FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aminess® N

Meda

Filmdragerad tablett
(Tillhandahålls ej) (vit, oval, 8×20 mm, filmdragerad, märkt AM inom bågar på en sida)

Essentiella aminosyror för behandling av uremi

ATC-kod: V06DD
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-11-15.

Indikationer

Supplement till behandling med lågproteinkost (<0,6 g protein/kg kroppsvikt/dag) av patienter med kronisk njurinsufficiens innan dialysbehandling påbörjas. Malnutrition vid dialysbehandling.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Dosering

Supplement vid behandling med lågproteinkost innan dialysbehandling inledes:
5-25 tabletter/dag beroende på grad av proteinreduktion och patientens vikt enligt nedanstående tabell:

GFR

ml/min

Dietärt protein

g/kg/dag

Aminess N

antal tabl./10 kg

kroppsvikt/dag

Energi

kcal/kg/dag

10-25

0,6 g protein

1

> 35

10-5

0,6 g protein

eller

0,5 g protein

eller

0,4 g protein

1


2


3

> 35


> 35


> 35


Malnutrition vid dialysbehandling: 10-20 tabletter dagligen beroende på nutritionsstatus.


Tabletterna intas vid 3-5 tillfällen jämnt fördelade under dagen i samband med måltid. På grund av smaken bör tabletterna sväljas hela men kan vid behov sönderdelas.

Varningar och försiktighet

Behandling med Aminess N bör ej startas förrän eventuella uremiska symtom lindrats, eventuella störningar i vätske-, elektrolyt- och syra-basbalanserna korrigerats, hjärtfunktionen optimerats samt eventuell infektion behandlats. Serumurea bör ej överstiga 30-35 mmol/l.


Uremiska symtom lindras genom en energirik, osupplementerad lågproteinkost under 1-2 veckor eller genom 1-2 dialysbehandlingar. Patienten kommer att vara i negativ kvävebalans under dessa behandlingar. För att följa proteinintag/metabolism under behandlingen bör serumurea följas. Njurfunktionen följs genom bestämning av serumkreatinin.


Uremiska symtom kan uppkomma under behandling med Aminess N beroende på alltför högt proteinintag eller på fortsatt försämring av njurfunktionen med åtföljande ansamling av uremiska toxiner. I det senare fallet bör dialys sättas in. Infektion, hjärtinsufficiens eller annat tillstånd med ökad katabolism kan framkalla uremiska symtom. I sådana fall kan katabolismen motverkas genom ökat proteinintag och dialysbehandling.


Oliguri, perikardit och progressiv perifer neuropati är absoluta indikationer för dialysbehandling.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga specifika studier har utförts för att utvärdera säkerheten hos Aminess N vid graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Inga specifika studier har utförts för att utvärdera säkerheten hos Aminess N vid amning. Uppgift saknas om passage över i modersmjölk. Då Aminess N är avsett för att återställa den fysiologiska nivån av aminosyror förväntas emellertid inga särskilda risker.

Trafik

Inga effekter har observerats.

Biverkningar

Magtarmkanalen

 

Sällsynta
(<1/1000)

Illamående

Illamående kan förekomma, mest troligt beroende på en fortsatt försämrad njurfunktion, för högt proteinintag eller ökad katabolism.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Aminess N innehåller de 8 essentiella aminosyrorna samt histidin och tyrosin vilkas synteshastighet är sänkt vid kronisk uremi.


Patienter med kronisk njursjukdom kan behandlas med proteinreducerad kost i syfte att förhindra uremiska symtom. Den gradvisa försämringen av njurfunktionen som i regel uppträder medför att proteinintaget ofta gradvis måste minskas för att uremiska symtom ej ska uppträda. Kost med lågt proteininnehåll ger negativ kvävebalans och sänkta halter av vissa essentiella aminosyror i plasma och muskulatur.


Hos patienter med kronisk njursjukdom som intar en energirik, proteinreducerad kost supplementerad med Aminess N tabletter normaliseras koncentrationen av essentiella aminosyror. Samtidigt ges förutsättningar för en tillfredställande proteinsyntes och uremiska symtom undviks eller lindras. Genom att den proteinreducerade kosten supplementeras med essentiella aminosyror kan kravet att kosten skall ha en stor andel högvärdigt protein, dvs ha ett högt innehåll av essentiella aminosyror, lättas. Detta möjliggör en mera omväxlande kost, vilket ökar förutsättningarna för att patienten skall kunna följa föreskrivna kostråd. En fördel med att supplementera kosten med essentiella aminosyror är också att intaget av fosfat och kalium minskar jämfört med om samma mängd aminosyror intas med kosten.


Behandling med lågproteinkost och Aminess N lindrar uremiska symtom och kan medföra att njurinsufficiensen bromsas upp. I vissa fall kan man därför i vissa fall uppskjuta dialysbehandlingen under avsevärd tid.


I en mindre klinisk studie på hemodialyspatienter med icke inflammatoriskt betingad S-albuminsänkning, steg S-albuminnivån i genomsnitt med 2,2 g/l (95 % CI 0,3; 4,0) hos patienter i hemodialys (n=15) vid behandling med Aminess N tabletter (5x3) jämfört med placebo.

Farmakokinetik

Aminosyror som tillförs som substitutionsterapi förmodas ingå i kroppens normala metabolism.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats här.

Innehåll

1 tablett innehåller: Histidin 45 mg, isoleucin 60 mg, leucin 90 mg, lysinacetat motsvarande lysin 65 mg, metionin 90 mg, fenylalanin 70 mg, treonin 65 mg, tryptofan 25 mg, tyrosin 75 mg, valin 135 mg, hydroxypropylcellulosa, magnesiumstearat, polyvinylpyrrolidon, stearinsyra, talk, hypromellos, paraffin och vattenfri kolloidal kiseldioxid. Aminosyror: 720 mg. Kväve: 88 mg.

Miljöpåverkan

DL-metionin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Fenylalanin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Histidin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Isoleucin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Leucin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Treonin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Tryptofan

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Tyrosin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Valin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i originalförpackningen (fuktkänsligt). Förvaras i väl försluten burk. Torkmedel ingår.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett vit, oval, 8×20 mm, filmdragerad, märkt AM inom bågar på en sida
100 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
250 styck burk, receptfri, tillhandahålls ej
300 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av