Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Erlibelle

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Filmdragerad tablett 0,15 mg/0,03 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Gula, runda tabletter, med en diameter på ungefär 6 mm och en tjocklek på mindre än 4 mm.)

Levonorgestrel och estrogen

ATC-kod: G03AA07
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-02-15.

Indikationer

Antikonception.

Kontraindikationer

Kombinations p-piller bör inte användas vid något av nedan listade tillstånd. Om något av tillstånden uppträder för första gången under p-pillerbehandlingen skall behandlingen avslutas omedelbart.


 • pågående eller tidigare förekomst av venös trombos (djup ventrombos, lungemboli)

 • pågående eller tidigare förekomst av arteriell trombos (t.ex. hjärtinfarkt) eller tidigare sjukdom som kan tyda på trombos (t.ex. transitorisk ischemisk attack, angina pectoris)

 • pågående eller tidigare cerebrovaskulär sjukdom

 • förekomst av allvarliga eller multipla riskfaktorer för venös aller arteriell trombos kan också ugöra en kontraindikation (se avsnitt Varningar och försiktighet):

  • diabetes mellitus och vaskulära komplikationer

  • svår hypertoni

  • svår dyslipoproteinemi

 • ärftlig eller förvärvad predisposition för venös eller arteriell trombos, så som APC-resistens, antitrombin-III-brist, protein C -brist, protein S -brist, hyperhomocyteinemi och antikroppar mot antifosfolipider (antikardiolipin antikroppar, lupus antikoagulans)

 • pågående eller tidigare förekomst av allvarlig leversjukdom, så länge leverfunktionsvärdena inte normaliserats

 • pågående eller tidigare förekomst av levertumör (benign eller malign)

 • kända eller misstänkta könshormonberoende maligniteter (t.ex. i genitalia eller bröst)

 • odiagnostiserad vaginalblödning

 • migrän med fokala neurologiska symptom i anamnesen

 • överkänslighet mot de aktiva substanserna levonorgestrel eller etinylestradiol eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Erlibelle är kontraindicerat vid samtidig användning av läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir (se avsnitt Varningar och försiktighet och avsnitt Interaktioner).

Dosering

Administreringsväg: oral användning


Dosering


Tabletterna måste tas ungefär på samma tidpunkt varje dag med lite vätska efter behov. En tablett tas dagligen i 21 på varandra följande dagar. En ny tablettkarta påbörjas efter en 7 dagars tablettfritt intervall, under vilken ofta bortfallsblödningen inträffar.

Blödningen börjar vanligen inom 2 till 3 dagar efter den sista tabletten och den slutar möjligen inte innan nästa tablettkarta påbörjas.


Administreringssätt


- Hormonellt preventivmedel har inte använts (under den senaste månaden):

Första tabletten tas på dag 1 i kvinnans naturliga menstruationscykel (den första blödningsdagen). Det är möjligt att påbörja behandlingen på dag 2–5, men i detta fall bör en ytterligare icke-hormonell preventivmetod (barriärmetod) användas under de första 7 dagarna.


- Byte från annat hormonellt kombinations preventivmedel (kombinations p-piller, vaginalring, transdermalt plåster):

Användningen av Erlibelle tabletter bör helst påbörjas efter intaget av den sista tabletten som innehåller de aktiva substanserna av den tidigare behandlingen med p-piller (eller efter att ringen eller plåstret tas bort), men allra senast dagen efter tablettfria (ringfria, plåsterfria) uppehållet eller efter intaget av sista placebotabletten på föregående hormonella preventivmedel.


- Byte från ett preparat med enbart progestagen (mini-piller, injektion, implantat) eller progestagenfrisättande intrauterint inlägg:

Om mini-piller har använts, kan bytet ske på vilken dag som helst; bytet från ett implantat eller progestagenfrisättande intrauterint inlägg måste ske den dag det avlägsnas, och från ett injicerbart preventivmedel vid den tidpunkt då nästa injektion skulle ha getts. I alla dessa fall är en ytterlig icke-hormonell preventivmetod (barriärmetod) nödvändig under de första 7 dagarna av Erlibelle -behandlingen.


- Efter abort i första trimestern:

Behandlingen med Erlibelle kan påbörjas genast. I detta fall är inga ytterligare preventivmetoder nödvändiga.


- Efter förlossning eller abort i andra trimestern:

Behandlingen påbörjas 21 till 28 dagar efter förlossningen eller aborten i andra trimestern. Vid amning, se avsnitt Fertilitet, graviditet och amning. Om behandlingen påbörjas senare bör en ytterlig icke-hormonell preventivmetod (barriärmetod) användas under de första 7 dagarna av behandlingen. Om samlag redan ägt rum bör graviditet uteslutas innan behandlingen med Erlibelle påbörjas, eller så måste kvinnan invänta sin första menstruation.


Glömda tabletter


Om man glömmer att ta en tablett, men kommer ihåg att ta den inom 12 timmar efter att tabletten skulle ha tagits är det preventiva skyddet inte nedsatt. Nästa tablett ska tas vid vanlig tidpunkt.


Om den vanliga tablettintagstidpunkten missas med mera än 12 timmar, är det fulla preventiva skyddet inte längre garanterat. Följande två grundregler gäller när en tablett glöms:


1. Tablettuppehållet får aldrig överskrida 7 dagar.

2. Tabletterna måste tas regelbundet under minst 7 dagar för att uppnå tillräcklig hämning av hypotalamus-hypofys-ovarie axeln.


Därför måste följande procedurer följas då tabletter har glömts:


- Vecka 1

Den senaste glömda tabletten skall tas så snart som möjligt, även om detta innebär att två tabletter tas under en dag. De återstående tabletterna tas vid vanlig tidpunkt. Ytterligare måste en icke-hormonell preventivmetod så som kondom användas under följande 7 dagar. Har samlag ägt rum under de 7 dagar före glömd tablett, bör möjligheten av en graviditet övervägas. Ju fler glömda tabletter och ju närmare tablettfria intervallet de är, desto större är risken för graviditet.


- Vecka 2

Den senaste glömda tabletten skall tas så snart som möjligt, även om detta innebär att två tabletter tas på samma gång. De återstående tabletterna tas vid vanlig tidpunkt. Under förutsättning att tabletterna tagits vid rätt tidpunkt de föregående 7 dagarna till den första glömda tabletten, behövs inte ytterligt preventivt skydd. Om detta inte är fallet eller om mer än en tablett är glömd bär kompletterande preventivt skydd användas under följande 7 dagar.


- Vecka 3

Risken för minskad tillförlitlighet är överhängande med tanke på det kommande tablettfria intervallet. Men genom att justera tablettintags-schemat kan fortfarande minskning av det preventiva skyddet förhindras. Genom att följa ett av följande två alternativ är ytterligare preventiva metoder inte nödvändiga, förutsatt att tabletterna tagits vid rätt tidpunkt de föregående 7 dagarna till den första glömda tabletten. Om detta inte är fallet bör användaren uppmanas att följa det första av dessa två alternativ och vidta ytterligare försiktighetsåtgärder under de följande 7 dagarna.

 1. Användaren skall ta den glömda tabletten så snart som möjligt, även om detta innebär att två tabletter tas på samma tidpunkt. Hon fortsätter sedan att ta tabletterna vid vanlig tidpunkt. Följande tablettkarta måste påbörjas så snart den pågående tablettkartan tar slut, dvs. utan en paus emellan tablettkartorna. Användaren kommer troligtvis inte att få någon bortfallsblödning förrän den andra tablettkartan är slut men stänkblödningar eller genombrottsblödning kan uppträda under dagar då tabletter tas.

 2. Det är också möjligt att avbryta tablettintaget från den pågående tablettkartan. Kvinnan måste då ha en tablettfri paus på 7 dagar, inklusive de dagar hon glömt tabletter, och sedan fortsätta med följande tablettkarta.

  Om användaren glömmer flera tabletter och därefter har ingen bortfallsblödning under det första normala tablettfria intervallet bör möjligheten av en graviditet övervägas.

Råd vid gastrointestinala besvär


Vid svåra gastrointestinala besvär (kräkning eller diarré), kan absorptionen av de aktiva ingredienserna inte vara fullständig och kompletterande åtgärder bör vidtas.

Om kräkning eller svår diarré inträffar inom 3 till 4 timmar efter en tablett har tagits, bör en ny tablett tas så snart som möjligt. Den nya tabletten ska tas inom 12 timmar från den vanliga tidpunkten av tablettintaget om möjligt. Om mer än 12 timmar förflutit, ska kvinnan tillämpa de råd som ges för glömda tabletter. Om kvinnan inte vill ändra sitt normala tablettintags-schema, måste hon ta de extra tabletterna från en annan förpackning.


Ändring av startdagen för bortfallsblödning eller fördröjning av bortfallsblödning


För att fördröja bortfallsblödning, bör användaren gå direkt till nästa tablettkarta utan ett tablettfritt intervall. Bortfallsblödningen kan fördröjas så länge man vill, men inte senare än till slutet av den andra tablettkartan. Under denna tid kan kvinnan få genombrottsblödning eller stänkblödningar. Efter det efterföljande vanliga 7 dagars tablettfria intervallet, skall intaget av Erlibelle -tabletter fortsättas normalt.

För att ändra startdagen för menstruationen till en annan veckodag, kan användaren rådas att förkorta nästa tablettfria intervall med så många dagar som hon önskar. Ju kortare intervallet är, ju högre är risken att hon inte får bortfallsblödning och kommer att få genombrottsblödning och stänkblödningar under den följande tablettkartan (precis som vid fördröjningen av menstruationen).

Varningar och försiktighet

Varningar

Om något av tillstånden/riskfaktorerna nedan förekommer skall fördelarna av att använda p-piller av kombinationstyp vägas mot de möjliga riskerna för den enskilda kvinnan och diskuteras med kvinnan innan hon beslutar sig för att börja använda preparatet. Om något av tillstånden eller riskfaktorerna försämras eller uppträder för första gången bör kvinnan kontakta läkare så snart som möjligt. Läkaren skall då avgöra om behandlingen med Erlibelle skall avbrytas.


Cirkulatoriska sjukdomar

Användning av vilket som helst p-piller av kombinationstyp innebär en ökad risk för venös tromboembolism (VTE) jämfört med ingen användning. Den ökade risken för VTE är störst under det första året en kvinna börjar använda p-piller av kombinationstyp eller när hon börjar använda p-piller av kombinationstyp igen efter ett pillerfritt intervall på minst en månad.


Epidemiologiska studier har visat att incidensen för VTE hos användare av p-piller med låg östrogenhalt (<50 μg etinylestradiol) sträcker sig från cirka 20 till 40 fall per 100 000 kvinnoår, men denna riskuppskattning varierar beroende på progestagenet. Detta kan jämföras med 5 till 10 fall per 100 000 kvinnoår för icke-användare. Användning av vilket som helst p-piller av kombinatiostyp innebär en ökad risk för venös tromboembolism (VTE) jämfört med ingen användning. Den ökade risken för VTE är störst under det första året en kvinna använder p-piller av kombinationstyp. Denna ökade risk är lägre än risken för VTE associerad med graviditet, vilken beräknas vara 60 fall per 100 000 graviditeter. VTE har dödlig utgång i 1–2 % av fallen.


Den totala absoluta risken (incidensen) för VTE för p-piller av kombinationstyp som innehåller levonorgestrel med 30 μg etinylestradiol är ungefär 20 fall per 100 000 kvinnoår av användning. Epidemiologiska studier har också antytt på samband mellan användning av p-piller av kombinationstyp med en ökad risk för hjärtinfarkt, transitorisk ischemisk attack och stroke.


Mycket sällan har tromboser i andra blodkärl rapporterats, t.ex. i hepatiska, mesenteriella, renala, retinala vener och artärer hos användare av kombinations p-piller. Det råder inte samstämmighet om att förekomsten av dessa tillstånd skulle vara kopplade till användningen av hormonella preventivmedel.


Symptom på venös eller arteriell trombos kan omfatta:

 • ovanlig unilateral bensmärta och/eller svullnad

 • plötslig och kraftig bröstsmärta som kan stråla ut i vänster arm

 • plötslig anfåddhet

 • plötslig insättande hosta

 • ovanlig, kraftig och ihållande huvudvärk

 • plötslig partiell eller fullständig synförlust

 • dubbelseende

 • otydligt tal eller afasi

 • vertigo

 • kollaps med eller utan fokalt anfall

 • svaghet eller mycket markanta domningar som plötsligt påverkar ena sidan eller en del av kroppen

 • motoriska störningar

 • “akut” buksjukdom

Risken för venösa tromboemboliska komplikationer med kombinations p-piller ökar med:

 • ökande ålder

 • positiv familjehistoria (venös tromboembolism hos syskon eller föräldrar i relativt ung ålder). Om ärftilg predisponering misstänks skall kvinnan remitteras till specialist för rådgivning innan beslut fattas om behandling med kombinations p-piller

 • övervikt (Body Mass Index över 30 kg/m2)

 • långvarig immobilitet, omfattande kirurgi, varje form av kirurgiskt ingrepp på benen eller allvarligt trauma. I dessa situationer rekommenderas utsättning av kombinations p-piller (vid elektiv kirurgi minst fyra veckor i förväg) och återinsättning tidigast två veckor efter fullständig remobilisering.

Konsensus saknas om vilken möjlig roll varicer och ytliga tromboflebiter spelar vid uppkomst eller utveckling av venös tromboembolism.


Riskfaktorerna för arteriell trmoboemboliska komplikationer omfattar:

 • ökande ålder

 • rökning (kvinnor över 35 år bör starkt avrådas från att röka om de vill använda kombinations p-piller)

 • dyslipoproteinemi

 • hypertoni

 • migrän, speciellt med fokala neurologiska symptom

 • hjärtklaffsjukdom

 • förmaksflimmer

 • övervikt (Body Mass Index över 30 kg/m2)

 • positiv familjehistoria (arteriell tromboembolism hos syskon eller föräldrar i relativt ung ålder). Om ärftilg predisponering misstänks skall kvinnan remitteras till specialist för rådgivning innan beslut fattas om behandling med kombinations p-piller.

Förekomsten av en allvarlig riskfaktor eller flera riskfaktorer för venös sjukdom respektive arteriell sjukdom kan också utgöra en kontraindikation. Möjligheten för antikoagulationsterapi bör också tas i beaktande. Användare av kombinations p-piller bör särskilt uppmanas att kontakta läkare ifall de får trombossymtom. Vid misstänkt eller bekräftad trombos, bör användning av kombinations p-piller avbrytas. Adekvat alternativ preventivmetod bör påbörjas på grund av antikoagulationsterapins (kumarinernas) teratogenicitet.


Den förhöjda risken för tromboembolism under puerperium måste beaktas (se avsnitt Fertilitet, graviditet och amning).


Andra medicinska tillstånd som har associerats med cirkulatoriska sjukdomar omfattar diabetes mellitus, systemisk lupus erythematosus, hemolytisk-uremiskt syndrom, kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit) och sicklecellanemi.


En ökning i frekvens eller svårighetsgrad av migränanfall under användning av kombinations p-piller (vilket kan utgöra en förvarning om en cerebrovaskulär sjukdom) kan vara skäl till omedelbar utsättning av kombinations p-piller.


Tumörer


Vissa epidemiologiska studier har indikerat att långtidsanvändning av kombinations p-piller kan bidra till ökad risk för cervixcancer. Det råder dock fortfarande oenighet om i vilken utsträckning dessa resultat kan tillskrivas de samvarierande effekterna av t.ex. sexualvanor och humant papillomavirus (HPV).


En metaanalys av 54 epidemiologiska studier visade att kvinnor som använder kombinations p-piller löper en något ökad relativ risk (RR = 1,24) att få bröstcancer. Den förhöjda risken avtar gradvis under de närmaste tio åren efter avslutad användning. Eftersom bröstcancer är ovanligt hos kvinnor under 40 år är ökningen av antalet fall av bröstcancer hos kvinnor som använder eller nyligen har använt kombinations p-piller litet i förhållande till den totala risken för bröstcancer. Dessa studier ger inte bevis för något orsakssamband.


Det observerade mönstret med en ökad risk kan bero på att bröstcancer diagnostiseras tidigare hos kombinations p-pilleranvändare, de biologiska effekterna av kombinations p-piller eller en kombination av bägge faktorerna. De bröstcancerfall som diagnostiseras hos kvinnor som använt p-piller tenderar att vara mindre kliniskt avancerade än cancerfall som diagnostiserats bland kvinnor som aldrig använt p-piller.


I sällsynta fall har benigna levertumörer och, ännu mer sällsynt, maligna levertumörer rapporterats hos användare av kombinations p-piller. I enstaka fall har dessa tumörer lett till livshotande intraabdominala blödningar. Levertumör skall övervägas i differentialdiagnostiken när kraftiga smärtor i övre buken, leverförstoring eller tecken på intraabdominala blödningar uppträder hos kvinnor som använder p-piller av kombinationstyp.


Övriga tillstånd

Kvinnor med hypertriglyceridemi eller där detta har förekommit inom familjen kan löpa ökad risk att få pankreatit vid användning av kombinations p-piller.


En liten ökning av blodtrycket har rapporterats hos många kvinnor som använder kombinations p-piller, men kliniskt betydelsefulla ökningar är sällsynta. Endast i dessa sällsynta fall är en omedelbar utsättning av kombinations p-piller motiverad. Om hypertoni redan existerar före behandling med kombinations p-piller, och under behandlingen mäts ständigt höga blodtrycksnivåer eller ett signifikant förhöjt blodtryck inte svarar tillräckligt på blodtryckssänkande behandling, måste behandlingen med kombinations p-piller avbrytas. När det bedöms lämpligt kan p-pillret återinsättas om normala blodtrycksvärden har uppnåtts med blodtryckssänkande behandling.


Följande tillstånd har rapporterats uppträda eller försämras både vid graviditet och vid användning av kombinations p-piller, men det finns inte tillräckliga bevis för att det skulle föreligga ett samband med kombinations p-piller: gulsot och/eller klåda relaterat till kolestas, gallstensbildning, porfyri, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt-uremiskt syndrom, Sydenhams korea, herpes gestationis, och otosklerosrelaterad hörselförlust.


Hos kvinnor med ärftlighet för angioödem kan exogent tillförda östrogener inducera eller förvärra symtom på angioödem.


Akuta eller kroniska störningar i leverfunktionen kan göra att det blir nödvändigt att avbryta användningen av kombinations p-piller till dess att leverfunktionsproverna återgått till normala värden. Om kolestatisk gulsot, som första gången uppträdde under graviditet eller vid tidigare användning av könshormoner, återkommer är det nödvändigt att sätta ut kombinations p-pillret.


Kombinations p-piller kan ha effekter på den perifera insulinresistensen och glukostoleransen, men det finns ingen dokumentation för att det skulle vara nödvändigt att förändra den terapeutiska regimen hos diabetiker som behandlas med lågdoserade p-piller (innehållande <0,05 mg etinylestradiol). Diabetiker skall dock följas med noggrant vid behandling med p-piller av kombinationstyp.


Försämring av endogen depression, epilepsi, Crohns sjukdom och av ulcerös kolit har associerats med användning av kombinations p-piller.


Kloasma kan förekomma i enstaka fall, särskilt hos kvinnor som tidigare har haft kloasma vid graviditet. Kvinnor med tendens att få kloasma bör undvika att exponera sig för sol eller ultraviolett strålning under tiden de använder p-piller av kombinationstyp.


Förhöjningar av ALAT

Under kliniska studier hos patienter som behandlades för hepatit C virusinfektioner (HCV) med läkemedel som innehöll ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir, med eller utan ribavirin, förekom en förhöjning av transaminas (ALAT) med mer än 5 gånger högre än den övre normalgränsen (Upper Limit of Normal, ULN) signifikant oftare hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol såsom kombinerade preventivmedel (se avsnitt Kontraindikationer och Interaktioner).


Läkarundersökning/konsultation


Innan insättning eller återinsättning av Erlibelle skall fullständig anamnes (också familjehistoria) tas och graviditet måste uteslutas. Blodtrycket bör mätas och en fysisk undersökning utföras, vägledd av kontraindikationerna (se avsnitt Kontraindikationer) och varningar (se avsnitt Varningar och försiktighet). Kvinnan bör också uppmanas att noggrant läsa igenom bipacksedeln och följa de råd som ges. Frekvensen och typen av undersökningar bör baseras på etablerad praxis och anpassas till den enskilda kvinnan.

Kvinnor bör informeras om att p-piller inte skyddar mot HIV-infektioner (AIDS) och andra sexuellt överförbara sjukdomar.


Nedsatt effekt


Erlibelles preventiva effekt kan nedsättas

- vid glömd tablett (se avsnitt Dosering)

- vid gastrointestinala störningar (se avsnitt Dosering)

- vid samtidigt intag av vissa andra läkemedel (se avsnitt Interaktioner)


Nedsatt cykelkontroll


Oregelbundna blödningar (stänkblödning eller genombrottsblödning) kan förekomma vid användning av alla kombinations p-piller, särskilt under de första behandlingsmånaderna. På grund av detta är det meningsfullt att utvärdera oregelbundna blödningar först efter en anpassningsperiod, som bör omfatta ungefär tre menstruationscyklar.


Om oregelbundna blödningar kvarstår eller uppträder efter tidigare regelbundna cyklar, skall icke-hormonella orsaker övervägas och det är indikerat att vidta diagnostiska åtgärder för att utesluta malignitet eller graviditet. Dessa kan omfatta skrapning av livmodern.


Vissa kvinnor får ingen bortfallsblödning under tablettfria perioden. Om tabletterna tagits enligt beskrivningen i avsnitt Dosering är det osannolikt att kvinnan är gravid. Om tabletterna ej tagits enligt anvisningarna i avsnitt Dosering innan den första uteblivna blödningsperioden, eller om två blödningsperioder uteblir måste graviditet uteslutas innan behandling med kombinations p-piller fortsätter.


Varningar om hjälpämnen


Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Obs: Information om samtidigt ordinerade läkemedel bör frågas efter, för att indentifiera potentiella interaktioner.


Interaktioner

Interaktioner mellan orala preventivmedel och andra läkemedel kan försämra preventiva effekten och/eller leda till genombrottsblödning och/eller utebliven preventiv effekt.


Levermetabolism:

Interaktioner kan förekomma med läkemedel som inducerar leverenzymer vilket kan resultera i ökad clearance av könshormoner (t.ex. fenytoin, barbiturater, primidon, karbamazepin, rifampicin, bosentan, och läkemedel mot HIV (t.ex. ritonavir, nevirapin) och möjligen också oxkarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin och produkter innehållande johannesört (Hypericum perforatum)). Den maximala enzyminduceringen ses vanligtvis om ungefär 10 dagar men kan sedan kvarstå i åtminstone 4 veckor efter avslutad behandling.


Hantering

Kvinnor som behandlas kortvarigt med någon av ovanstående läkemedelsklasser eller aktiva ämnen (leverenzyminducerande läkemedel) förutom rifampicin skall tillfälligt använda en barriärmetod utöver kombinations p-piller, d.v.s. under tiden läkemedlen tas tillsammans och 7 dagar efter avsättning.


Kvinnor som använder rifampicin skall använda en barriärmetod utöver kombinations p-piller under rifampicinbehandlingen och 28 dagar efter den avslutats.


Kvinnor som behandlas långvarigt med leverenzyminducerande aktiva ämnen rekommenderas att använda sig av ett annat tillförlitligt icke-hormonellt preventivmedel.


Erlibelles påverkan på andra läkemedel

P-piller kan påverka metabolismen av vissa andra läkemedel. Således kan koncentrationerna i plasma och vävnader antingen öka (t.ex. ciklosporin) eller minska (t. ex. lamotrigin).


Farmakodynamiska interaktioner

Samtidig användning med läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir, med eller utan ribavirin, kan öka risken för förhöjd ALAT (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet). Därför måste personer som använder Erlibelle byta till en alternativ preventivmetod (t ex gestagenmetod eller icke-hormonell metod) innan behandling med denna läkemedelskombination påbörjas. Behandling med Erlibelle kan återupptas 2 veckor efter att behandlingen med denna läkemedelskombination avslutats.


Laboratorietester

Användning av konceptiva steroider kan påverka resultaten av vissa laboratorietester, vilka inkluderar biokemiska parametrar för lever-, tyreoidea-, binjure- och njurfunktionen, plasmanivåer av bärarproteiner (t.ex. kortikosteroidbindande globulin, könshormonbindande globulin och lipid/lipoproteinfraktioner), parametrar för kolhydratmetabolismen och parametrar för koagulation och fibrinolys. Förändringarna ligger vanligtvis inom normala laboratorievärden.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Erlibelle är inte indikerat under graviditet.


Om graviditet inträffar under användning av Erlibelle skall behandlingen omedelbart avslutas. Omfattande epidemiologiska studier har dock inte visat en förhöjd risk för medfödda missbildningar hos barn födda av kvinnor som använt kombinations p-piller före graviditeten, eller på fosterskadande effekter när kombinations p-piller oavsiktligt använts tidigt under graviditeten.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Amningen kan påverkas av kombinations p-piller eftersom dessa kan reducera mängden och ändra sammansättningen av mjölken. Därför bör användning av kombinations p-piller vanligtvis inte rekommenderas förrän kvinnan slutat amma. Små mängder av de konceptiva steroiderna och/eller deras metaboliter kan utsöndras i bröstmjölken. Dessa mängder kan påverka barnet.

Trafik

Erlibelle har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Följande biverkningar har observerats vid användning av kombinations p-piller som innehåller etinylestradiol/levonorgestrel:

Organsystem

Vanliga

(≥ 1/100 < 1/10)

Mindre vanliga

(≥ 1/1 000, <1/100)

Sällsynta
(≥1/10 000, < 1/1 000)

Immunsystemet



Överkänslighet

Metabolism och nutrition


Vätskeretention


Psykiska störningar

Nedstämdhet, humörförändringar

Minskad libido

Ökad libido

Nervsystemet

Huvudvärk

Migrän


Ögon



Kontaktlinsintolerans

Magtarmkanalen

Illamående, magsmärta

Kräkningar, diarré


Hud och subkutan vävnad


Utslag, urtikaria

Erythema nodosum, erythema multiforme

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Bröstömhet, bröstsmärtor

Bröstförstoring

Bröstsekretion, vaginal sekretion

Undersökningar

Viktökning


Viktminskning

Följande allvarliga biverkningar har rapporterats hos kvinnor som använder kombinations p-piller, och de diskuteras i avsnitt Varningar och försiktighet:

 • venösa tromboemboliska sjukdomar

 • arteriella tromboemboliska sjukdomar

 • hypertoni

 • levertumörer

 • Crohns sjukdom, ulcerös kolit, epilepsi, livmodermyom, porfyri, systematisk lupus erythematosus, herpes gestationis, Sydenhams korea, hemolytiskt-uremiskt syndrome, kolestatisk gulsot

 • Hos kvinnor med ärftlighet för angioödem kan exogent tillförda östrogener inducera eller förvärra symtom på angioödem.

Frekvensen av diagnostiserade bröstcancerfall är något ökad bland användare av kombinations p-piller. Eftersom bröstcancer är ovanligt hos kvinnor under 40 år är ökningen av antalet fall av bröstcancer hos kvinnor som använder eller nyligen har använt kombinations p-piller litet i förhållande till den totala risken för bröstcancer. Orsakssamband med kombinations p-piller är okänd. För ytterligare information se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns inga rapporter om allvarliga, skadliga effekter vid överdos. Symtom som kan uppträda vid överdosering av kombinations p-piller är: illamående, kräkningar samt lätt vaginalblödning hos unga flickor. Det finns ingen antidot. Behandlingen är symtomatisk.

Farmakodynamik

Allmänt Pearl-index (metodfel + felanvändning av patienten): 0,59 (övre tvåsidiga 95 % konfidensintervall: 0,85)


Den preventiva effekten av kombinations p-piller baseras på flera olika faktorer. De viktigaste är ovulationshämningen och förändringarna i cervixsekretet.

Farmakokinetik

Etinylestradiol


Absorption

Etinylestradiol absorberas snabbt och fullständigt efter oralt intag. Maximala serumnivåer på cirka 100 pg/ml uppnås inom 1–1,5 timmar efter intag av 30 mikrogram etinylestradiol. Under absorption och första-passage-effekt, genomgår etinylestradiol en omfattande metabolism, vilket resulterar i en genomsnittlig biotillgänglighet på cirka 40–60 % (ungefärliga interindividuella skillnader).


Distribution

Etinylestradiol binds i hög grad ospecifikt till albumin (cirka 98 %) och inducerar en ökning av serumkoncentrationen av könshormonbindande globulin (SHBG). Den skenbara distributionsvolymen är 5 l/kg.


Metabolism

Etinylestradiol genomgår presystemisk konjugering i både tunntarmens slemhinna och levern. Etinylestradiol metaboliseras primärt via aromatisk hydroxylering, men ett brett spektrum av hydroxylerade och metylerade metaboliter bildas i serum. Dessa förekommer både som fria metaboliter och konjugat med glukuronider och sulfater. Clearance har rapporterats vara 5 ml/min/kg.


Eliminering

Serumkoncentrationen av etinylestradiol avtar i två faser karaktäriserade av halveringstider på cirka 1–2 timmar respektive cirka 20 timmar. Oförändrat läkemedel utsöndras inte. Metaboliterna av etinylestradiol utsöndras i urin och galla i förhållandet 4:6. Halveringstiden för utsöndringen av metaboliter är cirka 1 dygn.


Steady-state

Serumkoncentrationen av etinylestradiol ökar med cirka 40 % efter kontinuerlig oral administration av 150 mikrogram levonorgestrel och 30 mikrogram etinylestradiol -tabletter. På grund av den varierande halveringstiden för den terminala fasen i serum clearance och den dagliga administrationen, uppnås steady-state efter cirka 5 dagliga administrationer.


Levonorgestrel


Absorption

Levonorgestrel absorberas snabbt och fullständigt efter oralt intag. Efter en dos på 150 mikrogram levonorgestrel uppnås maximala serumnivåer på cirka 3 ng/ml inom cirka 1 timme efter oralt intag. Levonorgestrel är nästintill 100 % biotillgängligt efter oral administrering.


Distribution

Levonorgestrel är bundet till serumalbumin och till könshormonbindande globulin (SHBG). Bara 1,5 % av den totala serumkoncentrationen förekommer som fri steroid, ungefär 65 % är specifikt bundet till SHBG och ungefär 35 % är ospecifikt bundet till albumin. Den etinylestradiolinducerade ökningen av SHBG påverkar den relativa fördelningen av levonorgestrel i olika proteinfraktioner. Induktionen av det bindande proteinet resulterar i en ökning av den SHBG -bundna fraktionen.


Metabolism

Levonorgestrel metaboliseras fullständigt via typiska metabolismvägar för steroider. Serumclearance är cirka 1,5 ml/min/kg.


Eliminering

Serumkoncentrationen av levonorgestrel avtar i två faser. Den terminala karakteriseras av en halveringstid på cirka 1 timme respektive cirka 20 timmar. Levonorgestrel metaboliseras före utsöndring. Metaboliterna utsöndras i urin och galla i förhållandet 1:1. Halveringstiden för utsöndringen av metaboliter är cirka 1 dygn.


Steady-state-tillstånd

Under kontinuerligt intag av Erlibelle-tabletter ökar serumkoncentrationen av levonorgestrel 4 gånger och når steady-state under den andra halvan av en behandlingscykel. Levonorgestrels farmakokinetik påverkas av SHBG-nivåerna som ökar 1,7 gånger efter dagligt intag av kombinations p-piller innehållande estradiol. Denna effekt medför en minskning av clearance till cirka 0,7 ml/min/kg vid steady-state.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionseffekter visade inte några andra effekter än de som kan förklaras med de kända hormonprofilerna av etinylestradiol och levonorgestrel. Man måste emellertid ha i åtanke att könshormoner kan stimulera tillväxten av vissa hormonberoende vävnader och tumörer.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje filmdragerad tablett innehåller 0,15 mg levonorgestrel och 0,03 mg etinylestradiol


Hjälpämnen med känd effekt:

Varje tablett innehåller 84,32 mg laktosmonohydrat.



Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Povidon K30

Krospovidon typ A

Magnesiumstearat


Dragering:

Polyvinylalkohol, delvis hydrolyserad

Titandioxid (E171)

Makrogol 3350

Talk (E553b)

Gul järnoxid (E172)

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för etinylestradiol är framtagen av företaget MSD för Circlet, Desolett®, Desolett® 28, Mercilon®, Mercilon® 28, NuvaRing®, Restovar®, Trimiron® 28

Miljörisk: Användning av etinylestradiol har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Etinylestradiol bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Etinylestradiol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10–6*A(100-R)


PEC = 0.43 ng/L


Where:

A = 2.86 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies


Algae (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) (Ref. II):

EC50 72hr (cell number and growth) > 6700 μg/L

NOEC 72hr (cell number and growth) = 6700 μg/L


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (OECD 211) (Ref. III):

NOEC 21d (survival) = 750 μg/L
LOEC 21d (survival) = 1600 μg/L


Fish, fathead minnow (Pimephales promelas)

(OECD 210) (Ref. IV):

NOEC 35d (total length and dry weight) = 0.010 μg/L

LOEC 35d (total length and dry weight) = 0.025 μg/L


(Non-guideline full life-cycle) (Ref. V):

NOEC 301d (increased vitellogenin and lack of sexual differentiation F1 males) = 1 ng/L


PNEC = 0.1 ng/L (1 ng/L/ 10 based on the most sensitive NOEC for the fathead minnow and an assessment factor (AF) of 10)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.43/0.1 = 4.3, i.e. 1 < PEC/PNEC < 10 which justifies the phrase "Use of ethinylestradiol has been considered to result in moderate environmental risk."


Biotic degradation

Ready Biodegradation (OECD 301B) (Ref. VI):

Not readily biodegradable


Sediment Transformation (OECD 308) (Ref. VII):

DT50 (total system) = 46 to 75 days


At each sampling interval, duplicate incubation vessels per sediment/water system were removed from incubation chamber and water layers were separated from sediment layers. Two layers were analyzed separately for [14C]ethinyl estradiol and degradates. The sediment was then extracted once with acetonitrile, once with acetonitrile:purified reagent water (80:20, v:v) and once with acetonitrile:purified reagent water:trifluoroacetic acid (80:20:0.1, v:v:v) for a total of three extractions. The water and sediment extracts were radioassayed by LSC and then analyzed by high performance liquid chromatography with radiochemical detection (HPLC/RAM) to quantify [14C]ethinyl estradiol and degradation products in the fractions. Radioactivity in the post extracted solids (sediment bound) was quantified by

combustion analysis and the liquid volatile organic traps were radioassayed by LSC.


The transformation of ethinyl estradiol in sediments and natural water was assessed in two different aerobic water/sediment systems at a temperature of 20 ± 2 °C continuously in the dark for 100 days. Average material balance ranged from 87.9 to 94.9% AR over the course of the 100-day study. The DT50 (half-life) of ethinyl estradiol in the water phase was 15 and 5 days for the Taunton River and Weweantic River aerobic test systems, respectively. The DT50 (half-life) of [14C]ethinyl estradiol in the total water/sediment test systems ranged from 46 to 75 days for the aerobic test systems. Evidence of primary biodegradation was observed for [14C]ethinyl estradiol in the aerobic water/sediment test systems. Several minor peaks were observed in some of the chromatograms for the Taunton River and Weweantic River test samples, including a peak at a polar region and retention times of approximately 10, 14, 16 and 18 minutes. In all cases, these minor peaks represented less than 10% AR in the water and sediment extracts and were not considered further. Ultimate biodegradation of [14C]ethinyl estradiol was observed in the aerobic samples with evolution of 14CO2 reaching an average maximum of 1.5 and 4.1% AR for the Taunton River and Weweantic River aerobic test samples, respectively, at Day 100. Radioactivity was not detected in the volatile organic compound traps for the aerobic test systems accumulatively at Day 100.


Justification of chosen degradation phrase:

Ethinylestradiol has a DT50 for the total system of ≤120 days. Thus, the phrase “Ethinylestradiol is slowly degraded in the environment” is chosen.


Bioaccumulation

Partition Coefficient

Several studies conducted (unknown methods) showed the log Kow value for ethinylestradiol to range from 3.67 to 4.15. (Ref. VIII, Ref. IX, Ref. X)


Bioaccumulation Study (OECD 305) (Ref. XII):

Flow through study with Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus)

Lipid normalized kinetic BCF = 248 to 264


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 and BCF < 500, ethinylestradiol has low potential for bioaccumulation


References


 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.
  http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 2. Smithers Viscient, 2012. ORG 224: 72-Hour Growth Inhibition Test with a Freshwater Green Alga, Pseudokirchneriella subcapitata, Based on OECD Guideline 201.

 3. Smithers Viscient, 2012. ORG 224: Full Life-Cycle Toxicity Test with Water Fleas, Daphnia magna, Under Static Renewal Conditions Based on OECD Guideline 211.

 4. Smithers Viscient, 2012. "ORG 224: Early Life-Stage Toxicity Test with Fathead Minnow, Pimephales promelas, Based on OECD Guideline 210.

 5. Länge, R. et al., 2001. Effects of the Synthetic Estrogen 17α-ethinylestradiol on the Life-Cycle of the Fathead Minnow (Pimephales promelas), Environ. Toxicol. Chem. 2001, 20: 1216-1227.

 6. Wildlife International, 2011. ORG 224: Determination of Ready Biodegradability by the Carbon Dioxide Evolution Test Method.

 7. Smithers Viscient, 2014. "[14C]Ethinyl Estradiol: Aerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems following OECD Guideline 308," Study No. 359.6753, Smithers Viscient, Wareham, MA, USA, 27 May 2014.

 8. Lai, K.M. et al., 2000. Binding of Waterborne Steroid Estrogens to Solid Phases in River and Estuarine Systems, Environ. Sci. Technol. 2000, 34: 3890-3894.

 9. Keenan, H.E. et al., 2008. Environmental Fate and Partition Co-Efficient of Oestrogenic Compounds in Sewage Treatment Process, Environmental Research 2008, 106: 313-318.

 10. Yu, Z. et al., 2004. Sorption of Steroid Estrogens to Soils and Sediments, Environ. Toxicol. Chem. 2004, 23: 531-539

 11. Smithers Viscient, 2014. "{14C]-Ethinyl Estradiol: Flow-through Bioconcentration and Metabolism Study with Bluegill Sunfish, (Lepomis macrochirus)" Study No., 359.6751, SV, Wareham, MA, USA, 23 April 2014.

Miljöinformationen för levonorgestrel är framtagen av företaget Bayer för Jadelle®, Jaydess, Kyleena, Luadei, Miranova, Miranova 28, Mirena, Neovletta®, Neovletta® 28, Trionetta®, Trionetta® 28

Miljörisk: Användning av levonorgestrel har bedömts medföra hög risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Levonorgestrel är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Levonorgestrel har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0,0014 μg/L

Where:

A = 9,498 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).
R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default (1))

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default (1))


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Desmodesmus subspicatus):

EC50 /72 h (growth inhibition, growth rate) = 25.3 µg/L
NOEC/72 h = 5.6 µg/L (guideline OECD 201) (2)

Crustacean (waterflea Daphnia magna):

Chronic toxicity

NOEC /21 days (reproduction) = ≥ 729 μg/L (guideline OECD 211) (3)

Fish:

Chronic toxicity (fathead minnow Pimephales promelas)

NOEC 21 days (fish reproduction test; fecundity, sexual reversal) = 0.0001 μg/L (EC10) (OECD 229) (4) 

PNEC = 0.00001 μg/L (Lowest chronic NOEC fish = 0,0001 µg/L; AF 10)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC ratio: 0.0014/0.00001 = 141, i.e. PEC/PNEC >10 which justifies the phrase Use of levonorgestrel has been considered to result in high environmental risk.


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability: not readily biodegradable

Levonorgestrel was studied for aerobic biodegradability in water in a manometric respiration test according to guideline OECD 301F (7). Levonorgestrel was introduced into the test system at a concentration of 200 mg/L as theoretically oxidizable carbon. It was not degraded after 28 days. Hence, it is not readily biodegradable.

A study on transformation in aquatic/sediment systems according to test guideline OECD 308 was conducted (8). The transformation of [14C] levonorgestrel in sediments and natural water was assessed in two different aerobic sediment/water systems. Levonorgestrel was incubated in glass vessels containing sediment and overlaying water over 100 days. The results of the study indicate that levonorgestrel is distributed to the sediment compartment, however, relevant amounts remained in the water phase (22 and 43% for the fine and coarse sediment, respectively). The degradation rate was 6-7% at the end of the incubation period. The DT50 (disappearance half-life from the water phase) for parent compound in water was estimated with 2.5 and 3.2 days for the fine and coarse sediment, respectively.

The overall disappearance half-life from the system exceeded the threshold of 120d described in the FASS guidance. Therefore, levonorgestrel can be classified as being potentially persistent.

Abiotic degradation

Hydrolysis:

Levonorgestrel is hydrolytically stable (pH 7, 25ºC) (FDA TAD 3.09) (9)


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log POW 3.55 (Shake flask method, FDA TAD 3.02) (10)

A bioaccumulation study of the bioaccumulation potential in fish was conducted according to OECD 305.

Fish (bluegill sunfish Lepomis macrochirus) were exposed in two treatment groups to 14C-labeled levonorgestrel for 28 days followed by a depuration phase of 14 days (11). The mean measured concentration of levonorgestrel (based on 14C analysis) was 6.1 and 42.1 ng/L for the low and high concentration, respectively, during the exposure phase. The BCFss (bioconcentration factor at steady state) was 250 and 119 for group 2 and 3, respectively, calculated based on the mean measured water concentration and the steady-state fish tissue concentration. Based on lipid normalized (6%) values, the BCFss was 227 and 108 for group 2 and 3, respectively. The concentration of 14C in fish tissue decreased rapidly during the exposure phase most likely due to increased metabolization and subsequent rapid excretion.

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

According to the BCF of 119 to 250, levonorgestrel has low potential for bioaccumulation. 


Excretion (metabolism)

Systemically available levonorgestrel is mainly excreted in the hydroxylated and to a lesser extent, in a conjugated form. Only a small fraction is released unchanged (12).


PBT/vPvB assessment

Levonorgestrel is not PBT/vPvB, because the threshold of a BCF of 2000 was not exceeded.


References

(1) ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

(2) Growth inhibition test of levonorgestrel (BAY 86-5028) on the green algae Desmodesmus subspicatus. Nonclinical Drug Safety, Bayer Pharma AG, study no. TOXT2082435, report no. A52865 (2011)

(3) Reproduction study of levonorgestrel (ZK18206) in Daphnia magna. Nonclinical Drug Safety, Bayer Pharma AG, study no. TOXT6081124, report no. A49686 (2011)

(4) Short-term reproduction tests with levonorgestrel (ZK 18206) on the fathead minnow (Pimephales promelas). Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG,study no TOXT4078685, report no. A39905 (2011)

(5) Nagahama Y. Endocrine regulation of gametogenesis in fish. Int J Dev Biol 38, 217- 229 (1994) .

(6) Kime D.E. ‘Classical’ and ‘non-classical’ reproductive steroids in fish. Rev Fish Biol and Fisheries Rev Fish Biol Fisheries 3, 160-180 (1993).

(7) Study on the biodegradability of Levonorgestrel (ZK 18206) in the manometric respiration test. Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, study no. TOXT2082138, report no. A51399 (2011)

(8) Levonorgestrel (BAY 86-5028): Aerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems. Nonclinical Drug Safety, Bayer Healthcare AG, study no.T5081646EXT, report no. A56339 (2011)

(9) Levonorgestrel, ZK18206, Report on physicochemical properties, Rate of hydrolysis. General Physical Chemistry, Schering AG, study no. APC 94/158, report no. LD06EY10 (1999)

(10) The octanol/water partition coefficient of levonorgestrel (ZK18206). General Physical Chemistry, Schering AG, study no. APC 93/103a, report no. LD16 (1998)

(11) Bioconcentration flow-through fish test with levonorgestrel [BAY 86-5028 (14-C)], Nonclinical Drug Safety, Bayer HealthCare AG, study no. TOXT9082441, report no. A53418 (2011)

(12) Stancyk, F., Roy, S.: Metabolism of levonorgestrel, norethindrone, and structurally related contraceptive steroids. Contraception 42, 67-96 (1990)



Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 0,15 mg/0,03 mg Gula, runda tabletter, med en diameter på ungefär 6 mm och en tjocklek på mindre än 4 mm.
3 x 21 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av