Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Echinagard

Meda

Sugtablett
Avregistreringsdatum: 2020-09-30 (Tillhandahålls ej) (Bruna, mjuka och sega trekantiga sugtabletter med aromatisk doft och smak.)

Medel mot hosta och förkylning

ATC-kod: R05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Echinagard, sugtabletter

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 sugtablett innehåller 88,5 mg torkad pressaft från Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt) herba, motsvarande ca 3,8 g färsk ört av röd solhatt.


Hjälpämne med känd effekt:

Innehåller sojabönslecitin 26,6 mg.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Sugtablett


Bruna, mjuka och sega trekantiga sugtabletter med aromatisk doft och smak.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning.


Endast korttidsbehandling.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

1 sugtablett 4-5 gånger dagligen.

Sugtabletten kan sugas, tuggas eller sväljas hel med lite vätska.


Pediatrisk population

Echinagard är kontraindicerat för barn under 1 år (se avsnitt 4.3 Kontraindikationer).

Echinagard rekommenderas inte till barn mellan 1 och 12 år (se 4.4 Varningar och försiktighet).


Behandlingstid

Echinagard ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Behandlingen ska påbörjas vid första tecken på förkylning.

Om symtomen kvarstår efter 10 dagar bör man rådgöra med läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot röd solhatt, andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört, maskros) eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.


Echinagard innehåller sojabönslecitin. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot jordnötter eller sojabönor.


Progressiva systemiska sjukdomar såsom tuberkulos, leukemi, kollagenos, multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar. Nedsatt immunförsvar, immunsuppression eller vid sjukdomar i det vita blodkroppssystemet.


Barn under 1 år.

4.4 Varningar och försiktighetsmått

Om symtomen förvärras eller om hög feber uppstår vid användning av produkten skall läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.


Överkänslighetsreaktioner i form av anafylaxi och angioödem kan förekomma hos personer som behandlas med produkter innehållande Echinacea. Echinacea purpurea kan utlösa allergiska reaktioner hos atopiska patienter.

Användningen av Echinagard ska avbrytas vid första tecken på överkänslighet (se 4.8 Biverkningar). Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård.


Rekommenderas inte till barn mellan 1 och 12 år på grund av otillräckliga data avseende effekt, även om någon specifik risk hos barn över 1 år inte dokumenterats.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

4.6 Graviditet och amning

Graviditet

Begränsad mängd data från gravida kvinnor (flera hundra exponerade graviditeter)

indikerar inga negativa effekter av Echinacea under graviditet eller på fostrets/det nyfödda barnets hälsa.

Inga andra relevanta epidemiologiska data är tillgängliga.


Användning under graviditet rekommenderas inte.


Amning

Det finns inte tillräckligt med information om Echinacea utsöndras i bröstmjölk.

Användning under amning rekommenderas inte.


Fertilitet

Inga data om fertilitet finns tillgängliga.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Echinagard har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningsfrekvenserna har angivits enligt följande: Mycket vanliga (≥1/10); Vanliga (≥1/100, <1/10); Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); Mycket sällsynta (<1/10 000); Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data).

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Anafylaktisk chock

Blodkärl

Ingen känd frekvens

Blodtrycksfall

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens

Dyspné/bronkospasm med luftvägsobstruktion, astma

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Illamående, kräkning, diarré, magsmärta

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive urtikaria, klåda, angioödem, Quinckes ödem, Stevens-Johnsons syndrom

Echinacea kan utlösa allergiska reaktioner hos atopiska patienter.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot hosta och förkylning, ATC-kod R05.


Echinacea purpurea har rapporterats stimulera makrofagers fagocytos och aktiviteten hos NK-celler.


En klinisk studie på Echingard droppar som omfattade personer med förkylningssymptom visade att förkylning bröt ut mindre ofta hos dem som fick Echinagard droppar jämfört med placebobehandlade. Duration av förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Inga data tillgängliga.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniska data visar ingen särskild risk för människor baserat på konventionella studier avsäkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad dosering och genotoxicitet.


Studier avseende karcinogenicitet och reproduktionstoxicitet har inte utförts.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Glycerol 85%, gelatin, majsstärkelse, sojabönslecitin, guargummi, vattenfri citronsyra, natriumcyklamat, sackarinnatrium och körsbärsarom.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Tryckförpackningar av hård PVC-folie försluten med PVC-copolymeröverdragen aluminiumfolie innehållande 20 respektive 40 sugtabletter.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Sverige

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

27165

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2009-10-27

Förnyat godkännande: 2014-09-24

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-03-23

Hitta direkt i texten
Av