FASS logotyp
Kontakt

Lunelax®

Meda

Granulat i dospåse
Avregistreringsdatum: 2021-08-23 (Tillhandahålls ej) (Ljusbrunt till brunt pulver, luktlöst eller med svag doft)

Sockerfritt bulkmedel

ATC-kod: A06AC01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Lunelax® granulat ; granulat i dospåse

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-04-21.

Indikationer

Obstipation. Som adjuvans vid behandling av obstipation i samband med colon irritabile (IBS), analfissurer och hemorrojder. Som adjuvans vid behandling av diarré i samband med colon irritabile (IBS). Postoperativt för att erhålla mjuk avföring.

Kontraindikationer

Försämrad motorik i esofagus, passagehinder i mag-tarmkanalen.

Överkänslighet mot den aktiva substansen (ispaghulaskal).

Dosering

Granulat, dospåse

Vuxna: Innehållet i 1 dospåse 3-1 gånger per dygn, d v s 1 dos morgon, middag och kväll i början av behandlingen. Efter 1-2 veckor kan doseringen ofta minskas. En dos bör alltid tas på morgonen.

Vid behandling av colon irritabile (IBS) bör doseringen inledas med 1 dos per dygn första veckan för att sedan successivt ökas till 1 dos 3 gånger per dygn. Efter ytterligare 1-2 veckors behandling kan doseringen ofta minskas.

Barn 2-6 år: Hälften av innehållet i 1 dospåse morgon och kväll.

Barn över 6 år: Innehållet i en dospåse morgon och kväll.


Granulat

Vuxna: 1 dos (7,5 ml) 3-1 gånger per dygn, d v s 1 dos morgon, middag och kväll i början av behandlingen. Man får en dos om man fyller doseringsmåttet upp till översta strecket. Efter 1-2 veckor kan doseringen ofta minskas. En dos bör alltid tas på morgonen.

Vid behandling av colon irritabile (IBS) bör doseringen inledas med 1 dos per dygn första veckan för att sedan successivt ökas till 1 dos 3 gånger per dygn. Efter ytterligare 1-2 veckors behandling kan doseringen ofta minskas.

Barn 2-6 år: ½ dos morgon och kväll.

Barn över 6 år: 1 dos morgon och kväll.


Lunelax granulat strös på vätskerik föda, t ex filmjölk eller gröt. Det kan även strös på fast föda under förutsättning att minst ½-1 glas vatten eller annan dryck intas samtidigt.

Granulatet måste intas med riklig mängd vätska.

Doseringsmått medföljer varje burk med granulat.

Varningar och försiktighet

Försiktighet bör iakttas hos patienter med sväljsvårigheter.

Interaktioner

Inga kända interaktioner.

Graviditet 

Kan användas under graviditet.

Amning 

Kan användas under amning.

Trafik

Lunelax har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Bulkmedel kan i början av behandlingen ge övergående gastrointestinala besvär.

Allergiska reaktioner har rapporterats vid tillverkning och dosdispensering av läkemedlet.


Tabell över biverkningar

Biverkningsfrekvensen definieras enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10): vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000 till <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organklass

Frekvens


Sällsynta

Mycket sällsynta

Ögon

Konjunktivit


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Rinit


Hud och subkutan vävnad

Urtikaria, exantem


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringstället


Anafylaktisk reaktion


Överdosering

-

Farmakodynamik

Den verksamma komponenten i Lunelax består av ispaghulaskal som är torkad slemepidermis från skalen av mogna frön av Plantago ovata. Genom att ispaghulaskal binder vatten förhindras en alltför kraftig vattenresorption från tarmkanalen, främst colon, och på så sätt får tarminnehållet en större volym (bulkeffekt).

I studier på personer med mild till måttlig hyperkolesterolemi (<7,9 mmol/l) har dagliga doser av ispaghula om 10 g eller mer gett en sänkning av totalkolesterol med ca 5 %. Sänkningen var tydligast hos män under 60 år.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 dos (7,5 ml) granulat innehåller ispaghulaskal 3,3 g.

1 dospåse granulat innehåller ispaghulaskal 3,3 g


Förteckning över hjälpämnen

-

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Granulat Ljusbrunt till brunt pulver, luktlöst eller med svag doft
Granulat i dospåse Ljusbrunt till brunt pulver, luktlöst eller med svag doft

Hitta direkt i texten
Av