FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

EQL Pharma

Filmdragerad tablett 800 mg
(Vita till off white, kapselformade, 19,5 x 8,5 mm filmdragerade tabletter märkta med ”7” och ”3” på var sin sida om skåran på ena sidan och ”F” på andra sidan)

Antibakteriella betalaktamer, penicillin

Aktiv substans:
ATC-kod: J01CE02
Läkemedel från EQL Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackningar av Fenoximetylpenicillin EQL Pharma Filmdragerad tablett 800 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Blister 20 tablett(er) (vnr 118074)
Utbytbara läkemedel:
För närvarande finns restanmälda förpackningar för Fenoximetylpenicillin Orifarm, Kåvepenin.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV.
Kåvepenin® (Filmdragerad tablett 800 mg) Blister 20 styck (vnr 036442)
Tikacillin (Filmdragerad tablett 800 mg) Blister 20 styck (vnr 458992)
Alternativ förpackning.
Startdatum: 2024-03-12
Prognos för slutdatum: 2024-11-30
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

800 mg och 1 g filmdragerade tabletter
fenoximetylpenicillinkalium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fenoximetylpenicillin EQL Pharma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fenoximetylpenicillin EQL Pharma
3. Hur du tar Fenoximetylpenicillin EQL Pharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fenoximetylpenicillin EQL Pharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fenoximetylpenicillin EQL Pharma är och vad det används för

 

Den aktiva substansen i Fenoximetylpenicillin EQL Pharma, fenoximetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.


Fenoximetylpenicillin EQL Pharma används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakteriella infektioner i hud och underhud (som t.ex. inflammation i bindväven, Borreliainfektion).


Fenoximetylpenicillin som finns i Fenoximetylpenicillin EQL Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Använd inte Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Om du är allergisk mot fenoximetylpenicillinkalium, penicilliner eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Om du är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Fenoximetylpenicillin EQL Pharma används.


Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.

Andra läkemedel och Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta då vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Fenoximetylpenicillin EQL Pharma, t ex vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat) eller mot gikt (probenecid).


Effekten av p-piller kan eventuellt påverkas av behandling med Fenoximetylpenicillin EQL Pharma.

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma med mat och dryck

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma har bäst effekt om det tas på fastande mage, eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Rådgör med läkare vid användning av Fenoximetylpenicillin EQL Pharma under graviditet.


Fenoximetylpenicillin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Fenoximetylpenicillin EQL Pharma under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du tar Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Användning för barn och ungdomar

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på infektionstyp och kroppsvikt.


Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Fenoximetylpenicillin EQL Pharma-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.

Om du har tagit för stor mängd av Fenoximetylpenicillin EQL Pharma:


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Fenoximetylpenicillin EQL Pharma:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magbesvär, främst illamående eller lös avföring samt hudutslag.


Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Överkänslighetsreaktion med feber och/eller ledvärk. Nässelutslag, blodbildsförändring (eosinofili).


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare: Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).


Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.


Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Fenoximetylpenicillin EQL Pharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30 °C.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. Dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 tablett innehåller:

Den aktiva substansen är fenoximetylpenicillinkalium 800 mg respektive 1 gram.

Övriga innehållsämnen är povidon, mikrokristallin cellulosa, talk, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

800 mg: vita till benvita ovala, 19,5 x 8,5 mm, filmdragerade tabletter, märkta med ”7” och ”3” på varsin sida av skåran på tablettens ena sida och med ”F” på tablettens andra sida.

1g: vita till benvita ovala, 21 x 9,5 mm, filmdragerade tabletter, märkta med ”E” och ”86” på varsin sida av skåran på tablettens ena sida och omärkta på tablettens andra sida.


Förpackningsstorlek:

14, 20, 30, 40 och 100 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning

EQL Pharma AB

Stortorget 1

222 23 Lund

Sverige


Tillverkare

APL Swift Services Malta Ltd

HF26, Hal Far Industrial Estate

Hal Far Birzebbugia

BBG 3000

Malta


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-03-30

Hitta direkt i texten
Av