FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Daktar®

McNeil

Kräm 2 %
(vit kräm)

Utvärtes medel vid hudmykoser

Aktiv substans:
ATC-kod: D01AC02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Daktar

2 % kräm
mikonazolnitrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras efter 7 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Daktar är och vad används det för
2. Vad du behöver veta innan du använder Daktar
3. Hur du använder Daktar
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Daktar ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Daktar är och vad används det för

 

Daktar innehåller ett svampdödande medel (mikonazol) och används vid behandling av fotsvamp för vuxna och barn över 10 år.


Daktar kan även användas vid andra svampinfektioner i huden efter läkares ordination.


2. Vad du behöver veta innan du använder Daktar

Använd inte Daktar

 • om du är allergisk mot mikonazolnitrat, mot andra liknande svampdödande läkemedel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Daktar.

 • Undvik kontakt med ögonen. Tvätta därför händerna efter varje behandling. Om du av läkare har blivit ordinerad behandling avsedd för dina händer, ska du dock inte tvätta händerna efter behandlingen.

 • Om du märker att huden blir mer irriterad efter det att du applicerat krämen, kan detta vara tecken på överkänslighet mot krämen och behandlingen bör då avbrytas.

Barn

Daktar ska inte användas av barn under 10 år utan läkares ordination (se även under ”Daktar innehåller bensoesyra och butylhydroxianisol”).

Fotsvamp är ovanligt hos barn.

Andra läkemedel och Daktar

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Behandling med blodförtunnande medel som tas via munnen, t.ex. warfarin, kan påverkas av Daktar. Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel kan din läkare därför vilja följa upp effekten av denna behandling.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Endast en liten mängd av Daktar som appliceras på huden tas upp av kroppen. Rådfråga läkare innan användning av Daktar under graviditet.


Amning

Det är inte känt om Daktar går över i modersmjölk. Rådfråga läkare innan användning av Daktar under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända risker.

Daktar innehåller bensoesyra och butylhydroxianisol

Detta läkemedel innehåller 2 mg/g bensoesyra. Bensoesyra kan orsaka lokal irritation och kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder) pga absorption genom huden. Butylhydroxianisol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


3. Hur du använder Daktar

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos är att krämen stryks tunt på berört område 2 gånger dagligen. 


Vid behandling av fotsvamp för vuxna och barn över 10 år: Tvätta och torka fötterna noga. Använd särskild handduk till svampinfekterat område. På så sätt undviker du att smitta andra. Stryk ut krämen tunt på det infekterade hudområdet och 1-2 centimeter utanför. Massera in så att krämen försvinner helt. Tvätta händerna efter varje behandling. Detta upprepas morgon och kväll. Byt strumpor varje dag. När huden ser frisk ut igen bör behandlingen fortsätta minst 1 vecka till. Det förebygger återfall. Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar. Behandlingstiden är vanligtvis 2-6 veckor.


Om du upplever att effekten av Daktar är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Om du använt för stor mängd av Daktar

 • kan huden bli irriterad. Dessa besvär försvinner vanligen då behandlingen avbryts.

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att använda Daktar och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem) som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja eller nässelutslag och andningssvårigheter.

Övriga rapporterade biverkningar:

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Brännande känsla i huden, inflammation i huden och minskad pigmentering i huden.

 • Irritation, brännande känsla, klåda, ospecificerade reaktioner och värmekänsla.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Anafylaktisk reaktion, överkänslighet.

 • Nässelfeber, kontaktallergisk inflammation i huden, hudutslag, hudrodnad, klåda.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Daktar ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C.


Används före utgångsdatumet som anges på kartongen och tuben efter utg.dat.


Se till att tuben är ordentligt tillsluten.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är mikonazolnitrat 20 mg per gram

 • Övriga innehållsämnen är pegoxol 7 stearat, oleoylmakrogolglycerider, flytande paraffin, bensoesyra (E210), butylhydroxianisol (E320) och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Daktar är en vit kräm och finns i förpackningsstorleken 30 g.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil Sweden AB, Solna

Tel: 08-503 385 00

Consumer-se@kenvue.com


Tillverkare

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast 2024-03-13

Hitta direkt i texten
Av