FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nicorette®

McNeil

Medicinskt tuggummi 2 mg
(beige fyrkantigt)

Medel vid nikotinberoende

Aktiv substans:
ATC-kod: N07BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Nicorette 2 och 4 mg medicinskt tuggummi, Nicorette Pepparmint 2 och 4 mg medicinskt tuggummi, Nicorette Fruktmint 2 och 4 mg medicinskt tuggummi


nikotin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med hälso- och sjukvårdspersonal om du inte kan trappa ner, sluta röka eller inte kan sluta använda Nicorette. Se avsnitt 3.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nicorette är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Nicorette
3. Hur du använder Nicorette
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nicorette ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nicorette är och vad det används för

 

Nicorette tillhör en grupp läkemedel som används för att hjälpa dig att sluta röka.


Nikotinet i Nicorette lindrar nikotinbegär och abstinensbesvär när du slutar röka och motverkar därigenom återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta eller för att underlätta rökreduktion (nedtrappning inför rökstopp) hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka.


Behandlingen är avsedd för rökare över 18 år.


När kroppen plötsligt inte längre tillförs nikotin från tobak uppstår olika obehag som kallas abstinensbesvär. Användning av Nicorette tuggummin kan förhindra eller lindra sådana obehag och rökbegär genom att du fortsätter tillföra kroppen en liten mängd nikotin under en övergångsperiod.

När du tuggar Nicorette frisätts nikotin långsamt och tas upp i munhålan. Till skillnad från cigaretter innehåller Nicorette inte skadlig tjära och kolmonoxid.


Nicorette tuggummi ska helst användas tillsammans med ett rökavvänjningsprogram.

Råd och stöd ökar normalt chansen att lyckas med ditt rökstopp.


2. Vad du behöver veta innan du tar Nicorette

Ta inte Nicorette

 • om du är allergisk mot nikotin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är under 12 år

 • om du aldrig har rökt

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel om du har något av följande tillstånd:

 • nyligen (inom 3 månader) har haft hjärtinfarkt eller stroke

 • bröstsmärta (instabil angina) eller angina i vila

 • hjärtsjukdom som påverkar hjärtfrekvensen eller hjärtrytmen

 • högt blodtryck som inte behandlas med läkemedel

 • svår eller måttlig leversjukdom 

 • svår njursjukdom

 • diabetes

 • överaktiv sköldkörtel

 • tumör i binjuremärgen (feokromocytom)

 • magsår eller sår i tolvfingertarmen

 • inflammation i matstrupen

 • har haft epilepsi eller kramper

Risken med fortsatt rökning utgör dock alltid en större fara än användning av Nicorette.

Tuggummit kan fastna i tandproteser och tandbryggor och i enstaka fall förorsaka skador på dessa.

Barn och ungdomar

Ungdomar 12-17 år ska endast använda Nicorette tuggummin om de fått det på recept av hälso- och sjukvårdspersonal. Nicorette tuggummin ska inte användas av barn under 12 år.

Nikotindoser som tolereras av vuxna rökare under behandling kan hos barn framkalla allvarliga förgiftningssymtom och kan ha dödlig utgång. Därför är det viktigt att Nicorette alltid förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Andra läkemedel och Nicorette

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du tar läkemedel som innehåller

 • teofyllin för att behandla astma

 • takrin mot Alzheimers sjukdom

 • klozapin mot schizofreni

 • ropinirol för att behandla Parkinsons sjukdom

Användning av Nicorette tuggummin med mat och dryck

Man bör inte äta eller dricka med tuggummit i munnen. Samtidigt användande av kaffe, juicer eller läskedrycker kan minska upptaget av nikotin. Dessa drycker bör undvikas 15 minuter innan tuggummit används.

Graviditet, amning och fertilitet

Det är mycket viktigt att sluta röka under graviditeten eftersom rökning kan försämra fostrets tillväxt Rökning kan också medföra att barnet föds för tidigt eller leda till missfall. Det bästa är om du kan sluta röka utan att använda läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar detta ska Nicorette endast användas efter att du har rådgjort med den sjukvårdspersonal som har hand om din graviditet, din läkare eller sjukvårdspersonal som är specialiserad på rökavvänjning.


Nicorette tuggummin ska undvikas under amning eftersom nikotin går över i bröstmjölken och kan påverka ditt barn. Om din sjukvårdspersonal har rekommenderat dig att använda Nicorette ska tuggummit tas direkt efter amning.


Rökning ökar risken för infertilitet hos kvinnor och män. Nikotinets effekter på fertilitet är okända.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har observerats.

Nicorette 2 mg och 4 mg innehåller

 • sorbitol (2 mg: 190 mg/tuggummi, 4 mg: 179 mg/tuggummi) som är en källa till fruktos. Om du inte tål vissa sockerarter, eller om du har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

 • mindre än 0,7 mg butylhydroxitoluen (E321) per tuggumi från tugummibasen, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

 • smakämne med kanelaldehyd, kanelalkohol, citral, citronellol, eugenol, geraniol, isoeugenol, limonen och linalol. Dessa ämnen kan orsaka allergiska reaktioner.

 • mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tuggummi, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

 • 0,616 mg alkohol (etanol) per tuggummi. Denna låga mängd alkohol kommer från ett smakämne och ger inga märkbara effekter.


Nicorette Pepparmint 2 mg och 4 mg innehåller

 • Xylitol (2 mg: 608 mg/tuggummi, 4 mg: 596 mg/tuggummi), som kan ha en laxerande effekt. Kalorivärde: 2,4 kcal/g xylitol, vilket motsvarar 1,5 kcal respektive 1,4 kcal per tuggummi (Nicorette Pepparmint 2 mg respektive 4 mg).

 • mindre än 0,6 mg butylhydroxitoluen (E321) per tuggummi från tugummibasen, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

 • mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tuggummi, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


Nicorette Fruktmint 2 mg och 4 mg innehåller

 • xylitol (2 mg: 592 mg/tuggummi, 4 mg: 580 mg/tuggummi), som kan ha en laxerande effekt. Kalorivärde: 2,4 kcal/g xylitol, vilket motsvarar 1,4 kcal per tuggummi (Nicorette Fruktmint 2 mg och 4 mg).

 • mindre än 0,6 mg butylhydroxitoluen (E321) per tuggummi från tugummibasen, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

 • mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tuggummi, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Nicorette

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. 

Medicinskt tuggummi 2 mg: kan användas ensamt eller i kombination med Nicorette depotplåster.

Medicinskt tuggummi 4 mg: används ensamt.


Det är viktigt med rätt tuggteknik. Nicorette ska tuggas långsamt och med pauser under vilka man låter tuggummit vila i munnen innan man fortsätter tugga. I annat fall riskerar du att få halsbränna och hicka.


Nikotineffekterna inträder först efter några minuter. Därför kan man inte vänta sig samma snabba tillfredsställelse som vid rökning. Faran för förgiftning är liten om man skulle råka svälja ned tuggummit eftersom nikotinet då löses ut långsamt och ofullständigt.


Behandling med enbart Nicorette tuggummin

Tuggummistyrka ska väljas med utgångspunkt från ditt nikotinberoende. Om du röker mer än 20 cigaretter per dag eller om du tidigare misslyckats med Nicorette 2 mg bör 4 mg väljas. I övriga fall ska 2 mg användas.


Instruktionerna om hur Nicorette tuggummin ska tas beror på om du:

 1. slutar röka tvärt

 2. slutar röka med nedtrappning (rökreduktion)

a) Tvärt rökstopp


Nicorette tuggummin bör tas då cigaretter normalt skulle ha rökts eller om rökbegär uppstår. I början av behandlingen kan 1 tuggummi tas varje till varannan timme. Tillräckligt många tuggummin bör tas varje dag. Doseringen är individuell utifrån ditt nikotinberoende. I de flesta fall är 8-12 tuggummin per dag tillräckligt. För att maximera chanserna att lyckas är det viktigt att inte underdosera. Högst 24 tuggummin per dag bör användas.


Behandlingstiden är individuell. I normalfallet bör behandlingen pågå i minst 3 månader. Därefter minskas nikotindosen successivt. Behandlingen bör avslutas när dosen minskat till 1-2 tuggummin per dag.

Regelbunden användning av Nicorette tuggummin längre än 12 månader rekommenderas normalt inte.

I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning.

Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.


b) Rökstopp med nedtrappning (rökreduktion)


Nicorette tuggummin används mellan rökperioder för att förlänga rökfria intervaller och med syftet att minska rökningen så mycket som möjligt. Om en minskning av antalet cigaretter per dag inte har uppnåtts efter 6 veckor bör professionell hjälp sökas. Försök att sluta röka bör göras så snart du känner dig beredd, dock inte senare än 6 månader efter behandlingsstart. Följ anvisningarna om tvärt rökstopp ovan. Om det inte är möjligt att göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader efter behandlingsstart sökes professionell hjälp (t ex ”Sluta-röka-linjen” tel nr 020-84 00 00).


Regelbunden användning av Nicorette tuggummin längre än 12 månader rekommenderas normalt inte.

I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning.

Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.


Behandling med Nicorette 2 mg tuggummin i kombination med Nicorette depotplåster

Om du har ett högt nikotinberoende, upplever att nikotinbegär uppstår trots användning av nikotinläkemedel eller om du har misslyckats vid behandling med enbart ett nikotinläkemedel kan du använda Nicorette depotplåster tillsammans med Nicorette 2 mg tuggummin för snabb lindring av nikotinbegäret.


OBS! Läs bipacksedeln för Nicorette depotplåster (finns bifogad i den förpackningen) före användning.


Inledande kombinationsbehandling

Du ska sluta röka helt under kombinationsbehandlingen.


Ett 25 mg/16 timmars depotplåster appliceras på morgonen och tas av vid sänggåendet under 8 veckor.


Använd Nicorette 2 mg tuggummin tillsammans med plåstret enligt följande:


Tag ett tuggummi då du känner röksug trots att du använder Nicorette plåster. Vanlig dos är 5-6 tuggummin per dag. Använd högst 24 tuggummin per dag.


Efter 8 veckor minskar du gradvis nikotindosen enligt ett av följande två alternativ:


Avvänjning från nikotinläkemedel - alternativ 1

Efter de första 8 veckorna använder du plåster med lägre styrka:


1 plåster 15 mg/16 timmar dagligen under 2 veckor följt av 1 plåster 10 mg/16 timmar dagligen under 2 veckor.


Använd samtidigt lika många tuggummin (2 mg) som under den inledande behandlingen.


Därefter minskar du gradvis antalet tuggummin. Använd inte tuggummin längre än 12 månader från behandlingens början.


Avvänjning från nikotinläkemedel - alternativ 2

Avbryt användningen av plåster efter de första 8 veckorna. Därefter minskar du gradvis antalet tuggummi. Använd inte tuggummin längre än 12 månader från behandlingens början.


Kombinationsbehandlingens förlopp i tabellform

Tidsperiod

Plåster

Tuggummi 2 mg

Vecka 1-8

1 plåster 25 mg/16 timmar dagligen

Vid behov.

Vanlig dos är 5-6 tuggummin per dag (max 24)

Avvänjning från nikotinläkemedel – alternativ 1

Vecka 9-10

1 plåster 15 mg/16 timmar dagligen

Fortsätt använda tuggummin vid behov

Vecka 11-12

1 plåster 10 mg/16 timmar dagligen

Fortsätt använda tuggummin vid behov

Upp till 12 månader

---

Reducera antalet tuggummin successivt

Avvänjning från nikotinläkemedel – alternativ 2

Upp till 12 månader

---

Fortsätt reducera antalet tuggummin successivt

Om du har tagit för stor mängd av Nicorette

Överdosering med nikotin kan förekomma om man röker samtidigt som man använder Nicorette tuggummin.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Nikotindoser som tolereras av vuxna rökare under behandling kan hos barn framkalla allvarliga förgiftningssymtom och kan ha dödlig utgång.


Symtom på överdosering är illamående, kräkning, ökad salivutsöndring, magsmärtor, diarré, svettning, huvudvärk, yrsel, hörselförändring och uttalad svaghetskänsla. Vid höga doser kan dessa symtom följas av lågt blodtryck, svag och oregelbunden puls, andningssvårigheter, extrem trötthet, cirkulatorisk kollaps och allmänna kramper.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Symtom i samband med att sluta röka (abstinensbesvär)

Vissa av de biverkningar som du upplever när du slutar röka kan vara abstinensbesvär, som uppkommer på grund av minskat nikotinintag.


Dessa symtom omfattar:

 • Irritation, aggression, otålighet eller frustration

 • Oroskänsla, rastlöshet eller svårighet att koncentrera sig

 • Uppvaknande på nätterna eller sömnstörningar

 • Ökad aptit eller viktökning

 • Nedstämdhet

 • Röksug

 • Sänkt hjärtfrekvens

 • Blödande tandkött eller sår i munnen

 • Yrsel eller svimningskänsla

 • Hosta, ont i halsen, täppt eller rinnande näsa

 • Förstoppning

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Nicorette kan ge samma biverkningar som nikotin givet på annat sätt. Biverkningarna beror i allmänhet på hur stor dos du tar.


Irritation i mun och svalg kan upplevas, men de flesta användare anpassar sig till detta vid kontinuerlig användning.


Om du märker att du har några av följande allvarliga och sällsynta biverkningar, sluta ta Nicorette och kontakta omedelbart läkare.

Symtom på angioödem (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • svullnad i ansiktet, tunga eller svalg

 • svårt att svälja

 • nässelfeber, hudutslag och svårt att andas


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk

 • Hosta, halsirritation

 • Hicka, illamående


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Lokala effekter såsom brännande känsla, inflammation i munnen, förändrad smakupplevelse

 • Muntorrhet eller ökad salivutsöndring

 • Magbesvär eller smärta i magen

 • Kräkningar, gasbildning eller diarré

 • Trötthet

 • Överkänslighet (allergi)

 • Stickande känsla


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Täppt näsa, nysningar

 • Andning med väsande ljud (bronkospasm), andningssvårigheter (dyspné), trånghetskänsla i halsen

 • Rodnad i huden (blodvallning), ökad svettning

 • Stickningar i munnen, inflammation i tungan, skada på munslemhinnan, röstförändringar, smärta i mun och svalg, rapningar

 • Hjärtklappning (en avvikande upplevelse av dina hjärtslag), ökad hjärtfrekvens, högt blodtryck

 • Hudutslag (inklusive nässelutslag) och/eller klåda

 • Onormala drömmar

 • Obehag och smärta i bröstet

 • Svaghetskänsla, sjukdomskänsla

 • Värk i käkmuskeln


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Svårighet att svälja, minskad känslighet i munnen

 • Kväljningar

 • Onormal hjärtrytm (förmaksflimmer)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Dimsyn, ökad tårproduktion (tårflöde)

 • Torrhet i halsen, obehag i magen, smärta i läpparna

 • Hudrodnad

 • Allergisk reaktion med svullnad i ansikte och mun (angioödem eller anafylaxi)

 • Spänd käke

 • Epileptiskt anfall (kan innebära kramper)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Nicorette ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25°C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Nicorette tuggummin är sockerfria, finns i flera olika smaker och i två styrkor, 2 mg och 4 mg.


Nicorette 2 mg

 • Den aktiva substansen är nikotin. Ett tuggummi innehåller 2 mg nikotin i form av nikotinresinat.

 • Övriga innehållsämnen är: 190 mg sorbitol, tuggummibas (innehåller butylhydroxitoluen E 321), natriumvätekarbonat, natriumkarbonat (vattenfri), smakämnen (innehåller spår av etanol, kanelaldehyd, kanelalkohol, citral, citronellol, eugenol, geraniol, isoeugenol, limonen och linalol), glycerol och talk.

Nicorette 4 mg

 • Den aktiva substansen är nikotin. Ett tuggummi innehåller 4 mg nikotin i form av nikotinresinat.

 • Övriga innehållsämnen är: 179,3 mg sorbitol, tuggummibas (innehåller butylhydroxitoluen E 321), natriumkarbonat (vattenfri), smakämnen (innehåller spår av etanol, kanelaldehyd, kanelalkohol, citral, citronellol, eugenol, geraniol, isoeugenol, limonen och linalol), glycerol, kinolingult (E104) och talk.

 • Se avsnitt 2 ” Nicorette 2 mg och 4 mg innehåller” för mer information.


Nicorette Fruktmint 2 mg

 • Den aktiva substansen är nikotin. Ett tuggummi innehåller 2 mg nikotin i form av nikotinresinat.

 • Övriga innehållsämnen är: 591,5 mg xylitol, tuggummibas (innehåller butylhydroxitoluen E 321), natriumvätekarbonat, natriumkarbonat (vattenfri), magnesiumoxid (lätt), acesulfamkalium, smakämnen (pepparmyntolja, levomentol, tuttifrutti), hypromellos, sukralos, polysorbat 80, akaciagummi, titandioxid (E 171), karnaubavax och talk.

Nicorette Fruktmint 4 mg

 • Den aktiva substansen är nikotin. Ett tuggummi innehåller 4 mg nikotin i form av nikotinresinat.

 • Övriga innehållsämnen är: 579,5 mg xylitol, tuggummibas (innehåller butylhydroxitoluen E 321), natriumkarbonat (vattenfri), magnesiumoxid (lätt), acesulfamkalium, smakämnen (pepparmyntolja, levomentol, tuttifrutti), hypromellos, sukralos, polysorbat 80, akaciagummi, titandioxid (E 171), kinolingult (E 104), karnaubavax och talk.

 • Se avsnitt 2 ” Nicorette Fruktmint 2 mg och 4 mg innehåller” för mer information.


Nicorette Pepparmint 2 mg 

 • Den aktiva substansen är nikotin. Ett tuggummi innehåller 2 mg nikotin i form av nikotinresinat.

 • Övriga innehållsämnen är: 608 mg xylitol, tuggummibas (innehåller butylhydroxitoluen E 321), natriumvätekarbonat, natriumkarbonat (vattenfri), magnesiumoxid (lätt), acesulfamkalium, smakämnen (pepparmyntolja, levomentol), akaciagummi, titandioxid (E 171), karnaubavax och talk.

Nicorette Pepparmint 4 mg 

 • Den aktiva substansen är nikotin. Ett tuggummi innehåller 4 mg nikotin i form av nikotinresinat.

 • Övriga innehållsämnen är: 596 mg xylitol, tuggummibas (innehåller butylhydroxitoluen E 321), natriumkarbonat (vattenfri), magnesiumoxid (lätt), acesulfamkalium, smakämnen (pepparmyntolja, levomentol), akaciagummi, titandioxid (E 171), kinolingult (E 104), karnaubavax och talk.

 • Se avsnitt 2 ” Nicorette Pepparmint 2 mg och 4 mg innehåller” för mer information.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nicorette

2 mg: ljust beige fyrkantigt

4 mg: ljust gult fyrkantigt


Nicorette Pepparmint, Nicorette Fruktmint

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm

4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm


2 mg

Nicorette Pepparmint: 10, 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204, 210 st i blisterförpackning

Nicorette Fruktmint: 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204, 210 st i blisterförpackning


Nicorette: 30, 105, 210 st i blisterförpackning


4 mg

Nicorette Pepparmint, Nicorette Fruktmint: 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204, 210 st i blisterförpackning

Nicorette: 30, 105, 210 st i blisterförpackning


Alla förpackningar innehåller bipacksedel.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil Sweden AB, Solna

Tel.: 08 – 503 385 00

Consumer-se@kenvue.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-08-23

Hitta direkt i texten
Av