FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Anastrozole TEVA

Teva

Filmdragerad tablett 1 mg
(vit till benvit, rund)

Enzymhämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L02BG03
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Anastrozole Teva

1 mg filmdragerade tabletter
anastrozol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Anastrozole Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Anastrozole Teva
3. Hur du använder Anastrozole Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Anastrozole Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Anastrozole Teva är och vad det används för

 

 • Anastrozole Teva innehåller en substans som kallas anastrozol. Det tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ”aromatashämmare”. Anastrozole Teva används för att behandla bröstcancer hos kvinnor som har passerat klimakteriet.

 • Anastrozole Teva verkar genom att minska mängden av ett hormon som kallas östrogen och som bildas i kroppen. Det gör det genom att blockera en naturlig substans (ett enzym) i kroppen som kallas ”aromatas”.


Anastrozol som finns i Anastrozole Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Anastrozole Teva

Använd inte Anastrozole Teva

 • om du är allergisk mot anastrozol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är gravid eller ammar (se avsnittet ”Graviditet och amning”).


Ta inte Anastrozole Teva om något av ovanstående gäller för dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozole Teva om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Anastrozole Teva

 • om du fortfarande menstruerar och inte har passerat klimakteriet.

 • om du tar ett läkemedel som innehåller tamoxifen eller läkemedel som innehåller östrogen (se avsnittet ”Andra läkemedel och Anastrozole Teva”).

 • om du någonsin har haft ett tillstånd som påverkar styrkan i ditt skelett (osteoporos, dvs. benskörhet).

 • om du har problem med levern eller njurarna.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozole Teva om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig.


Tala om för vårdpersonalen att du tar Anastrozole Teva om du uppsöker sjukhus.

Barn och ungdomar

Anastrozole Teva ska inte ges till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Anastrozole Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller även läkemedel som är receptfria och naturläkemedel. Detta eftersom Anastrozole Teva kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, och vissa läkemedel kan påverka Anastrozole Teva.


Använd inte Anastrozole Teva om du redan använder något av följande läkemedel:

 • Vissa läkemedel som används för behandling av bröstcancer (selektiva östrogenreceptormodulatorer) t.ex. läkemedel som innehåller tamoxifen. Detta på grund av att dessa läkemedel kan förhindra att Anastrozole Teva fungerar som det ska.

 • Läkemedel som innehåller östrogen, exempelvis hormonersättningsterapi (HRT).


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta gäller dig.


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

 • Ett läkemedel som kallas för en ”LHRH-analog”. Detta omfattar gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin och triptorelin. Dessa läkemedel används för behandling av bröstcancer, vissa kvinnosjukdomar (gynekologiska tillstånd) samt infertilitet.

Graviditet och amning

Anastrozole Teva ska inte användas om du är gravid eller ammar. Avbryt behandlingen med Anastrozole Teva om du blir gravid och tala med din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Anastrozole Teva kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att framföra fordon eller använda verktyg och maskiner. Vissa personer kan emellertid ibland känna sig svaga eller sömniga när de tar Anastrozole Teva. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta händer dig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Anastrozole Teva innehåller laktos och natrium

Anastrozole Teva innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Anastrozole Teva innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Anastrozole Teva

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


 • Rekommenderad dos är en tablett en gång per dag.

 • Försök ta tabletten vid samma tid varje dag.

 • Svälj tabletten hel med vatten.

 • Det spelar ingen roll om du tar Anastrozole Teva före, tillsammans med eller efter maten.


Fortsätt att ta Anastrozole Teva så länge som läkaren har sagt. Det är en långsiktig behandling och du kan behöva ta det i flera år.

Om du har använt för stor mängd av Anastrozole Teva

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken eller rådgivning.

Om du har glömt att använda Anastrozole Teva

Om du har glömt att ta en dos tar du bara din nästa dos som vanligt.
Ta inte dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Anastrozole Teva

Sluta inte ta dina tabletter även om du mår bra, annat än om din läkare rekommenderar detta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


 • Sluta att ta Anastrozole Teva och uppsök akut vård om du får någon av följande allvarliga men mycket sällsynta biverkningar: En mycket svår hudreaktion med sår eller blåsor på huden. Detta kallas ”Stevens-Johnsons syndrom”.

 • Allergiska (överkänslighets-) reaktioner med svullnad i halsen som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas. Detta kallas ”angioödem”.

Andra biverkningar:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Depression

 • Huvudvärk

 • Blodvallningar

 • Illamående

 • Hudutslag

 • Smärta eller stelhet i lederna

 • Ledinflammation (artrit)

 • Svaghetskänsla

 • Benvävnadsförlust (osteoporos).


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Aptitlöshet

 • Förhöjda eller höga nivåer av ett fettämne som kallas kolesterol i blodet. Detta kan ses i ett blodprov

 • Sömnighet

 • Karpaltunnelsyndrom (stickningar, smärta, kyla, svaghet i delar av handen)

 • Kittlande/stickande känsla eller domningar i huden, förlorat/försvagat smaksinne.

 • Diarré

 • Illamående (kräkningar)

 • Förändringar i blodprover som visar hur väl din lever fungerar

 • Glesare hårväxt (håravfall)

 • Allergiska reaktioner (överkänslighet) som omfattar ansikte, läppar eller tunga

 • Skelettsmärta

 • Torrhet i slidan

 • Blödningar från slidan (oftast under de första behandlingsveckorna – tala med läkare om blödningarna fortsätter)

 • Muskelsmärta.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Förändringar av vissa blodprover som visar hur din lever fungerar (gamma-GT och bilirubin)

 • Leverinflammation (hepatit)

 • Nässelutslag

 • Triggerfinger (ett tillstånd där ett finger eller tummen fastnar i böjd position)

 • Ökad mängd kalcium i blodet. Om du upplever illamående, kräkningar och törst, bör du kontakta din läkare eller apotekspersonal då du kan behöva ta blodprover.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • En sällsynt hudinflammation som kan omfatta röda fläckar eller blåsor

 • Hudutslag som orsakas av överkänslighet (som kan bero på en allergisk eller anafylaktoid reaktion)

 • Inflammation i de små blodkärlen, vilket orsakar röd- eller purpurfärgning av huden. Mycket sällsynta symtom med led-, magsäcks- och njursmärtor kan förekomma; detta kallas ”Henoch-Schönleins purpura”.


Effekter på skelettet
Anastrozole Teva minskar halten av ett hormon som kallas östrogen i din kropp. Detta kan minska mineralinnehållet i ditt skelett. Ditt skelett kan bli svagare och lättare drabbas av frakturer. Din läkare kommer att hantera dessa risker enligt behandlingsriktlinjer för vård av benhälsa hos kvinnor som passerat klimakteriet. Tala med läkaren om dessa risker och olika behandlingsalternativ.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Anastrozole Teva ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatumet som anges efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är anastrozol. Varje filmdragerad tablett innehåller 1 mg anastrozol.

 • Övriga innehållsämnen är:
  Tablettkärna: laktosmonohydrat, magnesiumstearat (E572), povidon K-30, natriumstärkelseglykolat typ A
  Dragering: hypromellos (E464), makrogol 400 och 6000 och titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

 • Anastrozole Teva 1 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita runda tabletter. Ena sidan av tabletten är märkt med siffran ”93” och den andra sidan är märkt med ”A10”.

 • Anastrozole Teva 1 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i blisterförpackningar med 1, 14, 20, 28, 30, 30 (3x10), 56, 60, 84, 90, 98, 100 och 300 tabletter. Sjukhusförpackningar à 84 tabletter och endosförpackningar för sjukhusbruk med 10 (10x1) och 50 (50x1) filmdragerade tabletter tillhandahålls också.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Sverige


Tillverkare:


Pharmachemie B.V., Haarlem, Nederländerna


Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Ungern


Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Tjeckien


Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-07-29

Hitta direkt i texten
Av