Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Dentan®

Meda

Sugtablett 0,75 mg
Avregistreringsdatum: 2018-01-31 (Tillhandahålls ej) (vit, rund, 9 mm, märkt med 3 på ena sidan och NaF på den andra sidan, pepparmintsmak)

Medel mot karies

Aktiv substans:
ATC-kod: A01AA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Dentan

0,75 mg sugtabletter
flour

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar tala med läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Dentan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan
3. Hur du använder Dentan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dentan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dentan är och vad det används för

 

Fluor kan, efter att tänderna kommit fram, göra att motståndskraften mot karies blir högre om det tillförs i munhålan, t ex genom att suga på fluortabletter. Fluorsugtabletter används främst när risken för att utveckla karies är förhöjd eller när tandläkaren har bedömt att kariesförekomsten är hög.


Dentan används som kariesförebyggande behandling för barn och vuxna. Dentan sugtabletter kan användas för egenvård vid en förhöjd kariesrisk, t ex vid muntorrhet, hög förtäring av sötsaker och många mellanmål, delprotes eller fastsittande tandställning. En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är tandborstning med fluortandkräm.


Natriumfluorid som finns i Dentan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga tandläkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan

Använd inte Dentan

  • om du är allergisk mot natriumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Andra läkemedel och Dentan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Det är inte känt om Dentan påverkar eller påverkas av andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inga kända risker med att använda Dentan under graviditet.

Om du ammar, rådfråga läkare/tandläkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Dentan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Dentan innehåller sorbitol

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Dentan

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Rådfråga läkare/tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn över 12 år: 1 sugtablett á 0,75 mg 2 gånger dagligen.

En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är tandborstning med fluortandkräm.


Fördela intaget av sugtabletter och användningen av fluortandkräm över dagen så att fluortillförseln sker vid så många tillfällen som möjligt.


Till barn under 12 år ges Dentan endast på tandläkares rekommendation.

Om du använt för stor mängd av Dentan 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Dentan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Dentan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter


Övriga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Vid regelbunden användning under den tid då tandemaljen hårdnar (mineraliseras) (upp till cirka 8 års ålder) kan störningar i emaljbildningen uppkomma (emaljfluoros). Enstaka vita fläckar kan då synas på tandytan. Vid behandling av större barn och vuxna saknas sannolikt dessa biverkningar.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Svullnad i munnen, diarré.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Dentan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är natriumfluorid. 1 tablett innehåller 1,66 mg natriumfluorid vilket motsvarar 0,75 mg fluor.


Övriga innehållsämnen: Sorbitol, xylitol, povidon, makrogol 6000, pepparmintarom, talk och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dentan sugtabletter är vita, runda tabletter.

Förpackningsstorlekar: Plastburk 100 och 270 st


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-06-21

Hitta direkt i texten
Av