Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Echinagard

Växtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Meda

Oral lösning
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Gul till brun viskös lösning med apelsinsmak. Partiklar från växtmaterial kan förekomma.)

Medel mot hosta och förkylning

ATC-kod: R05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Echinagard

oral lösning
torkad pressaft av röd solhatt

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

-Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 10 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Echinagard är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Echinagard
3. Hur du använder Echinagard
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Echinagard ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Echinagard är och vad det används för

 

Röd solhatt har rapporterats stimulera immunförsvaret (makrofagernas fagocytos och aktiviteten hos NK-celler).


En studie på Echinagard orala droppar visade att hos personer med förkylningssymtom bröt förkylningen ut mindre ofta hos dem som fick Echinagard droppar jämfört med de personer som enbart fick overksamma droppar. Förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar.

Växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning.

Endast korttidsbehandling.


2. Vad du behöver veta innan du använder Echinagard

Använd inte Echinagard

- om du är allergisk (överkänslig) mot röd solhatt eller mot andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, maskros eller malört) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du har en pågående systemisk sjukdom såsom tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar.

- för behandling av barn under 1 år.

Varningar och försiktighet

- om symtomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal.

- om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta att ta Echinagard och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.

- Echinagard rekommenderas inte till barn under 8 år då erfarenheten är begränsad.

Andra läkemedel och Echinagard

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Då erfarenheten är begränsad kan användning av Echinagard inte rekommenderas under graviditet.


Amning

Då det inte finns tillräckligt med information om Echinagard utsöndras i bröstmjölk, kan användning av Echinagard inte rekommenderas under amning.


Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Echinagard har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Echinagard

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt.


Vuxna, äldre och barn över 12 år: Rekommenderad dos är 5 ml 3 gånger dagligen. Lösningen ska sväljas.


Echinagard ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar.


Användning för barn

Barn 8-2 år: Rekommenderad dos är 5 ml 2 gånger dagligen. Lösningen ska sväljas.


Echinagard ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar.


Rekommenderas inte till barn under 8 år och får inte ges till barn under 1 år.

Om du har tagit för stor mängd av Echinagard

Om du fått i dig för stor mängd av Echinagard eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Svåra överkänslighetsreaktioner såsom anafylaktisk chock, Stevens-Johnsons syndrom, ansiktssvullnad, andnöd/andningsbesvär, astma och blodtrycksfall. Överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive nässelfeber och klåda. Illamående, kräkningar, diarré och magsmärta.


Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Echinagard ska förvaras


Förvaras vid högst 25ºC.

När flaskan öppnats är den hållbar i 8 veckor.


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (Utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 ml oral lösning:

  • Den aktiva substansen är 24,8 mg torkad pressaft från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) ört, motsvarande ca 1 g färsk ört av röd solhatt.

  • Övriga innehållsämnen är renat vatten, xylitol, xantangummi, kaliumsorbat, vattenfri citronsyra, apelsinarom.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Echinagard oral lösning är en gul till brun trögflytande lösning med apelsinsmak.

Produkten innehåller växtdelar.Det kan därför förekomma att lösningen innehåller partiklar från växtmaterial.


Echinagard oral lösning är förpackad i en brun glasflaska med vit skruvkork av polypropen innehållande 100 ml lösning. Förpackningsstorlekar finns innehållande 100 ml och 2 x 100 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-03-23

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av