FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Imogaze

McNeil

Kapsel, mjuk 240 mg
(Äggformad genomskinlig mjuk kapsel. 7,0 x 10,0 mm)

Övriga medel vid funktionella tarmsymtom

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AX13
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-10-09.

Indikationer

Symtomatisk behandling av meteorism (flatulens) hos vuxna och ungdomar (från 15 års ålder).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Dosering

För oral användning.


Ska endast användas av vuxna (från 15 års ålder).

En kapsel efter varje huvudmåltid tillsammans med ett glas vatten.

Ta inte fler än 3 kapslar om dagen.

Behandlingstiden bör begränsas till 10 dagar.

Varningar och försiktighet

Patienten bör kontakta läkare vid bestående eller försämrade symtom eller vid långvarig förstoppning.


Simetikon rekommenderas inte för behandling av spädbarnskolik på grund av begränsad information om dess säkerhet hos spädbarn och barn.

Interaktioner

Interaktionsstudier har inte utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

För simetikon saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier är otillräckliga vad gäller reproduktionstoxikologiska effekter (se Prekliniska uppgifter).


Inga effekter föräntas under graviditet eftersom systemexponering av simetikon är försumbar. Imogaze kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Inga effekter förväntas på ammade nyfödda/spädbarn eftersom systemexponering hos den ammande kvinnan av simetikon är försumbar. Imogaze kan användas under amning.

Fertilitet

Systemiska toxiska effekter på reproduktionen är osannolika med simetikon (se Prekliniska uppgifter).

Trafik

Simetikon har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Tabellen nedan listar de biverkningar som har rapporterats med simetikon baserat på erfarenheter efter introduktion på marknaden.

Frekvenskategorierna baseras på följande konvention:

Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data).


Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighetsreaktioner såsom ansiktsödem och dyspné

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Illamående

Kräkningar

Förstoppning

Magsmärta

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Angioödem

Hudutslag

Klåda


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Simetikon är en fysiologiskt inert substans och därför farmakologiskt inaktiv. Simetikon verkar genom att ändra ytspänningen på gasbubblorna så att de brister.

Farmakokinetik

Absorption

Simetikon absorberas inte efter oral administrering och passerar magtarmkanalen innan det utsöndras i oförändrad form.


Distribution, metabolism, eliminering, linjäritet/icke-linjäritet: Inte relevant eftersom simetikon inte absorberas.

Prekliniska uppgifter

Djurstudier är otillräckliga med avseende på reproduktionstoxicitet. Simetikon är ett kemiskt inert ämne som inte absorberas via tarmlumen. Systemiska toxiska effekter är därför inte sannolika.

Innehåll

Varje kapsel innehåller

Simetikon 240,00 mg


Förteckning över hjälpämnen

Gelatin

Glycerol.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Kapsel, mjuk 240 mg Äggformad genomskinlig mjuk kapsel. 7,0 x 10,0 mm
30 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av