Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Airomir

Teva

Lösning för nebulisator 1 mg/ml
(klar, färglös till ljusgul)

Bronkdilaterande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: R03AC02
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Airomir lösning för nebulisator 1 mg/ml och 2 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-06-02.

Indikationer

Symptomatisk behandling av reversibel luftvägsobstruktion, till exempel astma, när behandling med sprayinhalator eller pulverinhalator inte ger tillräcklig effekt eller inte är möjlig.


Airomir lösning för nebulisator lindrar svår akut astma men kräver även tilläggsbehandling med syrgas och systemiska kortikosteroider.


Airomir lösning för nebulisator är indicerat hos vuxna, ungdomar och barn över 18 månader.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


Salbutamol för inhalation är inte lämplig vid behandling av hotande abort eller vid för tidigt värkarbete.

Dosering

Dosering


Pediatrisk population


Säkerheten och effekten för Airomir lösning för nebulisator hos barn under 18 månader har ännu inte fastställts. Eftersom en övergående hypoxemi kan uppkomma, bör en tilläggsbehandling med syrgas övervägas.


Salbutamol ger en kortverkande (4-6 timmar) bronkdilatation med ett snabbt tillslag (inom 5 minuter).


Individuell dosering eftersträvas.


Vuxna (inklusive äldre)
1 enkeldos (2,5 mg eller 5 mg) inhaleras via lämplig nebulisator.


Ungdomar, barn och spädbarn (i åldern 18 månader och äldre)
1 enkeldos om 2,5 mg eller 5 mg Airomir lösning för nebulisator.


Behandlingen kan ges 4 gånger per dag. Vid en svår astmaattack kan behandlingen vid behov upprepas i intervall om 1-2 timmar.


Maximal dos för vuxna är normalt 20 mg/dag. Under strikt medicinsk övervakning på sjukhus kan behandlingen dock ökas till 40 mg/dag.


Barn ska använda Airomir lösning för nebulisator under övervakning av en vuxen.


Administreringssätt


Inhalationen ska göras i upprätt ställning.


Airomir lösning för nebulisator kan ges från en lämplig nebulisator eller en intermittent övertrycksventilator efter det att endosbehållaren öppnats och innehållet överförts till nebulisatorns kammare. Administrering ska göras i enlighet med tillverkarens instruktioner för hjälpmedlet och den totala tiden för administrering får inte överstiga 10 minuter.


Den administrerade dosen av Airomir lösning för nebulisator kan variera beroende på vilken nebulisator som används. Därför kan justering av dosen vara nödvändig.


Lösningen i endosbehållarna är endast avsedd för inhalation och ska inte användas oralt eller parenteralt.


För anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering, se avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

Varningar och försiktighet

Användningen av nebuliserade antikolinerga medel och salbutamol sulfat i kombination har rapporterats orsaka akut trångvinkelglaukom. En kombination av nebuliserad salbutamol med nebuliserade antikolinergika bör därför användas med försiktighet.


Patienten bör varnas för att låta lösningen eller dimma komma in i ögonen.

Bronkdilaterare ska inte användas som enda behandling eller huvudsaklig behandling hos patienter med ihållande astma. Svår astma kräver regelbunden medicinsk kontroll eftersom dessa patienter löper risk för allvarliga astmaanfall och till och med dödsfall. Läkare bör överväga att använda högsta rekommenderad dos av inhalerade kortikosteroider och/eller oral kortikosteroidbehandling till dessa patienter.


För att undvika hypoxemi vid behandling av allvarliga astma-attacker ska patienten samtidigt behandlas med syrgas. Detta gäller speciellt vid behandling av barn.


Användning av Airomir lösning för nebulisator hos patienter med astma ska inte fördröja insättandet och den regelbundna användningen av inhalerade kortikosteroider. För att kunna följa sjukdomsförloppet och övervaka framstegen med både bronkdilaterare och anti-inflammatorisk behandling är det viktigt att egen bedömning av astmakontroll utförs dagligen. Detta enligt instruktioner om användning av Airomir lösning för nebulisator och de andra läkemedel som krävs för behandling av astma. Om kontrollen av sjukdomen inte förbättras tillfredställande eller försämras, eller behandlingen med de kortverkande bronkdilaterarna blir mindre effektiv eller det krävs fler inhalationer än vanligt ska läkare kontaktas för en ny diagnos och för omvärdering av behandlingen. I dessa fall kan dosen av det anti-inflammatoriska läkemedlet behöva ökas eller en kort behandling med orala kortikosteroider behöva sättas in.


Om akuta astmasymtom inte lindras eller till och med förvärras efter en andra inhalation ska medicinsk vård omedelbart uppsökas.


Airomir lösning för nebulisator ska ges med försiktighet till patienter med allvarliga hjärtsjukdomar, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, takyarytmi, allvarlig och obehandlad hypertoni, aneurysm, tyreotoxikos, obehandlad hypokalemi, hypertyreos, svårbehandlad diabetes och feokromocytom.


Salbutamol bör ges med försiktighet till patienter med tyreotoxikos.


Behandling med β2-agonister, främst vid parenteral administrering och vid nebulisering, kan ge potentiellt allvarlig hypokalemi. Särskild försiktighet bör iakttagas vid svår akut astma eftersom denna effekt kan förstärkas vid samtidig administrering av xantinderivat, steroider och diuretika samt vid hypoxi. I dessa fall rekommenderas kontroll av kaliumnivåerna i serum.


Vid behandling med Airomir lösning för nebulisator hos diabetiker rekommenderas extra blodglukoskontroller, då β2-agonister ökar risken för hyperglykemi och enstaka fall av ketoacidos har rapporterats. Samtidig administering av kortikosteroider kan förstärka denna effekt.


Försiktighet bör iakttas vid behandling av akuta astma-attacker eller vid förvärrad allvarlig astma, eftersom förhöjda nivåer av serumlaktat och i sällsynta fall laktacidos har rapporterats då höga doser av salbutamol givits vid nödsituationer. Detta är reversibelt då dosen salbutamol sänks.


Kardiovaskulära effekter har iakttagits vid behandling med sympatomimetiska läkemedel, inklusive salbutamol. Det finns visst stöd i fallrapporter och litteratur publicerad efter läkemedlets godkännande för att myokardischemi i sällsynta fall associerats med användning av salbutamol. Patienter med underliggande allvarlig hjärtsjukdom (t ex. ischemisk hjärtsjukdom, arytmi eller svår hjärtsvikt) som behandlas med salbutamol för respiratorisk sjukdom ska uppmanas att söka läkare om de upplever bröstsmärta eller andra symptom på förvärrad hjärtsjukdom. Vid bedömningen av symtom såsom dyspné och bröstsmärta bör man vara uppmärksam på att de kan härledas både till hjärtat och det respiratoriska systemet.


Liksom vid annan inhalationsbehandling bör risken för paradoxal bronkospasm beaktas. Om detta inträffar bör preparatet omedelbart sättas ut och ersättas med alternativ behandling.


Patienter ska instrueras om hur Airomir lösning för nebulisator samt nebulisatorn ska användas. Barn och deras vårdgivare ska så snart som möjligt uppmuntras och tränas i att använda ett munstycke istället för en andningsmask.

Interaktioner

Propanolol och andra ickehjärt-selektiva β-receptorblockerande läkemedel motverkar effekten av salbutamol och ska vanligtvis inte förskrivas tillsammans. Hos patienter med astma är tillförsel av β-receptorblockerande läkemedel förenat med en risk för allvarlig bronkkonstriktion.


Vid samtidig administrering av halogenerade anestetika, tex halotan, metoxifluran eller enfluran till patienter som behandlas med salbutamol måste man räkna med en ökad risk för allvarlig rytmrubbning och hypotoni. Om anestesi med halogenerade anestetika planeras ska det säkerställas att salbutamol inte används under minst 6 timmar före anestesin påbörjas.


Behandling med salbutamol kan ge hypokalemi (se avsnitt Varningar och försiktighet och Biverkningar). Denna effekt kan förstärkas vid samtidig administrering av andra läkemedel, särskilt xantinderivat, glukokortikoider och diuretika. Hjärtglykosider bör ges med försiktighet.


Monoaminooxidashämmare och tricykliskt antidepressiva läkemedel kan öka risken för kardiovaskulära biverkningar.


Ett fåtal fall av trångvinkelglaukom har rapporterats vid kombinationsbehandling med nebuliserat salbutamol och ipratropium. Denna kombination ska därför ges med försiktighet och kontakt med ögonen ska undvikas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Användning av läkemedel under graviditet bör endast övervägas om den förväntade nyttan för modern överväger varje tänkbar risk för fostret. Som för de flesta läkemedel, finns det en begränsad mängd publicerad säkerhets data i de tidiga stadierna av graviditet. Djurstudier har visat på skadliga effekter för fostret vid mycket höga doser.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Salbutamol passerar över i bröstmjölk. Det är inte känt om salbutamol har skadlig effekt på det nyfödda barnet. Därför ska Airomir lösning för nebulisator endast användas då nyttan för mamman anses överväga den potentiella risken för det nyfödda barnet.

Fertilitet

Det finns ingen information om effekterna av salbutamolfertilitet hos människa. Det förekom inga negativa effekter på fertiliteten på djur (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Airomir lösning för nebulisator har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Förekomsten av biverkningar är beroende av dos och individuell känslighet. De vanligaste biverkningarna är: smakförändringar (dålig, obehaglig eller annorlunda smak) och reaktion vid applikationsstället (irritation i mun och svalg, brännande känsla på tungan), lätt tremor (vanligtvis i händerna), illamående, svettningar, rastlöshet, huvudvärk och yrsel. Biverkningarna kan avta efter 1-2 veckors behandling.


Biverkningsfrekvenserna är definierade enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000,<1/100), sällsynta (≥1/10 000,<1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan ej beräknas från tillgängliga data)


Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Överkänslighetsreaktioner inklusive angioödem, urtikaria, pruritus, bronkospasm, hypotension och kollaps

Metabolism och nutrition

Sällsynta

Hypokalemi

Mycket sällsynta

Laktatacidos *Se avsnitt Varningar och försiktighet

Psykiska störningar

Mycket sällsynta

Hyperaktivitet (särskilt hos barn)

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Muskelryckningar, huvudvärk

Hjärtat

Vanliga

Takykardi

Mindre vanliga

Palpitationer

Mycket sällsynta

Hjärtarrytmier inklusive förmaksflimmer, supraventrikulär takykardi och extrasystolier

Ingen känd frekvens

Myokardiell ischemi# *Se avsnitt Varningar och försiktighet

Blodkärl

Sällsynta

Perifer vasodilatation

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket sällsynta

Paradoxal bronkospasm

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Irritation i mun och svalg

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

Muskelkramp

# spontant rapporterade uppgifter efter godkännande, därför anses frekvensen vara okänd


Pediatrisk population

Det finns rapporter om stimulerande effekter på centrala nervsystemet efter inhalation av salbutamol, vilka yttrar sig som hyperexitabilitet, hyperaktivt beteende, sömnstörningar och hallucinationer. Detta observerades huvudsakligen hos barn upp till 12 år.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det viktigaste symtomet på en kraftig överdosering är takykardi. Andra typiska symtom är hjärtklappning, arytmier, rastlöshet, sömnstörningar, bröstsmärta och kraftig tremor, speciellt i händerna, men även i hela kroppen.

Behandling efter en överdos av en β-sympatomimetika är huvudsakligen symtomatisk.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Salbutamol är en β2-adrenoreceptoragonist med en selektiv effekt på bronkiala β2-adrenoreceptorer som ger bronkdilatation.


Farmakodynamisk effekt

Den bronkdilaterande effekten inträder inom ett par minuter efter inhalation och når vanligtvis maximal effekt efter 30-60 minuter. Den kvarstår i regel minst 4 timmar. Vid inhalation kan den bronkdilaterande effekten inte relateras till serumkoncentrationen.


Salbutamol givet via nebulisator, utgör en effektiv behandlingsform vid svåra lungobstruktiva tillstånd. Denna behandlingsform kan karaktäriseras som intensivbehandling, där inhalationsterapi med β2-agonister är indikerad. Vid administreringen sker en anfuktning, som gynnar upptransporten av sekret. Preparatet nebuliseras och kan administreras med eller utan positivt tryck.

Farmakokinetik

Absorption

Efter inhalation av salbutamol, når mellan 10 och 20 % av dosen de nedre luftvägarna. Resterande dos sväljs och absorberas från magtarmkanalen och genomgår förstapassage-metabolism till fenolsulfat. Salbutamolen som når luftvägarna absorberas av lungvävnaden och blodcirkulationen.


Distribution

Salbutamol är bundet till plasmaproteiner i omfattning av 10 %.


Metabolism

Salbutamol genomgår metabolism i levern. Efter absorption från mag-tarmkanalen av den svalda fraktionen, genomgår salbutamol första passagemetabolism till fenolsulfat.


Eliminering

Huvuddelen av det ej metaboliserade läkemedlet och fenolsulfatet utsöndras i urinen. Ungefär 10 % utsöndras i feces.


När salbutamol administreras intravenöst är halveringstiden 4 till 6 timmar och utsöndras då delvis i urinen, och delvis via metabolism till inaktivt 4'-O-sulfat (fenolsulfat), som också utsöndras huvudsakligen i urinen. Det mesta av dosen av salbutamol som ges intravenöst, oralt eller genom inhalation, utsöndras inom 72 timmar.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data visar inga särskilda risker för människa baserat på konventionella studier av säkerhetsfarmakologi, upprepad dosering, genotoxicitet, karcinogen potential och utvecklings- och reproduktionstoxicitet.


Hos CD-1 möss som doserades med 0,025-2,5 mg/kg salbutamol subkutant förekom kluven gom hos 4,5 % och 9,3 % av fostren som fick 0,25 respektive 2,5 mg/kg (ungefär 0,1 och 1 gånger maximal rekommenderad daglig dos beräknat på mg/m2). I en reproduktionsstudie på kaniner sågs cranioschisis hos 37 % av fostren då 50 mg/kg salbutamol administrerats oralt (ungefär 80 gånger den kliniska dosen beräknat som ovan).


I en studie som undersökte fertilitet och generell reproduktionsförmåga på råtta efter orala doser på 2 och 50 mg/kg/dag sågs, med undantag för ett minskat antal avvanda råttungar som överlevde till dag 21 vid 50 mg/kg/dag, inga negativa effekter på fertilitet, embryofetal utveckling, kullstorlek, födelsevikt eller tillväxttakt.


Höga doser av β-adrenoceptor-agonister har visat sig inducera mesovariska leiomyom hos råttor. Detta har inte setts hos människa.


De observationer som gäller teratogenicitet hos kaniner vid exponering av höga systemiska doser samt induktionen av benign mesovarisk leiomyom hos råttor anses inte ha någon klinisk relevans.

Innehåll

Airomir 1 mg/ml lösning för nebulisator

Varje endosbehållare à 2,5 ml innehåller 3 mg salbutamolsulfat motsvarande 2,5 mg salbutamol (1,2 mg/ml salbutamolsulfat motsvarar 1 mg/ml salbutamol).

Airomir 2 mg/ml lösning för nebulisator

Varje endosbehållare à 2,5 ml innehåller 6 mg salbutamolsulfat motsvarande 5 mg salbutamol (2,4 mg/ml salbutamolsulfat motsvarar 2 mg/ml salbutamol).

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel än de som nämns i avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för salbutamol är framtagen av företaget GlaxoSmithKline för Ventoline, Ventoline®, Ventoline® Depot, Ventoline® Diskus®, Ventoline® Evohaler®

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av salbutamol kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Salbutamol är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Salbutamol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.0085 μg/L


Where:

A = 56.57 kg (total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA).

R = 0% removal rate (conservatively, it has been assumed there is no loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation).

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Reference 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae

No data


Water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobility) = 240,000 μg/L (OECD 202) (Reference 6)


Water flea (Ceriodaphnia dubia):

Chronic toxicity

NOEC 8 days (reproduction) = 100,000 μg/L (USEPA 1002) (Reference 9)


Fish:

Acute toxicity

No data

Chronic toxicity

No data


Microorganisms in activated sludge:

EC50 3 h (inhibition) = 830,000 µg/L (OECD 209) (Reference 5)


PNEC cannot be calculated because data is not available for all three (algae, crustacean and fish) of the toxicity endpoints.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of salbutamol cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available.


Degradation

Biotic degradation


Ready degradability:

1% degradation in 28 days (TAD 3.11) (Reference 7)


Inherent degradability:

No Data


Soil Degradation

1.3 to 38.7% degradation in 64d (TAD 3.12) (Reference 8)


Abiotic degradation


Hydrolysis:


DT50 > 1 year (OECD 111) (Reference 4)


Photolysis:


No data


Justification of chosen degradation phrase:


Salbutamol is not readily degradable or inherently degradable. The phrase “Salbutamol is potentially persistent in the environment” is thus chosen.


Bioaccumulation


Partitioning coefficient:

Log Dow = -2.80 at pH 7 (TAD 3.04). (Reference 3)


Log Dow at pH5 = -1.50

Log Dow at pH7 = -2.80

Log Dow at pH9 = -2.80


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Dow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism

The primary route of elimination of hydrofluoroalkane-propelled albuterol (HFA) parent or primary metabolite compound is through the kidney. After an IV dose of racemic albuterol, between 24% to 46% of the R enantiomer is excreted unchanged in the urine (Reference 2)


PBT/vPvB assessment

Salbuatmol does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.

All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Salbutamol does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on log Dow < 4.


Please, also see Safety data sheets on http://www.msds-gsk.com/ExtMSDSlist.asp.


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  2. Product Information: VENTOLIN(R) HFA inhalation aerosol, albuterol sulfate HFA inhalation aerosol. GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC, 2008. Prod Info PROAIR HFA(R) inhalation aerosol, 2008

  3. Colwyn TC. AH3365F: Determination of Physico-Chemical Properties. Report No. 94/GLX139/0366. Pharmaco Life Science Research Laboratories, November 1994.

  4. Colwyn TC. AH3365F: Determination of Hydrolysis as a Function of pH. Report No. 94/GLX140/0202. Pharmaco Life Science Research Laboratories, November 1994.

  5. Jenkins WR. AH3365F: Activated Sludge – Respiration Inhibition Test. Report No. 93/GLX141/1050. Pharmaco Life Science Research Laboratories, January 1995.

  6. Jenkins CA. AH3365F: Acute Toxicity to Daphnia magna. Report No. 93/GLX142/0028. Pharmaco Life Science Research Laboratories, December 1994.

  7. Jenkins WR. AH3365F: Biotic Degradation with Acclimatised Composite Inoculum- Modified Sturm Test. Report No. 93/GLX143/1128. Pharmaco Life Science Research Laboratories, January 1995.

  8. O’Connor J. AH3365F: Aerobic Biodegradation in Soil. Report No. 95/GLX145/0118. Pharmaco Life Science Research Laboratories, February 1995.

  9. Wetton PM. Salbutamol: Daphnid, Ceriodaphnia dubia Survival and Reproduction Test. Report No. 1127/0952. Safepharm Laboratories Limited, March 2006.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Använd innehållet i endosbehållaren omedelbart efter öppnandet. Använd aldrig en endosbehållare som redan är öppnad eller där lösningen är missfärgad eller grumlig. Kassera delvis använda, öppnade eller skadade endosbehållare.


Förvaras vid högst 25°C.
Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Innehållet i endosbehållaren (2,5 ml) är färdigt för användning utan ytterligare spädning.
Vid små volymer och om förlängd administreringstid önskas kan Airomir lösning för nebulisator spädas med 0,9 % koksaltlösning omedelbart före administreringen.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Lösning för nebulisator 1 mg/ml (klar, färglös till ljusgul)
60 x 2,5 milliliter endosbehållare, 141:74, F
Lösning för nebulisator 2 mg/ml (klar, färglös till ljusgul)
60 x 2,5 milliliter endosbehållare, 225:46, F

Hitta direkt i texten
Av