FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Atorvastatin Actavis

Teva

Filmdragerad tablett 10 mg
(Vit, oval, bikonvex, märkt 10 på ena sidan och A på andra sidan. 4.9 x 9.1 mm.)

HMG-CoA-reduktashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: C10AA05
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Atorvastatin Actavis

10 mg, 20 mg, 40 mg filmdragerad tablett
atorvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Atorvastatin Actavis  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Atorvastatin Actavis
3. Hur du använder Atorvastatin Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Atorvastatin Actavis  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Atorvastatin Actavis  är och vad det används för

 

Atorvastatin Actavis tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipider (fett).


Atorvastatin Actavis används vid behandling av förhöjda blodfetter, s k kolesterol och triglycerider, när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Atorvastatin Actavis också användas för att minska denna risk, även om dina kolesterolnivåer är normala.

Under behandlingen med Atorvastatin Actavis ska du fortsätta med kolesterolfattig diet.


Atorvastatin som finns i Atorvastatin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Atorvastatin Actavis

Ta inte Atorvastatin Actavis

 • om du är allergisk mot atorvastatin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har eller har haft sjukdomar som påverkar levern

 • om du har haft oförklarliga onormala leverfunktionsvärden

 • om du är en kvinna i fertil ålder och inte använder preventivmedel

 • om du är gravid eller försöker bli gravid

 • om du ammar

 • om du använder en kombination av glekaprevir och pibrentasvir för behandling av hepatit C.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Atorvastatin Actavis.

 • om du har allvarliga andningsbesvär 

 • om du tar eller under de senaste 7 dagarna har tagit ett läkemedel som heter fusidinsyra (ett läkemedel mot bakterieinfektion) via munnen eller som injektion. Kombinationen av fusidinsyra och Atorvastatin Actavis kan leda till allvarliga muskelbesvär (rabdomyolys)

 • om du har haft en tidigare stroke med blödning i hjärnan, eller har små fickor av vätska i hjärnan från tidigare stroke

 • om du har njurproblem

 • om du har bristande tyroideakörtelfunktion (hypotyroidism)

 • om du har haft upprepade eller oförklarliga muskelsmärtor eller muskelproblem personligen eller i familjen

 • om du tidigare haft muskelproblem vid behandling med andra lipidsänkande läkemedel (t ex andra statiner eller fibrater)

 • om du har eller har haft myasteni (en sjukdom med allmän muskelsvaghet, i vissa fall även i de muskler som används vid andning) eller okulär myasteni (en sjukdom som orsakar muskelsvaghet i ögat) eftersom statiner ibland kan förvärra tillståndet eller leda till uppkomsten av myasteni (se avsnitt 4).

 • om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

 • om du har eller har haft någon leversjukdom

 • om du är över 70 år

Om något av detta stämmer in på dig, behöver din läkare ta blodprover innan och troligtvis under behandling med Atorvastatin Actavis för att bedöma risken för muskelrelaterade biverkningar. Det är känt att risken för muskelrelaterade biverkningar, såsom rabdomyolys, ökar när vissa läkemedel tas tillsammans (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Atorvastatin Actavis”).


Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.


När du behandlas med detta läkemedel kommer din läkare att övervaka dig noga om du har diabetes eller löper risk för att utveckla diabetes. Du kommer troligtvis att vara i riskzonen att utveckla diabetes om du har höga nivåer av socker och fett i blodet, är överviktig och har högt blodtryck.

Andra läkemedel och Atorvastatin Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka effekten av Atorvastatin Actavis, alternativt kan deras effekt påverkas av Atorvastatin Actavis. Denna typ av interaktion kan innebära att ett eller båda läkemedlen blir mindre effektiva. Alternativt kan interaktionen öka risken för-, eller allvarlighetsgraden av biverkningar, vilket inkluderar det allvarliga tillståndet med muskelnedbrytning, rabdomyolys, vilket beskrivs i avsnitt 4:

 • Läkemedel som påverkar immunförsvaret, t ex ciklosporin

 • Vissa antibiotika eller medel mot svampinfektioner, t ex erytromycin, klaritromycin, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol och rifampicin

 • Om du måste ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakterieinfektion måste du tillfälligt sluta att ta detta läkemedel. Din läkare kommer att tala om för dig när det är säkert att återuppta behandlingen med Atovastatin Actavis. Att ta Atorvastatin Actavis tillsammans med fusidinsyra kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). För mer information om rabdomyolys, se avsnitt 4.

 • Andra blodfettssänkande läkemedel, t.ex. gemfibrozil, andra fibrater och kolestipol

 • Vissa kalciumflödeshämmare mot angina eller högt blodtryck, t ex amlodipin, diltiazem och läkemedel för att reglera hjärtrytmen, t ex digoxin, verapamil, amiodaron

 • Letermovir, ett läkemedel som hjälper dig att inte bli sjuk av cytomegalovirus

 • Läkemedel som används vid behandling av HIV, t ex efavirenz, ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, kombination av tipranavir och ritonavir etc.

 • Vissa läkemedel som används för att behandla hepatit C, t ex telaprevir, boceprevir och kombination av elbasvir och grazoprevir samt kombination av ledipasvir och sofosbuvir.

 • Andra läkemedel som påverkar eller påverkas av Atorvastatin Actavis inklusive ezetimib (som sänker kolesterolet), warfarin (blodförtunnande), p-piller, stiripentol (kramplösande vid epilepsi), cimetidin (används mot halsbränna och magsår), fenazon (smärtstillande), kolkicin (används mot gikt) och antacida (läkemedel mot matsmältningsproblem som innehåller aluminium eller magnesium)

 • Receptfria läkemedel: Johannesört

Atorvastatin Actavis med mat, dryck och alkohol

Se avsnitt 3 för instruktioner om hur du ska använda Atorvastatin Actavis. Observera följande:


Grapefruktjuice

Ta inte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag, då stora mängder grapefruktjuice kan påverka Atorvastatin Actavis effekt.


Alkohol

Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel. Se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet” för mer information.

Graviditet och amning

Använd inte Atorvastatin Actavis under graviditet eller om du försöker bli gravid. Använd inte Atorvastatin Actavis om du är i fertil ålder och inte använder pålitligt preventivmedel.

Använd inte Atorvastatin Actavis om du ammar.

Säkerheten av Atorvastatin Actavis under graviditet och amning har ännu inte fastställts.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

I normalfallet påverkar inte detta läkemedel förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Du ska dock inte köra bil, om du märker att din förmåga påverkas. Använd inte några verktyg eller maskiner, om din förmåga att använda dem påverkas av detta läkemedel.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Atorvastatin Actavis innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, dvs. det är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Atorvastatin Actavis

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att sätta dig på kolesterolfattig diet, som du sedan ska fortsätta med under behandlingen med Atorvastatin Actavis.


Rekommenderad startdos av Atorvastatin Actavis är 10 mg dagligen hos vuxna och barn 10 år eller äldre. Dosen kan ökas gradvis vid behov av din läkare tills du når den dos du behöver. Dosen kommer att justeras av läkaren i intervall om 4 veckor eller mer. Maximal dos av Atorvastatin Actavis är 80 mg dagligen.

Atorvastatin Actavis tabletter ska sväljas hela med vatten och kan tas när som helst på dagen med eller utan mat. Försök dock att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.


Behandlingstiden bestäms av din läkare.


Tala med din läkare om du tror att effekten av Atorvastatin Actavis är för stark eller för svag.

Om du använt för stor mängd av Atorvastatin Actavis  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Atorvastatin Actavis

Om du glömmer att ta en dos, ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Atorvastatin Actavis

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller önskar avsluta din behandling.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar eller symtom, sluta ta tabletterna och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus:


Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1000 användare):

 • Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga och svalg, som kan leda till stora svårigheter att andas.

 • Allvarlig åkomma med svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på hud, mun, ögon och könsorgan samt feber. Hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor, som kan brista.

 • Muskelsvaghet, ömhet, smärta, muskelbristning eller rödbrun missfärgning av urinen, speciellt om du samtidigt mår dåligt eller har hög feber. Detta kan bero på en onormal muskelnedbrytning (rabdomyolys). Den onormala muskelnedbrytningen går inte alltid över trots avslutad behandling med atorvastatin, och kan vara livshotande och leda till njurproblem.


Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare):

 • Lupusliknande sjukdomsbild (inklusive utslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar).

 • Om du får problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken kan detta bero på en leverpåverkan. Du bör då kontakta din läkare så snart som möjligt.


Andra möjliga biverkningar med Atorvastatin Actavis:


Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare):

 • inflammation i nässlemhinnan, smärta i halsen, näsblödning

 • allergiska reaktioner

 • ökning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden), förhöjt kreatinkinas i blodet

 • huvudvärk

 • illamående, förstoppning, gaser, matsmältningsbesvär, diarré

 • ledvärk, muskelvärk och ryggsmärtor

 • blodprovsresultat som visar att din leverfunktion kan bli onormal


Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare):

 • anorexi (aptitförlust), viktökning, minskning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden)

 • mardrömmar, sömnlöshet

 • yrsel, domningar eller stickningar i fingrar och tår, minskad känsel för smärta eller beröring, förändringar i smakupplevelse, minnesförlust

 • dimsyn

 • ringningar i öronen och/eller huvud

 • kräkningar, rapningar, smärta i övre och nedre delen av buken, pankreatit (inflammation i bukspottkörteln som leder till magsmärta)

 • hepatit (leverinflammation)

 • utslag, hudutslag och klåda, nässelfeber, håravfall

 • nacksmärta, muskeltrötthet

 • trötthet, sjukdomskänsla, svaghet, bröstsmärta, svullnad speciellt i vristerna (ödem), förhöjd temperatur

 • vita blodkroppar i urinen


Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1000 användare):

 • synstörningar

 • oväntad blödning eller blåmärken

 • gallstas (gulfärgning av hud och ögonvitor)

 • senskada


Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare):

 • en allergisk reaktion - symtomen kan omfatta plötsligt väsande andning och bröstsmärtor eller andnöd, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, andningssvårigheter, kollaps

 • hörselnedsättning

 • gynekomasti (bröstförstoring hos män och kvinnor).


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • muskelsvaghet som är ihållande

 • myasthenia gravis (en sjukdom som orsakar allmän muskelsvaghet, i vissa fall även i de muskler som används vid andning)

 • okulär myasteni (en sjukdom som orsakar muskelsvaghet i ögat)

Tala med läkare om du upplever svaghet i armar eller ben som förvärras efter perioder av aktivitet, dubbelseende eller hängande ögonlock, svårigheter att svälja eller andfåddhet.


Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):

 • Sexuella svårigheter

 • Depression

 • Andningsbesvär inklusive ihållande hosta och/eller andnöd eller feber.

 • Diabetes. Detta är mer troligt om du har höga nivåer av socker och fett i blodet, är överviktig och har högt blodtryck. Din läkare kommer att övervaka dig medan du tar detta läkemedel.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Atorvastatin Actavis  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Hållbarhet efter första öppnandet av tablettburk är 100 dagar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är atorvastatin. En 10 mg, 20 mg eller 40 mg filmdragerad tablett innehåller 10 mg, 20 mg eller 40 mg atorvastatin (atorvastatinkalciumtrihydrat).

 • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: mannitol, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, natriumkarbonat, povidon, metionin, magnesiumstearat

  Tablettdragering: Hypromellos 6 cP, makrogol 6000, titandioxid (E 171). Talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tablett, filmdragerad.

10 mg: Vit, oval, bikonvex, 4.9 x 9.1 mm filmdragerad tablett märkt med ”10” på den ena sidan och ”A” på den andra.

20 mg: Vit, oval, bikonvex, 6.2 x 11.5 mm filmdragerad tablett märkt med ”20” på den ena sidan och ”A” på den andra.

40 mg: Vit, oval, bikonvex, 7.8 x 14.5 mm filmdragerad tablett märkt med ”40” på den ena sidan och ”A” på den andra.


Förpackningsstorlekar:


Blisterförpackningar:

Atorvastatin Actavis 10 mg filmdragerad tablett: 10, 20, 28, 30, 50, 90, 98, 100 tabletter.

Atorvastatin Actavis 20 mg filmdragerad tablett: 10, 20, 28, 30, 50, 90, 98, 100 tabletter.

Atorvastatin Actavis 40 mg filmdragerad tablett: 10, 20, 28, 30, 50, 90, 98, 100 tabletter.


Tablettburk:

Atorvastatin Actavis 10 mg filmdragerad tablett: 30, 100, 200, 250, 500 tabletter.

Atorvastatin Actavis 20 mg filmdragerad tablett: 30, 100, 250, 500 tabletter.

Atorvastatin Actavis 40 mg filmdragerad tablett: 30, 100, 250, 500 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Dalshraun 1

220 Hafnarfjörður

Island


Tillverkare

Actavis Ltd., Malta

BLB016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta


Actavis Group PTC ehf.

Dalshraun 1

IS-220 Hafnarfjörður

Island


Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samakovsko Shosse Str.

Dupnitsa, 2600

BulgarienDenna bipacksedel ändrades senast 2023-07-19

Hitta direkt i texten
Av