FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Furosemid Teva

Teva

Tablett 40 mg
(vit, rund, kupad tablett med delskåra, Ø 7 mm)

Sulfonamider

Aktiv substans:
ATC-kod: C03CA01
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Furosemid Teva

40 mg tabletter
furosemid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Furosemid Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Furosemid Teva
3. Hur du använder Furosemid Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Furosemid Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Furosemid Teva är och vad det används för

 

Furosemid Teva används för att behandla:

 • svullnader orsakade av vätskeansamling i vävnaderna, hos patienter med

  • hjärtsjukdom

  • leversjukdom

  • njursjukdom.

   Detta innefattar även en njursjukdom med omfattande proteinförluster, förhöjda fettnivåer och svullnad på grund av vätskeansamling. Om du har denna specifika njursjukdom ska den behandlas i första hand.

 • svullnad i lungorna på grund av vätskeansamling

 • högt blodtryck.


Furosemid Teva är ett urindrivande läkemedel, dvs. ett läkemedel som ökar urinutsöndringen.


Furosemid som finns i Furosemid Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Furosemid Teva

Ta inte Furosemid Teva

om du

 • är allergisk mot furosemid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • är allergisk mot läkemedel med liknande kemisk struktur som furosemid, så kallade sulfonamider, vilka används mot bakterieinfektioner, diabetes, förhöjt tryck i ögonen eller för att öka urinutsöndringen

 • har njursvikt med otillräcklig urinproduktion, som inte svarar på behandling med furosemid.

 • har en allvarlig leversjukdom med episoder av medvetslöshet, förknippad med hjärnskador.

 • har kraftigt minskad kalium- eller natriumnivå i blodet.

 • har minskad blodvolym eller är uttorkad. Om något av dessa två tillstånd uppträder under behandlingen kan läkaren avbryta behandlingen med Furosemid Teva och behandla dessa.

 • ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Furosemid Teva om något av följande gäller dig:

 • Problem med urinflödet t.ex. på grund av prostataförstorning, eller minskade urinmängder. Läkaren kommer att kontrollera din urinutsöndring noga.

 • Lågt blodtryck.

 • Risk för kraftigt blodtrycksfall.

 • Diabetes.

 • Oupptäckt diabetes kan bli uppenbar, alternativt kan du behöva använda mer insulin. Regelbundna kontroller av blodsockret rekommenderas.

 • Gikt.

  Regelbundna kontroller av urinsyranivån rekommenderas.

 • Nedsatt njurfunktion, gäller även patienter med leversjukdom, kallat hepatorenalt syndrom.

  Läkaren kan behöva ändra dosen av Furosemid Teva.

 • Nedsatt proteinnivå i blodet.

  Läkaren kommer att ställa in dosen av Furosemid Teva noggrant.

 • För tidigt födda barn.

  Läkaren kommer att kontrollera njurfunktionen. Specialistvård krävs under de första levnadsveckorna för för tidigt födda barn med vissa andningssvårigheter.

 • Risk för låga mineralhalter, onormal syra-basbalans i blodet.

  Generellt kontrollerar läkaren regelbundet ditt blod avseende mängden mineraler, urinsyra, glukos och kreatinin, och särskilt hos högriskpatienter. Rubbningar i mineralmängden och syra-basbalans måste korrigeras. Läkaren kan komma att avbryta behandlingen med Furosemid Teva tillfälligt.

 • Långtidsbehandling med Furosemid Teva.

  Kaliumrik kost rekommenderas, t.ex. potatis, bananer, tomater, spenat och torkad frukt. Ibland kan läkaren rekommendera att du även tar kaliuminnehållande läkemedel, eller byta ut Furosemid Teva mot ett lämpligt alternativ.

 • Användning av andra läkemedel.

  Se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Furosemid Teva”.

 • Om du är äldre, om du tar andra läkemedel som kan sänka blodtrycket, eller om du har någon annan sjukdom som medför risk för sänkt blodtryck.

Andra läkemedel och Furosemid Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Furosemid Teva:

 • Läkemedel mot inflammation och smärta, t.ex. acetylsalicylsyra och indometacin.

 • Läkemedel för att stärka hjärtats pumpförmåga, t.ex. digitoxin, digoxin och metyldigoxin.

 • Läkemedel som kan framkalla en viss typ av onormala hjärtslag, så kallad QT-förlängning, t.ex.

  • terfenadin,

  • vissa läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm.

 • Läkemedel mot infektioner, t.ex.

  • läkemedel med en aktiv substans vars namn börjar med ”cef”

  • kanamycin, gentamycin, tobramycin

  • polymyxin.

 • Andra läkemedel som kan skada hörseln.

 • Läkemedel mot högt blodtryck, t.ex.

  • andra läkemedel som ökar urinutsöndringen

  • läkemedel med en aktiv substans vars namn slutar med ”pril”

  • läkemedel med en aktiv substans vars namn slutar med ”sartan”.

   Läkaren kan behöva justera dosen av blodtryckssänkande läkemedel när du samtidigt tar Furosemid Teva. Dosen Furosemid Teva ska minskas eller behandlingen avbrytas minst tre dagar innan du använder läkemedel vars aktiva substans slutar på ”pril” eller ”sartan”.

 • Litium, ett läkemedel mot depression och psykiska sjukdomar.

  Läkaren kommer att kontrollera litiumhalten i blodet noga och vid behov justera litiumdosen.

 • Risperidon, ett läkemedel mot psykiska sjukdomar.

  Läkaren kommer att göra en mycket noggrann bedömning av risker och fördelar med samtidig behandling med Furosemid Teva. Detta gäller särskilt äldre patienter med demens.

 • Kloralhydrat, ett läkemedel mot sömnbesvär.

  Undvik att ta Furosemid Teva om du tar kloralhydrat.

 • Sukralfat, ett läkemedel mot sår i magsäck och tarmar.

  Det måste gå minst 2 timmar mellan intaget av Furosemid Teva och sukralfat.

 • Läkemedel mot diabetes

 • Läkemedel för att höja blodtrycket och öka pulsen vid vissa chocktillstånd, t.ex. adrenalin och noradrenalin.

 • Teofyllin, ett läkemedel mot astma och andra andningsproblem.

 • Vissa muskelavslappnande läkemedel med aktiva substanser vars namn slutar på ”kuronium” eller ”kurium”.

 • Cisplatin, ett läkemedel mot cancer.

  Läkaren kommer att skriva ut lägsta möjliga dos av Furosemid Teva och positiv vätskebalans rekommenderas.

 • Fenytoin, ett läkemedel mot epilepsi och vissa smärttillstånd.

 • Karbamazepin, ett läkemedel mot epilepsi, vissa smärttillstånd och stadier av upprymdhet/depression.

 • Aminoglutetimid, ett läkemedel mot bröstcancer och sjukdomen Cushings syndrom, som yttrar sig som runt, månformat ansikte.

 • Kortikosteroider, läkemedel mot inflammation eller för att förhindra avstötning av transplanterade organ, till exempel kortison.

 • Karbenoxolon, ett läkemedel mot sår och inflammation i matstrupen.

 • Läkemedel som inandas eller injiceras för att vidga luftvägarna, t.ex. salbutamol, terbutalin, sameterol, formoterol och bambuterol.

 • Läkemedel mot förstoppning

 • Reboxetin, ett läkemedel mot depression.

 • Amfotericin, ett läkemedel mot svampinfektioner.

 • Probenecid, ett läkemedel mot gikt.

 • Metotrexat, ett läkemedel mot svåra ledinflammationer, cancer och psoriasis.

 • Ciklosporin, ett läkemedel för att förhindra avstötning av transplantat samt för att behandla svåra hudsjukdomar och svåra ögon- och ledinflammationer.

 • Kontrastmedel, läkemedel som används vid röntgen av inre organ eller blodkärl.

Furosemid Teva med mat

Undvik att äta stora mängder lakrits när du tar Furosemid Teva.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Graviditet

Ta endast Furosemid Teva under graviditet om läkaren anser att det är absolut nödvändigt. Furosemid Teva rekommenderas dock inte om graviditeten är orsaken till svullnaden eller det höga blodtrycket.

Under tiden du tar Furosemid Teva kommer läkaren att noga kontrollera

 • mineralhalter

 • andelen blodkroppar i blodet

 • tillväxten hos ditt ofödda barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Furosemid Teva har liten eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Det kan dock hända att din psykiska vakenhet försämras du tar Furosemid Teva. Om du känner att din uppmärksamhet är nedsatt ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Furosemid Teva innehåller laktos och natrium

Furosemid Teva innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.Furosemid Teva innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.3. Hur du använder Furosemid Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ta tabletterna minst en halvtimme före en måltid, med ett glas vatten.

Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.


Läkaren kommer att justera dosen just för dig tills en effektiv dos har uppnåtts.

Rekommenderad dos för vuxna och äldre är:


Svullnad på grund av vätskeansamling i vävnaderna

 • Startdos:

  • 1 tablett till patienter med hjärt- eller leversjukdom

  • 1 tablett till patienter med njursjukdom.


   Om behandlingen inte ger tillfredsställande resultat kan läkaren rekommendera att du tar upp till 2 tabletter efter 6 timmar. Efter ytterligare 6 timmar kan en extra dos om 4 tabletter tas om resultatet fortfarande inte är tillfredsställande.

   Patienter med nedsatt njurfunktion kan behöva högre dos.

 • Underhållsdos: 1 till 2 tabletter dagligen.


Högt blodtryck

 • Vanlig dos:

 • 1 tablett en gång dagligen.

  I allvarliga fall kan läkaren öka dosen.

  Läkaren skriver ut ytterligare läkemedel för att sänka blodtrycket om behandlingsresultatet inte är tillfredsställande.


Användning till barn under 18 år

 • Startdos: beräknas av läkaren och baseras på barnets kroppsvikt.

  När det har gått minst 6‑8 timmar kan läkaren öka dosen om behandlingen med den tidigare dosen inte gett önskat resultat.

 • Maxdos: 1 tablett dagligen.


Nedsatt leverfunktion

Läkaren kan justera dosen om din leverfunktion är måttligt eller allvarligt försämrad. Se även avsnitt 2, ”Ta inte Furosemid Teva”, fjärde punkten på listan.


Behandlingslängd

Bestäms av behandlande läkare.

Om du har tagit för stor mängd Furosemid Teva

Kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart för lämplig behandling.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Furosemid Teva

Ta tabletten samma dag så snart du kommer ihåg det, eller ta nästa dos som vanligt nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Furosemid Teva

Sluta inte att ta Furosemid Teva utan läkarens tillstånd. Det kan skada dig allvarligt och minska behandlingens effekt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du får någon av följande biverkningar, kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmsta akutmottagning:


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • allvarlig allergisk reaktion vilket kan inkludera hudrodnad, klåda, inflammation i huden, blåsor, fjällning, känslighet mot solljus, feber, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, svårigheter att andas eller svälja. Detta inkluderar plötsliga läkemedelsutslag med feber, så kallad akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP).

 • inflammation i blodkärlen (vaskulit, vilket kan inkludera rodnad, feber och led- eller muskelsmärta).

 • njurinflammation, detta kan förändra hur ofta du behöver kissa eller du kan se blod i urinen. Du kan få feber, känna dig dåsig eller svullna upp, t.ex. kring vristerna.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • blodpropp (orsakar smärta, svullnad eller känslighet i benen).


Furosemid Teva kan också orsaka följande biverkningar:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • rubbningar i mineralmängden

 • uttorkning och minskad blodvolym

 • ökad koncentration av triglycerider (ett fettämne) i blodet

 • lägre blodtryck än normalt, särskilt när du reser dig upp.

  Mer allvarliga cirkulationsproblem kan vid mycket kraftig urinutsöndring även medföra ett tillstånd av otillräcklig blodtillförsel till kroppens organ. Detta drabbar främst barn och äldre.

 • ökad halt kreatinin i blodet.Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • ökad koncentration av blodkroppar på grund av vätskeförlust

 • minskad halt av kalium, natrium och klorid i blodet

 • ökad halt av urinsyra i blodet, gikt

 • ökad koncentration av kolesterol (ett fettämne) i blodet

 • hjärnskada hos patienter med sedan tidigare kraftigt nedsatt leverfunktion

 • ökad urinmängd.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • minskat antal blodplättar

 • allergiska reaktioner i hud och slemhinnor

 • högre blodsockernivå

 • hörselproblem, oftast tillfälliga och främst hos patienter med försämrad njurfunktion eller låg proteinhalt i blodet

 • dövhet (ibland irreversibel)

 • illamående

 • klåda

 • nässelutslag, hudutslag

 • hudinflammation

 • röda eller lila fläckar i huden

 • ökad ljuskänslighet.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • minskat antal vita blodkroppar

 • ökat antal av en viss typ av vita blodkroppar, så kallade eosinofila granulocyter

 • känselrubbningar som myrkrypningar, stickningar, brännande känsla eller domningar

 • kräkningar, diarré

 • feber.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • brist på röda blodkroppar på grund av ökad nedbrytning

 • kraftigt minskat antal blodkroppar på grund av otillräcklig produktion

 • kraftigt minskat antal av en viss typ av vita blodkroppar, så kallade granulocyter

 • ringningar eller susningar i öronen

 • inflammation i bukspottkörteln

 • minskat gallflöde på grund av nedsatt produktion av galla

 • ökning av vissa leverenzymer, så kallade transaminaser.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • lägre kalcium- eller magnesiumnivå i blodet

 • för högt pH i kroppen (basiskt)

 • yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakat av lågt blodtryck)

 • ökad natrium- eller kloridhalt i urinen

 • ökad halt urinämne i blodet

 • urineringsproblem, kan utvecklas till akut urinretention (oförmåga att tömma urinblåsan helt)

 • inlagring av kalciumsalter i njurarnas kärl och vävnader och/eller urinstenar i njurarna hos för tidigt födda barn

 • ökad risk för att blodkärlet som förbinder lungartär och aortabåge inte sluts om Furosemid Teva ges till för tidigt födda barn under de första levnadsveckorna.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Furosemid Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten, blistret eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är furosemid. En tablett innehåller 40 mg furosemid.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 59,93 mg, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund, kupad tablett med delskåra. Diameter 7 mm.


Tryckförpackning (PVC/aluminium) 100 och 100 x 1 tabletter (endos).

Plastburk (HDPE) 500 tabletter (endast för dosdispensering och sjukhusbruk).

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-08-04

Hitta direkt i texten
Av