Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vermox®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Janssen

Oral suspension 20 mg/ml
(mjölkvit oral suspension med banansmak)

Anthelmintikum

Aktiv substans:
ATC-kod: P02CA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Janssen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Vermox

100 mg tabletter och 20 mg/ml oral suspension
mebendazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Vermox  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Vermox
3. Hur du använder Vermox
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vermox  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Vermox  är och vad det används för

 

Vermox förhindrar maskens ämnesomsättning vilket leder till att masken dör. Vermox hämmar också utvecklingen av maskägg.


Vermox används för behandling av springmask, spolmask, hakmask och piskmask.


2. Vad du behöver veta innan du använder Vermox

Använd inte Vermox

 • om du är allergisk mot mebendazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Ge inte Vermox till barn under 2 år.

Andra läkemedel och Vermox

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Vermox kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämne/ämnen:

 • cimetidin (mot magsår)

 • metronidazol (ett medel mot infektioner av bakterier och protozoer).

Graviditet och amning

Graviditet

Vermox ska ej användas under första tredjedelen av graviditeten om inte behandling är absolut nödvändig. Behandling med Vermox under andra och sista tredjedelen av graviditeten ska ske med försiktighet. Rådgör därför med läkare före användning av Vermox under graviditet.


Amning

Vermox kan gå över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Vermox oral suspension innehåller sackaros, propylhydroxibensoat (E 216) och metylhydroxibensoat (E 218)

Vermox oral suspension innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Vermox oral suspension innehåller också konserveringsmedlena propylhydroxibensoat (E 216) och metylhydroxibensoat (E 218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Vermox tabletter innehåller para-orange (E 110)

Vermox tabletter innehåller färgämnet para-orange (E 110) som kan ge allergiska reaktioner.


3. Hur du använder Vermox

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna och barn över 2 år:

Vid springmask: 1 tablett eller 5 ml suspension som engångsdos. Upprepa behandlingen efter cirka 2 veckor. Det förebygger återfall och är nödvändigt för att helt bli av med maskarna. Den första behandlingen dödar maskarna, men inte deras ägg. När äggen kläcks kan en ny infektion uppstå om du inte upprepar behandlingen.


Vid spolmask, hakmask och piskmask: 1 tablett eller 5 ml suspension morgon och kväll i 3 dagar.


Suspensionen omskakas före användning. Ett fyllt dosmått motsvarar 5 ml. Flaskan har barnsäkert lock som öppnas genom att det hålls nedtryckt och skruvas moturs.


vermox_2

Om du använt för stor mängd av Vermox  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Vermox

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Vermox och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • buksmärta.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • obehag från buken, diarré, gasbildning.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • minskat antal vita blodkroppar

 • överkänslighetsreaktioner (inklusive anafylaktiska reaktioner med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall)

 • krampanfall, yrsel

 • inflammation i levern (hepatit), leverpåverkan

 • allvarliga hud- och slemhinneförändringar inklusive hudavlossning (toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnson syndrom), hudutslag, hudrodnad, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg (angioödem), nässelfeber, håravfall.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • illamående, kräkningar


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Vermox  ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration


Vermox 100 mg tabletter:

 • Den aktiva substansen är mebendazol.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, talk, majsstärkelse, sackarinnatrium, magnesiumstearat, hydrerad bomullsfröolja, kolloidal kiseldioxid, natriumlaurylsulfat, färgämne (E 110), smakämne (apelsinessens).


Vermox 20 mg/ml oral suspension:

 • Den aktiva substansen är mebendazol.

 • Övriga innehållsämnen är sackaros, mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, metylcellulosa, natriumlaurylsulfat, citronsyramonohydrat, konserveringsmedel (E 216 och E 218), smakämne (bananessens) och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vermox tabletter är svagt orangea, runda och märkta Me/100 respektive JANSSEN. Tabletterna tillhandahålls i en tryckförpackning med 6 tabletter.


Vermox oral suspension är mjölkvit med banansmak och tillhandahålls i en 30 ml flaska med 5 ml dosmått.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av försäljningstillstånd

Janssen-Cilag AB

Box 4042

169 04 Solna


Tillverkare av Vermox oral suspension

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien.


Tillverkare av Vermox tabletter

Lusomedicamenta Sociedade Técnica, Farmacêutica, S.A., Estrada Consiglieri Pedroso 69-B, Queluz, 2730-055 Barcarena, Portugal.


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-01-23

Hitta direkt i texten
Av