FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Esomeprazol ratiopharm

Teva

Enterokapsel, hård 40 mg
Avregistreringsdatum: 2020-10-12 (Tillhandahålls ej) (tydligt ljusröda innehållande vitt eller nästan vitt granulat. Kapselstorlek: nummer 1)

Protonpumpshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BC05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Esomeprazol ratiopharm

20 mg respektive 40 mg enterokapsel, hård.
esomeprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Esomeprazol ratiopharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Esomeprazol ratiopharm
3. Hur du använder Esomeprazol ratiopharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Esomeprazol ratiopharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Esomeprazol ratiopharm är och vad det används för

 

Esomeprazol ratiopharm innehåller en läkemedelssubstans som heter esomeprazol.

Esomeprazol tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”, vilka verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen.


Esomeprazol ratiopharm används för att behandla följande tillstånd:


Vuxna

 • Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD)
  Detta är ett sjukdomstillstånd då syra från magen läcker in i matstrupen och orsakar smärta, inflammation och halsbränna.

 • Sår i magen eller övre delen av tarmen som är infekterade av en bakterie som kallas ”Helicobacter pylori”
  Om du har sådana sår kan läkaren även förskriva antibiotika för behandling av infektionen och för att möjliggöra sårläkning.

 • Magsår som orsakas av så kallade NSAID-läkemedel (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel)
  Esomeprazol ratiopharm kan också användas för att förebygga uppkomst av magsår om du behöver fortgående behandling med NSAID-läkemedel.

 • För mycket syra i magen orsakad av en tumör i bukspottkörteln (Zollinger-Ellisons syndrom).

 • Fortsatt behandling för att förebygga nya blödningar
  från sår efter första behandling med intravenöst esomeprazol.


Ungdomar från 12 år

 • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). Det är när syra från magen läcker in i matstrupen (förbindelsen mellan munnen och magen) och orsakar smärta, inflammation och halsbränna.

 • Sår i magen eller övre delen av tarmen som är infekterade av en bakterie som kallas ”Helicobacter pylori”. Om du har sådana sår kan läkaren även förskriva antibiotika för behandling av infektionen och för att möjliggöra sårläkning.

Esomeprazol som finns i Esomeprazol ratiopharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Esomeprazol ratiopharm

Använd inte Esomeprazol ratiopharm

 • om du är allergisk mot esomeprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot någon annan protonpumpshämmare (t.ex. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol).

 • om du tar något läkemedel som innehåller nelfinavir (för behandling av HIV-infektion).

Använd inte Esomeprazol ratiopharm om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Esomeprazol ratiopharm.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Esomeprazol ratiopharm om

 • du har något allvarligt leverbesvär

 • du har allvarliga njurproblem.

 • du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Esomeprazol ratiopharm som minskar magsyran.

 • du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A)


Esomeprazol ratiopharm kan maskera symtomen på vissa andra sjukdomar. Du ska därför omedelbart kontakta läkare om något av följande inträffar innan du börjar ta Esomeprazol ratiopharm eller under tiden du tar det:

 • betydande viktminskning utan orsak och sväljningsproblem

 • magsmärtor eller matsmältningsbesvär

 • du börjar kräkas föda eller blod

 • svart (blodblandad) avföring.

Om du ordinerats Esomeprazol ratiopharm för att tas ”vid behov” ska du kontakta läkare om dina symtom är ihållande eller ändrar karaktär.


Användning av protonpumpshämmare som Esomeprazol ratiopharm och särskilt om du använder det i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.


Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Esomeprazol ratiopharm. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Barn under 12 år

Esomeprazol ratiopharm ska inte användas av barn under 12 år eftersom det saknas data.

Andra läkemedel och Esomeprazol ratiopharm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta eftersom Esomeprazol ratiopharm kan påverka hur andra läkemedel fungerar, och andra läkemedel å sin sida kan påverka effekten av Esomeprazol ratiopharm.


Använd inte Esomeprazol ratiopharm enterokapslar om du använder något preparat med nelfinavir (för behandling av HIV).


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder något av följande läkemedel:

 • atazanavir (används för behandling av HIV-infektion)

 • klopidogrel (används förebyggande mot blodproppar)

 • ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol (används för behandling av svampinfektioner)

 • erlotinib (används för behandling av cancer)

 • citalopram, imipramin eller klomipramin (används för behandling av depression)

 • diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi)

 • fenytoin (används vid epilepsi). Om du tar fenytoin, behöver läkaren övervaka dig lite extra när du börjar eller slutar ta Esomeprazol ratiopharm

 • läkemedel som används för blodförtunning, som till exempel warfarin. Läkaren kan behöva övervaka ditt tillstånd när du börjar eller slutar ta Esomeprazol ratiopharm

 • cilostazol (används för behandling av fönstertittarsjuka – smärta i benen vid gång som beror på otillräcklig blodförsörjning till benen)

 • cisaprid (används vid matsmältningsproblem eller halsbränna)

 • digoxin (används vid hjärtbesvär)

 • metotrexat (ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i höga doser för att behandla cancer) – om du tar höga doser av metotrexat kan din läkare göra ett tillfälligt uppehåll i din behandling med Esomeprazol ratiopharm

 • takrolimus (organtransplantation)

 • rifampicin (används för behandling av tuberkulos)

 • johannesört (Hypericum perforatum) (används för behandling av depression).


Om läkaren har förskrivit antibiotika, amoxicillin och klaritromycin, i kombination med Esomeprazol ratiopharm för behandling av magsår orsakade av Helicobacter pylori-infektion är det mycket viktigt att du talar om för läkaren om du även tar andra läkemedel.

Användning av Esomeprazol ratiopharm med mat och dryck

Enterokapslarna kan tas såväl i samband med måltid som på tom mage.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Läkaren avgör om du kan ta Esomeprazol ratiopharm under en eventuell graviditet.

Det är okänt om esomeprazol utsöndras i bröstmjölk. Därför bör du inte ta Esomeprazol ratiopharm om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Esomeprazol ratiopharm har någon inverkan på din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg eller maskiner. Biverkningar såsom yrsel och synstörningar kan dock förekomma i mindre vanliga fall (se avsnitt 4). Om du påverkas, ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Esomeprazol ratiopharm innehåller natrium och sackaros

Esomeprazol ratiopharm innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per enterokapsel, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


Esomeprazol ratiopharm innehåller sackaros

Detta läkemedel innehåller sackaros, d.v.s. en viss typ av socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Esomeprazol ratiopharm

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Om du använder detta läkemedel en längre tid kommer läkaren att vilja följa upp din behandling (särskilt om din behandling räcker längre än ett år).

 • Om läkaren uppmanat dig att använda detta läkemedel vid behov, ska du tala om för läkaren om dina symtom förändras på något vis.


Hur mycket läkemedel ska man ta?

 • Läkaren talar om för dig hur många enterokapslar du ska ta och hur länge du ska ta dem. Doseringen beror på ditt tillstånd, på din ålder och på hur väl din lever fungerar.

 • Rekommenderade doser anges nedan:

Vuxna

För behandling av halsbränna orsakad av gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD)

 • Om läkaren konstaterat att din matstrupe är lätt skadad är den rekommenderade dosen en Esomeprazol ratiopharm 40 mg enterokapsel en gång dagligen i 4 veckors tid. Läkaren kan rekommendera att du fortsätter med samma dos i ytterligare 4 veckor om skadorna i matstrupen inte läkts helt under de första 4 veckorna.

 • Rekommenderad dos efter att matstrupen är läkt är en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel en gång dagligen.

 • Om din matstrupe inte är skadad är den rekommenderade dosen en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel en gång dagligen. När ditt tillstånd är under kontroll, kan läkaren rekommendera att du tar läkemedlet vid behov. I dessa fall är maximal dos en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel en gång dagligen.

 • Om du har allvarliga leverproblem kan läkaren rekommendera en lägre dos än vanligt.


För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori-infektion och för att förhindra att sådana sår uppstår på nytt

 • Rekommenderad dos är en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel två gånger dagligen i en vecka.

 • Läkaren kommer dessutom att förskriva antibiotika, t.ex. amoxicillin och klaritromycin, att användas tillsammans med Esomeprazol ratiopharm.


För behandling av magsår orsakade av NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel)

 • Rekommenderad dos är en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel en gång dagligen i 4-8 veckors tid.


För att förebygga magsår om du tar NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel)

 • Rekommenderad dos är en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel en gång dagligen.


För behandling av överskott av syra i magen orsakad av en tumör i bukspottskörteln (Zollinger-Ellisons syndrom)

 • Rekommenderad dos är en Esomeprazol ratiopharm 40 mg enterokapsel två gånger dagligen.

 • Läkaren kommer att justera dosen efter ditt behov och kommer också att besluta hur länge du ska ta läkemedlet. Maximal dos är 80 mg esomeprazol två gånger dagligen.


Fortsatt behandling för att förebygga ny blödning från sår efter inledande behandling med intravenöst esomeprazol

 • Rekommenderad dos är en Esomeprazol ratiopharm 40 mg enterokapsel en gång dagligen i 4 veckors tid.

 

Ungdomar från 12 år

För behandling av halsbränna orsakad av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD):

 • Om läkaren har funnit att din matstrupe är lätt skadad är den rekommenderade dosen en Esomeprazol ratiopharm 40 mg enterokapsel en gång dagligen under 4 veckor. Läkaren kan rekommendera att du ska ta samma dos i ytterligare 4 veckor om skadorna i matstrupen inte är läkta.

 • Rekommenderad dos efter att matstrupen är läkt är en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel en gång dagligen.

 • Om din matstrupe inte är skadad är den rekommenderade dosen en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel en gång dagligen.

 • Om du har kraftigt nedsatt leverfunktion kan läkaren rekommendera en lägre dos.

För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori-infektion och för att förhindra att sår uppstår på nytt:

 • Den rekommenderade dosen är en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel två gånger dagligen i en vecka.

 • Läkaren kommer dessutom att rekommendera att du tar antibiotika, till exempel amoxicillin och klaritromycin.

Intag av läkemedlet

 • Kapslarna kan tas vid vilken tid på dygnet som helst.

 • Du kan ta kapslarna i samband med måltid eller på fastande mage.

 • Svälj kapslarna hela tillsammans med vatten. Tugga eller krossa inte kapslarna eftersom kapslarna innehåller överdragna granulatkorn som skyddar läkemedlet från att brytas ner av syra i magen. Det är viktigt att granulatkornen inte skadas.


Vad du kan göra om du har svårt att svälja kapslarna

 • Om du har problem att svälja kapslarna:

  • Öppna kapslarna och häll ut granulatet i ett halvt glas (ej kolsyrat) vatten. Använd inga andra vätskor.

  • Drick blandningen genast eller inom 30 minuter. Rör alltid om blandningen direkt innan du dricker den.

  • För att vara säker på att du har fått i dig allt läkemedel, skölj noggrant glaset med ytterligare ett halvt glas vatten som du dricker upp. De fasta granulatkornen innehåller läkemedlet – tugga eller krossa dem inte.

 • Om du inte alls kan svälja, kan kapselinnehållet blandas med lite vatten och placeras i en spruta. Blandningen kan då ges direkt i magen via en sond.


Barn under 12 år

Esomeprazol ratiopharm ska inte användas av barn under 12 år eftersom det saknas data.


Äldre

Dosjustering är inte nödvändig hos äldre patienter.

Om du har använt för stor mängd av Esomeprazol ratiopharm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Esomeprazol ratiopharm

 • Om du glömt bort en dos, ta den då så fort du kommer ihåg den. Om det redan börjar vara dags för nästa dos ska du hoppa över den bortglömda dosen.

 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du observerar någon av följande allvarliga biverkningar ska du sluta ta Esomeprazol ratiopharm och genast kontakta läkare:

 • Plötslig uppkomst av väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, hudutslag, svimning eller svårigheter att svälja (tecken på allvarlig allergisk reaktion).

 • Rodnad av huden med blåsbildning eller avflagnande hud. Svår blåsbildning och blödning på läppar, ögon, mun, näsa och könsorgan kan också förekomma. Dessa reaktioner kan vara tecken på Stevens-Johnson syndrom eller s.k. toxisk epidermal nekrolys.

 • Gulskiftande hud, mörk urin och trötthet, vilket kan vara symtom på leverproblem.

Ovan nämnda biverkningar är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare.


Andra biverkningar omfattar:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk

 • mag- eller tarmpåverkan, som diarré, magont, förstoppning, väderspänningar

 • illamående eller kräkningar

 • godartade polyper i magsäcken


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • svullna fötter och vrister

 • sömnstörningar (sömnlöshet)

 • yrsel, stickningar och domningar, sömnighet

 • svindel (vertigo)

 • muntorrhet

 • förändringar i de blodvärden som visar hur levern fungerar

 • hudutslag, nässelfeber och klåda.

 • höft-, handleds- eller kotfrakturer (om Esomeprazol ratiopharm används i höga doser och under en längre tid)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • förändrade blodvärden, som t.ex. reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar, vilket kan orsaka svaghetskänsla, blåmärken eller infektionskänslighet

 • låga nivåer av natrium i blodet, vilket kan orsaka svaghetskänsla, kräkningar och kramper

 • känsla av upprördhet, förvirring eller depression

 • smakförändringar

 • synproblem, till exempel dimsyn

 • plötslig uppkomst av väsande andning eller andnöd (bronkospasm)

 • inflammation i munhålan

 • en svampinfektion som kallas torsk och som kan påverka tarmen

 • leverproblem inklusive gulsot, vilket kan ge gulskiftande hud, mörk urin och trötthet

 • håravfall (alopeci)

 • hudutslag efter vistelse i direkt solljus

 • led- (artralgi) eller muskelsmärtor (myalgi)

 • allmän sjukdomskänsla och orkeslöshet

 • ökad svettning.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • förändringar i blodbilden, inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar)

 • aggression

 • syn-, känsel- och hörselvillor (hallucinationer)

 • allvarliga leverproblem som leder till leversvikt och hjärninflammation

 • plötsligt uppträdande av svåra hudutslag, blåsbildning eller avflagnande hud. Detta kan vara förenat med hög feber och ledsmärtor (Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom, toxisk epidermal nekrolys).

 • muskelsvaghet

 • svåra njurproblem

 • förstorade bröstkörtlar hos män.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Om du använder Esomeprazol ratiopharm i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

 • Inflammation i tarmen (orsakar diarré).

 • Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna


Esomeprazol ratiopharm kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret blir nedsatt. Om du får någon infektion med symtom som feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd, eller feber med symtom på lokal infektion såsom smärtor i nacke, svalg eller mun eller svårigheter att urinera, ska du snarast möjligt kontakta läkare för att en eventuell brist på vita blodkroppar (agranulocytos) ska kunna uteslutas genom ett blodprov. Det är viktigt att du då informerar läkaren du kontaktar om din medicinering.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Esomeprazol ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda temperaturanvisningar.


Blisterförpackning (OPA/Al/PE + DES film/Aluminiumfolie)
Inga särskilda temperaturanvisningar.
Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


eller


Blisterförpackning (OPA/Al/PE + Aluminiumfolie)
Förvaras vid högst 30ºC.
Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Tablettburk av HDPE
Inga särskilda temperaturanvisningar.
Tillslut tablettburken väl. Fuktkänsligt.
Används inom 6 månader efter att burken öppnats första gången.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är esomeprazol. Varje hård enterokapsel innehåller 20 mg eller 40 mg esomeprazol (i form av esomeprazolmagnesiumdihydrat).

 • Övriga innehållsämnen i granulatet inuti kapslarna är sockersfärer (sackaros och majsstärkelse), povidon K-30, natriumlaurilsulfat, poly(vinylalkohol), titandioxid (E171), makrogol 3000, makrogol 6000, talk (E553b), magnesiumsubkarbonat (tungt), polysorbat 80 (E443), metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1), dispersion 30%; och övriga innehållsämnen i kapselskalet är gelatin (E441), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Esomeprazol ratiopharm 20 mg: Kapselöverdelen och nederdelen är svagt ljusröda och kapslarna innehåller vitt eller nästan vitt granulat. Kapselstorlek: nummer 3.
Esomeprazol ratiopharm 40 mg: Kapselöverdelen och nederdelen är tydligt ljusröda och kapslarna innehåller vitt eller nästan vitt granulat. Kapselstorlek: nummer 1.


Enterokapslarna finns att få i kartonger med 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 och 100 enterokapslar förpackade i blisterkartor, samt i tablettburkar av HDPE med 98 enterokapslar och en kapsel med torkmedel. Kapseln med torkmedel får inte sväljas.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Tyskland


Tillverkare:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Tyskland


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-05-25

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Administrering via ventrikelsond


 1. Öppna kapseln och töm innehållet i en lämplig spruta. Dra upp cirka 25 ml vatten och cirka 5 ml luft i sprutan. För vissa sonder krävs 50 ml vatten för att förhindra att granulatkornen klumpar ihop sig och täpper till sonden.


 2. Skaka omedelbart sprutan så att granulatkornen fördelas jämnt i hela suspensionen.


 3. Håll sprutan med spetsen uppåtriktad och kontrollera att spetsen inte täppts till.


 4. Koppla sprutan till sonden (fortfarande med sprutspetsen riktad uppåt).


 5. Skaka sprutan och rikta den med spetsen nedåt. Injicera omedelbart 5-10 ml genom sonden och vänd sprutan med spetsen uppåt igen samt skaka (sprutan måste hållas med spetsen uppåtriktad för att undvika att spetsen täpps till).


 6. Vänd sprutan med spetsen nedåt och injicera ytterligare 5-10 ml genom sonden. Upprepa proceduren tills sprutan är tom.


 7. Dra upp 25 ml vatten och 5 ml luft i sprutan och upprepa steg 5 för att skölja ner eventuella sediment. För vissa sonder behövs det 50 ml vatten.

Hitta direkt i texten
Av