Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Salsyvase

Meda

Salva 2 %
(Vit, homogen salva utan lukt.)

Keratolytikum.

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AF
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Salsyvase

2 %, salva
salicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Salsyvase  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Salsyvase
3. Hur du använder Salsyvase
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Salsyvase ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Salsyvase  är och vad det används för

 

Salsyvase verkar uppmjukande och upplösande på överhudens hornlager.

Fjäll och krustor (sårskorpor) mjukas upp så att de lättare kan avlägsnas.


Salsyvase används för avlägsnande av fjäll och krustor på huden vid t ex psoriasis. Vid hudförhårdnader.


2. Vad du behöver veta innan du använder Salsyvase

Använd inte Salsyvase

Om du är allergisk mot den aktiva substansen i Salsyvase eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Graviditet och amning

Inga kända effekter.3. Hur du använder Salsyvase

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Utstrykes tunt efter behov. Vid hudförhårdnader: smörj in ett tjockt lager, täck över och låt verka några timmar - gärna över natten. Därefter masseras resterna av salvan in så att huden blir mjuk. Behandlingen upprepas vid behov. Annan dos enligt läkarens föreskrift.


Salsyvase 2% bör inte användas i hårbotten, eftersom det kan vara svårt att avlägsna salvan från håret.

Om du har använt för stor mängd av Salsyvase

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem 


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudirritation.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Salsyvase ska förvaras

Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: Salicylsyra. 1 gram salva innehåller 20 mg.

Övriga innehållsämnen: Flytande paraffin och vitt vaselin.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna


Tillverkare

CCS Healthcare AB, Tunavägen 277 B, 781 73 Borlänge.


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-01-08

Hitta direkt i texten
Av