FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Doxycyklin EQL Pharma

EQL Pharma

Tablett 100 mg
(Grågul, rund, bikonvex tablett med skåra. Diameter 9 mm. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.)

Tetracykliner

Aktiv substans:
ATC-kod: J01AA02
Läkemedel från EQL Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-03-27.

Indikationer

Doxycyklin EQL Pharma är avsett för vuxna och barn över 12 år.


Doxycyklin EQL Pharma är avsett vid:

Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila psittaci (ornitos) eller Chlamydophila pneumoniae (TWAR).

Akuta exacerbationer vid kronisk bronkit.

Urogenitala infektioner orsakade av Chlamydia trachomatis.

Borreliainfektioner: Erytema migrans vid penicillinallergi eller tecken på dissemination såsom neuroborrelios.

Vid akut sinuit bör Doxycyklin EQL Pharma förbehållas patienter som är överkänsliga mot penicilliner eller sviktat vid behandling med dessa.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet, doxycyklin, eller mot tetracykliner eller mot något hjälpämne i tabletten.

Dosering

Normaldosering:

Vuxna och barn över 12 år

Första dagen 2 tabletter, därefter 1 tablett dagligen. Vid behov kan 2 tabletter ges dagligen under hela behandlingstiden.


Neuroborrelios:

Vuxna och barn över 12 år

Två tabletter 1-2 gånger dagligen i 10-14 dagar. Den kortare behandlingstiden, 10 dagar, kan användas vid dosering i det högre intervallet. I dessa fall rekommenderas dosreduktion (300 mg dagligen) om patientens vikt är under 50 kg.


Doxycyklin EQL Pharma ska sväljas med vätska. Tabletterna bör inte intas i liggande ställning.


För att minska risken för gastrointestinala biverkningar ska tabletterna tas under måltid.


Nedsatt njurfunktion

Doxycyklin EQL Pharma kan ges i normaldos även vid nedsatt njurfunktion.


Vid parenteral nutrition föreligger minimal risk för inverkan på kvävebalansen vid samtidig tillförsel av Doxycyklin EQL Pharma.

Varningar och försiktighet

En möjlig risk för minskad absorption och sänkt plasmakoncentration av doxycyklin bör beaktas hos patienter som saknar produktion av saltsyra, eller som behandlas med läkemedel som hämmar saltsyrasekretionen i ventrikeln (se avsnitt “Interaktioner”).


Fotodynamiska reaktioner kan förekomma. Patienten bör därför undvika direkt solexponering och även artificiell UV-strålning (t ex sollampa, solarium) under behandlingstiden. Denna risk kan teoretiskt kvarstå minst 5 dygn efter avslutad behandling, pga. relativt lång halveringstid och hög fettlöslighet.


Diarré/pseudomembranös kolit orsakad av Clostridium difficile förekommer. Patienter med diarré ska därför följas noggrant.


Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med myastenia gravis vilka kan utsättas för risken att tillståndet försämras.


Pediatrisk population

Barn under 8 år bör endast behandlas med doxycyklin på sträng indikation på grund av inlagring i det växande skelettet samt risk för emaljhypoplasi.


Vissa patienter med spiroketinfektioner kan få en Jarisch-Herxheimer -reaktion kort tid efter att doxycyklinbehandling inletts. Patienter ska informeras om att detta är en oftast självbegränsande följd av antibiotikabehandling vid spiroketinfektioner.


Doxycyklin EQL Pharma innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel; galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos- galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Följande kombinationer med Doxycyklin EQL Pharma bör undvikas:


Peroralt tvåvärt järn hämmar absorptionen av doxycyklin.


Antacida innehållande di- eller trivalenta katjoner bildar chelatkomplex med tetracykliner och försämrar deras absorption. Natriumbikarbonat har rapporterats hämma absorptionen av tetracykliner till följd av pH-förändring.


Didanosin tabletter innehåller trivalenta katjoner som bildar chelatkomplex med tetracykliner och absorptionen av tetracykliner kan därmed försämras. Experimentella studier saknas dock.


Kinapril tabletter innehåller magnesium som likt antacida innehållande di- eller trivalenta katjoner bildar chelatkomplex med tetracykliner och absorptionen av tetracykliner försämras därmed.


Samtidig behandling med atovakvon medför kraftigt sänkt plasmakoncentration av atovakvon.


Följande kombinationer med Doxycyklin EQL Pharma kan kräva dosanpassning:


Läkemedel som hämmar saltsyrasekretionen i ventrikeln, t ex protonpumpshämmare, kan hämma absorptionen av doxycyklin från Doxycyklin EQL Pharma. En studie där friska försökspersoner behandlades med omeprazol 40 mg dagligen i en vecka och sedan intog en singeldos doxycyklinmonohydrat resulterade i en reduktion av doxycyklins AUC med 44% och Cmax med 56%. Den kliniska relevansen av studien är dock inte klarlagd.


Peroralt kalcium hämmar absorptionen av tetracykliner och dessa medel bör därför ges med minst tre timmars mellanrum.Långtidsbehandling med fenobarbital, fenytoin och karbamazepin förkortar doxycyklins halveringstid i plasma, vilket kan medföra att terapeutisk koncentration av doxycyklin inte upprätthålls under 24 timmar. Doxycyklin EQL Pharma bör därför ges två gånger dagligen i dessa fall.


I en studie på 10 patienter med brucellos reducerade rifampicin plasmakoncentrationen av doxycyklin (sannolikt p g a inducerad metabolism). Två patienter svarade ej på behandlingen.


Antikoagulantia:tetracykliner vid långtidsterapi visat sig minska aktiviteten av protrombin i plasma kan dosen av antikoagulantia behöva reduceras.


Alkohol förkortar halveringstiden för doxycyklin.

Graviditet 

Studier på djur har inte visat någon teratogen verkan. På människa har användning av tetracykliner under ett begränsat antal graviditeter i nuläget inte visat någon specifik missbildning. Tetracykliner kan under den tid då barnets tänder mineraliseras (sista hälften av graviditeten, neonatalperioden och upp till ca 8 års ålder) framkalla emaljhypoplasi och missfärgning av tänderna. Tetracykliner inlagras också i det växande skelettet. Under den sista hälften av graviditeten ska doxycyklin ges endast efter särskilt övervägande.

Amning 

Doxycyklin passerar över i modersmjölk. Doxycyklin får endast användas av ammande mödrar under en kort tid. Långtidsanvändning av doxycyklin kan resultera i betydande absorption av det ammande spädbarnet och rekommenderas därför inte på grund av den teoretiska risken för missfärgning av tänderna och minskad bentillväxt hos det ammande barnet.

Fertilitet

Ingen känd påverkan.

Trafik

Doxycyklin EQL Pharma har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Upp till 10% av patienterna som behandlats med Doxycyklin EQL Pharma tabletter kan få biverkningar. Dessa är oftast av gastrointestinal natur och kan minimeras om preparatet tas tillsammans med föda.


Inom klassificeringen av organsystem redovisas biverkningarna under rubriker som anger frekvensområde med följande kategorier: mycket vanlig (≥1/10), vanlig (≥1/100, <1/10), mindre vanlig (≥1/1000, <1/100), sällsynt (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynt (<1/10 000), inga kända (kan inte beräknas från tillgängliga data).-

Klassificering av organsystem

Blodet och lymfsystemet

Sällsynt

Trombocytopeni

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Jarisch-Herxheimer reaktion

Central och perifera nervsystemet

Sällsynt

Ökat intrakraniellt tryck

Magtarmkanalen

Vanlig

Illamående, kräkningar, diarré

Sällsynt

Pseudomembranös kolit.

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanlig

Hudutslag, urtikaria, fotosensibilitet

Sällsynt

Onykolys, erythema multiforme, mukokutant syndrom

Allmänna symtom och/eller symptom vid administrerings-stället

Sällsynt

Anafylaktisk reaktion, anafylaktisk chock


Vid behandling med tetracykliner under den tid tänderna mineraliseras kan emaljhypoplasi och missfärgning av tänderna uppkomma. Barn under 8 år bör därför ej behandlas med tetracykliner, ej heller kvinnor under sista hälften av graviditeten.


Svampöverväxt till följd av störning av den normala mikrofloran förekommer liksom för övriga bredspektrumantibiotika. Detta kan ge t ex glossit och vaginit.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet

Relativt låg akut toxicitet. Vid nedsatt njurfunktion har dock tillförsel av höga terapeutiska doser gett lever- och njurpåverkan (ett flertal dödsfall kända). Leverskada har setts främst vid parenteral administrering där gravida är speciellt känsliga.


Symtom

Illamående, kräkningar, diarré. Ökat intrakraniellt tryck finns beskrivet. Vid nedsatt njurfunktion kan försämring inträda. Leverpåverkan. Risk för emaljhypoplasi hos barn.


Behandling

Om befogat, ventrikeltömning, kol, antacida. Symtomatisk behandling. Dialys kan övervägas vid massiv exponering och samtidig njursvikt.

Farmakodynamik


Doxycyklin är ett tetracyklinderivat som verkar genom inhibering av den ribosomala proteinsyntesen och som har effekt på både extra- och intracellulära patogener. Effekten är huvudsakligen bakteriostatisk.


Antibakteriellt spektrum

-

Känsliga

Betahemolytiska streptokocker grupp A, C och G

Pneumokocker

Staphylococcus aureus

Moraxella catarrhalis

Haemophilus influenzae

Pasteurella multocida

Fransicella tularensis och Brucella

Borrelia burgdorferi

Mycoplasma pneumoniae

Ureaplasma urealyticum

Chlamydia trachomatis,

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Rickettsia, Coxiella burnetii

Intermediära

 

Resistenta

Betahemolytiska streptokocker grupp B, enterokocker

Gonokocker, meningokocker

Gramnegativa tarmbakterier

Pseudomonas

Anaeroba bakterier inklusive Bacteroides fragilis och Clostridium difficile


Resistens förekommer (1–10%) hos pneumokocker, Haemophilus influenzae samt Staphylococcus aureus och är vanligt (>10%) hos betahemolytiska streptokocker grupp A.


Korsresistens föreligger mellan samtliga tetracyklinderivat. Resistensen är ofta plasmidmedierad.


Resistenssituationen varierar geografiskt och information om de lokala resistensförhållandena bör inhämtas via lokalt mikrobiologiskt laboratorium.

Farmakokinetik

Absorption

Doxycyklin absorberas snabbt och nästan fullständigt (ca 93%). Absorptionen påverkas endast obetydligt av mjölk och andra födoämnen.

Biotillgängligheten är ca 93%. Terapeutisk serumkoncentration (ca 1 μg/ml) uppnås inom 30 minuter och maximal serumkoncentration (ca 3 μg/ml) inom 2-3 timmar.


Distribution

Genom hög lipidlöslighet underlättas vävnadsdistributionen och terapeutiska vävnadskoncentrationer uppnås därigenom i flertalet organ.

Bindningen till serumproteiner uppgår till 80–90%.


Metabolism

Doxycyklin metaboliseras i mycket liten utsträckning.


Eliminering

Inom 72 timmar utsöndras ca 40% av tillfört doxycyklin i aktiv form med urinen och ca 5% med faeces. Resterande mängd utsöndras i inaktiv form, chelatbundet, med faeces. Den biologiska halveringstiden är 18–22 timmar.


Nedsatt njurfunktion

Vid nedsatt njurfunktion ökar utsöndringen i faeces av chelatbundet doxycyklin. Doxycyklin EQL Pharma kan därför ges i normaldos även till patienter med nedsatt njurfunktion. Plasmanivåerna påverkas ej signifikant av hemodialys.

Prekliniska uppgifter

Hyperpigmentering av tyreoidea och tubulär degenerering av njurar har noterats i toxicitetsstudier med upprepad dos. Den kliniska relevansen av dessa fynd är okänd.


Doxycyklin har visat positiva resultat i vissa genotoxiska studier. Relaterade tetracykliner har visat belägg för cancerogena effekter (binjure och sköldkörtel tumörer) i studier på råtta. Vid doser som är större än 50 mg/kg/dag påverkades fertilitet och reproduktionsförmågan negativt hos råttor. Doxycyklin är känt för att gå över i placenta och uppgifter i litteraturen tyder på att tetracykliner kan ha toxisk verkan på ett växande foster.

Innehåll

En tablett innehåller doxycyklinmonohydrat motsvarande 100 mg doxycyklin.


Hjälpämne:


Mikrokristallin cellulosa

Natriumstärkelseglykolat

Hypromellos

Laktosmonohydrat

Talk

Magnesiumstearat

Kolloidal kiseldioxid

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 100 mg Grågul, rund, bikonvex tablett med skåra. Diameter 9 mm. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.
10 tablett(er) blister, 115:74, F, Övriga förskrivare: barnmorska, tandläkare
15 tablett(er) blister, 133:42, F, Övriga förskrivare: barnmorska, tandläkare
20 tablett(er) blister, 140:80, F, Övriga förskrivare: barnmorska, tandläkare
30 tablett(er) blister, 183:44, F, Övriga förskrivare: barnmorska, tandläkare
100 tablett(er) blister, 416:68, F, Övriga förskrivare: barnmorska, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av