Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sertralin Actavis

Teva

Filmdragerad tablett 50 mg
Avregistreringsdatum: 2019-11-22 (Tillhandahålls ej) (Vit, oval, bikonvex tablett, brytskåra på ena sidan, andra sidan präglad med "L")

Antidepressivum (selektiv serotoninåterupptagshämmare)

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AB06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Sertralin Actavis

50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter
sertralin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomssymtom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Sertralin Actavis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Sertralin Actavis
3. Hur du använder Sertralin Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sertralin Actavis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sertralin Actavis är och vad det används för

 

Det verksamma innehållsämnet i Sertralin Actavis är sertralin. Sertralin tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI); dessa läkemedel används för att behandla depression och/eller ångestsjukdomar.


Sertralin Actavis kan användas för att behandla

- depression och förebygga återkommande depression (hos vuxna)

- social fobi (hos vuxna)

- posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (hos vuxna)

- paniksyndrom (hos vuxna)

- tvångssyndrom (OCD) (hos vuxna, samt barn och ungdomar i åldersgruppen 6-17 år).


Depression är en klinisk sjukdom med symtom som att du känner dig ledsen, inte kan sova ordentligt eller njuta av livet som vanligt.


Tvångssyndrom och paniksyndrom är sjukdomar som kopplas till ångest med symtom som konstant besvär av fixeringar (tvångsföreställningar) vilket gör att du måste upprepa olika ritualer (tvång).


Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd som kan uppträda efter en mycket emotionellt traumatisk upplevelse, med en del symtom som liknar depression och ångest. Social fobi (socialt ångestsyndrom) är en sjukdom som kopplas till ångest. Sjukdomen kännetecknas av känslor av intensiv ångest eller vånda i sociala situationer (t.ex. att tala med främmande människor, att tala inför grupper av människor, att äta eller dricka inför andra människor eller att bekymra sig över att man kanske uppför sig generande).

Läkaren har bedömt att detta läkemedel är lämpligt för att behandla din sjukdom.


Fråga din läkare om du är osäker på varför du har fått Sertralin Actavis.


Sertralin som finns i Sertralin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Sertralin Actavis

Ta inte Sertralin Actavis

 • om du är allergisk mot sertralin eller mot något av övriga innehållsämnen i i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tar eller har tagit läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (t.ex. selegilin, moklobemid) eller läkemedel som liknar MAO-hämmare (t.ex. linezolid). Om du avbryter behandlingen med sertralin måste du vänta åtminstone 1 vecka innan du kan påbörja behandling med en MAO-hämmare. Om du avbryter behandlingen med en MAO-hämmare måste du vänta åtminstone 2 veckor innan du kan påbörja behandling med sertralin.

 • om du tar ett läkemedel som heter pimozid (ett läkemedel mot psykiska sjukdomar)

Varningar och försiktighet

Alla läkemedel passar inte alltid alla människor. Tala med läkaren innan du tar Sertralin Actavis om du har eller tidigare har haft något av följande:


 • Serotonergt syndrom eller malignt neuroleptikasyndrom (NMS). I sällsynta fall kan dessa syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som sertralin. (Symtomen på serotonergt syndrom beskrivs i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”). Läkaren har berättat för dig om du har haft detta tidigare.

 • Lågt natriumvärde i blodet, eftersom detta kan inträffa när man behandlas med Sertralin Actavis. Tala också om för läkaren om du tar vissa läkemedel mot högt blodtryck, eftersom sådana läkemedel också kan förändra natriumnivåerna i blodet.

 • Var särskilt försiktig om du är äldre, eftersom du kan löpa högre risk att få låga natriumvärden i blodet (se ovan).

 • Leversjukdom. Läkaren kan bedöma att du bör ha en lägre dos av Sertralin Actavis.

 • Diabetes. Blodsockernivåerna kan påverkas på grund av Sertralin Actavis och din diabetesmedicin kan behöva anpassas.

 • Epilepsi eller om du tidigare har haft kramper. Om du får ett krampanfall, kontakta din läkare omedelbart.

 • Sjukdom med mani och depression (bipolär sjukdom) eller schizofreni. Om du har en manisk period, kontakta din läkare omedelbart.

 • Självmordstankar (se nedan ”Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv”)

 • Blödningar, eller om du har tagit läkemedel som tunnar ut blodet (t.ex. acetylsalicylsyra eller warfarin) eller som kan öka risken för blödning.

 • Om du är barn eller ungdom under 18 år. Sertralin Actavis ska bara ges till barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år om de lider av tvångssyndrom. Om du behandlas för denna sjukdom kommer läkaren att vilja kontrollera dig noggrant (se ”Användning hos barn och ungdomar” nedan).

 • Om du får elbehandling s.k. elektrokonvulsiv behandling (ECT).

 • Om du har ögonproblem, t.ex. vissa typer av glaukom (ökat tryck i ögat).


Urintest för bensodiazepiner kan leda till falskt positiva resultat när du tar sertralin. Genom att använda mer specifika tester kan sertralin skiljas från bensodiazepiner.


Rastlöshet/akatisi:

Användning av sertralin har kopplats till akatisi (plågsam rastlöshet och behov att röra på sig, att ofta inte kunna sitta eller stå still). Detta uppträder oftast under de första behandlingsveckorna. Att öka dosen kan vara skadligt för patienter som utvecklar sådana symtom.


Utsättningsreaktioner:

Reaktioner i anslutning till att behandlingen avbryts är vanliga, särskilt om behandlingen stoppas plötsligt (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar). Risken för att få utsättningssymtom beror på hur länge du behandlats, doseringen och hur snabbt dosen trappas ner. I allmänhet är dessa symtom lätta till måttliga, men för vissa patienter kan de vara allvarliga. Symtomen uppträder normalt inom de första dagarna efter avbrytandet av behandlingen och försvinner vanligen av sig själv eller avklingar inom 2 veckor. Hos vissa patienter kan de sitta i längre (2-3 månader eller mer). Om behandlingen med sertralin ska avbrytas rekommenderas att dosen minskas gradvis under en period om flera veckor eller månader, beroende på patientens behov.


Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv:

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.


Dessa tankar kan vara vanliga:

 • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

 • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.


Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


Användning hos barn och ungdomar:

Sertralin ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år, förutom till patienter med tvångssyndrom. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos personer under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Sertralin Actavis skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt.

Om en läkare har skrivit ut Sertralin Actavis till en patient under 18 år och du vill diskutera detta, kontakta läkaren. Du ska också informera läkaren om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om dessa symtom förvärras hos en person under 18 år som tar Sertralin Actavis. Dessutom har de långsiktiga effekterna hos Sertralin Actavis på tillväxt, mognad och utveckling av intellekt och beteende ännu inte fastställts hos denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Sertralin Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan påverka effekten hos Sertralin Actavis, eller också kan Sertralin Actavis minska effekten hos andra läkemedel som tas samtidigt.


Intag av Sertralin Actavis tillsammans med följande läkemedel kan ge allvarliga biverkningar:

- läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO‑hämmare) som moklobemid (mot depression) och selegilin (mot Parkinsons sjukdom) samt antibiotikumet linezolid. Använd inte Sertralin Actavis tillsammans med MAO‑hämmare.

- läkemedel mot psykiska sjukdomar (pimozid). Använd inte Sertralin Actavis tillsammans med pimozid.


Tala med läkaren om du tar något av följande läkemedel:

 • Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum). Effekten från johannesört kan vara i 1‑2 veckor. Tala med läkare.

 • Produkter som innehåller aminosyran tryptofan eller läkemedlet fenfluramin

 • Läkemedel mot svår värk (t.ex. tramadol)

 • Läkemedel som används vid bedövning eller för att behandla kronisk smärta (fentanyl).

 • Läkemedel mot migrän (t.ex. sumatriptan)

 • Blodförtunnande läkemedel (warfarin eller tiklodipin)

 • Läkemedel mot smärta/ledinflammation (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), t.ex. ibuprofen, acetylsalicylsyra)

 • Lugnande medel (diazepam)

 • Diuretika (urindrivande medel)

 • Läkemedel mot epilepsi (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin)

 • Läkemedel mot diabetes (tolbutamid)

 • Läkemedel mot stark magsyra och magsår (cimetidin)

 • Läkemedel mot mani och depression (litium)

 • Andra läkemedel mot depression (t.ex. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin)

 • Läkemedel mot schizofreni och andra psykiska sjukdomar (t.ex. perfenazin, levomepromazin och olanzapin).

 • Läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, flukonazol).

 • Läkemedel som reglerar hjärtats frekvens och rytm (t.ex. flekainid, propafenon)

 • Läkemedel mot bakteriella infektioner (t ex erytromycin, klaritromycin, telitromycin).

 • Läkemedel mot tuberkulos (rifampicin).

 • Läkemedel mot virus, inklusive HIV och Hepatit C (t ex proteashämmare).

 • Läkemedel mot högt blodtryck och andra hjärtbesvär (t.ex. verapamil, diltiazem).

 • Läkemedel som används för att minska magsyra produktion (t.ex. omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol).

 • Läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar (aprepitant).

Sertralin Actavis med mat, dryck och alkohol

Sertralin Actavis tabletter kan tas med eller utan mat.


Grapefruktjuice skall inte tas tillsammans med Sertralin Actavis, eftersom detta kan öka nivån av sertralin i kroppen. Alkohol bör undvikas när du behandlas med Sertralin Actavis.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Sertralins säkerhet på gravida kvinnor har inte fastställts fullständigt. Sertralin bör bara ges till gravida kvinnor om läkaren anser att nyttan för modern överväger de eventuella riskerna för fostret. Kvinnor i fertil ålder som behandlas med med sertralin bör använda lämpligt preventivmedel.


Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Sertralin Actavis. När läkemedel såsom Sertralin Actavis används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


Ditt nyfödda barn kan också lida av andra tillstånd, som vanligtvis börjar under de första 24 timmarna efter födseln. Symtomen omfattar:

• problem med andning,

• huden är blåaktig eller att barnet är för varmt eller kallt,

• blå läppar,

• kräks eller äter inte ordentligt,

• är mycket trött, lider av sömnlöshet eller gråter mycket,

• stela eller slappa muskler,

• lider av skakningar, ryckningar eller kramper,

• förstärkta reflexer,

• lättretlighet

• lågt blodsocker.

Om ditt barn har något av dessa symtom när det föds, eller om du är orolig för ditt barns hälsa, kontakta din läkare eller barnmorska som kommer att kunna ge dig råd.


Det finns belägg för att sertralin utsöndras i bröstmjölk hos människa. Sertralin bör bara ges till ammande kvinnor om läkaren anser att nyttan för modern överväger de eventuella riskerna för barnet.


I djurstudier har det visat sig att vissa läkemedel såsom sertralin kan minska kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av sertralinfertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

Körförmåga och användning av maskiner

Psykofarmaka som sertralin kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Du bör därför inte köra bil eller använda maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användningen av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sertralin Actavis innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Sertralin Actavis

Ta alltid detta läkemdedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sertralin Actavis tabletter kan tas med eller utan mat.


Ta läkemedlet en gång dagligen, antingen på morgonen eller på kvällen.


Rekommenderad dos är:


Vuxna:

Depression och tvångssyndrom

Vanlig effektiv dos är 50 mg dagligen. Dosen kan sedan ökas med 50 mg efter en vecka. Dosen kan sedan ökas med 50 mg i taget under ett antal veckor. Den maximalt rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.


Paniksyndrom, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom

Behandlingen bör starta med 25 mg dagligen, och därefter ökas till 50 mg dagligen efter en vecka. Dosen kan sedan ökas med 50 mg i taget under ett antal veckor. Den maximalt rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.


Barn och ungdomar:

Sertralin Actavis får endast ges till barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år som lider av tvångssyndrom (OCD).


Tvångssyndrom:

Barn 6-12 år: Rekommenderad startdos är 25 mg dagligen. Efter en vecka kan läkaren öka dosen till 50 mg dagligen. Maximal dos är 200 mg dagligen.


Ungdomar 13-17 år: Rekommenderad startdos är 50 mg dagligen. Maximal dos är 200 mg dagligen.


Om du har lever- eller njurproblem, tala om det för din läkare och följ de anvisningar du får.


Din läkare kommer att berätta hur länge du ska ta detta läkemedel. Det beror på sjukdomens natur och hur bra du svarar på behandlingen. Det kan ta flera veckor innan dina symtom förbättras.

Om du använt för stor mängd av Sertralin Actavis 

Om du fått i dig för stor mängd Sertralin Actavis av misstag, kontakta omedelbart din läkare eller uppsök närmsta akutmottagning. Ta alltid med dig läkemedelsförpackningen med etiketten på, oavsett om det är något läkemedel kvar eller inte.


Symtomen på överdosering kan vara dåsighet, illamående och kräkningar, snabba hjärtslag, skakningar, upprördhet, yrsel och, i sällsynta fall, medvetslöshet.


Om du får i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Sertralin Actavis

Om du glömmer att ta en tablett, ta inte den missade tabletten. Ta nästa tablett i rätt tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Sertralin Actavis

Sluta inte att ta Sertralin Actavis, såvida inte läkaren säger till dig det. Din läkare vill att du gradvis minskar dosen av Sertralin Actavis under flera veckor innan du helt slutar att ta läkemedlet. Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du få biverkningar som yrsel, domningar, sömnproblem, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar. Om du upplever någon av dessa biverkningar eller några andra biverkningar när du slutar att ta Sertralin Actavis, kontakta din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Illamående är vanligaste biverkningen. Biverkningarna beror på dosen och är ofta övergående och avtar efter fortsatt behandling.


Tala genast med din läkare:

om du upplever något av följande symtom när du har tagit detta läkemedel. Symtomen kan vara allvarliga.

 • om du får svåra hudutslag med blåsor (erythema multiforme) (detta kan drabba munnen och tungan). Det kan vara tecken på en sjukdom som heter Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys (TEN). Din läkare avbryter i så fall behandlingen.

 • allergisk reaktion eller allergi, vilket kan ge symtom som kliande hudutslag, andningsproblem, väsande andning, svullnader i ögonlocken, ansiktet eller på läpparna.

 • om du blir upprörd eller förvirrad eller får diarré, feber och högt blodtryck, kraftiga svettningar och snabba hjärtslag. Detta är symtom på serotonergt syndrom eller malignt neuroleptikasyndrom. I sällsynta fall kan dessa syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som sertralin. Din läkare kan vilja avbryta behandlingen.

 • om du får gulaktig hud och gulaktiga ögon, vilket kan tyda på leverskada.

 • om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord, kontakta din läkare eller uppsök ett sjukhus snarast (se avsnitt 2).

 • om du börjar känna dig rastlös och inte kan sitta eller stå still efter att du har börjat ta Sertralin Actavis. Tala med din läkare om du börjar känna dig rastlös.


Följande biverkningar har setts i kliniska studier på vuxna.


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 patient av 10):

sömnlöshet, yrsel, sömnighet, huvudvärk, diarré, illamående, muntorrhet, utebliven utlösning, trötthet.


Vanliga biverkningar (förekommer hos 1-10 patienter av 100):

halsont, anorexi, ökad aptit, depression, känna sig konstig, mardrömmar, ångest, upprördhet, oro, minskat sexuellt intresse, tandagnisslan, domningar och stickningar, skakningar, muskelsträckning, onormal smak, bristande uppmärksamhet, synstörningar, öronringningar, hjärtklappning, värmevallningar, gäspningar, magont, kräkningar, förstoppning, orolig mage, gaser, utslag, ökade svettningar, muskelvärk, sexuella störningar, potensproblem, smärta i bröstkorgen.


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1-10 patienter av 1 000):

luftrörskatarr, rinnande näsa, hallucinationer, kraftig lyckokänsla, likgiltighet, onormala tankar, kramper, ofrivilliga muskelsammandragningar, onormal koordination, inte kunna vara still, minnesförlust, minskade känslor, talsvårigheter, yrsel när man ställer sig upp, migrän, öronont, snabba hjärtslag, högt blodtryck, vallningar, andningssvårigheter (eventuellt med väsljud), andfåddhet, näsblod, problem i matstrupen, svårigheter att svälja, hemorrojder, ökad salivavsöndring, störningar i tungrörelserna, rapningar, ögonsvullnad, mörklila fläckar i huden, håravfall, kallsvettning, torr hud, nässelfeber, inflammation i led och ben, muskelsvaghet, ryggont, muskelryckningar, behov att kissa på natten, oförmåga att kissa, ökad urinmängd, behöva kissa oftare, problem med att kissa, vaginal blödning, sexuella problem hos kvinnor, sjukdomskänsla, frossa, feber, svaghet, törst, viktnedgång, viktuppgång.


Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1-10 patienter av 10 000):

tarmproblem, öroninfektion, cancer, svullna körtlar, högt kolesterolvärde, lågt blodsocker, fysiska symtom på grund av stress eller sinnesrörelse, läkemedelsberoende, psykotisk störning, aggression, förföljelsemani, självmordstankar och självmordsbeteende, sömngång, för tidig utlösning, koma, onormala rörelser, svårigheter att röra sig, ökad sinnesförnimmelse, störd sinnesförnimmelse, grön starr, problem med tårflödet, fläckar framför ögonen, dubbelseende, ljuset sticker i ögonen, ögonblödning, förstorade pupiller, hjärtattack, långsamma hjärtslag, hjärtproblem, dålig cirkulation i armar och ben, täppt i halsen, snabb andning, långsam andning, onormala andningsljud, talsvårigheter, hicka, blod i avföringen, ont i munnen, sår på tungan, tandproblem, tungproblem, munsår, problem med leverfunktionen, hudproblem med blåsor, utslag i hårbotten, onormal hårstruktur, onormal hudlukt, bensjukdom, minskad urinmängd, urininkontinens, svårigheter att kissa, kraftig vaginal blödning, torr vagina, rodnad och smärta i penis och förhud, underlivsflytning, förlängd erektion, utsöndring från brösten, bråck, minskad läkemedelstolerans, gångsvårigheter, onormala laboratorievärden, onormal sperma, skada, kärlutvidgningsoperation.


Efter marknadsföringen av sertralin har följande biverkningar rapporterats:

minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar, lågt värde av sköldkörtelhormon, endokrina problem, diabetes, högt blodsocker, låga blodsalter, hemska onormala drömmar, plötsligt svår huvudvärk (som kan vara ett tecken på allvarligt tillstånd kallat reversibel cerebral vasokonstriktionssyndrom (RCVS), problem med muskelrörelserna (som att röra sig mycket, muskelsträckning och gångsvårigheter), svimningsanfall, onormal syn, olika stora pupiller, problem med blödningar (t.ex. näsblod, magblödning eller blod i urinen), lungsjukdom, inflammation i bukspottkörteln, allvarliga problem med leverfunktionen, gulsot, hudödem, hudreaktion mot solen, klåda, ledvärk, muskelkramp, bröstförstoring, oregelbundna menstruationer, bensvullnad, problem med koagulationen och allvarlig allergisk reaktion.


En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.


Biverkningar hos barn och ungdomar:

I kliniska studier på barn och ungdomar sågs i allmänhet liknande biverkningar som hos vuxna (se ovan). De vanligaste biverkningarna hos barn och ungdomar var huvudvärk, sömnlöshet, diarré och illamående.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Sertralin Actavis ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatumet som anges på blistret och/eller på burken, samt kartongen efter “Utg.dat.” eller “EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Vad Sertralin Actavis innehåller

- Den aktiva substansen är: sertralin (som hydroklorid)

- Övriga innehållsämnen är: laktos monohydrat, mikrokrystallincellulosa, povidon K30, krosskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

Tablettdragering: hypromellos, talk, propylenglykol, titandioxid (E171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sertralin Actavis 50 mg filmdragerade tabletter:

Vita, ovala 10 mm x 5 mm, filmdragerade tabletter. Båda sidor är kupiga utåt, brytskåra på ena sidan och präglade med ”L” på andra sidan.


Sertralin Actavis 100 mg filmdragerade tabletter:

Vita, runda, 10 mm, filmdragerade tabletter. Båda sidor är kupiga utåt, brytskåra på ena sidan och präglade med ”C” på andra sidan.


Tabletterna kan delas i lika doser.


Sertralin Actavis 50 mg och 100 mg finns i:

Blister (PVC/PVCD/aluminium): 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98 och 100 tabletter.

Endosblister: (PVC/PVDC/aluminium): 28x1, 30x1, 50x1, 98x1, 100x1

HDPE-burk med LDPE-lock: 100, 250 och 500 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Tillverkare

Actavis ltd.

B16 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta


Actavis hf.

Reykjavíkurvegur 78,

220 Hafnarfjörður

Island


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-04-29

Hitta direkt i texten
Av