FASS logotyp
Kontakt

Pevaryl

(Parallellimporterat)
Teva

Vagitorium 150 mg
Avregistreringsdatum: 2010-02-28 (Tillhandahålls ej)

Vagitoriet har en annan form.

Antimykotikum med brett spektrum för vulvovaginalt bruk

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: G01AF05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Pevaryl® vagitorium 150 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-03-12

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Pevaryl®, Trimb Healthcare, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Pevaryl, Teva.

Indikationer

Vaginiter och vulviter förorsakade av jästsvampar.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Pevaryl 150 mg vagitorier: 1 vagitorium appliceras djupt i slidan vid sänggåendet under 3 på varandra följande dagar.

Pevaryl kombinationsförpackning.Vagitorier 150 mg: 1 vagitorium appliceras dagligen djupt i slidan vid sänggåendet under 3 på varandra följande dagar. 1 % kräm: Ett tunt lager med kräm appliceras över det vaginala och anala området 2-3 gånger dagligen. Behandlingen ska pågå tills besvären försvunnit samt ytterligare 3 dagar.

Eventuell partnerbehandling: Glans penis och förhud tvättas med ljummet vatten och ingnides med Pevaryl 1 % kräm 2 gånger dagligen tills besvären försvunnit samt ytterligare 3 dagar.

Behandling med Pevaryl 150 mg vagitorier under endast 3 dagar ger hög utläkningsfrekvens med snabb lindring av subjektiva symtom som klåda, sveda och fluor. Behandling med Pevaryl 150 mg vagitorier bör väljas vid behandling av okomplicerade vaginala mykoser och hos förstagångs­patienter.

Vid vaginala mykoser med vulvär, perineal eller perianal spridning rekommenderas kombinationsbehandling med vagitorier/kräm.

Gravida kvinnor ska tvätta sina händer noggrant innan användning av Pevaryl vagitorier (se Graviditet för ytterligare rekommendationer, inklusive restriktioner i användning under graviditet).

Varningar och försiktighet

Endast för intravaginal användning. Pevaryl vagitorier och kräm ska inte användas i ögon eller mun.


Pevaryl innehåller en oljebaserad ingrediens som kan skada latexpessar och latexkondomer, och därmed minska deras effektivitet. Därför skall Pevaryl inte användas tillsammans med pessar eller latexkondomer. Patienter som använder spermiedödande medel bör konsultera läkare eftersom lokal vaginalbehandling kan inaktivera det spermiedödande medlet.

Pevaryl ska inte användas tillsammans med annan intern eller extern behandling av genitalia. Om tecken på irritation eller överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas.


Patienter som är känsliga mot imidazol har även rapporterat känslighet mot ekonazolnitrat.

Pevaryl kräm innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor.

Pevaryl kräm innehåller butylhydroxianisol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Interaktioner

Ekonazol är en känd hämmare av CYP3A4/2C9. Trots begränsad systemisk tillgänglighet efter vaginal administrering kan kliniskt relevanta interaktioner uppstå och har rapporterats hos patienter som tagit orala antikoagulantia som t.ex. warfarin och acenokumarol. Hos dessa patienter ska försiktighet iakttagas och den koagulerande effekten (INR) monitoreras mer frekvent. Dosjustering av orala antikoagulantia kan behövas både under och efter avslutad behandling med ekonazol.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

I djurstudier har ekonazolnitrat inte visat några teratogena effekter men visades vara fostertoxiskt i gnagare när mödrarna fick subkutana doser på 20 mg/kg/dygn respektive orala doser på 10 mg/kg/dygn. Relevansen av dessa fynd för människa är inte känd. Den systemiska absorptionen av ekonazol är låg (< 10%) efter lokal applikation på oskadad hud hos människa.


På grund av vaginal absorption ska Pevaryl endast användas under första trimestern av graviditeten efter läkares inrådan. Pevaryl kan användas under andra och tredje trimestern om den potentiella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Efter oral administrering av ekonazolnitrat till lakterande råttor utsöndrades ekonazolnitrat och/eller metaboliter i mjölk och kunde återfinnas i diande ungar. Det är inte känt om ekonazolnitrat utsöndras i human mjölk. Försiktighet bör iakttagas när Pevaryl används av ammande mödrar.

Biverkningar

Säkerheten för Pevaryl vaginalkräm och vagitorier utvärderades hos 3630 personer som deltog i 32 kliniska prövningar. Baserat på säkerhetsdata från dessa prövningar var de vanligast rapporterade biverkningarna (med % incidens) pruritus (1,2%) och sveda (1,2%).

Tabellen nedan visar biverkningar (inklusive de ovan nämnda) som har rapporterats vid användning av Pevaryl vaginalkräm och vagitorier i kliniska prövningar och vid uppföljning efter lansering.


Följande frekvenskategorier används: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta

(<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Tabell 1: Biverkningar

Organsystem

Biverkningar

Frekvenskategori

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Ingen känd frekvens

Immunsystemet

   

Hypersensitivitet

Hud och subkutan vävnad

Pruritus,

Sveda

Utslag

Erytem

Angioödem, Urtikaria,

Kontaktdermatit,

Hudexfoliation

Reproduktions-organ och bröstkörtel

 

Vulvovaginal sveda

  

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

   

Smärta vid administreringsstället,

Irritation vid administreringsstället,

Svullnad vid administreringsstället

Överdosering

Biverkningar associerade med överdosering eller felanvändning av Pevaryl förväntas överensstämma med de biverkningar som redan listats i avsnitt Biverkningar.


Pevaryl är endast avsett för utvärtes bruk. Vid oavsiktligt intag ska symtomatiska åtgärder vidtagas. Om produkten oavsiktligt appliceras i ögonen, tvätta med rent vatten eller saltlösning och uppsök läkare om symtom kvarstår.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik

Ett brett spektrum av antimykotisk aktivitet har visats mot dermatofyter, jästsvampar och mögelsvampar. En kliniskt relevant inverkan på grampositiva bakterier har också konstaterats.

Ekonazolnitrat verkar genom att skada cellmembranen. Svampcellens permeabilitet ökar. Subcellulära membran i cytoplasman skadas. Verkningsstället är troligen acylgruppen i de omättade fettsyrorna i membranens fosfolipider.

Farmakokinetik

Ekonazol upptas i ringa utsträckning efter vaginal administrering hos människa. Maximikoncentration av ekonazol och/eller dess metaboliter i plasma eller serum som iakttogs 1–2 dygn efter administrering ar ungefär 20-40 ng/ml för kräm och 65 ng/ml för vagitorier 150 mg. Andelen av applicerat ekonazol som absorberades var ungefär 5-7% för kräm och 5% för vagitorier.

Ekonazol och/eller dess metaboliter i den systemiska cirkulationen är i stor utsträckning (>98%) bundet till serumproteiner. Ekonazol metaboliseras till största delen genom oxidation, deaminering och/eller O-dealkylering varvid metaboliterna elimineras via njurar och i faeces.

Innehåll

Avsnittet gäller för: Vagitorium 150 mg
Visa läkemedlets innehåll

Hållbarhet, förvaring och hantering

Pevaryl färgar inte kläder och kan tvättas bort med tvål och vatten. Vagitorier förvaras vid högst 30 ºC.Krämen förvaras vid högst 25 ºC.

Förpackningsinformation

MT-nummer 17510
Parallellimporteras från Grekland
PEVARYL
Vagitorium 150 mg vita till äggvita, äggformade 23×13 mm

Hitta direkt i texten
Av