Måndag 25 september ca klockan 03:00 kommer Fass att vara otillgängligt i ca 30 min på grund av planerat tekniskt underhåll. Fass appar är dock tillgängliga - via App Store eller Google Play.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Loratadin ratiopharm

Teva

Tablett 10 mg
(vit, rund, bikonvex med böjd brytskåra på ena sidan)

Antihistamin för systemiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AX13
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Loratadin ratiopharm

10 mg tabletter
loratadin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Loratadin ratiopharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin ratiopharm
3. Hur du använder Loratadin ratiopharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Loratadin ratiopharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Loratadin ratiopharm är och vad det används för

 

Loratadin ratiopharm används vid allergiska besvär som nysningar, rinnsnuva, klåda i näsan, klåda och sveda i ögonen.


Loratadin ratiopharm är en antihistamin som inte orsakar trötthet och som används för behandling av vissa allergiska sjukdomar. Detta läkemedel verkar genom att hindra effekten av histamin som är med och orsakar allergiska reaktioner.

De allergiska besvären kan orsakas av bl.a. pollen, pälsdjur, kvalster eller damm. Pollenallergi är säsongsbunden till pollenperioderna. Allergi mot pälsdjur, kvalster eller damm kan man däremot råka ut för året runt. Denna typ av allergi kan behandlas tillfälligt vid behov.


Vanlig snuva, s.k. ”förkylningssnuva” är orsakad av ett virus och då har inte antihistaminer någon effekt. Loratadin ratiopharm ska därför inte användas vid annan snuva än allergisk snuva.


Loratadin som finns i Loratadin ratiopharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin ratiopharm

Använd inte Loratadin ratiopharm:

  • om du är allergisk mot loratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Loratadin ratiopharm

  • om du har svår leversjukdom.

Barn

Loratadin ratiopharm skall inte ges till barn under 12 år utan läkares anvisning.

Detta preparat får inte ges åt barn under 2 år eller till barn som väger under 30 kg.

Andra läkemedel och Loratadin ratiopharm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Om du skall genomgå ett hudpricktest bör behandlingen med Loratadin ratiopharm avbrytas minst 48 timmar innan för att resultaten inte ska påverkas.

Loratadin ratiopharm med alkohol

Man behöver inte undvika användning av alkohol under behandlingen med detta läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Använd inte detta läkemedel om du är gravid, tror att du kan vara gravid, eller om du ammar ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Loratadin ratiopharm kan orsaka dåsighet eller yrsel. Om du känner att du påverkas ska du inte köra bil eller hantera maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Loratadin ratiopharm innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Loratadin ratiopharm

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering för vuxna och barn över 12 år med en kroppsvikt över 30 kg: 1 tablett (10 mg) 1 gång dagligen.


Kontakta läkare om förbättring inte ses efter 7 dagars behandling.


Behandlingens längd kan variera beroende på vilka symptom du har. Gör gärna ett försök att avsluta behandlingen om du tror att pollensäsongen för din del är över eller om det är mycket låga halter av pollen i luften. Använd Loratadin ratiopharm i högst 3 månader i följd om inte läkare föreskrivit annat.


Loratadin ratiopharm kan orsaka muntorrhet hos vissa patienter. God munhygien (tandborstning 2 gånger per dag med fluortandkräm) är viktig vid långtidsbehandling, eftersom muntorrhet kan öka risken för karies.


Om du har en svår leversjukdom kan du behöva använda en lägre dos. Diskutera med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda detta läkemedel.


Loratadin ratiopharm skall inte ges till barn under 12 år utan läkarens ordination.


Överskrid inte angiven dosering.

Om du har använt för stor mängd av Loratadin ratiopharm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Du kan känna trötthet, snabb hjärtfrekvens eller huvudvärk.

Om du har glömt använda Loratadin ratiopharm

Om du glömmer att ta tabletten, ta den genast när du kommer ihåg det. Fortsätt sedan med din medicinering som vanligt. Ta inte dubbla doser för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om följande symtom förekommer, sluta genast använda denna medicin och kontakta läkare eller gå till närmaste vårdcentral eller sjukhus: allergiska reaktioner såsom svullnad i läppar, tunga eller ansikte (Quincke´s ödem), andningssvårigheter och allergiska reaktioner (låga, brännande, kliande märken på huden med svullnad) eller angioödem (svullnad av huden och slemhinnor). Dessa är mycket allvarliga biverkningar. Om du får dessa symtom har du möjligen fått en allvarlig allergisk reaktion. Du kan omedelbart behöva medicinering eller sjukhusvård.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Huvudvärk, nervositet, trötthet, sömnproblem, ökad aptit.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): yrsel, kramper, oregelbunden eller snabb hjärtrytm, illamående, muntorrhet, inflammation i magslemhinnan (gastrit, symtomen inkluderar magsmärta, illamående, kräkningar, diarré), onormal leverfunktion, hudutslag, håravfall, trötthet.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): viktökning


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Loratadin ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatumet (Utg.dat. eller EXP) som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Det aktiva innehållsämnet är loratadin. En tablett innehåller 10 mg av loratadin.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, runda, bikonvexa tabletter med brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Detta läkemedel finns i blisterförpackningar med 2, 7, 10, 14, 20, 20x1, 21, 28, 30, 50, 100 och 100x1 tabletter. Läkemedlet tillhandahålls receptfritt i förpackningsstorlekarna 10, 14 och 28.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland


Tillverkare

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.


Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-01-18

Hitta direkt i texten
Av