Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oxascand

Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Tablett 15 mg
(Vit, rund, flat, fasad kant, mittskåra, diameter 8 mm)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Lugnande medel, ataraktika, bensodiazepinderivat

Aktiv substans:
ATC-kod: N05BA04
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Oxascand

5 mg, 10 mg, 15 mg och 25 mg tabletter
oxazepam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Oxascand är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Oxascand
3. Hur du tar Oxascand
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oxascand ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oxascand är och vad det används för

 

Oxascand tillhör en grupp läkemedel som kallas bensodiazepiner. Dessa verkar genom att förstärka effekten av en dämpande substans (GABA) i hjärnan. Därigenom verkar Oxascand lugnande, ångestdämpande och muskelavslappnande.


Oxascand används vid oro och ångest samt sömnsvårigheter vid nervösa besvär.

Svårighet att somna orsakas ofta av oro och spänning, som gör det svårt att slappna av. Därför kan Oxascand underlätta insomningen.


Oxazepam som finns i Oxascand kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Oxascand

Ta inte Oxascand:

 • om du är allergisk mot oxazepam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du lider av sömnapné, dvs andingsuppehåll under sömn.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Oxascand om du lider av något av följande:

 • Nedsatt leverfunktion.

 • Nedsatt njurfunktion.

 • Svårartad muskelsvaghet (myastenia gravis).

 • Andningssvårigheter (respiratorisk insufficiens).

 • Nedsatt allmäntillstånd.


Risk för vanebildning finns med Oxascand.

Barn

Bensodiazepiner bör inte ges till barn om det inte är nödvändigt. Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt.

Andra läkemedel och Oxascand

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att berätta om:

 • andra sömnmedel eller lugnande medel

 • läkemedel mot psykoser (neuroleptika)

 • starka smärtstillande läkemedel

 • läkemedel mot epilepsi

 • bedövningsmedel

 • läkemedel som används vid behandling av opiatberoende (t ex Subutex). Kombination med bensodiazepiner som Oxascand kan orsaka dödsfall på grund av andningsstillestånd.

 • p-piller

Oxascand med alkohol

Försiktighet bör iakttas vid intag av alkohol (eftersom Oxascand och alkohol kan förstärka varandras effekter). Intag av alkohol bör undvikas under behandlingstiden.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Risk finns att fostret kan påverkas. Rådgör därför alltid med din läkare före användningen av Oxascand under graviditet.


Amning

Oxazepam passerar över i modersmjölk, men påverkar sannolikt inte barn som ammas. Rådgör dock alltid med din läkare före användningen av Oxascand under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandlingen med Oxascand kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller precisionsbetonat arbete.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Oxascand innehåller vetestärkelse och laktos

Om du är allergisk mot vete (annan sjukdom än glutenintolerans) ska du inte använda detta läkemedel.

Oxascand kan användas av personer med glutenintolerans (celiaki).


Oxascand tabletter innehåller laktos. Om du vet att du är överkänslig mot vissa sockerarter ska du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Oxascand

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Oxascand

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig den här bipacksedeln eller några tabletter så att läkaren vet vad du har tagit.

Om du har glömt att ta Oxascand

Om du glömt att ta en dos ta den så snart du kommer ihåg, såvida det inte snart är dags att ta nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Oxascand

Efter längre tids behandling ska medicineringen inte avbrytas plötsligt, utan dosen minskas gradvis. Därigenom minskar risken för utsättningssymtom. Plötsligt avbruten behandling kan ge övergående orolig sömn, psykiska symtom och onormala känselförnimmelser. Rådgör med läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är dosberoende och äldre patienter är känsligare.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Dåsighet är vanligt förekommande, hos 10-15% av användarna, men avtar normalt efter några dagars behandling.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Huvudvärk, yrsel, svårigheter att samordna muskelrörelser, muskelsvaghet, minnesluckor vid höga doser.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Allergiska hudreaktioner, andningssvårigheter, nedstämdhet, sömnlöshet, mardrömmar, uppjagad sinnesstämning, aggressivitet, vanföreställningar (hallucinationer).

5. Hur Oxascand ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är oxazepam. Tabletten innehåller 5 mg, 10 mg, 15 mg respektive 25 mg oxazepam.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, vetestärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

5 mg: Vit, rund, flat med fasad kant och mittskåra, diameter 6 mm.

10 mg: Vit, rund, flat med fasad kant och mittskåra, diameter 7 mm, märkta phi beta 542.

15 mg: Vit, rund, flat med fasad kant och mittskåra, diameter 8 mm.

25 mg: Vit, rund, flat med fasad kant och mittskåra, diameter 9 mm.


5 mg, 10 mg och 15 mg tabletter:

 • Plastburk: 25, 100, 250 och 500 tabletter (endast för dosdispensering)

 • Blister: 25, 50x1 och 100 tabletter


25 mg tabletter:

 • Plastburk: 25 och 100 tabletter

 • Blister: 25 och 100 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

Innehavare av godkännande för försäljning

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-08-17

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av