Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pinex Jordgubb

Teva

Oral lösning 24 mg/ml
(Klar till svagt färgad lösning med jordgubbssmak)

Smärtstillande och febernedsättande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: N02BE01
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Pinex Jordgubb

24 mg/ml oral lösning
paracetamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Använd inte Pinex Jordgubb till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pinex Jordgubb är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pinex Jordgubb
3. Hur du använder Pinex Jordgubb
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pinex Jordgubb ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pinex Jordgubb är och vad det används för

 

Pinex Jordgubb innehåller paracetamol som tillhör en grupp läkemedel som kallas analgetika (smärtstillande läkemedel). Pinex Jordgubb används vid mild och måttlig smärta och för att sänka feber.


Pinex Jordgubb används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


Paracetamol som finns i Pinex Jordgubb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Pinex Jordgubb

Använd inte Pinex Jordgubb eller ge inte Pinex Jordgubb till ditt barn

 • om du eller han/hon är allergisk mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (se avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Pinex Jordgubb utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Ta aldrig mer Pinex Jordgubb än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos även om du mår bra. Se också avsnitt 3 ”Om du har tagit för stor mängd av Pinex Jordgubb”.


Använd inte Pinex Jordgubb utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Pinex Jordgubb tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Pinex Jordgubb.


Tala med läkare innan användning av Pinex Jordgubb om du eller ditt barn:

 • har en njursjukdom eller leversjukdom (inklusive Gilberts syndrom eller leverinflammation)

 • är uttorkad eller har försämrat näringstillstånd orsakat av t.ex. anorexi eller felaktig kosthållning.

 • har hemolytisk anemi (onormal nedbrytning av röda blodkroppar)

 • har brist på ett enzym som heter glukos-6-fosfatdehydrogenas

 • tar andra läkemedel som man vet påverkar levern

 • har astma och är känslig mot acetylsalicylsyra

 • om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.


Kontakta läkare innan Pinex Jordgubb används om:

 • barnet är svårt medtaget eller har magsmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

 • barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.


Om barnet har feber kontakta läkare om:

 • barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

 • behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

 • nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.


Om du använder smärtstillande läkemedel ofta och under lång tid, eftersom det kan orsaka eller förvärra huvudvärk. Du ska då inte öka dosen av smärtstillande läkemedel utan istället kontakta din läkare för rådgivning.

Andra läkemedel och Pinex Jordgubb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Det är speciellt viktigt för:

 • Kloramfenikol (mot infektioner) eftersom paracetamol kan göra så att kloramfenikol stannar kvar under längre tid i kroppen

 • Metoklopramid eller domperidon (mot illamående och kräkningar) eftersom dessa kan förstärka effekten av paracetamol

 • Kolestyramin (för att sänka kolesterolvärdet) och läkemedel som fördröjer magtömningen, eftersom dessa kan försvaga effekten av paracetamol

 • Probenecid (behandling av t.ex. gikt). Dosen av Pinex Jordgubb kan behöva sänkas.

 • Antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel, t.ex. warfarin), om du behöver daglig behandling med Pinex Jordgubb under lång tid.

 • Salicylamid (behandling av feber och lindrig smärta) eftersom det kan fördröja att paracetamol försvinner ur kroppen.

 • Lamotrigin (behandling av epilepsi) eftersom paracetamol kan minska dess effekt.

 • Läkemedel som eventuellt kan skada levern såsom:

  • barbiturater eller karbamazepin (behandling av psykiska sjukdomar och epilepsi)

  • rifampicin (mot bakterieinfektioner)

  • isoniazid (behandling av tuberkulos)

  • fenytoin (behandling av epilepsi)

  • johannesört (Hypericum perforatum) (behandling av depression).

Paracetamol kan påverka laboratorietester såsom urinsyratester och blodsockertester.

Pinex Jordgubb med alkohol

Samtidig användning av Pinex Jordgubb och intag av alkohol ska undvikas.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Om så är nödvändigt kan Pinex Jordgubb användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare. Pinex Jordgubb kan tas i rekommenderad dos under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta avsnitt är inte tillämpligt eftersom Pinex Jordgubb oral lösning är avsett för barn. Vissa biverkningar (såsom yrsel och synstörningar) som dock har rapporterats i sällsynta fall för den aktiva substansen paracetamol kan påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pinex Jordgubb innehåller sorbitol

Detta läkemedel innehåller sorbitol (140 mg/ml). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Den orala lösningen kan ha en milt laxerande effekt, särskilt hos barn som får högsta rekommenderade dos. Kalorivärde: 2,6 kcal/g sorbitol.


Pinex Jordgubb innehåller metabisulfit

Detta läkemedel innehåller metabisulfit och kan i sällsynta fall ge allvarliga allergiska reaktioner och väsande hosta.


Pinex Jordgubb innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller ca 0,08 mmol (eller 1,7 mg) natrium per ml oral lösning. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost och som väger minst 25 kg (för doser på 12,5 ml eller mer).


3. Hur du använder Pinex Jordgubb

Sväljes.


Dosering

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.

Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.


Till barn ska dosen ges utifrån barnets vikt (åldersangivelsen är ungefärlig):

Barn 5-7 kg (3- ca 6 månader): 2,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 7-10 kg (ca 6 månader-1 år): 3,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 10-15 kg (ca 1-3 år): 5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 15-20 kg (ca 3-5 år): 7,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 20-25 kg (ca 5-7 år): 10 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 25-30 kg (ca 7-9 år): 12,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 30-40 kg (ca 9-12 år): 15 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 40 kg (ca 12 år): 20 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.


Använd inte Pinex Jordgubb till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.


Vid hög feber, tecken på infektion eller ihållande symtom i mer än 2 dagar bör du kontakta läkare.


Patienter med nedsatt leverfunktion eller njurfunktion

Använd inte Pinex Jordgubb utan läkares ordination om du har leverskada. Hos patienter med försämrad njurfunktion och hos patienter med Gilberts syndrom bör dosen sänkas eller dosintervallen förlängas. Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion bör intervallet mellan två doser vara minst 8 timmar. Rådfråga läkare.

Om du använt för stor mängd av Pinex Jordgubb 

Sök omedelbart kontakt med sjukvård vid överdosering, även om du mår bra, eftersom det finns risk för fördröjd allvarlig leverskada. För att undvika leverskada är det viktigt att du får en antidot (motgift) så snart som möjligt. Symtom på leverskada uppträder normalt först efter ett par dagar. Symtom på leverskada kan vara illamående, kräkningar, anorexi (ingen aptit), blekhet och buksmärtor och dessa symtom visar sig vanligtvis inom 24 timmar.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du får något av följande symtom: andningssvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, hals, tunga eller svalg (allvarlig allergisk reaktion) sluta ta detta läkemedel och kontakta omedelbart läkare.


Följande biverkningar har även rapporterats:


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Störningar hos blodplättarna (påverkar blodets förmåga att levra sig), störning i stamcellernas funktion (störningar hos cellerna som bildas i ryggmärgen)

 • Allergiska reaktioner

 • Depression, förvirring, hallucinationer

 • Skakningar, huvudvärk

 • Synstörningar

 • Ödem (onormala vätskeansamlingar under huden)

 • Magsmärtor, blödningar i mage eller tarm, diarré, illamående, kräkningar

 • Störd leverfunktion, leversvikt, gulsot (med symtom som gulnad av hud och ögon), levernekros (leverceller dör)

 • Hudutslag, klåda, svettningar, nässelfeber, röda fläckar på huden, angioödem med följande symtom: svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • Yrsel, sjukdomskänsla, feber, sedering, interaktioner med andra läkemedel

 • Överdosering och förgiftning


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Förändringar i blodbilden (minskat antal blodplättar, minskat antal vita blodkroppar och neutrofiler i blodet), hemolytisk anemi (onormal nedbrytning av röda blodkroppar).

 • Låga nivåer av glukos i blodet

 • Leverskada (skada på levern orsakad av kemiska ämnen)

 • Grumlig urin och njursjukdomar

Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Erythema multiforme (allergisk reaktion eller infektion i huden), ansamling av vätska i struphuvudet, anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion), anemi (minskat antal röda blodkroppar), leverförändringar och hepatit (leverinflammation), njurförändringar (allvarligt försämrad njurfunktion, blod i urinen, svårigheter att kissa), sjukdom i mage eller tarm, svindel.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Pinex Jordgubb ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatum är sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paracetamol. 1 ml innehåller 24 mg paracetamol.

 • Övriga innehållsämnen är: glycerol, sorbitol (flytande, icke-kristalliserad) (E 420), povidon K-30, natriumcitrat, kaliumsorbat, citronsyramonohydrat, natriummetabisulfit (E 223), sackarinnatrium, vatten. Jordgubbssmak: naturliga smakämnen, artificiella smakämnen, propylenglykol, bensylalkohol och natriumcitrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pinex Jordgubb oral lösning är en klar till svagt färgad lösning med jordgubbssmak.

Pinex Jordgubb oral lösning är förpackat i bärnstensfärgade glasflaskor med vitt, barnskyddande skruvlock (HDPE/PP-lock med en integrerad adaptor (PE) till dosmåttet). Varje förpackning innehåller ett dosmått (HPDE/PP).


Förpackningsstorlekar:

60 ml eller 100 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavigurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-08-27

Hitta direkt i texten
Av