Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bafucin® Mint

McNeil

Sugtablett
(fyrkantig, facetterad, vit, 11,5×11,5 mm, smak av pepparmint och mentol)

Halstabletter

ATC-kod: R02AB30
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Bafucin® sugtablett ;

Bafucin® Mint sugtablett

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-12-16.

Indikationer

Symtom såsom ont i halsen och svalgrodnad i samband med lindriga infektioner i munhåla och svalg.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Dosering

Vuxna och barn över 5 år: 1 sugtablett varannan timme. Tabletten får långsamt smälta i munnen. Ta inte fler än 12 sugtabletter under 24 timmar.

Varningar och försiktighet

Bafucin innehåller sorbitol. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans.

Interaktioner

Det finns inga kända läkemedelsinteraktioner med kombinationen av aktiva substanser eller med de individuella aktiva substanserna oralt bensokain, cetylpyridiniumklorid, diklorobensylalkohol och gramicidin och andra läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Adekvata och välkontrollerade studier av användning hos gravida kvinnor saknas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om bensokain, cetylpyridiniumklorid, diklorobensylalkohol och gramicidin eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk.

Trafik

Inga effekter på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har observerats.

Biverkningar


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Hud: Urtikaria, exantem, Quinckes ödem.Biverkningar av Bafucin och Bafucin mint torde i huvudsak kunna hänföras till överkänslighetsreaktioner framkallade av bensokain.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns inga rapporter i litteraturen som beskriver risken för överdosering med kombinationen av bensokain, cetylpyridiniumklorid, diklorobensylalkohol och gramicidin hos människor. Inga biverkningar associerade med överdosering har identifierats vid analys av säkerhetsdata efter marknadsföring.


Fall av methemoglobinemi som följd av exponering för bensokain finns rapporterade. Dessa fall är huvudsakligen kopplade till användning av bensokain spray för lokalanestesi vid intubering där betydligt högre doser ges än vad som är aktuellt för halstabletter.

Farmakodynamik

Bensokain är ett anestetikum med en lokalanestetisk effekt, en ester av paraaminobensoesyra som saknar en terminal aminogrupp. Den lokalanestetiska effekten medieras genom blockad av permeabiliteten för natriumjoner över neuronmembranets cellmembran varvid neuronmembranets elektriska potential stabiliseras och initiering och överföring av nervimpulser blockeras vilket leder till ”bedövning” av det påverkade området.


Bafucin och Bafucin mint innehåller även en kombination av tre antibakteriella ämnen (cetylpyridiniumklorid, diklorobensylalkohol och gramicidin). Effekt in vitro har visats mot bl a streptokocker tillhörande A-, C- och G-gruppen.


Bafucin och Bafucin mint minskar frekvensen av lindriga hals- och svalgsymtom såsom ”ont i halsen” och ”svalgrodnad”.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska data för kombinationen av bensokain, cetylpyridiniumklorid, diklorobensylalkohol och gramicidin saknas.


Information om absorption, distribution, metabolism och elimination av bensokain, cetylpyridiniumklorid, diklorobensylalkohol och gramicidin saknas.

Prekliniska uppgifter

Icke-kliniska data påvisar ingen speciell fara för människor baserat på konventionella studier på upprepad dos-toxicitet, genotoxicitet, karcinogen potential samt reproduktions- och utvecklingstoxicitet.

Innehåll

Aktiva innehållsämnen: Bensokain 2 mg, gramicidin 0,3 mg, cetylpyridiniumklorid 2 mg, 2,4-diklorobensylalkohol 2 mg.

Bafucin: Sorbitol 500 mg, sackarinnatrium, mentol, riboflavin (färgämne E101), polyetylenglykol, etylcellulosa, eukalyptusolja, anisolja, dimetikon.

Bafucin mint: Sorbitol 500 mg, sackarinnatrium, mentol, polyetylenglykol, etylcellulosa, pepparmyntolja, dimetikon.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

BAFUCIN®
Sugtablett (rund, kupad, ljusgul, 13 mm, smak av anis och mentol)
25 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
50 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
100 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

BAFUCIN® MINT
Sugtablett (fyrkantig, facetterad, vit, 11,5×11,5 mm, smak av pepparmint och mentol)
25 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
50 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
100 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av