Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oralovite®

Meda

Filmdragerad tablett
(Tillhandahålls ej) (vit, kupig)

B-komplex i höga koncentrationer samt vitamin C

ATC-kod: A11EB
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Oralovite

filmdragerade tabletter
Tiaminnitrat (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxinhydroklorid (vitamin B6), nikotinamid, askorbinsyra (vitamin C).

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Oralovite är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Oralovite
3. Hur du tar Oralovite
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oralovite ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oralovite är och vad det används för

 

Oralovite innehåller B-vitaminkomplex i höga koncentrationer samt C-vitamin. B-vitaminer är nödvändiga för kroppens ämnesomsättning och energiutnyttjande. C-vitamin har bl a betydelse för utvecklingen av brosk och benvävnad samt för sårläkning. Vid brist på vitaminer kan man genom behandling uppnå verksamma koncentrationer i vävnaderna.


Oralovite används vid brist på B- och C-vitaminer, t ex vid nedsatt upptag i mag-tarmkanalen, vid svår aptitlöshet samt vid alkoholism.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Oralovite.


2. Vad du behöver veta innan du tar Oralovite

Ta inte Oralovite

  • om du är allergisk mot de aktiva innehållsämnena eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Andra läkemedel och Oralovite

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet eller vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Oralovite påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


3. Hur du tar Oralovite

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:


Vuxna: 1-3 tabletter dagligen.


Barn från 6 år: 1 tablett dagligen.


Annan dos enligt läkares föreskrift.


Tabletterna bör sväljas hela med vätska.

Om du har tagit för stor mängd av Oralovite

Om du fått i dig för stor mängd mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Illamående. Diarré vid stora doser.


Sällsynta(förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Överkänslighetsreaktioner såsom hjärtklappning, hudrodnad, klåda, lågt blodtryck och chock. Blodbrist (hos patienter med sjukdomarna sickle-cell anemi eller glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist.). Stenbildning i urinvägarna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Oralovite ska förvaras

Tillslut förpackningen väl. Förvaras vid högst 30ºC.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är: tiaminnitrat (vitamin B1) 48,5 mg, riboflavin (vitamin B2) 5 mg, pyridoxinhydroklorid (vitamin B6) 5 mg, nikotinamid 200 mg, askorbinsyra (vitamin C) 100 mg per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är: magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, kalciumkarbonat, hypromellos, maltodextrin, stearinsyra, kroskarmellosnatrium, titandioxid (färgämne E 171), talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett. Vit, kupad.


Plastburk. Burkar med 100 eller 250 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08-630 19 00

Fax: 08-630 19 50

e-post: info@medasverige.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-09-18

Hitta direkt i texten
Av