FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Clindamycin Actavis

Teva

Kapsel, hård 300 mg
(Vita, hårda kapslar märkta med ”A718” i svart bläck på locket)

Linkosamider

Aktiv substans:
ATC-kod: J01FF01
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Clindamycin Actavis kapsel, hård 150 mg och 300 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-10-19.

Indikationer

Clindamycin Actavis är indikerat för behandling av följande infektioner hos vuxna och barn (se avsnitt Varningar och försiktighet och 5.1):

  • Intraabdominella infektioner

  • Svåra infektioner orsakade av anaeroba bakterier

  • Hud- och mjukdelsinfektioner

  • Tonsillit

  • Dentala infektioner

Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.

Kontraindikationer

Clindamycin Actavis är kontraindicerat hos patienter som tidigare har visat sig vara känsliga för klindamycin, linkomycin eller något annat av de innehållsämnen som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering

Vuxna

150–300 mg 3–4 gånger per dag.


Äldre

Doseringsbehovet för äldre patienter ska inte enbart bestämmas utifrån ålder.


Barn

15 mg/kg/dygn i 3 uppdelade doser.

Barn som väger 30–45 kg kan ges 150 mg 3 gånger per dag.

Maximal dos är 20 mg/kg/dygn. Denna dos ska administreras 4 gånger per dag.


Clindamycin Actavis kapslar är inte lämpliga för barn som inte kan svälja kapslarna hela eller för vilka en lämplig dos inte är möjlig med de tillgängliga styrkorna. En alternativ beredningsform av klindamycin kan behövas för dessa patienter.


Dosering vid nedsatt leverfunktion

Hos patienter med måttligt till allvarligt nedsatt leverfunktion förlängs halveringstiden för eliminering av klindamycin. Dosminskning behövs i allmänhet inte om klindamycin administreras var åttonde timme. Plasmakoncentrationen av klindamycin ska dock övervakas hos patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Beroende på resultaten kan dosminskning eller ett utökat dosintervall krävas.


Dosering vid nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter som har lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion. Hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion eller anuri ska plasmakoncentrationen övervakas. Beroende på resultaten kan denna åtgärd kräva en minskad dos eller att dosintervallet utökas med 8 eller till och med 12 timmar.


Administreringssätt

Klindamycin kapslar ges oralt. Clindamycin Actavis kapslar ska alltid sväljas hela tillsammans med ett helt glas vatten i upprätt ställning (d.v.s. sittande eller stående).

Kapslarna får inte öppnas på grund av risken för skador på esofagus.

Absorptionen av Clindamycin Actavis förändras inte på något väsentligt sätt vid samtidigt intag av mat.

Varningar och försiktighet

Behandling med antibakteriella läkemedel ändrar den normala floran i kolon och ger upphov till överväxt av Clostridium difficile. Detta har rapporterats vid användning av nästan alla antibakteriella läkemedel, inklusive klindamycin. Clostridium difficile producerar toxinerna A och B som bidrar till utvecklingen av Clostridium difficile-associerad diarré (CDAD) och är den primära orsaken till ”antibiotikaassocierad kolit”.


Det är viktigt att överväga diagnosen CDAD hos patienter som får diarré efter administrering av antibakteriella läkemedel. Detta kan utvecklas till kolit, inklusive pseudomembranös kolit (se avsnitt Biverkningar), som kan variera från lindrig till livshotande kolit. Om antibiotikaassocierad diarré eller antibiotikaassocierad kolit misstänks eller bekräftas ska pågående behandling med antibakteriella läkemedel, inklusive klindamycin, sättas ut och lämpliga behandlingsåtgärder omedelbart sättas in. Läkemedel som hämmar tarmperistaltiken är kontraindicerat i denna situation.


Klindamycin är i allmänhet inte aktivt mot aerobiska gramnegativa bakterier. Vid behov ska klindamycin administreras tillsammans med ett antibakteriellt läkemedel som är aktivt mot aerobiska gramnegativa bakterier.


Klindamycin kan inte penetrera blod-hjärnbarriären vid terapeutiskt effektiva mängder.

Eftersom klindamycin inte diffunderar ut i cerebrospinalvätskan på ett adekvat sätt ska läkemedlet inte användas vid behandling av hjärnhinneinflammation.


Vid långtidsbehandling ska lever- och njurfunktionstester utföras. Övervakning av plasmakoncentration rekommenderas hos patienter med allvarligt nedsatt njur- eller leverfunktion, då dessa kan behöva en minskad dos eller ett utökat dosintervall.


Akut njurskada, inklusive akut njursvikt, har rapporterats i sällsynta fall. För patienter vars njurfunktion är nedsatt sedan tidigare eller som samtidigt tar nefrotoxiska läkemedel ska övervakning av njurfunktionen övervägas (se avsnitt Biverkningar).


Användning av klindamycin kan orsaka överväxt av organismer som ej är känsliga för klindamycin, särskilt jästsvamp.


Hjälpämnen


Laktos

Clindamycin Actavis kapslar innehåller laktos. Patienter med sällsynta ärftliga tillstånd av galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption ska inte använda detta läkemedel.


Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per hård kapsel, d.v.s. är nästintill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Klindamycin som administreras i form av injektion har visat sig ha neuromuskulärt blockerande egenskaper som kan förstärka effekten av andra muskelavslappande medel. Det ska därför användas med försiktighet hos patienter som behandlas med sådana preparat.


Antagonism mellan klindamycin och erytromycin har påvisats in vitro. På grund av möjlig klinisk signifikans ska dessa två läkemedelsprodukter inte ges samtidigt.


Vitamin K-antagonister

Förhöjda mätresultat vid koagulationstester (PT/INR) och/eller blödningar har rapporterats hos patienter som behandlas med klindamycin tillsammans med vitamin K-antagonister (t.ex. warfarin, acenokumarol och fluindion). Därför bör mätresultat från koagulationstester följas noga hos patienter som behandlas med vitamin K-antagonister.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Graviditet

Orala och subkutana reproduktionstoxikologiska studier på råttor och kaniner visade ingen evidens för nedsatt fertilitet eller fosterskada orsakad av klindamycin, utom vid doser som orsakade toxicitet hos modern. Reproduktionsstudier på djur är inte alltid prediktiva för effekt på människa.


Klindamycin passerar över placentan hos människor. Det finns inga tillämpliga data gällande säkerheten hos klindamycin under graviditet. Klindamycin ska därför endast administreras till gravida kvinnor om de potentiella fördelarna anses väga tyngre än de möjliga risker som fostret utsätts för. Efter upprepade doser av läkemedlet, motsvarade koncentrationen av klindamycin i fostervattnet ungefär 30 % av moderns blodkoncentration.


I kliniska prövningar på gravida kvinnor har systemisk administrering av klindamycin under andra och tredje trimestern inte associerats med en ökad frekvens av kongenitala missbildningar. Det finns inga tillämpliga eller välkontrollerade studier på gravida kvinnor under första trimestern.


Klindamycin ska endast användas under graviditet då det är absolut nödvändigt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Oralt och parenteralt administrerat klindamycin har rapporterats förekomma i bröstmjölk i en koncentration som varierat mellan 0,7 till 3,8 µg/ml. På grund av risken för allvarliga biverkningar hos barn som ammas ska ammande mödrar inte ta klindamycin.

Fertilitet

Fertilitetsstudier på råttor som behandlats oralt med klindamycin visade inga effekter på fertiliteten eller parningsförmågan.

Trafik

Klindamycin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

I nedanstående tabell anges de biverkningar som identifierats i kliniska prövningar och under övervakning efter godkännandet för försäljning efter organklass och frekvens,

Biverkningar som identifierats genom övervakning efter godkännandet för försäljning anges i kursiv stil. Frekvenserna har grupperats enligt följande konvention:

Mycket vanliga (≥ 1/10);

Vanliga (≥ 1/100, <1/10);

Mindre vanliga (≥1/1000, <1/100),

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000),

Mycket sällsynta (<1/10 000),

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter minskande allvarlighet.


Klassificering av organsystem

Mycket

vanliga

≥ 1/10

Vanliga

≥ 1/100 till

< 1/10

Mindre vanliga

≥ 1/1 000

till < 1/100

Sällsynta

≥ 1/10 000 till

< 1/1 000

Mycket

Sällsynta

<

1/10 000

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data)

Infektioner och infestationer


Vaginal infektion

Blodet och lymfsystemet


Agranulocytos

Leukopeni

Neutropeni

Trombocyto-peni

Eosinofili

Immunsystemet


Anafylaktoid reaktion

Läkemedels-reaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)

Centrala och perifera nervsystemet


Dysgeusi (förändrad smak)

Magtarm-kanalen


Magsmärtor

Diarré

Pseudomembranös kolit (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Illamående

KräkningarEsophagusulcus

Esofagit

Lever och gallvägar


Onormala levervärden
Gulsot

Hud och subkutan vävnadMakulo-papulösa utslag

UrtikariaToxisk epidermal nekrolys

Stevens-Johnsons syndrom

Akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP)

Erythema multiforme

Exfoliativ dermatit

Bullös dermatit

Morbilliformt utslag

Klåda

Njurar och urinvägar


     

Akut njurskada (se avsnitt Varningar och försiktighet)Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Hemodialys och peritonealdialys är ej effektiva metoder för att ta bort klindamycin ur serum.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Klindamycin är ett linkosamidantibiotikum med en primärt bakteriostatisk verkan mot grampositiva aerober och en rad olika anaerobiska bakterier. Linkosamider som klindamycin binder vid den bakteriella ribosomens 50S-subenhet på ett liknande sätt som makrolider såsom erytromycin och hämmar de tidiga stadierna av proteinsyntes. Klindamycins verkan är framför allt bakteriostatisk, även om höga koncentrationer kan vara ha långsam baktericid verkan på känsliga stammar.


Resistensmekanism

Resistens mot klindamycin uppstår vanligtvis via resistenstypen makrolid-linkosamid-streptogramin B (MLSB) som kan vara konstitutiv eller inducerbar.


Brytpunkter

Brytpunkter för minsta inhiberande koncentration (MIC), som bestäms av European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), är följande:

Staphylococcus: känsliga ≤ 0,25 resistenta > 0,5

Streptococcus grupp A, B, C, G och pneumoniae: känsliga ≤ 0,5 resistenta > 0,5

Grampositiva anaerober: känsliga ≤ 4 resistenta > 4

Gramnegativa anaerober: ≤ 4 resistenta > 4


Känslighet

Prevalensen av förvärvad resistens kan variera geografiskt och med tiden för särskilda arter och lokal information om resistensmönster är önskvärd, speciellt vid behandling av svåra infektioner. Expertråd bör inhämtas när det lokala resistensmönstret är sådant att substansens användbarhet vid åtminstone vissa infektioner kan ifrågasättas.

In vitro-känslighet för klindamycin hos mikroorganismer

Vanligen känsliga arter


Arter för vilka förvärvad resistens kan utgöra ett problem


Grampositiva aerober

Staphylococcus aureus*

Staphylococcus epidermidis

Streptococcus pneumonia

Streptococcus pyogenes

Streptococcus viridans


Anaerober

Bacteriodes fragilis-gruppen

Bacteroides melaninogenicus

Bifidobacterium spp.

Clostridium perfringens

Eubacterium spp.

Fusobacterium spp.

Peptococcus spp.

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium spp.

Veillonella spp.

Vanligen resistenta aerober

Clostridium dificile

Enterococcus spp.

Enterobacteriaceae

*Upp till 50 % av meticillinkänsliga S. aureus har rapporterats vara resistenta mot klindamycin i vissa områden. Över 90 % av meticillinresistenta S.aureus(MRSA) är resistenta mot klindamycin och ska inte användas medan resultat från känslighetstester inväntas, om det finns någon misstanke om MRSA.

Farmakokinetik

Allmänna egenskaper hos den aktiva substansen


Absorption

Efter oral administrering absorberas klindamycin snabbt och nästan helt (> 90 %). Absorptionen påverkas inte av mat. Maximal plasmakoncentration uppnås cirka 45 minuter efter oral administrering. Den biologiska tillgängligheten är icke-linjär och minskar med ökande doser. Efter en dos på 600 mg är den absoluta biologiska tillgängligheten 53±14 %.


Distribution

Klindamycin distribueras brett i kroppsvätskor och vävnader. Det sprids över placentan men inte den friska blod-hjärnbarriären. 68–93 % av klindamycin i cirkulationen är bundet till plasmaproteiner. Klindamycin distribueras i mycket hög grad intracellulärt på grund av de lipofila egenskaperna. De intracellulära koncentrationerna är 10–50 gånger högre än de extracellulära koncentrationerna.


Metabolism

Klindamycin genomgår metabolism, troligen i levern, till de aktiva metabolitena N-demetyl och sulfoxid, och även vissa inaktiva metaboliter. Cirka 10 % av en dos utsöndras i urinet som ett aktivt läkemedel eller metaboliter och cirka 4 % i feces. Resten utsöndras som inaktiva metaboliter.


Eliminering

Halveringstiden är cirka 2,5 timmar hos barn och cirka 3 timmar hos vuxna. Klindamycin utsöndras som biologiskt aktiva och biologiskt inaktiva metaboliter i avföring, urin och galla. Den övervägande delen utsöndras i avföring. Cirka 10 % av läkemedlet utsöndras i urin som aktivt läkemedel och cirka 4 % i avföring. Resten utsöndras som inaktiva metaboliter.


Egenskaper hos patienter

Äldre

Halveringstiden, distributionsvolymen och clearance samt absorptionsgraden efter administrering av klindamycinihydroklorid förändras inte med högre ålder.


Patienter med nedsatt njurfunktion

Vid nedsatt njurfunktion förlängs halveringstiden för elimination. Dosminskning är dock inte nödvändigt vid milt till måttligt nedsatt njurfunktion.


Patienter med nedsatt leverfunktion

Hos patienter med måttligt till allvarligt nedsatt leverfunktion förlängs halveringstiden, men ackumulering är sällsynt i fall där dosen ges var åttonde timme. Dosminskning behövs normalt inte hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Prekliniska uppgifter

Hos hundar orsakade upprepade höga orala doser sårbildning i magslemhinnan och gallblåsans slemhinna. Prekliniska uppgifter visar dock inte på några särskilda risker för människor baserat på studier av toxicitet vid upprepade doser, och ej heller några effekter på mäns och kvinnors fertilitet, embryofetal och postnatal utveckling eller genotoxicitet.


Inga studier av karcinogenicitet har utförts.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje kapsel innehåller klindamycinhydroklorid motsvarande 150 mg klindamycin.

Varje kapsel innehåller klindamycinhydroklorid motsvarande 300 mg klindamycin.


Hjälpämne med känd effekt:

En kapsel innehåller 33,9 mg laktos (se avsnitt Varningar och försiktighet).

En kapsel innehåller 67,8 mg laktos (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Förteckning över hjälpämnen

Kapselfyllning

Laktos

Majsstärkelse

Talk

Magnesiumstearat


Kapselns lock och nedre del

Titandioxid (E171)

Gelatin

Vatten

Natriumlaurylsulfat


Tryckbläck

Shellack

Propylenglykol

Svart järnoxid (E172)

Kaliumhydroxid

Blandbarhet

Inte tillämpligt.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsbetingelser.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kapsel, hård 150 mg Vita, hårda kapslar märkta med ”A714” i svart bläck på locket.
32 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
40 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
100 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
Kapsel, hård 300 mg Vita, hårda kapslar märkta med ”A718” i svart bläck på locket
20 styck blister, 157:09, F, Övriga förskrivare: tandläkare
32 styck blister, 153:75, F, Övriga förskrivare: tandläkare
100 styck blister, 278:49, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av