Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lactulose Arrow

Förmånsstatus
Teva

Oral lösning 660 mg/ml
(Klar, ofärgad eller ljust brungul vätska)

Tarmreglerande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: A06AD11
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Lactulose Arrow

660 mg/ml oral lösning
laktulos

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Lactulose Arrow måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD LACTULOSE ARROW ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR LACTULOSE ARROW
3. HUR DU TAR LACTULOSE ARROW
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR LACTULOSE ARROW SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD LACTULOSE ARROW ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Lactulose Arrow tillhör en grupp läkemedel som kallas laxermedel.

 

Lactulose Arrow används för behandling av förstoppning.

Lactulose Arrow kan även ordineras av läkare för att behandla ett leverproblem som kallas hepatisk encefalopati (det är även känt som leverkoma).


Laktulos som finns i Lactulose Arrow kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR LACTULOSE ARROW

Ta inte Lactulose Arrow

- om du vet att du är allergisk (får klåda, hudrodnad eller andningssvårigheter) mot Lactulose Arrow eller mot något av övriga innehållsämnen i Lactulose Arrow som anges i slutet av denna bipacksedel.

- om du har hinder i tarmpassagen (tarmobstruktion).

- om du har en ovanlig ärftlig ämnesomsättningsrubbning som kallas galaktosemi (en förhöjd nivå i blodet av ett socker som kallas galaktos).

Var särskilt försiktig med Lactulose Arrow

Om du har glukos/galaktos malabsorptionssyndrom (nedsatt förmåga att ta upp glukos eller galaktos) eller laktasbris (laktosintolerans).

Om du har ärftlig fruktosintolerans.

Om du vet att du lider av Roemhelds syndrom (ett tillstånd som orsakar symtom från magen och hjärta såsom bröstsmärta och förändrad hjärtrytm) bör du rådgöra med läkare innan du tar Lactulose Arrow. Om du får symtom såsom väderspänningar eller gaser i magen ska du rådgöra med din läkare som kommer att se över din behandling och eventuellt minska dosen eller avsluta behandlingen.

Kontakta läkare om det inte har skett någon förbättring av förstoppningen efter några dagar eller om den återkommer efter behandlingen.

Intag av andra läkemedel

Lactulose Arrow kan påverka behandlingseffekten av andra läkemedel du tar genom att öka deras effekt (hjärtglykosider), minska deras effekt (t.ex. 5-ASA) eller orsaka ökad förlust av kalium (t.ex. diuretika, kortikosteroider och amfotericin B).

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Intag av Lactulose Arrow med mat och dryck

Lactulose Arrow kan tas blandat tillsammans med t ex vatten, juice, choklad, filmjölk eller gröt. När du tar läkemedel mot förstoppning är det viktigt att du dricker tillräckligt med vätska (1,5-2 l/dag, motsvarande 6-8 glas).

Graviditet och amning

Du kan ta Lactulose Arrow under graviditet och amning så länge du följer rekommenderad dosering.

Körförmåga och användning av maskiner

Lactulose Arrow påverkar vanligtvis inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Lactulose Arrow

Lactulose Arrow innehåller laktos och galaktos. Om du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Normaldosen på 30 ml som används vid förstoppning ger 116 kJ (28 kcal) och bör inte vara något problem för diabetiker.

Dosen som används vid hepatisk encefalopati är vanligtvis mycket högre och bör beaktas för diabetiker.


3. HUR DU TAR LACTULOSE ARROW

 

Lactulose Arrow ska sväljas.

Ta Lactulose Arrow med en sked eller en dosbägare.

Lactulose Arrow kan tas med vatten eller fruktjuice.


Det kan dröja upp till 48 timmar innan Lactulose Arrow verkar, därför är det viktigt att du fortsätter att ta din medicin regelbundet.

Dosering vid förstoppning:

Vuxna: Vanlig dos är 15 ml 2 gånger dagligen under 2-4 dagar varefter dosen gradvis kan minskas tills du får 2-3 tillfällen med mjuk avföring per dag. 10-25 ml dagligen är en vanlig underhållsdos. Lactulose Arrow blandas med fördel i t.ex. vatten, juice, choklad, filmjölk eller gröt.

Vid långvarig förstoppning bör läkare kontaktas.

Barn: Behandling av barn bör endast ske efter förskrivning av läkare.

Dosering vid hepatisk encefalopati:

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Det finns inga särskilda dosrekommendationer för barn, äldre patienter och patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.

Om du har tagit för stor mängd av Lactulose Arrow

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med denna information och eventuellt kvarvarande lösning så att vårdpersonalen vet exakt vad du har tagit.

Om du har glömt att ta Lactulose Arrow

Om du har glömt att ta en dos av Lactulose Arrow, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för din nästföljande dos, ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt bara som tidigare.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Lactulose Arrow orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om några biverkningar blir värre ska du sluta att använda medicinen och kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart.

Mycket vanliga biverkningar som drabbar fler än 1 av 10 användare är:

Uppblåst mage, gasbildning eller magsmärta. Du kan få dessa biverkningar under de första dagarna du tar din medicin. De försvinner vanligtvis under den fortsatta behandlingen.

Om du tar höga doser av Lactulose Arrow för att behandla hepatisk encefalopati kan du eventuellt även drabbas av diarré, illamående, kräkningar, gasspänning i tarmen och magsmärta. Dessa biverkningar är vanliga och påverkar troligen 1 till 10 personer av 100. Om så är fallet, berätta det för din läkare eftersom han/hon kan justera din dos så att du får endast 2-3 mjuka avföringar per dag.


Om du tar höga doser av Lactulose Arrow för att behandla hepatisk encefalopati eller om du tar Lactulose Arrow under en längre period kan du drabbas av störningar i elektrolytbalansen (även känt som hypernatremi eller dehydrering) som kan göra att du behöver komma under läkarvård.

Dessa biverkningar är sällsynta och påverkar troligen 1 till 10 personer av 10 000.


Ditt behov av att tömma tarmen kan komma att förändras under behandlingen med Lactulos Arrow.


Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR LACTULOSE ARROW SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Använd Lactulose Arrow före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd Lactulose Arrow inom 6 månader efter öppnandet. Kassera eventuell överbliven lösning.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är laktulos.

Övrigt innehållsämne är vatten.

1 ml Lactulose Arrow innehåller 660 mg laktulos.

1 ml innehåller också högst 106 mg galaktos och högst 80 mg laktos.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lactulose Arrow är en klar, ofärgad eller ljust brungul vätska.

Lactulose Arrow finns i 200, 300, 500 och, 1000 ml plastflaskor, samt i 200, 300, 500 och 1000 ml plastflaskor med avtagbar doseringskopp.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Arrow Generics Ltd.

Whiddon Valley

Barnstaple

Devon

EX32 8NS

Storbritannien


Tillverkare

Central Pharma Limied,

Caxton Road, Bedford, MK41 0XZ, Storbritannien.


Thorpe Laboratories Limited,

Enterprise Road, Golf Road Industrial Estate, Mablethorpe,

Lincolnshire, LN12 1NB, Storbritannien.


Juta Pharma GmbH

Gutenbergstrasse 13

24941 Flensburg

Tyskland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Actavis AB

112 89 Stockholm

Telefon 08-136370

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien: Lactulose Resolution 3,3 g/ 5ml, Drank, solution buvable, Lösung zum Einnehmen

Cypern: Lactulose Resulotion 3.3g/5ml Oral solution

Danmark: Lactulose Arrow

Grekland: Lactulose/Resolution

Irland: Lactulose Resolution 3.3g/ 5ml Oral Solution

Italien: Lattulosio Resolution Chemicals 667 mg/ml

Luxemburg: Lactulose Resolution 3,3 g/ 5ml, Drank, solution buvable, Lösung zum Einnehmen

Nederländerna: Lactulosesiroop Resolution 667 mg/ml Stroop

Norge: Lactulose Arrow 667mg/ml mixtur, oppløsning

Polen: Lactulosum Arrow

Portugal: Lactulose Resolution

Spanien: Lactulosa Resolution 3,3 g/5 ml solución oral EFG

Storbritannien: Lactulose Resolution 3.3g/ 5ml Oral Solution

Sverige: Lactulose Arrow 667 mg/ml oral lösning

Tyskland: Lactu-Q 66,7g/100 ml Sirup

Ungern: Lactulose 3.3 g/5 ml Oral Solution

Österrike: Lactulose Resolution 667 mg / ml Lösung zum Einnehmen


Denna bipacksedel godkändes senast den 2015-08-10

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av