FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bafucin® Mint

McNeil

Sugtablett
(Tillhandahålls ej) (fyrkantig, facetterad, vit, 11,5×11,5 mm, smak av pepparmint och mentol)

Halstabletter

ATC-kod: R02AB30
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Bafucin mint

sugtabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bafucin mint är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Bafucin mint
3. Hur du använder Bafucin mint
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bafucin mint ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bafucin mint är och vad det används för

 

Bensokain är smärtlindrande genom att verka lokalbedövande. Gramicidin är ett antibiotikum

med lokal effekt i munhålan. Cetylpyridiniumklorid och diklorobensylalkohol är lokalt verkande ämnen mot bakterier.

 

Bafucin mint är halstabletter som används vid halsont och svalgrodnad i samband med lindriga infektioner i munhåla och svalg.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bafucin mint

Använd inte Bafucin mint

 • om du är allergisk mot bensokain, gramicidin, cetylpyridiniumklorid, diklorobensylalkohol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Använd med försiktighet om du har aspirationsproblem (inandning av mat eller vätska i lungorna) eller svårigheter att svälja.

Andra läkemedel och Bafucin mint

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet
Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


Amning
Okänt om Bafucin mint går över i modersmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats.

Bafucin mint innehåller sorbitol, natrium och smakämne med eugenol, linalol och limonen:

 • 500 mg sorbitol per sugtablett. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter eller har sällsynt ärftlig fruktosintolerans, som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Sorbitol kan ge obehag i mage/tarm och kan ha en milt laxerande effekt.

 • mindre än 1 mmol (23mg) natrium per sugtablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

 • smakämne med eugenol, linalol, och limonen. Dessa ämnen kan orsaka allergiska reaktioner.


3. Hur du använder Bafucin mint

 

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn över 5 år: 1 sugtablett får långsamt smälta i munnen varannan timme. Annan dos enligt läkares föreskrift. Ta inte fler än 12 sugtabletter under 24 timmar.

Om du har använt för stor mängd av Bafucin mint

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bafucin mint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Bafucin mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårighet att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000): Nässelfeber, hudutslag


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Bafucin mint ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substansena är bensokain 2 mg, gramicidin 0,3 mg, cetylpyridiniumklorid 2 mg, 2,4-diklorobensylalkohol 2 mg

 • Övriga innehållsämnen är sorbitol (sötningsmedel), sackarinnatrium, mentol, polyetylenglykol, etylcellulosa, pepparmyntolja (innehåller eugenol, linalol, och limonen), dimetikon

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sugtabletter (vita, fyrkantiga med smak av mentol och pepparmint).


Bafucin mint finns i plastburkar à 25, 50 och 100 sugtabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil Sweden AB

Solna

Tel: 08-503 385 00

med-info@its.jnj.com


Tillverkare

Famar Health Care Services Madrid S.A.U

Avda. de Leganés, 62

28923 Alcorcón (Madrid)

Spanien


Denna bipacksedel godkändes senast den 2022-08-09

Hitta direkt i texten
Av