FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Doxycyklin EQL Pharma

EQL Pharma

Tablett 100 mg
(Grågul, rund, bikonvex tablett med skåra. Diameter 9 mm. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.)

Tetracykliner

Aktiv substans:
ATC-kod: J01AA02
Läkemedel från EQL Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Doxycyklin EQL Pharma

100 mg tabletter
Doxycyklin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Doxycyklin EQL Pharma  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Doxycyklin EQL Pharma
3. Hur du tar Doxycyklin EQL Pharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Doxycyklin EQL Pharma  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Doxycyklin EQL Pharma  är och vad det används för

 

Doxycyklin EQL Pharma är ett antibiotikum som förhindrar bakteriernas tillväxt.


Doxycyklin EQL Pharma används vid behandling av lunginflammation, akut försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit), klamydiainfektioner i urin- och könsorganen. Borreliainfektioner efter fästingbett. Doxycyklin EQL Pharma används även vid akut bihåleinflammation till patienter som är överkänsliga mot penicilliner eller då behandling med penicilliner ej givit önskad effekt.


2. Vad du behöver veta innan du tar Doxycyklin EQL Pharma

Ta inte Doxycyklin EQL Pharma:

 • om du är överkänslig mot doxycyklin eller mot tetracykliner eller mot något av övriga innehållsämnen i Doxycyklin EQL Pharma.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Doxycyklin EQL Pharma

 • om du saknar produktion av saltsyra i magsäcken skall du tala om detta för läkaren

 • om du får långvarig och/eller besvärande diarré skall du kontakta läkare

 • om du har myastenia gravis (en sjukdom som förvagar musklerna)


På grund av risken för allergiska hudreaktioner bör du undvika solning, även solning i solarier, under behandlingstiden och ytterligare minst 5 dygn efter det att behandlingen har avslutats.


Barn under 8 år bör endast behandlas med Doxycyklin EQL Pharma på särskild ordination av läkare därför att denna typ av läkemedel (tetracykliner) kan påverka tandemaljen så att den missfärgas eller utvecklas ofullständigt och på grund av inlagring i det växande skelettet.

Andra läkemedel och Doxycyklin EQL Pharma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Följande läkemedel bör undvikas vid behandling med Doxycyklin EQL Pharma:

 • antacida (för behandling av sura uppstötningar)

 • järnmedicin

 • kinapril (mot högt blodtryck)

 • didanosin (mot virusinfektioner)

 • atovakvon (mot lunginflammation (pneumocystis carinii) och malaria)


Följande läkemedel kan minska effekten av Doxycyklin EQL Pharma om de tas tillsammans:

 • kalcium (bör tas minst 3 timmar före eller efter Doxycyklin EQL Pharma)

 • rifampicin (mot tuberkulos)

 • fenobarbital, fenytoin, karbamazepin (mot epilepsi)

 • omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rebeprazol, esomeprazol (minskar produktionen av saltsyra i magsäcken)


Om du vid långtidsbehandling samtidigt använder antikoagulantia (läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig) ska du tala med din läkare innan du använder Doxycyklin EQL Pharma, eftersom dosen för antikoagulantia kan behöva sänkas.

Doxycyklin EQL Pharma med mat och dryck

Effekten av Doxycyklin EQL Pharma kan påverkas vid samtidigt intag av alkohol.

Effekten av Doxycyklin EQL Pharma påverkas endast obetydligt av mjölk och mejeriprodukter eller annan mat.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Det finns risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Doxycyklin EQL Pharma under graviditet annat än på särskild ordination av läkare.


Doxycyklin EQL Pharma går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Doxycyklin EQL Pharma påverkar inte körförmågan eller användning av maskiner.

Doxycyklin EQL Pharma innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Doxycyklin EQL Pharma

Ta alltid Doxycyklin EQL Pharma enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Svälj tabletterna med ett glas vätska. Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

Ta tabletterna tillsammans med mat för att förhindra obehagskänsla i magen. Ligg inte ner när du tar tabletterna.


Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: Första dagen 2 tabletter, därefter en tablett dagligen.


Eftersom doxycyklin utsöndras långsamt ur kroppen räcker det i de flesta fall med en dos dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Doxycyklin EQL Pharma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Doxycyklin EQL Pharma

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Doxycyklin EQL Pharma

Redan efter ett par dagars behandling med Doxycyklin EQL Pharma kan tecknen på infektionen ha försvunnit, men det är mycket viktigt att du fortsätter behandlingen enligt läkarens anvisningar. Det finns annars risk för att infektionen återkommer


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Doxycyklin EQL Pharma orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber, andningssvårigheter och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller läkare kontaktas och behandlingen avbrytas.


Kontakta din läkare snarast möjligt om något av följande symtom uppstår:

Jarisch-Herxheimer-reaktion som ger feber, frossa, huvudvärk, muskelsmärta och hudutslag. Dessa symtom är oftast självbegränsande. Detta inträffar kort tid efter påbörjad doxycyklinbehandling av infektioner orsakade av spiroketer såsom borreliainfektion.


Illamående, kräkningar och diarré är vanligt förekommande biverkningar. För att minska dessa biverkningar kan du ta Doxycyklin EQL Pharma tillsammans med mat.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

 • Illamående

 • Kräkningar

 • Diarré


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

 • Hud- och nässelutslag

 • Överkänslighet mot solljus (se även avsnittet ”Varningar och försiktighet”)


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

 • Överkänslighetsreaktion

 • Minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

 • Nagelavlossning

 • Hudrodnad

 • Slemhinne- och hudinflammationer av olika svårighetsgrad

 • Förhöjt tryck i huvudet (som kan ge symtom i form av huvudvärk eller nedsatt synskärpa)

 • Inflammation i tjocktarmen.


Svampöverväxt i munnens eller slidans slemhinnor kan ibland uppstå beroende på att den normala bakteriefloran påverkats, och kan orsaka inflammation. Om besvär uppträder och kvarstår under flera dagar eller upplevs som svåra, kontakta läkare.
Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Doxycyklin EQL Pharma  ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. Dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är doxycyklinmonohydrat motsvarande 100 mg doxycyklin per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, hypromellos, laktosmonohydrat, talk, magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Grågul, rund och kupad tablett med brytskåra.


Blister med 10 eller 15 tabletter i förpackningsstorlekarna 10, 15, 20, 30 och 100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

EQL Pharma AB

Stortorget 1

222 23 LundDenna bipacksedel ändrades senast 2018-05-21

Hitta direkt i texten
Av