Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Papaverin Meda

Meda

Tablett 40 mg
(vit, plan med skåra, 8 mm, märkta PP inom bågar)

Muskulotropt spasmolytikum

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AD01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-08-01

Indikationer

Kramptillstånd i glatt muskulatur i mag- och tarmkanalen.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

1-3 tabletter 1-3 gånger dagligen.

Varningar och försiktighet

Försiktighet vid obstruktiv sjukdom i mag-tarmkanalen, störningar i hjärtats retledningssystem och instabil kranskärlssjukdom.

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om papaverin passerar över i modersmjölk.

Biverkningar

För papaverin finns inte modern klinisk dokumentation som kan tjäna som underlag för bedömning av biverkningsfrekvensen.


Biverkningarna är listade nedan per organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som Vanliga (>1/100, < 1/10), Mindre vanliga (> 1/1000, < 1/100), Sällsynta (> 1/10 000, < 1/1000) samt Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organklass

Frekvens

Biverkning

Lever och gallvägar

Vanlig

Transaminasstegring.


Sällsynta

HepatitRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symptom vid överdosering: Dåsighet, huvudvärk, yrsel, inkoordination, diplopi. Vid mycket höga doser prematura VES, förmakstakykardi, blodtrycksfall. Flush, svettningar, gastrointestinala besvär. Hyperglykemi, laktacidos.


Behandling av överdosering: Om befogat ventrikeltömning, kol. Symtomatisk terapi.


Toxicitet: 80 mg till 2-åring samt 400 mg till 12-åring gav lindrig intoxikation. 2 g till vuxen gav efter ventrikeltömning lindrig till måttlig intoxikation och 15 g till vuxen gav måttlig till allvarlig intoxikation.

Farmakodynamik

Papaverin påverkar kroppens celler på många sätt, hämning av nedbrytningen av cykliskt AMP, hämning av energimetabolismen, blockad av cellulär purin- och pyrimidintransport är några av de viktigaste. Till följd härav kan i stort sett alla kroppens celler påverkas.

Relaxering av glatt muskulatur i kärl- och gastrointestinalkanalen uppträder vid relativt låga koncentrationer. Hjärt-, lever-, njur- och CNS-effekter har också påvisats.

Användes ofta i kombination med analgetika.

Farmakokinetik

Vid peroral tillförsel erhålles maximal plasmakoncentration efter 1-2 timmar. Papaverin metaboliseras i hög grad och utsöndringen av metaboliter sker huvudsakligen via urinen.

Innehåll

1 tablett innehåller 40 mg papaverinhydroklorid, laktosmonohydrat, potatisstärkelse, talk, gelatin och magnesiumstearat.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Papaverin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av papaverin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att papaverin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Papaverin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,034 μg/L


Where:

A = 228,0413 kg (total amount API of papaverine hydrochloride in Sweden year 2017, data from IQVIA) (Ref. 1)

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An experimentally derived Log Pow of 2,95 (unknown method) (Ref. 3) indicates that Papaverine has low potential for bioaccumulation.


Log Pow < 4 which justifies use of the phrase “Papaverine has low potential for bioaccumulation”.


References:

  1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2018 (data 2017)”.

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011

  3. Avdeef A (1997), ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health

Hållbarhet, förvaring och hantering

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 40 mg vit, plan med skåra, 8 mm, märkta PP inom bågar
100 styck burk, 91:70, F

Hitta direkt i texten
Av