Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gemadol

Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Depotkapsel, hård 150 mg
(Mörkgröna, märkta T150SR)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AX02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Gemadol

50 mg, 100 mg, 150 mg och 200 mg depotkapsel
tramadolhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

 • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD GEMADOL DEPOTKAPSLAR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR GEMADOL DEPOTKAPSLAR
3. HUR DU TAR GEMADOL DEPOTKAPSLAR
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR GEMADOL DEPOTKAPSLAR SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD GEMADOL DEPOTKAPSLAR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Gemadol depotkapslar tillhör en grupp läkemedel som kallas analgetika, allmänt kända som smärtstillande eller smärtlindrande medel. Den aktiva substansen tramadolhydroklorid hindrar smärtsignalen från att skickas till hjärnan och verkar också i hjärnan, vilket gör att smärtan inte känns. Detta innebär inte att Gemadol depotkapslar stoppar smärtan i sig, men du kommer inte att känna den lika mycket.

 

Gemadol depotkapslar används för att behandla måttlig till svår smärta (till exempel efter en operation eller efter en skada).


Tramadolhydroklorid som finns i Gemadol depotkapslar kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR GEMADOL DEPOTKAPSLAR

Använd inte Gemadol depotkapslar:

 • om du är allergisk (överkänslig) mot tramadolhydroklorid eller mot något av övriga innehållsämnen och får hudutslag, svullnad i ansikte eller andningssvårigheter (se avsnitt 6 "Övriga upplysningar")

 • om du tar, eller under de senaste två veckorna har tagit, monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) för att behandla depression (se avsnitt 2, "Intag av andra läkemedel")

 • om du lider av epilepsi som inte är väl kontrollerad med behandling

 • om du har druckit alkohol och känner dig yr eller berusad

 • om du har tagit mer än föreskriven dos av sömntabletter, antipsykotika, antidepressiva (antipsykotika och antidepressiva är läkemedel som påverkar sinnestämning/humör) eller andra smärtstillande medel, som kan sakta ner din andning och reaktionsförmåga

Var särskilt försiktig med Gemadol depotkapslar

 • Vid långtidsbehandling kan i sällsynta fall beroende utvecklas.

 • I sällsynta fall kan Gemadol depotkapslar orsaka krampanfall. Risken ökar om rekommenderad dagsdos överskrids eller om du samtidigt tar antidepressiva eller antipsykotiska medel.

 • Om du har en tendens för läkemedelsberoende eller missbruk bör du endast ta Gemadol depotkapslar under kortare perioder. Informera din läkare om detta eftersom han/hon då kan vilja följa din smärtbehandling noggrannare.

 • Du bör inte ta Gemadol depotkapslar för behandling av abstinenssymtom vid läkemedelsberoende.


Innan du tar Gemadol depotkapslar måste du informera din läkare:

 • om du är gravid eller ammar.

 • om du har tagit Gemadol depotkapslar eller annat läkemedel som innehåller tramadol under en längre period.

 • om du är beroende av morfin.

 • om du har fått en allergisk reaktion mot något morfinliknande läkemedel.

 • om du har kraftigt nedsatt njur- eller leverfunktion.

 • om du nyligen har fått en skallskada eller har mycket svår huvudvärk som gör dig illamående.

 • om du har haft krampanfall eller lider av epilepsi.

 • om du har astma eller andningssvårigheter.

 • om du tar andra läkemedel.

 • om du kommer att behöva opereras under narkos.


Om något av ovanstående gäller dig måste du informera din läkare eftersom han/hon då kan besluta att ändra din behandling.

Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


 • Ta inte Gemadol depotkapslar samtidigt som, eller inom 14 dagar efter att du tagit, så kallade monoaminoxidashämmare (moklobemid eller fenelzin mot depression, selegilin mot Parkinsons sjukdom).

 • Den smärtlindrande effekten av Gemadol depotkapslar kan minska och verkningstiden kan förkortas om du samtidigt tar andra läkemedel som innehåller:

  • Karbamazepin (mot epilepsi)

  • Buprenorfin, nalbufin eller pentazocin (smärtstillande)

  • Ondansetron (mot illamående)

  Din läkare kommer tala om för dig om du ska ta Gemadol depotkapslar och i vilken dos.

 • Risken för biverkningar ökar om du tar vissa antidepressiva medel. Gemadol depotkapslar kan påverka dessa läkemedel och du kan uppleva symtom som ofrivilliga, rytmiska sammandragningar av muskler, inklusive de muskler som kontrollerar ögats rörelser, oro, svår svettning, skakningar, överdrivna reflexer, ökad muskelspänning och kroppstemperatur över 38°C. Informera din läkare om du tar dessa mediciner.

 • Risken för biverkningar ökar om du tar läkemedel som kan orsaka kramper (anfall), såsom vissa antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. Risken för att få ett anfall kan öka om du samtidigt tar Gemadol depotkapslar. Din läkare talar om för dig om Gemadol depotkapslar är rätt för dig.

 • Läkemedel som verkar på nervsystemet såsom sömnmedel, lugnande medel, och smärtstillande medel kan göra att du känner dig dåsig och svimfärdig om de tas tillsammans med Gemadol depotkapslar.

 • Antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel), såsom warfarin. Effekten av dessa läkemedel kan påverkas om du samtidigt tar Gemadol depotkapslar.
  Tala om för din läkare eller tandläkare om du tar någon av dessa mediciner.


Användning av Gemadol depotkapslar med mat och dryck

Du kan ta Gemadol depotkapslar med eller utan föda. Drick inte alkohol under behandling med detta läkemedel.

Graviditet och amning

Gemadol depotkapslar bör inte tas under graviditet eller under amning. Detta beror på att det ännu inte är känt hur säkert det är att ta detta läkemedel om du är gravid.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Kontakta din läkare om du blir gravid under din behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Gemadol depotkapslar kan orsaka dåsighet, särskilt i kombination med alkohol, antihistaminer och andra läkemedel som kan orsaka dåsighet. Kör inte bil eller använd maskiner om du inte vet hur Gemadol depotkapslar påverkar dig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Gemadol depotkapslar

Detta läkemedel innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel


3. HUR DU TAR GEMADOL DEPOTKAPSLAR

 

Dosering för vuxna:

Ta alltid Gemadol depotkapslar enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig startdos är 50-100 mg två gånger dagligen, morgon och kväll. Din läkare kan öka denna dos upp till 150-200 mg två gånger dagligen beroende på dina behov. Du ska normalt ta Gemadol depotkapslar var 12:e timme, vid samma tid varje morgon och kväll.


Dosen bör anpassas till hur svår smärta du har och din individuella smärtkänslighet. Vanligtvis bör du ta den lägsta dosen som ger smärtlindring. Den maximala dosen är vanligtvis 400 mg dagligen.


Dosering för barn och ungdomar:

Över 12 år - som för vuxna (se ovan).

Under 12 år - Gemadol depotkapslar ska inte användas av barn under 12 år.


Dosering till äldre patienter:

För äldre patienter (över 75 år) kan det ta längre tid för tramadol att försvinna ur kroppen. Om detta berör dig kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.


Allvarlig lever- eller njursvikt/dialyspatienter:

Patienter med allvarlig lever- och/eller njursvikt, ska inte ta Gemadol depotkapslar. Om du har en mild eller måttlig lever- och/eller njursvikt, kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.


Fråga din läkare eller apotekspersonal om:

 • du är osäker på hur många kapslar du ska ta eller när du ska ta dem


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om:

 • du tycker att effekten är för stark eller för svag

 

Svälj kapslarna hela med vatten, utan att tugga.


Om du har svårt att svälja, kan du öppna kapslarna. Du måste öppna dem mycket försiktigt genom att dra och vrida varje ände över en sked så att alla korn hamnar i skeden. Tugga inte. Svälj alla korn med vatten.

Om du har tagit för stor mängd Gemadol depotkapslar

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Gemadol depotkapslar

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Gemadol depotkapslar

Avbryt eller avsluta inte din behandling med Gemadol depotkapslar, eller sänk dosen, utan att först kontakta din läkare. Som regel uppkommer inga följdeffekter när behandling med Gemadol depotkapslar avslutas. I sällsynta fall har dock patienter mått dåligt, om de under längre tid behandlats med Gemadol depotkapslar och sedan plötsligt avbrutit behandlingen. Man kan känna oro, ångest, nervositet eller bli darrig. Man kan bli hyperaktiv, drabbas av sömnsvårigheter eller mag- och tarmbesvär. Om du skulle råka ut för någon av dessa följdverkningar, när du avslutat din behandling med Gemadol depotkapslar, ska du kontakta läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Gemadol depotkapslar orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De allvarligaste biverkningarna som kan förekomma är allergisk reaktion (andnöd, väsande andningsljud och svullnad av ansikte eller hals), anafylaktisk reaktion (en mycket kraftig allergisk reaktion som leder till andnöd, förändringar i puls, matthet, kollaps eller medvetslöshet på grund av blodtrycksfall) eller krampanfall. Om du får något av dessa symtom ska du omedelbart sluta ta Gemadol depotkapslar och kontakta din läkare.


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

 • Yrsel

 • Kräkningar och illamående.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare men hos färre än 1 av 10 användare)

 • Huvudvärk

 • Dåsighet, sömnighet (trötthet)

 • Förstoppning, muntorrhet

 • Svettning


Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare men hos färre än 1 av 100 användare)

 • Snabb puls, hjärtklappning, plötsligt blodtrycksfall. Dessa biverkningar kan speciellt uppstå vid intravenös tillförsel och hos patienter som är under fysisk stress.

 • Klåda, hudutslag

 • Kväljning, känsla av uppsvälldhet


Sällsynta (förekommer hos fler än 1 av 10000 användare men hos färre än 1 av 1000 användare)

 • Allergiska reaktioner såsom andnöd, väsande andningsljud, svullnad i ansikte eller hals.

 • Anafylaktisk reaktion (en mycket kraftig allergisk reaktion)

 • Aptitförändringar

 • Psykisk påverkan såsom förändringar i humör, aktivitetsnivå och uppfattningsförmåga. Hallucinationer, förvirring, rastlöshet, sömnstörningar och mardrömmar.

 • Krampanfall

 • Stickande känsla och skakningar

 • Långsam puls, ökat blodtryck

 • Muskelsvaghet

 • Blåstömningsbesvär (svårt eller smärtsamt att kasta vatten)

 • Dimsyn


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare inklusive enstaka fall)

 • Blodvallningar

 • Yrsel

 • Astma och andnöd

 • Förhöjda leverenzymer


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • minskning av blodsockernivå


Abstinenssymtom såsom oro, ångest, nervositet, sömnsvårigheter, rastlöshet, darrningar och mag- tarmbesvär (se avsnitt 3. Hur du tar Gemadol depotkapslar).


Om några biverkningar blir värre, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR GEMADOL DEPOTKAPSLAR SKA FÖRVARAS

 • Förvaras vid högst 25 °C.

 • Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

 • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 • Använd Gemadol depotkapslar före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är tramadolhydroklorid.

Gemadol 50 mg depotkapsel innehåller 50 mg tramadolhydroklorid

Gemadol 100 mg depotkapsel innehåller 100 mg tramadolhydroklorid

Gemadol 150 mg depotkapsel innehåller 150 mg tramadolhydroklorid

Gemadol 200 mg depotkapsel innehåller 200 mg tramadolhydroklorid


Övriga innehållsämnen är:

sockerpellets (sackaros och majsstärkelse)

kolloidal vattenfri kiseldioxid

etylcellulosa

shellack

talk.


Kapselskalet innehåller:

gelatin

titandioxid (E171)

50 och 150 mg kapslarna innehåller även gul järnoxid (E172) och indigotin (E132)

200 mg kapslarna innehåller även gul järnoxid (E172)


Bläcket innehåller:

shellack

svart järnoxid (E172)

propylenglykol

ammoniumhydroxid

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Depotkapsel.

Gemadol 50 mg depotkapslar är mörkgröna och märkta T50SR.

Gemadol 100 mg depotkapslar är vita och märkta T100SR.

Gemadol 150 mg depotkapslar är mörkgröna och märkta T150SR.

Gemadol 200 mg depotkapslar är gula och märkta T200SR.


Detta läkemedel är i form av en depotkapsel. Kapslarna frisätter den aktiva substansen under en längre tid.


Alla kapslar är förpackade i PVC/PVDC - aluminiumblister som innehåller 10 kapslar. Varje förpackning innehåller 1, 2, 3, 5, 6 eller 10 blister, dvs. varje förpackning innehåller 10, 20, 30, 50, 60 eller 100 kapslar per förpackning. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna


Tillverkare

Temmler Pharma GmbH & Co. KG

Temmlerstrasse 2

35039 Marburg

Tyskland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

UK/H/0225/001-004

Österrike

Adamon SR x mg-Kapseln

Belgien


Tradonal Retard x mg, gélules à libération prolongée

Tradonal Retard x mg, capsules met verlengde afgifte, hard

Tradonal Retard x mg, Hartkapseln, retardiert


Danmark

Gemadol Retard

Frankrike

Zamudol LP x mg, gélule à libération prolongée

Tyskland

Travex retard x mg Hartkapseln, retardiert

Italien

Tradonal SR x mg 30/60 capsule rigide rilascio prolungato

Luxemburg


Tradonal Retard x mg, gélules à liberation prolongée

Tradonal Retard x mg, capsules met verlengde afgifte, hard

Tradonal Retard x mg, Hartkapseln, retardiert


Nederländerna

Tramadol Retard x mg

Portugal

Travex Cápsula dura de libertação prolongada

Spanien

Tradonal retard x mg cápsulas duras de liberación prolongada

Sverige

Gemadol x mg depotkapsel hård

Storbritannien

Zamadol SR x mg prolonged-release hard capsules


UK/H/0301/001-004

Tyskland

Amadol Retard x mg Hartkapseln, retardiert

Slovakien

Adamon SR x mg, tvrdé kapsule s predĺženým uvoľňovaním

Storbritannien

Tramquel SR x mg prolonged-release hard capsules


Denna bipacksedel godkändes senast den 2014-02-19

Hitta direkt i texten
Av