FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Petidin Meda

Meda

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
(Injektionsvätskan har pH ca 5.)

narkotikaindikation Narkotikaklass: II - Narkotika med medicinsk användning

Särskilt läkemedel

Morfinliknande analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AB02
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Petidin Meda

50 mg/ml injektionsvätska, lösning
petidin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Petidin Meda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Petidin Meda
3. Hur du använder Petidin Meda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Petidin Meda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Petidin Meda är och vad det används för

 

Petidin Meda innehåller den aktiva substansen petidin, som petidinhydroklorid, och hör till en grupp starka smärtstillande läkemedel som kallas opioider.


Petidin Meda används vid svåra smärttillstånd.


Petidin som finns i Petidin Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Petidin Meda

Använd inte Petidin Meda

 • om du är allergisk mot petidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • vid tillstånd med mycket slem i luftvägarna

 • vid nedsatt andningsfunktion

 • vid orostillstånd hos patienter som är påverkade av alkohol eller sömnmedel

 • vid samtidig behandling med MAO-hämmare (medel mot depression).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Petidin Meda

 • vid astma

 • vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

 • vid skallskada

 • vid förhöjt skalltryck

 • vid lågt blodtryck med minskad blodvolym

 • vid nedsatt lever- eller njurfunktion

 • vid epilepsi och hjärtrytmrubbningar.

Risk för beroende finns med Petidin Meda.

Andra läkemedel och Petidin Meda

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Samtidig användning av Petidin Meda och vissa läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. Exempel på dessa läkemedel är:

 • andra starka smärtstillande läkemedel (opioidläkemedel)

 • lugnande läkemedel, sömnmedel och läkemedel mot epilepsi (t.ex. bensodiazepiner, vissa antihistaminer och barbiturater) 

 • narkosläkemedel för sövning inför t.ex. en operation

 • vissa läkemedel mot psykisk sjukdom (fentiaziner)

 • muskelavslappnande läkemedel

På grund av detta ska samtidig användning av Petidin Meda och ovanstående läkemedel endast övervägas av läkaren när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver Petidin Meda samtidigt med något av ovanstående läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren. Tala om för läkaren om du tar något av ovanstående läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara medvetna om de tecken och symtom som anges ovan. Kontakta läkaren om du upplever något av dessa symtom.


Effekten av behandlingen kan även påverkas om Petidin Meda tas samtidigt som vissa andra läkemedel. Följande kombinationer med Petidin Meda bör undvikas:

 • läkemedel mot depression (MAO-hämmare) (moklobemid, selegilin),

 • läkemedel mot epilepsi (karbamazepin), 

 • kramphämmande läkemedel (fenytoin),

 • läkemedel mot HIV (ritonavir),

 • serotonerga läkemedel, inklusive selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI, såsom paroxetin, fluoxetin, citalopram, escitalopram, sertralin, fluvoxamin), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI, såsom venlafaxin, duloxetin) och läkemedel som innehåller johannesört (Hyper perforatum), eftersom en interaktion inte kan uteslutas.

Petidin Meda och alkohol

Alkohol ska inte användas under behandling med Petidin Meda, eftersom kombinationen kan orsaka t.ex. försämrad andningsfunktion (andningsdepression).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Användning av petidin under förlossningen kan göra att det nyfödda barnet får nedsatt andningsfunktion. Om Petidin Meda används under lång tid under graviditeten kan det hända att det nyfödda barnet får abstinenssymtom.


Petidin passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före användning av Petidin Meda under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Petidin Meda kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner eftersom den kan ge biverkningar som yrsel, dåsighet och nedsatt reaktionsförmåga. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och användning av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Petidin Meda

Läkemedlet ges av en läkare eller sjuksköterska. Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du har några frågor eller är osäker.


Om du använt för stor mängd av Petidin Meda

Sannolikheten att du får för stor mängd utav Petidin Meda är liten då du ges denna av läkare eller annan sjukhuspersonal. Symtom som man kan få är t.ex. yrsel, muskelryckningar, kramper., illamående och uppjagad sinnesstämning. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Flera av biverkningarna är dosberoende och som för alla opioider finns det risk för beroende med Petidin Meda.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Illamående,

 • kräkningar,

 • muntorrhet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

 • Eufori (lyckokänsla),

 • yrsel,

 • nedsatt andningsfunktion,

 • dåsighet,

 • svimningsanfall,

 • lågt blodtryck,

 • hjärtklappning,

 • förstoppning,

 • kramp i gallgångarna,

 • nässelfeber,

 • hudrodnad,

 • svårighet att kissa.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • kramper,

 • muskelryckningar,

 • darrningar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Petidin Meda ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är petidin i form av petidinhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glasampuller 10x1 ml

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-07-16

Hitta direkt i texten
Av