FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kadcyla

Roche

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg
(Vitt till svagt gulfärgat frystorkat pulver)

Monoklonal antikropp

Aktiv substans:
ATC-kod: L01FD03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Roche omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är skyddsinformation?

Skyddsinformation

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Kadcyla 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Kadcyla 160 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Giftigt vid förtäring.

Skadligt vid inandning.

Kan orsaka genetiska defekter.

Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.


Enligt FASS klassificering av läkemedel i samband med graviditet tillhör preparatet kategori D.
För skyddsåtgärder under graviditet hänvisas till lokala instruktioner.

Skyddsåtgärder vid hantering

Undvik direktkontakt med produkten. Vid all hantering ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:5 "Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt" följas.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker och AFS2005:5 ”Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt”).

Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Skölj noga med vatten.

  • Ögonkontakt: 

    Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.

  • Inandning:  Skölj näsa och mun med vatten.

VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2022-05-17