FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vermox®

McNeil

Tablett 100 mg
(svagt orange, rund, plan, 10 mm, ena sidan med skåra märkt Me/100, andra sidan märkt JANSSEN)

Anthelmintikum

Aktiv substans:
ATC-kod: P02CA01
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Vermox

100 mg tabletter och 20 mg/ml oral suspension
mebendazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om besvären kvarstår efter upprepad behandling.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Vermox är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Vermox
3. Hur du använder Vermox
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vermox ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Vermox är och vad det används för

Vermox används för behandling av springmask hos vuxna och barn från 2 år.


Vermox förhindrar maskens ämnesomsättning vilket leder till att masken dör. Vermox hämmar också utvecklingen av maskägg.


För att undvika smittspridning rekommenderas att alla i familjen behandlas samtidigt.


Mebendazol som finns i Vermox kan också vara godkänd för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Vermox

Använd inte Vermox

 • om du är allergisk mot mebendazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Vermox ska inte användas till barn under 1 år. Kramper har rapporterats hos barn, inklusive hos spädbarn (se avsnitt 4 Biverkningar). Vermox ska endast ges till barn under 2 år om läkaren specifikt har ordinerat det.

Andra läkemedel och Vermox

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Vermox kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämne/ämnen:

 • metronidazol. Läkemedel som innehåller metronidazol ska inte användas samtidigt som Vermox. Metronidazol är ett antibiotikum, läkemedel mot infektioner av bakterier och protozoer. Det finns misstanke om samband med allvarliga hudreaktioner vid samtidig användning av Vermox och metronidazol. Se även avsnitt 4 Eventuella biverkningar

 • cimetidin (mot magsår). Tala med din läkare om du använder läkemedel som innehåller cimetidin.

Graviditet och amning

Graviditet

Gravida ska endast använda Vermox efter ordination av läkare.

Erfarenheten av användning av Vermox under graviditet är begränsad.

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådgör alltid med läkare innan du använder detta läkemedel.


Amning

Vermox kan gå över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

I sällsynta fall har yrsel och krampanfall rapporterats hos vissa patienter som använder Vermox.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vermox innehåller

Vermox oral suspension innehåller sackaros, propylhydroxibensoat (E216), metylhydroxibensoat (E218) och natrium

Vermox oral suspension innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Vermox oral suspension innehåller också konserveringsmedlena propylhydroxibensoat (E216) och metylhydroxibensoat (E218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Vermox oral suspension innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 5 ml, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


Vermox tabletter innehåller para-orange (E110) och natrium

Vermox tabletter innehåller färgämnet para-orange (E110) som kan ge allergiska reaktioner.


Vermox tabletter innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

3. Hur du använder Vermox

Använd alltid detta läkemedel enligt denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Överväg att använda Vermox oral suspension om du eller ditt barn inte kan svälja tabletten.


Rekommenderad dos för vuxna och barn från 2 år:

Vid springmask: 1 tablett eller 5 ml suspension som engångsdos.

Upprepa behandlingen efter cirka 2 veckor. Det förebygger återfall och är nödvändigt för att helt bli av med maskarna. Den första behandlingen dödar maskarna, men inte deras ägg. När äggen kläcks kan en ny infektion uppstå om du inte upprepar behandlingen. Kontakta läkare om symtomen inte försvinner inom några dagar efter upprepad behandling.

Överskrid inte doseringen.


Om Vermox har förskrivits av läkare för annan användning än springmask så kan annan dosering gälla, kontakta läkare för lämplig dos att använda.


För att undvika smittspridning rekommenderas att alla i familjen behandlas samtidigt.


Noggrann hygien, såväl personlig som i omgivningen är väsentlig för att minska risken för återsmitta.Du bör därför följa hygienråden nedan:

 1. Tvätta stjärten och angränsande hudområden dagligen med tvål och vatten.

 2. Tvätta händerna ofta. Håll naglarna korta och rena.

 3. Sov i pyjamas eller åtsittande byxor. Byt underkläder och pyjamas dagligen.

 4. Byt och tvätta sängkläderna ofta.

 5. Använda kläder bör tvättas samma dag de bytes.

 6. Badkar, handfat, badrumsgolv och toalettstol avtvättas dagligen.

 7. Husdjur drabbas ej av springmask, men maskägg kan finnas i pälsen. Tvätta därför hundar och katter.

Vermox ska inte användas till barn under 1 år. Vermox ska endast ges till barn under 2 år om läkaren specifikt har ordinerat det.


Suspensionen omskakas före användning. Ett fyllt dosmått motsvarar 5 ml. Flaskan har barnskyddat lock som öppnas genom att det hålls nedtryckt och skruvas moturs.

Flaska med barnskyddat lock

Om du använt för stor mängd av Vermox 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Vermox

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Vermox och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du får:

Något av följande sällsynta symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.

Mycket kraftiga och allvarliga sällsynta hudbiverkningar såsom Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys har rapporterats vid användning av Vermox

Hudbiverkningarna kan bestå av utslag med eller utan blåsor. Även hudrodnad, sår eller svullnad i mun, hals, ögon, näsa och runt könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom) samt feber och influensaliknande symptom kan förekomma. Hudutslagen kan utvecklas till allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor) med livshotande följder.


Övriga biverkningar

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • buksmärta.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • obehag från buken, diarré, gasbildning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • minskat antal vita blodkroppar

 • överkänslighetsreaktioner (inklusive anafylaktiska reaktioner med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall)

 • krampanfall, yrsel

 • inflammation i levern (hepatit), leverpåverkan

 • hudutslag, hudrodnad, nässelfeber, håravfall.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • illamående, kräkningar

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Vermox ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Vermox 100 mg tabletter:

 • Den aktiva substansen är mebendazol.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, talk, majsstärkelse, sackarinnatrium, hydrerad bomullsfröolja, magnesiumstearat, smakämne (apelsinessens), vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurylsulfat, para-orange (E110).

Vermox 20 mg/ml oral suspension:

 • Den aktiva substansen är mebendazol.

 • Övriga innehållsämnen är sackaros, mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, metylcellulosa, metylhydroxibensoat (E218), natriumlaurylsulfat, propylhydroxibensoat (E216), smakämne (bananessens), citronsyramonohydrat och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vermox tabletter är svagt orangea, runda och märkta Me/100 respektive JANSSEN. Tabletterna tillhandahålls i en tryckförpackning med 6 tabletter.


Vermox oral suspension är mjölkvit med banansmak och tillhandahålls i en 30 ml flaska med 5 ml dosmått.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd

McNeil Sweden AB, Solna

Tel: 08-503 385 00

med-info@its.jnj.com


Tillverkare av Vermox oral suspension

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien.


Tillverkare av Vermox tabletter

Lusomedicamenta Sociedade Técnica, Farmacêutica, S.A., Estrada Consiglieri Pedroso 69 B, Queluz, 2730-055 Barcarena, Portugal.


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-08-11

Hitta direkt i texten
Av