FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tikacillin

Meda

Filmdragerad tablett 1 g
(Vita, stavformiga med skåra, märkta A/CV. Ca 8x20 mm)

Betalaktamaskänsliga penicilliner

Aktiv substans:
ATC-kod: J01CE02
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Tikacillin

800 mg, 1 g filmdragerade tabletter
fenoximetylpenicillinkalium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tikacillin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Tikacillin
3. Hur du tar Tikacillin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tikacillin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tikacillin är och vad det används för

Den aktiva substansen i Tikacillin, fenoxymetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.


Tikacillin används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakteriella infektioner i hud och underhud (som inflammation i bindväven, Borreliainfektion).


2. Vad du behöver veta innan du tar Tikacillin

Ta inte Tikacillin

  • om du är allergisk mot penicilliner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tikacillin.

Om du är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Tikacillin används.


Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas (se avsnitt 4).

Andra läkemedel och Tikacillin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tikacillin kan påverka eller påverkas av andra läkemedel:

  • vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

  • läkemedel mot gikt (probenecid).

Tikacillin med mat och dryck

Tikacillin har bäst effekt om det tas på fastande mage, eller minst 2 timmar efter senaste måltid och minst 1 timme före nästa måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga kända risker vid användning av Tikacillin under graviditet.

Fenoximetylpenicillin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

3. Hur du tar Tikacillin

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på infektionstyp och kroppsvikt.

Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

Om du har tagit för stor mängd av Tikacillin:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Tikacillin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Tikacillin

Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Tikacillin-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta läkare omedelbart om någon av följande allvarliga biverkningar inträffar:


Tikacillin kan i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) ge upphov till en kraftig akut allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). En sådan reaktion kan vara livshotande. Om ett eller flera av följande symtom uppkommer ska du omedelbart kontakta läkare eller akutmottagning. Symtomen vid en sådan reaktion kan vara hudrodnad, kliande nässelliknande utslag (urtikaria), andnöd och yrsel.


Tala omedelbart om för läkare om du får långvarig eller svår diarré. Detta kan vara ett tecken på tjocktarmsinflammation som orsakats av Clostridium difficile-bakterien och som kan kräva behandling. Denna biverkan har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).


Andra biverkningar:


Vanliga (kan förekomma hos 1 av 10 användare): Magbesvär, främst illamående eller lös avföring samt hudutslag.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Överkänslighetsreaktion med feber och/eller ledvärk. Nässelutslag, blodbildsförändring (eosinofili).


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Klåda.


Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Tikacillin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.


Används före utgångsdatum som står på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 tablett innehåller:

Den aktiva substansen är: fenoximetylpenicillinkalium 800 mg respektive 1 gram.

Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, povidon, hypromellos, makrogol, färgämne (titandioxid E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

800 mg: Vita stavformiga filmdragerade tabletter, märkta med skåra och A/PV.

1 g: Vita stavformiga filmdragerade tabletter, märkta med skåra och A/CV


Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.


Förpackningsstorlek:

Tabletter 800 mg: 14, 20, 30, 40 och 100 st

Tabletter 1 g: 14, 20, 30, 40, 100 och 98 x 1 (endos)

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon 08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-07-20

Hitta direkt i texten
Av