Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Felodipin Teva

Teva

Depottablett 10 mg
(rödbrun, rund, bikonvex, filmdragerad)

Kalciumantagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: C08CA02
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Felodipin Teva depottablett 2,5 mg, 5 mg och 10 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-06-18.

Indikationer

Hypertoni.

Stabil angina pectoris.

Kontraindikationer

 • Graviditet

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll

 • Obehandlad hjärtsvikt

 • Akut hjärtinfarkt

 • Instabil angina pectoris

 • Hemodynamiskt signifikant hjärtklaffsobstruktion

 • Dynamisk kardiell utflödesobstruktion

Dosering

Dosering


Hypertension

Dosen ska justeras individuellt. Behandlingen kan inledas med 5 mg en gång dagligen.

Beroende på hur patienten svarar kan doseringen i lämpliga fall sänkas till 2,5 mg eller höjas till 10 mg en gång dagligen. Vid behov kan något annat blodtryckssänkande läkemedel läggas till.

Normal underhållsdos är 5 mg en gång dagligen.


Angina pectoris

Dosen ska justeras individuellt. Som startdos rekommenderas 5 mg en gång dagligen, vilket vid behov kan ökas till 10 mg en gång dagligen.


Äldre

Initial behandling med lägsta tillgängliga dos bör övervägas.


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion.


Nedsatt leverfunktion

Patienter med nedsatt leverfunktion kan få förhöjda plasmakoncentrationer av felodipin och kan svara på behandling vid lägre doser (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Pediatrisk population

Det finns endast begränsade erfarenheter av kliniska prövningar där felodipin använts till pediatriska patienter med hypertoni (se avsnitt Farmakodynamik och Farmakokinetik).


Administreringssätt

Tabletten skall tas på morgonen och sväljas med vatten.

För att depotegenskaperna ska bibehållas får tabletterna inte delas, krossas eller tuggas. Tabletterna kan tas utan föda eller efter en lättare måltid med lågt fett- och kolhydratinnehåll.

Varningar och försiktighet

Effekten och säkerheten för felodipin vid behandling av hypertensiva kriser har inte studerats.


Felodipin kan orsaka signifikant hypotension med efterföljande takykardi. Detta kan leda till myokardischemi hos känsliga patienter.


Felodipin elimineras via levern. Därför kan högre terapeutiska koncentrationer och kraftigare behandlingssvar förväntas hos patienter med tydligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Dosering).


Samtidig administrering av läkemedel som kraftigt inducerar eller hämmar CYP3 A4-enzymer leder till påtagligt sänkta respektive höjda plasmanivåer av felodipin. Sådana kombinationer bör därför undvikas (se avsnitt Interaktioner).


Lättare gingival hyperplasi har rapporterats hos patienter med uttalad gingivit/parodontit. Svullnaden kan undvikas eller hävas genom noggrann munhygien.


Felodipin Teva innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Interaktioner

Felodipin metaboliseras i levern av cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). Samtidig administrering av substanser som interfererar med CYP3A4-enzymer kan påverka plasmakoncentrationen av felodipin.


Enzyminteraktioner

Enzymhämmande och enzyminducerande ämnen av cytokrom P450 isoenzym 3A4 kan påverka plasmanivån av felodipin.


Interaktioner som leder till ökad plasmakoncentration av felodipin

CYP3A4- enzymhämmare har visat sig orsaka en ökning i plasmakoncentration av felodipin. Vid samtidig administrering av felodipin och den kraftiga CYP3A4-hämmaren itrakonazol ökade Cmax och AUC för felodipin 8 gånger respektive 6 gånger. Vid samtidig administrering av felodipin och erytromycin ökade Cmax och AUC för felodipin ungefär 2,5 gånger. Cimetidin ökade Cmax och AUC för felodipin med cirka 55 %. Kombination med starka CYP3A4-hämmare bör undvikas.


Vid kliniskt signifikanta biverkningar orsakade av förhöjd felodipinexponering när läkemedlet kombineras med starka CYP3A4-hämmare bör justering av felodipindosen och/eller utsättning av CYP3A4-hämmaren övervägas.


Exempel:

 • Cimetidin

 • Erytromycin

 • Itrakonazol

 • Ketokonazol

 • Anti HIV/proteashämmare (e.g.ritonavir)

 • Vissa flavonoider som finns i grapefruktjuice


Felodipintabletter får inte tas tillsammans med grapefruktjuice.


Interaktioner som leder till minskad plasmakoncentration av felodipin

Inducerare av enzymsystemet P450 3A4 har visat sig orsaka en minskning av plasmakoncentrationen av felodipin. Vid samtidig administrering av felodipin och karbamazepin, fenytoin eller fenobarbital sjönk Cmax och AUC för felodipin med 82 % respektive 96 %. Kombination med starka CYP3A4-inducerare bör undvikas.


Vid förlorad behandlingseffekt orsakad av sänkt felodipinexponering när läkemedlet kombineras med starka CYP3A4-inducerare bör justering av felodipindosen och/eller utsättning av CYP3A4-induceraren övervägas.


Exempel:

 • Fenytoin

 • Karbamazepin

 • Rifampicin

 • Barbiturater

 • Efavirenz

 • Nevirapin

 • Hypericum perforatum (johannesört)


Ytterligare interaktioner


Takrolimus: Felodipin kan öka koncentrationen av takrolimus. Vid samtidig administrering bör serumkoncentrationen av takrolimus följas och takrolimusdosen kan behöva justeras.


Ciklosporin: Felodipin påverkar inte plasmakoncentrationen av ciklosporin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Felodipin ska inte ges under graviditet. I icke-kliniska reproduktionstoxicitetsstudier sågs effekter på fosterutvecklingen, vilka anses vara orsakade av felodipins farmakologiska egenskaper.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Felodipin har påvisats i bröstmjölk. På grund av otillräckliga data om den potentiella effekten på barnet rekommenderas inte behandling under amning.

Fertilitet

Det finns inga data om felodipins effekter på patienternas fertilitet. I en icke-klinisk reproduktionsstudie på råtta (se avsnitt Prekliniska uppgifter) sågs effekter på fosterutvecklingen, dock inga effekter på fertiliteten vid doser som låg nära de terapeutiska.

Trafik

Felodipin har mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om patienter som tar felodipin drabbas av huvudvärk, illamående, yrsel eller trötthet kan reaktionsförmågan vara nedsatt. Försiktighet rekommenderas, i synnerhet i början av behandlingen.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Felodipin kan orsaka hudrodnad, huvudvärk, hjärtklappning, yrsel och trötthet. De flesta av dessa biverkningar är dosberoende och förekommer i början av behandlingen eller efter en ökning av dosen. Om sådana biverkningar uppstår, är de oftast övergående och avtar med tiden.


Dosberoende ankelsvullnad kan förekomma hos patienter som behandlas med felodipin. Detta beror på pre-kapillär vasodilatation och är inte relaterad till någon generell vätskeretention.


Mild gingival förstoring har rapporterats hos patienter med uttalad gingivit/periodontit. Förstoringen kan undvikas eller motverkas genom noggrann tandhygien.


Tabell över biverkningar

Biverkningarna som listas nedan har identifierats i kliniska studier och under övervakning efter godkännandet för försäljning.


Frekvenserna definieras enligt följande:

Mycket vanliga ≥1/10

Vanliga ≥1/100, <1/10

Mindre vanliga ≥1/1 000, <1/100

Sällsynta ≥1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynta <1/10 000


Tabell 1 Biverkningar

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Mindre vanliga

Huvudvärk

Yrsel, parestesi

Hjärtat

Mindre vanliga

Takykardi, palpitationer

Blodkärl

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Rodnad

Hypotoni

Synkope

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta

Illamående, buksmärtor

Kräkningar

Gingivahyperplasi, gingivit

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta

Förhöjda leverenzymer

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta

Utslag, klåda

Urtikaria

Fotosensitivitetsreaktioner, leukocytoklastisk vaskulit

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Sällsynta

Artralgi, myalgi

Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta

Pollakisuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Sällsynta

Impotens/sexuell dysfunktion

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Mindre vanliga

Mycket sällsynta

Perifert ödem

Trötthet

Överkänslighetsreaktioner, t.ex. angioödem, feber


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom

Överdosering kan förorsaka en kraftig perifer vasodilatation med uttalad hypotension och i sällsynta fall bradykardi.


Behandling

Vid behov: aktivt kol, ventrikeltömning inom en timme efter intaget.


Om allvarlig hypotension inträffar, skall symtomatisk behandling sättas in.


Patienten skall ligga ner på rygg med benen högt. Vid åtföljande bradykardi bör 0,5‑1 mg atropin ges intravenöst. Om detta inte är tillräckligt, skall plasmavolymen ökas genom infusion av t ex glukos, saltlösning eller dextran.

Sympatomimetika med huvudsaklig effekt på α1-adrenoceptorn kan ges om de ovan nämnda åtgärderna är otillräckliga.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Felodipin är en selektiv kalciumantagonist med vaskulär effekt, som sänker det arteriella blodtrycket genom att minska det systemiska kärlmotståndet. Genom att felodipin är starkt selektivt för glatt muskulatur i arteriolerna har det i terapeutiska doser ingen direkt effekt på hjärtats kontraktilitet eller retledningsförmåga. Felodipin orsakar inte ortostatisk hypotoni eftersom det inte påverkar den venösa glatta muskulturen eller adrenerga vasomotoriska kontrollmekanismer.


Felodipin har en lätt natriuretisk/diuretisk effekt och orsakar ingen vätskeretention.


Farmakodynamisk effekt

Felodipin har effekt vid alla grader av hypertoni. Det kan användas som monoterapi eller i kombination med andra antihypertensiva medel, såsom betablockerare, diuretika eller ACE-hämmare, för att få en förstärkt blodtryckssänkande effekt. Felodipin sänker både det systoliska och det diastoliska blodtrycket och kan användas vid isolerad systolisk hypertoni.


Felodipin har såväl antianginös som antiischemisk verkan genom att det förbättrar balansen mellan myokardiets syretillförsel och syrebehov. Motståndet i kranskärlen minskar och genomblödning i kranskärlen samt syretillförsel till myokardiet ökar av felodipin, tack vare dilatationen av både epikardiella artärer och arterioler. Det lägre systemiska blodtrycket orsakat av felodipin leder till lägre vänsterkammarafterload och minskat syrebehov i myokardiet.


Felodipin ökar arbetsförmågan och minskar antalet attacker hos patienter med stabil ansträngningsutlöst angina. Felodipin kan användas som monoterapi eller i kombination med betablockerare till patienter med stabil angina pectoris.


Hemodynamiska effekter

Den främsta hemodynamiska effekten av felodipin är sänkt totalt perifert kärlmotstånd, vilket leder till lägre blodtryck. Effekterna är dosberoende. Blodtryckssänkningen är vanligen märkbar två timmar efter den första perorala dosen och varar i minst 24 timmar. Kvoten dal/topp-värde ligger vanligen väl över 50 %.


Plasmakoncentrationen av felodipin har ett positivt samband med sänkningen av totalt perifert motstånd och blodtryck.


Kardiella effekter

Felodipin har i terapeutiska doser ingen effekt på hjärtats kontraktilitet eller atrioventrikulära överledning eller refraktäritet.


Blodtryckssänkande behandling med felodipin ger signifikant regress av befintlig vänsterkammarhypertrofi.


Renala effekter

Felodipin har natriuretisk och diuretisk effekt på grund av minskad tubulär återresorption av utfiltrerat natrium. Felodipin påverkar inte dygnsmängden kalium som utsöndras. Felodipin minskar den renala kärlresistensen. Felodipin påverkar inte albuminutsöndring via urinen.


Hos mottagare av njurtransplantat som behandlas med ciklosporin sänker felodipin blodtrycket och förbättrar såväl renalt blodflöde som glomerulär filtrationshastighet. Felodipin kan också förbättra den tidiga funktionen hos ett njurtransplantat.


Klinisk effekt

I den s.k. HOT-studien (Hypertension Optimal Treatment), studerades effekten på viktiga kardiovaskulära händelser (t.ex. akut hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död) i relation till ett målblodtryck (diastoliskt) på < 90 mmHg, < 85 mmHg och < 80 mmHg och uppnått blodtryck, med felodipin som utgångsbehandling.


Totalt 18 790 patienter med hypertoni (DBT 100-115 mmHg) i åldern 50-80 år följdes under i genomsnitt 3,8 år (3,3-4,9 år). Felodipin gavs som monoterapi eller i kombination med en betablockerare, och/eller en ACE-hämmare och/eller diuretikum. I studien sjönk SBT och DBT ner till 139 respektive 83 mmHg.


I STOP-2 (Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2), där 6 614 patienter i åldern 70-84 år deltog, visades att kalciumantagonister av dihydropyridintyp (felodipin och isradipin) hade samma förebyggande effekt på kardiovaskulär mortalitet och morbiditet som andra ofta använda blodtryckssänkande medel - ACE-hämmare, betablockerare och diuretika.


Pediatrisk population

Det finns begränsad erfarenhet från kliniska prövningar av behandling med felodipin hos pediatriska patienter med hypertoni. I en randomiserad dubbelblind studie under tre veckor med parallella grupper av barn i åldern 6-16 år med primär hypertoni, studerades effekten mot hypertoni av felodipin 2,5 mg (n=33), 5 mg (n=33) och 10 mg (n=31) en gång per dag jämfört med placebo (n=35). Studien kunde inte påvisa någon blodtryckssänkande effekt av felodipin hos barn mellan 6 och 16 år (se avsnitt Dosering).


Långtidseffekter av felodipin på tillväxt, pubertet eller generell utveckling har inte studerats. Långtidseffekten av behandling mot hypertoni under barndomen för att reducera kardiovaskulär morbiditet eller mortalitet i vuxen ålder har heller inte fastställts.

Farmakokinetik

Absorption

Felodipin administreras som depottabletter och absorberas fullständigt i magtarmkanalen. Den systemiska tillgängligheten för felodipin är cirka 15 % och är oberoende av dosen i det terapeutiska dosintervallet. Depottabletterna ger en förlängd absorptionsfas, som resulterar i en jämn plasmakoncentration av felodipin inom det terapetiska intervallet under 24 timmar. Maximal plasmakoncentration (tmax) vid användning av depottabletter uppnås efter 3-5 timmar. Absorptionshastigheten, dock ej absorptionsgraden, för felodipin ökar vid samtidigt intag av fettrik föda.


Distribution

Felodipin binds till plasmaproteiner till cirka 99 %. Det binds främst till albuminfraktionen. Distributionsvolym vid steady state är 10 l/kg.


Metabolism

Felodipin genomgår en omfattande metabolism i levern av cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). Samtliga identifierade metaboliter är inaktiva. Felodipin är ett läkemedel med hög clearance – genomsnittlig blodclearance är 1 200 ml/min. Ingen signifikant ackumulering sker under långtidsbehandling.


Äldre patienter och patienter med nedsatt leverfunktion har högre plasmakoncentrationer av felodipin än yngre patienter. Felodipins farmakokinetik förändras inte hos patienter med nedsatt njurfunktion. Detta gäller även patienter som står på hemodialys.


Eliminering

Halveringstiden för felodipin i elimineringsfasen är cirka 25 timmar och steady state uppnås efter 5 dygn. Det finns ingen risk för ackumulering under långtidsbehandling. Omkring 70 % av en given dos utsöndras som metaboliter via urinen och återstoden via feces. Mindre än 0,5 % av en given dos återfinns i oförändrad form i urinen.


Linjäritet/icke-linjäritet

Plasmakoncentrationen är direkt proportionell mot dosen inom det terapeutiska dosintervallet 2,5-10 mg.


Pediatrisk population

Vid en farmakokinetisk studie med singeldos (felodipin depottablett 5 mg) på ett begränsat antal barn i åldern 6-16 år (n=12) påvisades inget tydligt samband mellan ålder och AUC, Cmax eller halveringstid av felodipin.

Prekliniska uppgifter

Reproduktionstoxicitet

I en studie av fertilitet och allmän reproduktionsförmåga hos råttor som behandlats med felodipin, sågs förlängd dräktighet med svåra förlossningar, ökad fosterdöd och tidig postnatal död i de grupper som fick medelhöga och höga doser. Effekterna ansågs bero på den hämmande effekten på uterus kontraktilitet som är följden av höga doser felodipin. När doser inom det terapeutiska intervallet gavs till råttor sågs ingen störning på fertiliteten.


Reproduktionsstudier på kanin har visat en dosrelaterad reversibel förstoring av bröstkörtlarna hos moderdjuren och dosrelaterade anomalier i distala falanger hos fostren. Anomalierna hos fostren inducerades när felodipin gavs tidigt under fosterutvecklingen (före den 15:e dräktighetsdagen). I en reproduktionsstudie på apa sågs onormal position hos en eller flera distala falanger.


Inga andra prekliniska fynd gav upphov till några betänkligheter och vad gäller resultaten från reproduktionsstudierna anses de vara relaterade till felodipins farmakologiska verkan, när det ges till djur med normalt blodtryck. Huruvida dessa fynd är relevanta för patienter som får felodipin är okänt. Dock har inga rapporter om kliniska fall av missbildade falanger hos foster/nyfödda barn som exponerats för felodipin in utero förekommit, i den information som finns i de interna databaserna över patientsäkerhet.

Innehåll

2,5 mg

Varje tablett innehåller 2,5 mg felodipin.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje tablett innehåller 25,2 mg laktosmonohydrat.


5 mg

Varje tablett innehåller 5 mg felodipin.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje tablett innehåller 23,95 mg laktosmonohydrat.


10 mg

Varje tablett innehåller 10 mg felodipin.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje tablett innehåller 21,45 mg laktosmonohydrat


2,5 mg, 5 mg respektive 10 mg felodipin, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, povidon K25, propylgallat (Ph.Eur.), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat (Ph.Eur.), talk, propylenglykol, järnoxid röd (E172) (endast 5 och 10 mg), järnoxid gul (E172), titandioxid (E171).

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för felodipin är framtagen av företaget AstraZeneca för Felodipin AstraZeneca, Plendil®, Unimax, Unimax mite

Miljörisk: Användning av felodipin har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Felodipin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Felodipin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

PEC/PNEC = 0.035 μg/L /0.050 μg/L = 0.70

0.1 < PEC/PNEC ≤ 1


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is based on following data:


PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)


PEC (µg/L) = 1.5*10-6*A*(100-R)


A (kg/year) = total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA (former IMS Health and Quintiles).

R (%) = removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization,

hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default)

(Note: The factor 109 converts the quantity used from kg to μg).


A = 460.8 kg

R = 50% (adsorption to sludge)*


*The removal during sewage treatment (50%) is estimated using the EUSES model, Simple Treat, described in the ECHA Guidance Document (Ref. 1) where the following assumptions have been made: not readily biodegradable, vapour pressure

(VP) <1*10-6 Pa, water solubility 0.5 mg/L and Kdsludge = 2800 L/kg. Felodipin is an involatile solid with negliable VP at ambient conditions, a measured VP is not available, the nominal value used in this calculation assumes no losses to the atmosphere. Water solubility was measured at 22 – 25oC and may therefore lead to an over estimation of PEC, since at environmentally relevant temperatures water solubility may be lower.


PEC = 1.5 * 10-6 * 460.8* (100-50) = 0.035 μg/L


Metabolism

Felodipine is extensively metabolised in humans. In healthy volunteers about 62% of an orally given dose of felodipine was excreted into the urine. No parent compound was found in the urine and the identified metabolites (accounting for about 23% of the dose) are known to be less pharmacologically active than the parent compound. The remaining metabolites in urine (i.e. 39% of the dose) were unidentified polar compounds. Approximately 10% of the given oral dose was excreted in faeces, however the identity or pharmacological activity of these excreted products is not known (Ref 2 and 3).


Ecotoxicity data

Endpoint

Species

Common Name

Method

Time

Result

Ref.

EbC50- Based on Biomass

Pseudokirchneriella subcapitata (formerly known as Selenastrum capri-cornutum)

Green Alga

OECD 201

92/69/EEC

72 h

>0.322 mg/L

4

ErC50- Based on Average Specific Growth Rate

>0.322 mg/L

LC50

Daphnia magna

Giant Water Flea

US EPA 1985

48 h

0.62 mg/L

5

LC50

Oncorhynchus mykiss

Rainbow Trout

US FDA Technical Assistance Document 4.11

96 h

0.05 mg/L

6

NOEC - Based on Mortality & Symptoms of Toxicity

<0.016 mg/L

LC50

>0.2 mg/L

7

NOEC

0.2 mg/L

LC50

Pimephales promelas

Fathead Minnow

US EPA 1985

96 h

0.39 mg/L

5

LC50

Lepomis macrochirus

Bluegill Sunfish

US FDA Technical Assistance Document 4.11

96 h

0.66 mg/L

8

NOEC - Based on Mortality & Symptoms of Toxicity

0.22 mg/L

EC50 - Based on Respiration Inhibition

-

-

OECD 209

3 h

>10 mg/L

5


PNEC (Predicted No Effect Concentration)

Short-term tests have been undertaken for species from three trophic levels, based on internationally accepted guidelines. The PNEC is based on the acute toxicity to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), the most sensitive species, and an assessment factor of 1000 is applied, in accordance with ECHA guidance (Ref. 1).


PNEC = 50 µg/L/1000 = 0.050 µg/L


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.035 µg/L /0.050 µg/L = 0.70, which justifies the phrase "Use of felodipine has been considered to result in low environmental risk".


In Swedish: ”Användning av felodipin har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan” under the heading ”Miljörisk”.


Environmental Fate Data

Endpoint

Method

Test Substance Concentration

Time

Result

Reference

Percentage Biodegradation

OECD 301B

92/69/EEC

26.75 mg/L

28 d

< 5% ThCO2

9

Percentage Hydrolysis

US FDA Technical Assistance Document 3.09

10 mg/L

5 d

< 10 %

10

Photolysis Rate Constant

US FDA Technical Assistance Document 3.10

10 mg/L

6 h

0.318 h-1 @ pH 5

11

Photolysis Half-life

10 mg/L

T1/2 = 2.2 h @ pH 5

Photolysis Rate Constant

10 mg/L

0.335 h-1 @ pH 7

Photolysis Half-life

10 mg/L

T1/2 = 2.1 h @ pH7

Photolysis Rate Constant

10 mg/L

0.268 h-1 @ pH 9

Photolysis Half-life

10 mg/L

T1/2 = 2.6 h @ pH 9

Partition Coefficient Octanol Water

Experimental – method unknown

-

-

Log P = 3.86

12

Biotic degradation

Felodipine is not readily biodegradable. There are no further studies available regarding degradation of felodipine. Therefore, the substance has been assigned the risk phrase: "Felodipin is potentially persistent".


In Swedish: “Felodipin är potentiellt persistent” under the heading “Nedbrytning”.


Abiotic degradation

Felodipine is photodegradable ( = 2.1 h at pH 7).


Bioaccumulation

Since Log P < 4 the phrase "Felodipine has low potential for bioaccumulation" is assigned.


In Swedish: ”Felodipin har låg potential att bioackumuleras” under the heading ”Bioackumulering”.


Physical Chemistry Data

Endpoint

Method

Test Conditions

Result

Reference

Solubility Water


22 – 25oC

0.5 mg/L

13

Activated Sludge Adsorption Coefficient

OPPTS 835.1110

0.25 mg/L

Kd = 2800

L/kg

14

References


 1. [ECHA], European Chemicals Agency. Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment. Chapter R.10: Characterisation of dose [concentration]-response for environment (Table R10.4). May 2008


 2. Edgar B, Regårdh C G, Johnsson G, Johansson L, Lundborg P, Löfberg I and Rönn, O. Felodipine kinetics in healthy men. Clinical Pharmacology and Therapeutics 38: 205-211. 1985.

 3. Hoffman, K-J and Andersson L. Metabolism of [14C] felodipine, a new vasodilating drug, in healthy volunteers. Drugs 34: 43-52. 1987.

 4. H154/82: Inhibition of growth to the alga Selenastrum capricornutum.

  Covance, USA. Report No. 265/55-D2145. June 1999 (Brixham Environmental Laboratory Report BD3977).

 5. Ecotoxicological characterisation of felodipine, MK0218.

  Environmental Engineering Laboratory (EEL), UK.

  (Brixham Environmental Laboratory Report BD4166). March 1994.

 6. Felodipine: Acute toxicity to Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, under static test conditions. Toxikon Environmental Sciences, USA. May 1994. (Brixham Environmental Laboratory Report BD4165).

 7. Photodegradates of felodipine: Acute toxicity to rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, under static conditions. Toxikon Environmental Sciences, USA. Report No J9410003b, USA, April 1995.

 8. Felodipine: Acute Toxicity to Bluegill, Lepomis macrochirus, under Static Test Conditions. Toxicon Environmental Sciences, USA. Report No: J9312003a. May 1994. (Brixham Environmental Laboratory, Report BD4190).

 9. H154/82: Assessment of ready biodegradability by measurement of carbon dioxide evolution. Covance, USA. Report No: 98095-1 265/57-1018 Sept 1997. (Brixham Environmental Laboratory Report BD3971).

 10. Felodipine (MK-218): Determination of the Rate of Hydrolysis as a Function of pH at 50C. Toxicon Environmental Sciences, USA. Report No: J9307008b.December 1993. (Brixham Environmental Laboratory, Report BD4188).

 11. Felodipine (MK-218): Determination of Aqueous Photolysis.

  Toxicon Environmental Sciences, USA. Report No: J9307008a July 1994. (Brixham Environmental Laboratory Report BD4189)

 12. Sangster, J., Log KOW Databank, Montreal, Quebec, Canada, Sangster Research Laboratories, 1994

 13. General Properties for Felodipine. AstraZeneca, June 2006. (Brixham Environmental Laboratory, Report BD4182).

 14. Felodipine: Adsorption and desorption to activated sludge.

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL7813

  October 2004

Hållbarhet, förvaring och hantering

PVC/PVDC aluminiumblister

4 år


HDPE-burk

2,5 mg

3 år


5 mg och 10 mg

2 år


Förvaras vid högst 25 °C.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Depottablett 2,5 mg gul, rund, bikonvex, filmdragerad
30 styck blister, 158:10, F
100 styck blister, 152:49, F
250 styck burk (endast för dosdispensering), 237:06, F
Depottablett 5 mg ljusrosa, rund, bikonvex, filmdragerad
100 x 1 styck blister, 140:49, F
250 styck burk (endast för dosdispensering), 249:99, F
30 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
Depottablett 10 mg rödbrun, rund, bikonvex, filmdragerad
100 x 1 styck blister, 221:49, F
250 styck burk (endast för dosdispensering), 443:98, F
30 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av