Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Pinex

Teva

Filmdragerad tablett 500 mg
Avregistreringsdatum: 2019-11-22 (Tillhandahålls ej) (Kapselformad, vit filmdragerad tablett, 17,0 mm x 7,2 mm med brytskåra på ena sidan märkt PINEX 500 på sidan utan brytskåra och märkt A och L på sidan med brytskåra)

Smärtstillande och febernedsättande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: N02BE01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Pinex

250 mg, 500 mg filmdragerade tabletter
paracetamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

 • Använd inte Paracetamol Actavis till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pinex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pinex
3. Hur du använder Pinex
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pinex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pinex är och vad det används för

 

Pinex innehåller paracetamol som tillhör en grupp läkemedel som kallas analgetika (smärtstillande läkemedel).

Pinex används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


Paracetamol som finns i Pinex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Pinex

Använd inte Pinex eller ge inte Pinex till ditt barn

- om du eller han/hon är allergisk mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Pinex utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Ta aldrig mer Pinex än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos även om du mår bra. Se också avsnitt 3 ”om du tagit för stor mängd av Pinex”.


Använd inte Pinex utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Pinex tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Pinex.


Tala med läkare innan du använder Pinex:

 • om du har en njursjukdom eller leversjukdom (inklusive Gilberts syndrom eller leverinflammation)

 • om du är uttorkad eller undernärd t.ex. på grund av alkoholmissbruk, anorexi eller felaktig kosthållning

 • om du har blodbrist (onormal nedbrytning av röda blodkroppar)

 • om du har brist på ett enzym som heter glukos-6-fosfatdehydrogenas

 • om du tar andra läkemedel som påverkar levern

 • om du använder smärtstillande läkemedel ofta och under lång tid, eftersom långvarig användning kan orsaka svår eller ofta återkommande huvudvärk. Du ska då undvika att öka dosen av smärtstillande läkemedel och istället kontakta din läkare för rådgivning

 • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra

 • om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

Kontakta läkare innan Pinex används om:

 • barnet är svårt medtaget eller har magsmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

 • barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

Om barnet har feber kontakta läkare om:

 • barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

 • behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

 • nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

Andra läkemedel och Pinex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Det är speciellt viktigt för:

 • Kloramfenikol (mot infektioner) eftersom paracetamol kan göra så att kloramfenikol stannar kvar under längre tid i kroppen

 • Metoklopramid eller domperidon (mot illamående och kräkningar) eftersom dessa kan förstärka effekten av paracetamol

 • Kolestyramin (för att sänka kolesterolvärdet) och läkemedel som fördröjer magtömningen, eftersom dessa kan försvaga effekten av paracetamol

 • Probenecid (behandling av t.ex. gikt). Dosen av Pinex kan behöva sänkas.

 • Antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel, t.ex. warfarin), om du behöver daglig behandling med Pinex under lång tid.

 • Salicylamid (behandling av feber och lindrig smärta) eftersom det kan fördröja att paracetamol försvinner ur kroppen.

 • Lamotrigin (behandling av epilepsi) eftersom paracetamol kan minska dess effekt.

 • Läkemedel som eventuellt kan skada levern såsom:

  • barbiturater eller karbamazepin (behandling av psykiska sjukdomar och epilepsi).

  • rifampicin (mot bakterieinfektioner)

  • isoniazid (behandling av tuberkulos)

  • fenytoin (behandling av epilepsi)

  • johannesört (Hypericum perforatum) (behandling av depression).

Paracetamol kan påverka urinsyratester och blodsockertester.

Pinex med alkohol

Samtidig användning av Pinex och intag av alkohol ska undvikas. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av paracetamol.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Pinex kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare. Pinex kan tas i rekommenderad dos under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Användning av Pinex påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Pinex

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Överskrid inte rekommenderad dos.


Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


Användning:

Tabletten ska sväljas med ett glas vatten.


Barn: Dosen ska baseras på barnets kroppsvikt och lämplig läkemedelsform ska användas. De åldersintervall som anges nedan för respektive viktgrupp är endast för vägledning.


Tabletter 250 mg:

Tabletter 250 mg:


Vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg

Vanlig dos är 2 till 4 tabletter var 4: e till 6:e timme vid behov, dock högst 12 tabletter (totalt 3 g) per dag.


Barn och ungdomar som väger 43‑50 kg (ca 12‑15 år)

Vanlig dos är 2 tabletter var 4:e timme vid behov, dock högst 10 tabletter (totalt 2,5 g) per dag.


Barn som väger 34‑43 kg (ca 11‑12 år)

Vanlig dos är 2 tabletter var 6:e timme vid behov, dock högst 8 tabletter (totalt 2 g) per dag.


Barn som väger 26‑34 kg (ca 8‑11 år)

Vanlig dos är 1 tablett var 4:e timme eller 2 tabletter var 6:e timme vid behov, dock högst 6 tabletter (totalt 1,5 g) per dag.


Barn som väger 20‑26 kg (ca 6‑8 år)

Vanlig dos är 1 tablett var 4:e timme vid behov, dock högst 4 tabletter per dag (totalt 1 g).


Pinex 250 mg är inte avsett för barn som väger mindre än 20 kg (ca 6 år), eftersom andra lämpliga läkemedelsformer finns tillgängliga.


Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte Pinex till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.


Tabletter 500 mg:

Vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg

Vanlig dos är 1 till 2 tabletter var 4:e till 6:e timme vid behov, dock högst 6 tabletter (totalt 3 g) per dag.


Barn och ungdomar som väger 43‑50 kg (ca 12‑15 år)

Vanlig dos är 1 tablett var 4:e timme vid behov, dock högst 5 tabletter (totalt 2,5 g) per dag.


Barns som väger 34‑43 kg (ca 11‑12 år)

Vanlig dos är 1 tablett var 6:e timme vid behov, dock högst 4 tabletter (totalt 2 g) per dag.


Barn som väger 26‑34 kg (ca 8‑11 år)

Vanlig dos är en halv tablett var 4:e timme eller1 tablett var 6:e timme vid behov, dock högst 3 tabletter (totalt 1,5 g) per dag.


Pinex 500 mg är inte avsett för barn som väger mindre än 26 kg.


Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte Pinex till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.


Patienter med försämrad funktion i njurar eller lever

Använd inte Pinex utan läkares ordination om du har leverskada. Dosen ska sänkas eller tiden mellan doserna förlängas hos patienter med försämrad njurfunktion eller hos patienter med Gilberts syndrom. Hos patienter med allvarligt försämrad njurfunktion ska minst 8 timmar förflyta mellan två doser. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.


Äldre

Ingen justering av dosen är nödvändig.


Patienter med kronisk alkoholism

Använd inte Pinex utan läkares ordination om du har alkoholproblem.

Om du har använt för stor mängd av Pinex

Sök omedelbart kontakt med sjukvård vid överdosering. Det finns risk för leverskada även om du mår bra, eftersom symtom på leverskada vanligtvis inte visar sig förrän efter ett par dagar. För att förhindra en eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in så tidigt som möjligt. Symtom på överdosering inkluderar illamående, kräkningar, anorexi (ingen aptit) blekhet och buksmärta. Dessa symtom visar sig vanligtvis inom 24 timmar efter intag.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du får något av följande symtom: andningssvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, hals, tunga eller svalg (allvarlig allergisk reaktion) sluta att ta detta läkemedel och kontakta omedelbart läkare.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


 • Störningar hos blodplättarna (påverkar blodets förmåga att levra sig), störning i stamcellernas funktion (störningar hos cellerna som bildas i ryggmärgen)

 • Allergiska reaktioner

 • Depression, förvirring, hallucinationer

 • Skakningar, huvudvärk

 • Synstörningar

 • Ödem (onormala vätskeansamlingar under huden)

 • Magsmärtor, blödningar i mage eller tarm, diarré, illamående, kräkningar

 • Störd leverfunktion, leversvikt, gulsot (med symtom som gulnad av hud och ögon), levernekros (leverceller dör)

 • Hudutslag, klåda, svettningar, nässelfeber, röda fläckar på huden

 • Yrsel, sjukdomskänsla, feber, sedering, interaktioner med andra läkemedel

 • Överdosering och förgiftning


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


 • Förändringar i blodbilden (minskat antal blodplättar, minskat antal vita blodkroppar och neutrofiler i blodet), hemolytisk anemi (onormal nedbrytning av röda blodkroppar).

 • Låga nivåer av glukos i blodet

 • Förgiftning av levern (skada på levern orsakad av kemiska ämnen)

 • Grumlig urin och njursjukdomar


Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Erythema multiforme (allergisk reaktion eller infektion i huden), ansamling av vätska i struphuvudet, anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion), anemi (minskat antal röda blodkroppar), leverförändringar och hepatit (leverinflammation), njurförändringar (allvarligt försämrad njurfunktion, blod i urinen, svårigheter att kasta vatten), sjukdom i mage eller tarm, svindel.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Pinex ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat och på blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paracetamol. En filmdragerad tablett innehåller 250 mg paracetamol respektive 500 mg paracetamol.

 • Övriga innehållsämnen är: tablettens kärna: pregelatiniserad majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa, talk och magnesiumstearat; filmdragering: polyvinylalkohol, makrogol 3350 och talk.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

250 mg: Rund, vit filmdragerad tablett, 9,0 mm i diameter och märkt med ”PINEX 250” på ena sidan.


500 mg: Kapselformad, vit filmdragerad tablett, 17,0 mm x 7,2 mm, med brytskåra på ena sedan, märkt ”PINEX 500” på sidan utan brytskåra och märkt “A” och “L” på sidan med brytskåra.

Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Förpackningsstorlekar:

Blister: 10 eller 20 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavigurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-12-15

Hitta direkt i texten
Av