FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Metadon Meda

Meda

Tablett 10 mg
(vit, kupig tablett med brytskåra, diameter 8 mm, märkt ME inom bågar)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskilt läkemedel

Morfinliknande analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N07BC02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Metadon Meda

10 mg tabletter
metadonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Metadon Meda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Meda
3. Hur du använder Metadon Meda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Metadon Meda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Metadon Meda är och vad det används för

 

Metadon Meda innehåller metadonhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt.


Metadon Meda används vid svår smärta.


2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Meda

Använd inte Metadon Meda

 • om du är allergisk mot metadon eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har mycket slem och svåra andningsbesvär eller vid orostillstånd under alkohol och sömnmedelspåverkan. Sluta dock aldrig med medicinen utan att rådgöra med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Metadon Meda.

Risk för vanebildning finns med Metadon Meda.

Tala om för din läkare om du har astma, några skallskador, nedsatt lever- eller njurfunktion eller någon hjärtsjukdom eftersom Metadon Meda bör användas med försiktighet vid dessa tillstånd. Rådgör alltid med din läkare före ändring av medicineringen.


Tala med läkare eller apotekspersonal om du får något av följande symtom medan du tar Metadon Meda:

 • Svaghet, trötthet, aptitlöshet, illamående, kräkningar eller lågt blodtryck. Detta kan vara symtom på att binjurarna producerar för lite av hormonet kortisol, och du kan behöva ta hormontillskott.

Långvarig användning kan leda till minskade nivåer av könshormoner och ökade nivåer av hormonet prolaktin. Kontakta läkare om du får symtom som minskad sexlust, impotens eller utebliven menstruation.

Andra läkemedel och Metadon Meda

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.  


Behandlingseffekten kan påverkas om Metadon Meda tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Doserna kan behöva justeras. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering, exempelvis om du tar läkemedel:

 • mot infektioner (t.ex. rifampicin, rifabutin, ciprofloxacin),

 • mot svampinfektion (t.ex. flukonazol)

 • som påverkar hjärtat

 • som påverkar saltbalansen i kroppen

 • mot depression eller andra psykiska sjukdomar (fluvoxamin, fluoxetin, MAO-hämmare),

 • mot halsbränna (cimetidin)

 • mot epilepsi (fenobarbital, fenytoin och karbamazepin),

 • mot hiv-infektion (nelfinavir, amprenavir, nevirapin, efavirenz, lopinavir, ritonavir, zidovudin).

 • mot värk och feber (metamizol).


Samtidig användning av Metadon Meda och vissa läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. Exempel på dessa läkemedel är:

 • andra starka smärtstillande läkemedel (opioidläkemedel)

 • lugnande läkemedel, sömnmedel och läkemedel mot epilepsi (t.ex. bensodiazepiner, vissa antihistaminer och barbiturater)

 • narkosläkemedel för sövning inför t.ex. en operation

 • vissa läkemedel mot psykisk sjukdom (fentiaziner)

 • muskelavslappnande läkemedel

På grund av detta ska samtidig användning av Metadon Meda och ovanstående läkemedel endast övervägas av läkaren när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver Metadon Meda samtidigt med något av ovanstående läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren. Tala om för läkaren om du tar något av ovanstående läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara medvetna om de tecken och symtom som anges ovan. Kontakta läkaren om du upplever något av dessa symtom.


Risken för biverkningar ökar om du använder metadon samtidigt med antidepressiva läkemedel (t.ex. citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin, amitriptylin, klomipramin, imipramin och nortriptylin). Kontakta läkare om du får symtom som:


• påverkan på psykisk hälsa (t.ex. oro (agitation), hallucinationer eller koma)

• snabb hjärtrytm, instabilt blodtryck eller feber

• överdrivna reflexer, nedsatt koordination, muskelstelhet

• symtom från magtarmkanalen (t.ex. illamående, kräkningar eller diarré)

Metadon Meda med alkohol

Alkohol skall inte förtäras i samband med behandling med Metadon Meda, eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Metadon Meda under graviditet.


Tala med läkare om du ammar eller planerar att amma medan du tar metadon eftersom det kan påverka ditt barn. Övervaka ditt barn avseende onormala tecken och symtom som ökad dåsighet (mer än vanligt), andningssvårigheter eller muskelslapphet; om läkaren beslutat att du kan amma under behandlingen. Kontakta läkare omedelbart om du märker något av dessa symtom.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Metadon Meda kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i detta avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Metadon Meda innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Metadon Meda

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Om du tagit för stor mängd av Metadon Meda

Det kan leda till låg blodsockernivå. Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Illamående och kräkningar.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

Minskad sexuell lust, trötthet, sömn- och aptitlöshet, svettning, yrsel, förstoppning. Försämrad andningsförmåga. Onormal upprymdhet. Kramp i gallvägarna. Vid höga doser kan vätska ansamlas i kroppen (ödem).


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Hjärtarytmier.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

låg blodsockernivå


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Metadon Meda ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är metadonhydroklorid 10 mg

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 115 mg, potatisstärkelse, gelatin, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Metadon Meda 10 mg tablett är vita, kupiga tabletter med brytskåra, diameter 8 mm, märkta ME inom bågar.

Förpackningsstorlekar: 25 och 100 tabletter i tryckförpackning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna. Telefon: 08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-06-29

Hitta direkt i texten
Av