroat som finns i Mometasone Teva nässpray kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Mometasone Teva

Använd inte Mometasone Teva nässpray

 • om du är allergisk mot mometasonfuroat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har en obehandlad infektion i näsan. Användning av Mometasone Teva nässpray vid en obehandlad infektion i näsan, såsom herpes, kan förvärra infektionen. Du ska vänta tills infektionen har läkt innan du börjar använda nässprayen.

 • om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Du måste då vänta tills näsan har läkt innan du börjar använda nässprayen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mometasone Teva nässpray:

 • om du har eller någon gång har haft tuberkulos.

 • om du har någon annan infektion.

 • om du använder andra läkemedel som innehåller kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion.

 • om du har cystisk fibros.

Tala med din läkare, under tiden du använder Mometasone Teva nässpray:

 • om ditt immunförsvar blir nedsatt (om du har svårt att bekämpa infektioner) och du kommer i kontakt med någon som har mässling eller vattkoppor. Du ska undvika kontakt med någon som har dessa infektioner.

 • om du får en infektion i näsa eller hals.

 • om du använder läkemedlet i flera månader eller längre.

 • om du har ihållande irritation i näsa eller hals.

När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.


Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Mometasone Teva

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Om du tar andra läkemedel som innehåller kortikosteroider för din allergi, antingen via munnen eller som injektion, kan din läkare bestämma att du ska sluta ta dem när du använder Mometasone Teva nässpray. När du slutar ta kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion, kan du uppleva symtom så som värk i leder eller muskler, svaghet och depression. Det kan också hända att du får andra typer av allergier, så som kliande, rinnande ögon eller fläckvis röd och kliande hud. Om dessa symtom uppträder ska du kontakta din läkare.


Vissa läkemedel kan öka effekterna av Mometasone Teva och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns ingen eller begränsad mängd information från användningen av Mometasone Teva nässpray hos gravida kvinnor. Det är okänt om mometasonfuroat utsöndras i bröstmjölk.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen känd information om effekten av Mometasone Teva nässpray påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Mometasone Teva innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller 20 mikrogram bensalkoniumklorid i varje dos (0,1 ml).

Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.


3. Hur du använder Mometasone Teva

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering till vuxna från 18 år är 2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång dagligen. När god effekt har uppnåtts kan dosen sänkas till 1 sprayning i vardera näsborren 1 gång dagligen. Överskrid inte denna dosering.


Hos vissa patienter kan Mometasone Teva nässpray börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Om du tidigare haft svåra besvär av hösnuva kan behandlingen behöva påbörjas några dagar innan pollensäsongen börjar.


Får du ingen effekt inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Använd inte Mometasone Teva nässpray i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.


Observera att Mometasone Teva nässpray endast ska ges till barn på ordination av läkare.


Hur du förbereder din nässpray för användning

Din Mometasone Teva nässpray har ett plastskydd som skyddar pipen och håller den ren. Kom ihåg att ta av plastskyddet innan du använder sprayen och att sätta tillbaka det efter användningen.


Om du använder sprayen för första gången måste du förbereda flaskan genom att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls:

 1. Skaka flaskan försiktigt.

 2. Placera pekfingret och långfingret på var sin sida om pipen och tummen under flaskan. Gör inte hål i pipen.

 3. Vänd pipen från dig och tryck sedan nedåt med fingrarna för att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls.


Om du inte har använt sprayen under 14 dagar eller längre bör du förbereda flaskan på nytt genom att pumpa sprayen två gånger tills en fin spraydusch erhålls.


Så här använder du din nässpray

 1. Skaka flaskan försiktigt och ta av plastskyddet (figur 1).Bilden visar hur du ska hålla i flaskan.

 2. Snyt dig försiktigt.

 3. Håll för ena näsborren och för in pipen i den andra näsborren som visas (figur 2). Bilden visar hur du administrerar läkemedlet.

  Böj huvudet lite framåt medan du håller flaskan upprätt.

 4. Börja långsamt och försiktigt att andas in genom näsan samtidigt som du sprayar en fin dusch in i näsan genom att trycka nedåt EN GÅNG med fingrarna.

 5. Andas ut genom munnen. Upprepa steg 4 för att andas in en andra sprayning i samma näsborre, beroende på vilken dos du har.

 6. Ta ut pipen ur näsborren och andas ut genom munnen.

 7. Upprepa steg 3 till 6 för den andra näsborren (figur 3). Bilden visar att du ska upprepa stegen i andra näsborren.


Efter att sprayen använts ska pipen noga torkas av med en ren näsduk eller mjukt papper och plastskyddet sättas på igen.


Hur du rengör din nässpray


 • Det är viktigt att rengöra din nässpray regelbundet, annars kanske den inte fungerar på rätt sätt.

 • Avlägsna plastskyddet och dra loss pipen försiktigt.

 • Rengör pipen och plastskyddet i varmt vatten och skölj sedan under rinnande vatten.

 • Försök inte att rengöra pipen genom att sticka in en nål eller annat vasst föremål eftersom pipen då skadas, vilket gör att du inte får rätt dos av läkemedlet.

 • Låt plastskyddet och pipen torka på en varm plats.

 • Sätt tillbaka pipen på flaskan och sätt på plastskyddet.

 • Sprayen kommer behöva tryckas igång igen med 2 sprayningar första gången den används efter rengöringen.

Om du använt för stor mängd av Mometasone Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du använder steroider under en längre tid eller i stora mängder kan de i sällsynta fall påverka några av dina hormoner.

Om du har glömt att använda Mometasone Teva

Om du glömt att använda din nässpray vid rätt tidpunkt ska du använda den så snart som du kommer ihåg det, fortsätt sedan som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Mometasone Teva

Hos vissa patienter kan Mometasone Teva nässpray börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Det är mycket viktigt att du använder din nässpray regelbundet.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Plötsliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan inträffa när man använt detta läkemedel. Dessa reaktioner kan vara mycket allvarliga. Sluta att ta Mometasone Teva och kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag

 • väsande andning eller andningssvårigheter.

När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.


Andra biverkningar

De flesta personer får inga problem av att använda nässprayen. En del personer som använt Mometasone Teva eller andra nässprayer som innehåller kortikosteroider kan uppleva följande biverkningar:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk

 • nysningar och irritation/brännande känsla i näsan

 • näsblödning

 • näs- eller halsirritation

 • sår i näsan

 • luftvägsinfektion.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • förhöjt tryck i ögat (grön starr) och/eller grå starr som orsakar synförändringar

 • skada på skiljeväggen i näsan som separerar näsborrarna

 • förändring av smak eller lukt

 • svårighet att andas och/eller väsande andning

 • dimsyn.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Mometasone Teva  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

Sprayen ska förbrukas inom 8 veckor efter första öppnandet av flaskan.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje sprayning (0,1 ml) innehåller 50 mikrogram mometasonfuroat (som monohydrat). Totala vikten av en sprayning är 100 mg.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, glycerol, natriumcitratdihydrat, citronsyramonohydrat, Polysorbat 80, bensalkoniumklorid (se avsnitt 2) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Mometasone Teva är en nässpray, suspension.

Varje flaska innehåller 60 eller 140 spraydoser.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Tillverkare

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 305/29,

Komárov, 747 70 Opava

TjeckienDenna bipacksedel ändrades senast 2020-04-16

Hitta direkt i texten
Av