Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Methenamine hippurate EQL Pharma

EQL Pharma

Tablett 1 g
(vita till benvita, kapselformade odragerade tabletter. 18,9 x 7,9 mm.)

Urinvägsantiseptikum

Aktiv substans:
ATC-kod: J01XX05
Läkemedel från EQL Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-05-06.

Indikationer

Methenamine hippurate EQL Pharma är indicerat för profylax av okomplicerade infektioner i nedre urinvägarna:
1. För långtidsprofylax efter initial behandling med lämpligt kemoterapeutikum vid recidiverande urinvägsinfektioner.

2. För långtidsbehandling vid profylax av recidiverande cystit.

3. För profylax hos patienter med kateter, urinuppsamlare etc och för att minska förekomsten av kateterblockering.

4. För profylax mot introduktion av infektion i urinvägarna vid instrumentella ingrepp.

5. Asymtomatisk bakterieuri.


Kontraindikationer

Methenamine hippurate EQL Pharma är kontraindicerat för patienter med:

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

 • Intolerans eller allergisk reaktion mot formalin.

 • Njurinsufficiens, svår dehydrering och gikt.

 • Nedsatt leverfunktion.

 • Metabolisk acidos.

 • Njurinfektion.


  Methenamine hippurate EQL Pharma ska inte ges samtidigt med sulfonamider på grund av risken för kristalluri.


  Alkaliska ämnen minskar effekten av metenamin och ska undvikas, antacida kan orsaka ökning av urin-pH och därmed minska effekten av Methenamine hippurate EQL Pharma.

Dosering

Dosering

Vuxna: 1 g 2 gånger dagligen.

Hos patienter med kateter kan doseringen ökas till 1 g 3 gånger dagligen.

Barn 6 - 12 år: 0,5 g 2 gånger dagligen.

Barn över 12 år: 1 g 2 gånger dagligen.

I fall av alkaliskt urin-pH, kan tillförsel av surgörande medel behövas.


Administreringssätt

För oral administrering.

Tabletterna kan halveras eller krossas och tas med vatten om patienten inte kan svälja hela tabletter.


Interaktioner

Alkaliska ämnen minskar effekten av metenamin och ska undvikas, antacida kan orsaka ökning av urin-pH och därmed minska effekten av Methenamine hippurate EQL Pharma.

Samtidig användning av sulfonamider ökar risken för kristalluri.

Beroende på analysmetod, kan metenamin påverka bestämningen av steroid, katekolamin och 5-hydroxyindolättikssyra och leda till felaktiga resultat.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Graviditet

En måttlig mängd av data på gravida (mellan 300 – 1000 graviditeter) har inte visat tecken på missbildningar och fetal/neonatal toxicitet. Djurstudier har inte visat på reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Om nödvändigt, kan användningen av Methenamin hippurate EQL Pharma övervägas vid graviditet.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Methenamine hippurate utsöndras i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet vid terapeutiska doser synes osannolik.

Fertilitet

Det finns inga studier på människa avseende fertilitet och metenaminhippurat. Djurstudier tyder inte på direkt eller indirekt skadliga effekter avseende reproduktionstoxicitet.

Trafik

Methenamine hippurate EQL Pharma har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Biverkningar

Biverkningsfrekvenserna anges enligt följande:

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (>1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100)

Sällsynta (≥ 1/10 000 till <1/1000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Organsystem

Rapporterade biverkningar


Vanliga

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Magtarmkanalen

Illamående, kräkningar


Diarré, buksmärta

Hud och subkutan vävnad

Utslag


Pruritus

Njurar och urinvägar

Blåsirritation

Hematuri


Ibland kan superinfektion med jäst förekomma. Kemisk cystit som kan leda till dysuri kan förekomma vid hög dosering.Överdosering

Toxicitet: 8 g till en 2 ½ -åring gav måttlig intoxikation.

Symtom: Illamående, kräkningar, yrsel, tinnitus och metabolisk acidos kan förekomma. Retande effekt på urinvägarna med albuminuri och hematuri.

Behandling: Behandlingen är symtomatisk och stödjande, användning av antiemetikum och intag av rikliga mängder vatten. Symtom från urinblåsan kan behandlas genom intag av rikliga mängder vatten och 2-3 teskedar bikarbonat.


Farmakodynamik


Verkningsmekanism

Methenamine hippurate EQL Pharma innehåller metenaminhippurat, ett salt av metenamin och hippursyra som absorberas och utsöndras snabbt. I sura miljöer hydrolyseras metenamin till formaldehyd, som, tillsammans med hippursyran medierar den antibakteriella effekten i urinen. Bakteriologiska studier har visat antibakteriell effekt i urinen redan 30 minuter efter intag av läkemedlet.


Farmakodynamiska effekter

Methenamine hippurate EQL Pharma är verksamt mot mikroorganismer, som vanligtvis orsakar urinvägsinfektion t ex Escherichia coli och Aerobacter aerogenes. Substansen har reducerad effekt på ureanedbrytande bakterier t ex Pseudomonas och några stammar av Proteus. Ureanedbrytande bakterier hydrolyserar urea till ammoniumhydroxid som är basisk och ökar urin-pH. Detta resulterar i reducerad hydrolys av metenamin till formaldehyd.


Farmakokinetik

Absorption

Methenamine hippurate EQL Pharma absorberas lätt från magtarmkanalen och utsöndras via njurarna.


Distribution

Eter en engångsdos nås maximala plasmakoncentrationer av metenaminhippurat efter 1-2 timmar och minskar sedan med en halveringstid på cirka 4 timmar. Den antibakteriella effekten uppmäts 30 minuter efter administrering av medlet som nämns i Farmakodynamiska effekter. Metenamin som återfinns i urinen motsvarar ungefär 80 % av den givna dosen.


Prekliniska uppgifter

Prekliniska studier visade inte några särskilda risker för människa.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En tablett innehåller metenaminhippurat 1 g.


Förteckning över hjälpämnen

Kolloidal kiseldioxid

Povidon

Magnesiumstearat

Kroskarmellosnatrium

Blandbarhet

Ej relevant.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Förpackningsinformation

Tablett 1 g (vita till benvita, kapselformade odragerade tabletter. 18,9 x 7,9 mm.)
1 x 105 tablett(er) burk, 256:99, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av