Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fluoxetin ratiopharm

Teva

Löslig tablett 20 mg
(vit, rund med skåra, diameter 10,5 mm)

Antidepressivum, selektiv serotoninåterupptagshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AB03
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Vissa förpackningar av Fluoxetin ratiopharm (Löslig tablett 20 mg) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Blister
Utbytbara läkemedel: Fluoxetin Ebb, Fluoxetin Orifarm, Fluoxetin Sandoz, Fluoxetin STADA, Fontex Alternativt läkemedel med samma aktiva substans: Fluoxetin [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-08-21
Prognos för slutdatum: 2021-03-01
Blister 100 x 1 styck
Utbytbara läkemedel: Fluoxetin Ebb, Fluoxetin Orifarm, Fluoxetin Sandoz, Fluoxetin STADA, Fontex Alternativt läkemedel med samma aktiva substans: Fluoxetin [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-08-21
Prognos för slutdatum: 2021-03-01
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Fluoxetin ratiopharm

20 mg lösliga tabletter
fluoxetin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fluoxetin ratiopharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Fluoxetin ratiopharm
3. Hur du tar Fluoxetin ratiopharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fluoxetin ratiopharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fluoxetin ratiopharm är och vad det används för

 

Fluoxetin ratiopharm innehåller fluoxetin som tillhör en grupp av läkemedel, som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).


Fluoxetin ratiopharm används för att behandla följande sjukdomar:


Hos vuxna:

 • egentlig depression

 • tvångssyndrom

 • bulimi: Fluoxetin ratiopharm används tillsammans med psykoterapi för att minska hetsätning och självrensning.


Hos barn och ungdom från 8 års ålder:

 • måttlig till svår egentlig depression, om depressionen inte förbättrats efter 4-6 psykologiska behandlingstillfällen. Fluoxetin ratiopharm ska ges till ett barn eller ungdom med måttlig till svår depression endast i kombination med psykologisk behandling.


Fluoxetin som finns i Fluoxetin ratiopharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Fluoxetin ratiopharm

Ta inte Fluoxetin ratiopharm:

 • om du är allergisk mot fluoxetin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Ta inte flera tabletter och kontakta din läkare omedelbart om du får utslag eller andra allergiska reaktioner (som klåda, svullna läppar eller ansikte eller andningssvårigheter).

 • om du tar andra läkemedel som kallas irreversibela, icke-selektiva monoaminoxidashämmare (som också används för behandling av depression t.ex. iproniazid, fenelzin, tranylcypromin, isokarboxazid).

 • om du tar metoprolol för behandling av hjärtsvikt (ett tillstånd då hjärtmuskeln inte fungerar så bra som den ska).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Fluoxetin ratiopharm.


Tala om för din läkare om du har något av följande:

 • epilepsi eller kramper. Om du får kramper eller upplever att krampanfallen ökar i antal, kontakta din läkare omedelbart. Behandlingen med Fluoxetin ratiopharm kan behöva avslutas.

 • mani – nu eller tidigare. Om du får en manisk episod kontakta omedelbart din läkare eftersom behandlingen med Fluoxetin ratiopharm kan behöva avslutas.

 • diabetes (din läkare kan behöva ändra dosen av insulin eller annat läkemedel mot diabetes)

 • problem med levern (din läkare kan behöva ändra dosen)

 • hjärtsjukdom

 • låg hjärtfrekvens vid vila och /eller om du vet att du har saltbrist på grund av långvarig svår diarré och kräkningar (illamående) eller användning av diuretika (vattendrivande tabletter)

 • glaukom (ökat tryck i ögat)

 • pågående behandling med diuretika (vattendrivande tabletter), särskilt om du är äldre

 • pågående elbehandling (elektrokonvulsiv behandling)

 • tidigare haft besvär med blödningar eller får blåmärken eller oförklarlig blödning

 • pågående behandling med blodförtunnande medel (se ”Andra läkemedel och Fluoxetin ratiopharm”).

 • pågående behandling med tamoxifen (används för behandling av bröstcancer) (se ”Andra läkemedel och Fluoxetin ratiopharm”)

 • börjar känna dig rastlös och inte kan sitta eller stå still (akatisi). Att öka dosen av Fluoxetin ratiopharm kan förvärra detta.

 • får feber, muskelstelhet eller skakningar och förändras mentalt, t ex blir förvirrad, irriterad och extremt orolig. Du kan ha fått s k “serotonergt syndrom” eller “malignt neuroleptikasyndrom”. Det är sällsynt att detta syndrom uppträder men om det inträffar kan det ge upphov till potentiellt livshotande tillstånd. Kontakta omedelbart din läkare eftersom behandlingen med Fluoxetin ratiopharm kan behöva avslutas.

Läkemedel såsom Fluoxetin ratiopharm (s.k. SSRI-/SNRI-preparat) kan orsaka symtom på sexuell dysfunktion (se avsnitt 4). I vissa fall har dessa symtom kvarstått efter avbruten behandling.


Självmordstankar och förvärrad depression eller ångestsyndrom

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.


Dessa tankar kan vara vanliga:

 • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

 • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmords­tankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Barn och ungdomar 8 till 18 år

Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Fluoxetin ratiopharm ska endast användas till barn och ungdomar i åldern 8 till 18 år för behandling av måttlig till svår egentlig depression (i kombination med psykologisk behandling) och ska inte användas för behandling av andra sjukdomar.

Dessutom föreligger endast begränsade data i denna åldersgrupp vad gäller säkerheten av fluoxetin på lång sikt, som påverkan på längdtillväxt, pubertetsutveckling, mental, emotionell och beteendemässig utveckling. Trots detta kan Fluoxetin ratiopharm skrivas ut av läkare till dig som är under 18 år mot måttlig till svår egentlig depression i kombination med psykologisk behandling då läkaren anser att detta är för ditt bästa. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått Fluoxetin ratiopharm ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras.


Fluoxetin ratiopharm ska inte användas för behandling av barn under 8 år.

Andra läkemedel och Fluoxetin ratiopharm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit (upp till 5 veckor tillbaka) eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Detta läkemedel kan påverka effekten av vissa andra läkemedel (interaktion), speciellt följande:

 • irreversibla icke-selektiva monoaminoxidashämmare (används också för att behandla depression, t.ex. iproniazid, fenelzin, tranylcypromin, isokarboxazid) får ej användas tillsammans med Fluoxetin ratiopharm eftersom allvarliga biverkningar och till och med dödsfall (serotonergt syndrom) kan inträffa. Behandling med Fluoxetin ratiopharm ska ej påbörjas förrän minst två veckor efter avslutad behandling med en irreversibel MAO-hämmare Ta inte någon irreversibel icke-selektiv monoaminoxidashämmare förrän tidigast 5 veckor efter avslutad behandling med Fluoxetin ratiopharm. Om Fluoxetin ratiopharm har förskrivits för en lång period och/eller i en hög dos måste din läkare överväga om ett längre intervall behövs.

 • metoprolol, som används för behandling av hjärtsvikt får inte tas tillsammans med Fluoxetin ratiopharm

 • monoaminoxidashämmare typ A (MAO-A-hämmare t.ex. moklobemid eller toloxaton (båda används mot depression)) inklusive linezolid (ett antibiotkum), metyltioninklorid (även kallat metylenblått, används för att behandla höga nivåer av methemoglobin i blodet). Din läkare kommer att behöva kontrollera dig noggrant om samtidig användning med Fluoxetin ratiopharm inte kan undvikas.

 • litium (mot depression), tramadol (smärtstillande läkemedel) triptaner (mot migrän), tryptofan (kosttillskott), selegilin (mot Parkinsons sjukdom), naturläkemedlet johannesört (mot depression). Risken för serotonergt syndrom är större då dessa läkemedel ges samtidigt med Fluoxetin ratiopharm. Din läkare kommer att övervaka dig noga och göra tätare kontroller.

 • fenytoin (används för att behandla epilepsi). Eftersom Fluoxetin ratiopharm kan påverka blodkoncentrationen av detta läkemedel kan din läkare behöva sätta in fenytoin mera försiktigt och utföra regelbundna kontroller då Fluoxetin ratiopharm ges samtidigt.

 • läkemedel som kan påverka hjärtats rytm, t.ex. Klass IA- och III-antiarytmika,antipsykotiska läkemedel (t.ex. fenotiaziner, pimozid, haloperidol), tricykliska antidepressiva, vissa antimikrobiella medel (t.ex. sparfloxacin, moxifloxacin, erytromycin IV, pentamidin), behandling mot malaria särskilt halofantrin, vissa antihistaminer (astemizol, mizolastin, mequitazin).

 • flekainid, enkainid, propafenon eller nebivolol (alla används vid hjärtsjukdom), klozapin (används för att behandla vissa mentala störningar), vissa läkemedel där den rekommenderade dosen oftast uppnås gradvis; atomoxetin (används vid uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet), carbamazepin (mot epilepsi), tricykliska antidepressiva (t.ex. imipramin, desipramin och amitriptylin); risperidon (används för att behandla vissa mentala störningar); eftersom Fluoxetin ratiopharm möjligen kan förändra blodkoncentrationen av dessa läkemedel kan läkaren behöva sänka dosen av dessa läkemedel då de ges samtidigt med Fluoxetin ratiopharm.

 • cyproheptadin (mot allergier) kan minska den antidepressiva effekten av Fluoxetin ratiopharm

 • tamoxifen (används vid behandling av bröstcancer). Fluoxetin ratiopharm kan möjligen förändra blodkoncentrationen av detta läkemedel och en minskad effekt av tamoxifen kan inte uteslutas. Din läkare kan behöva överväga andra antidepressiva behandlingar.

 • Blodförtunnande medel som (orala antikoagulantia (t.ex. warfarin, fenprokumon)); läkemedel som påverkar blodplättarnas funktion inklusive klozapin, acetylsalicylsyra och NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel). Om du påbörjar eller avslutar behandling med Fluoxetin ratiopharm kan din läkare behöva justera dosen av dessa läkemedel. Om du tar orala antikoagulantia kan din läkare behöva ta vissa prover.

 • läkemedel som påverkar nivåerna av natrium i blodet (t.ex diuretika (vätskedrivande läkemedel); desmopressin (minskar urinproduktionen); karbamazepin eller oxkarbazepin (båda används vid epilepsi)).

 • läkemedel som kan sänka tröskeln för krampanfall (t.ex. så kallade tricykliska antidepressiva; SSRIs (läkemedel som tillhör samma grupp som Fluoxetin ratiopharm); fenotiaziner eller butyrfenoner (båda används för att behandla vissa mentala störningar); meflokin or klorokin (båda mot malaria); bupropion (mot depression); tramadol).

Fluoxetin ratiopharm med mat och alkohol

Du kan ta Fluoxetin ratiopharm mellan måltider eller i samband med måltid, vilket du själv föredrar. Du ska undvika alkohol då du tar Fluoxetin ratiopharm.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Rapporter har förekommit, som tyder på en ökad risk för hjärtmissbildningar hos spädbarn vars mödrar använde fluoxetin under de första månaderna av graviditeten. I befolkningen föds normalt ungefär 1 av 100 spädbarn med hjärtfel. Denna missbildning ökade i frekvens till ungefär 2 av 100 då mödrar behandlades med fluoxetin. Du och din läkare kan ta beslutet att gradvis avsluta behandlingen om du är gravid. Beroende på omständigheterna kan läkaren dock föreslå att det är bättre för dig att fortsätta använda Fluoxetin ratiopharm.


När läkemedel såsom fluoxetin används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


Försiktighet ska iakttas vid användning under graviditet, särskilt under senare delen av graviditeten eller just före förlossningen eftersom följande effekter har setts hos nyfödda barn: irritabilitet, darrningar, muskelsvaghet, ihållande gråt samt svårighet att suga eller att sova.


Amning

Fluoxetin passerar över i modersmjölk och kan ge biverkningar på barn som ammas. Du ska endast amma om det är helt nödvändigt. Om du fortsätter amma kan din läkare förskriva en lägre dos av Fluoxetin ratiopharm.


Fertilitet

I djurstudier har det visat sig att fluoxetin minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av fluoxetinfertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

Körförmåga och användning av maskiner

Fluoxetin ratiopharm kan försämra omdömesförmåga och koordination. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Fluoxetin ratiopharm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


Vuxna:

 • Depression:
  Den rekommenderade dosen är 20 mg per dag. Din läkare kommer att se över och vid behov anpassa dosen 3-4 veckor efter behandlingsstart. Vid behov kan dosen ökas gradvis upp till en högsta dos på 60 mg dagligen. Dosen ska ökas försiktigt för att säkerställa att du får lägsta effektiva dos. Du kanske inte känner dig bättre omedelbart efter det att du börjat ta medicinen. Detta är vanligt eftersom en förbättring av depressionssymtomen kan ta några veckor. Behandlingen mot depression ska pågå i minst 6 månader.

 • Bulimi:
  Den rekommenderade dosen är 60 mg dagligen.

 • Tvångssyndrom:
  Den rekommenderade dosen är 20 mg per dag. Din läkare kommer att se över och vid behov anpassa dosen efter 2 veckors behandling. Vid behov kan dosen ökas gradvis upp till en högsta dos på 60 mg dagligen. Om ingen förbättring inträffat inom 10 veckor ska behandlingen omprövas av din läkare.

Användning för barn och ungdomar mellan 8 och 18 år med depression:

 • Behandlingen ska inledas och övervakas av specialist. Begynnelsedosen är 10 mg per dag. Efter 1-2 veckor kan din läkare öka dosen till 20 mg per dag. Dosen ska ökas försiktigt för att säkerställa att du får lägsta effektiva dos. Barn som har låg kroppsvikt kan behöva lägre doser. Om behandlingen fungerar tillfredställande kommer din läkare att bedöma behovet av fortsatt behandling efter 6 månader. Om du inte förbättrats inom 9 veckor ska behandlingen omprövas av din läkare.


Äldre:

 • Din läkare kommer att vara försiktigare med dosökningen. Dygnsdosen bör i allmänhet inte överstiga 40 mg. Högsta dos är 60 mg dagligen.


Nedsatt leverfunktion:

 • Om du har leversjukdom eller använder läkemedel som kan påverka fluoxetin kan din läkare förskriva en lägre dos eller säga till dig att ta Fluoxetin ratiopharm varannan dag.


Hur du tar Fluoxetin ratiopharm

När du tar en halv eller en hel tablett bör du svälja läkemedlet med ett glas vatten. Alternativt kan du lösa upp läkemedlet i ½ till 1 glas vatten. När tabletten lösts upp, är det viktigt att du så snart som möjligt dricker upp allt som finns i glaset.

Om du har tagit för stor mängd av Fluoxetin ratiopharm

 • Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

 • Ta med Fluoxetin ratiopharm-förpackningen om du kan.

Symtom vid överdosering är: illamående, kräkningar, kramper, problem med hjärtat (t ex oregelbundna hjärtslag och hjärtstillestånd), problem med lungorna och mentala förändringar i allt från stark oro till medvetslöshet.

Om du har glömt att ta Fluoxetin ratiopharm

 • Var inte orolig om du glömt ta en dos. Ta nästa dos dagen därpå vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

 • Ta din medicin vid samma tid varje dag så kommer du lättare ihåg att ta den.

Om du slutar att ta Fluoxetin ratiopharm

Sluta inte ta Fluoxetin ratiopharm

 • utan att först fråga din läkare, även om du känner dig bättre. Det är viktigt att du tar medicinen utan uppehåll.

 • Se till att du alltid har medicin hemma.


Följande symtom (utsättningssymtom) kan uppkomma när du slutar ta Fluoxetin ratiopharm:

yrsel, stickningar som av nålar, sömnbesvär (livliga drömmar, mardrömmar, sömnlöshet), känsla av rastlöshet eller oro, ovanlig trötthet eller svaghet, ångest, illamående/kräkningar, skakningar, huvudvärk.

De flesta som slutar ta Fluoxetin ratiopharm upplever att symtomen är lätta och försvinner inom några veckor. Om du får symtom då du slutar ta Fluoxetin ratiopharm kontakta din läkare.

Då behandlingen med Fluoxetin ratiopharm avslutas kommer din läkare hjälpa dig att minska dosen långsamt under en till två veckor så att risken för utsättningssymtom minskar.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


 • Om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord, kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste sjukhus (se ”Innan du använder Fluoxetin ratiopharm”)

 • Om du får hudutslag eller allergisk reaktion som t ex klåda, svullna läppar/tunga eller pipande andning/andningssvårigheter, sluta genast att ta tabletterna och kontakta omedelbart din läkare.

 • Om du känner dig orolig och inte kan stå eller sitta still kan du ha fått akatisi. En ökning av dosen av Fluoxetin ratiopharm kan göra att du känner dig sämre. Om detta inträffar kontakta din läkare.

 • Kontakta omedelbart din läkare om huden blir röd och det därefter bildas blåsor och huden fjällar eller lossnar. Detta är sällsynt.


Vissa patienter har haft:

 • en samling symtom (s k “serotonergt syndrom”) som inkluderar oförklarad feber med snabb andning eller hjärtfrekvens, svettningar, muskelstelhet eller skakningar, förvirring, extrem oro eller sömnighet (uppträder endast sällsynt).

 • svaghetskänsla, dåsighet eller förvirring, framförallt hos äldre personer och (äldre) personer som tar diuretika (vattendrivande tabletter).

 • långvarig och smärtsam erektion

 • irritabilitet och extrem oro.

 • hjärtproblem, exempelvis snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens, svimning, kollaps eller yrsel när du står upp vilket kan tyda på onormal funktion hos hjärtfrekvensen.


Om du har någon av de ovan nämnda biverkningarna ska du omedelbart kontakta din läkare.


Om du har något/några av de följande symtomen och de är besvärande eller varar en längre tid ta kontakt med din läkare eller apotekspersonal.


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter)

 • sömnlöshet

 • huvudvärk

 • diarré, illamående

 • utmattning.


Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 patienter)

 • dålig aptit, viktminskning

 • nervositet, ångest

 • rastlöshet, koncentrationssvårigheter

 • känna sig spänd

 • minskad sexlust eller sexuella problem (inklusive svårighet att behålla erektion inför sexuell aktivitet).

 • sömnproblem, ovanliga drömmar, trötthet eller sömnighet

 • yrsel

 • smakförändring

 • okontrollerade skakande rörelser

 • dimsyn

 • känsla av snabba och oregelbundna hjärtslag

 • värmevallningar

 • gäspningar

 • matsmältningsbesvär, kräkningar

 • muntorrhet

 • utslag, nässelfeber, klåda

 • ymniga svettningar

 • ledvärk

 • täta urintömningar

 • oväntad vaginalblödning

 • känna sig skakig eller få frossbrytningar.


Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 patienter)

 • känna sig avskärmad från sig själv

 • konstiga tankar

 • onormal upprymdhet

 • orgasmproblem

 • gnissla tänder

 • självmordstankar, självmordsbeteende (fall av självmordstankar och självmordsbeteende har rapporterats vid behandling med fluoxetin eller kort efter avslutad behandling (se ”Varningar och försiktighet”))

 • muskelryckningar, ofrivilliga rörelser eller problem med balans och koordination

 • försämrat minne

 • förstorade (dilaterade) pupiller

 • ringningar i öronen

 • lågt blodtryck

 • andnöd

 • näsblödningar

 • sväljningssvårigheter

 • oförklarliga blåmärken eller blödningar i magsäck, tarmar eller slemhinnor

 • håravfall

 • ökad tendens att få blåmärken

 • kallsvettning

 • svårigheter att kissa

 • allmän sjukdomskänsla

 • känna sig onormal

 • känna sig varm eller kall.


Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 patienter)

 • minskning av antalet blodplättar vilket ökar risken för blödning eller blåmärken, minskning av en typ av vita blodkroppar som hjälper till att skydda dig mot infektioner, minskat antal vita blodkroppar

 • låga halter av salt i blodet

 • våldsamt beteende

 • hallucinationer

 • stark oro

 • panikattacker

 • förvirring

 • stamning

 • aggression

 • krampanfall

 • vaskulit (inflammation i ett blodkärl)

 • inflammation i halsen

 • lungproblem

 • snabb svullnad av vävnaderna runt halsen, ansiktet, munnen och/eller svalget

 • smärta i matstrupen

 • hepatit (gulsot)

 • känslighet för solljus

 • blödningar i huden

 • muskelsmärta

 • svårigheter att urinera

 • mjölkflöde ur brösten

 • onormala leverfunktionsvärden


En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.


De flesta av dessa biverkningar försvinner vid fortsatt behandling.


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar (8-18 år)
Förutom de ovan listade biverkningarna kan Fluoxetin ratiopharm minska tillväxthastigheten och möjligen försena könsmognaden. Självmordstankar, självmordsbeteende, fientlighet, onormalt vilt beteende och näsblödningar rapporterades också som en vanlig biverkan hos barn.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Fluoxetin ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är fluoxetin. Varje löslig tablett innehåller 20 mg fluoxetin (som hydroklorid).


Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund tablett med en skåra. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


10, 10x1, 12, 14, 20, 28, 30, 30x1, 50, 100, 100x1 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm
Tyskland


Tillverkare:
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straβe 3
89143 Blaubeuren
Tyskland


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:
Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-08-28

Hitta direkt i texten
Av