Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Renapur

Förmånsstatus
Meda

Granulat
(Svagt orangefärgat granulat)

Medel för upplösning av urinsyrakonkrement

ATC-kod: G04BC
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-05-15

Indikationer

Användes för att lösa upp urinsyrastenar och för att förhindra deras nybildning.

Kontraindikationer

Renapur är kontraindicerat för patienter med:

  • överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

  • hyperkalemi

  • akut njursvikt eller kronisk njursvikt med kaliumretention

  • metabolisk alkalos

  • kronisk urinvägsinfektion med ureanedbrytande bakterier (risk för bildning av struvit/ammoniuminnehållande stenar)

Dosering

Doseringen är individuell och inställning på Renapur ska ske under läkarkontroll. Dosen ökas om pH under dygnet understiger 6,2 och minskas om pH överstiger 6,8. Hos i övrigt friska personer ökas urin-pH med 0,2 enheter av 1,25 g Renapur (ca ½ doseringssked).


Genomsnittsdosen är 4 doseringsskedar per dag (10 g granulat) fördelat på 3 doseringstillfällen. Rekommenderat är 1 doseringssked på morgonen, 1 doseringssked mitt på dagen efter maten och 2 doseringsskedar på kvällen så sent som möjligt.

Granulatet rörs ut i vatten eller saft och intas omedelbart.


Behandlingseffekten kontrolleras tre gånger om dagen, alltid före nästa dos, genom bestämning av urinens pH. För bestämning av urinens pH används Madaus indikatorpapper som anger pH-värden mellan 5,2 och 7,4. Det erhållna värdet antecknas i kontrollkalendern. För en effektiv behandling respektive profylax bör urinens pH ej understiga 6,2 och ej överstiga 6,8. Renapur doseras alltid i enlighet med effekten.


Innan den första dosen tas måste serumelektrolytnivåerna bestämmas och njurfunktionen kontrolleras.

Vid misstanke om renal tubulär acidos (RTA) ska även syra-bas-status kontrolleras.


Pediatrisk population

Förekomst av njurstenar som är mottagliga för behandling med alkaliserande upplösning är relativt låg hos personer under 12 års ålder. Även om det finns publicerade fallrapporter/fallserierapporter om kaliumnatriumcitratbehandling av spädbarn, barn och ungdomar kan ingen doseringsrekommendation göras.

Varningar och försiktighet

Alla faktorer som aktivt bidrar till bildandet av urinstenar bör övervägas och eventuellt åtgärdas innan behandlingen påbörjas. Försiktighet bör iakttas vid administrering av kaliumnatriumvätecitrat till patienter med svårt nedsatt leverfunktion.


Detta läkemedel innehåller ca 425 mg kalium per doseringssked vilket motsvarar ca 1,7 g (44 mmol) kalium för den genomsnittliga dagliga dosen på 10 g Renapur granulat. Detta bör beaktas för patienter med nedsatt njurfunktion, äldre patienter, vid samtidig behandling med läkemedel som påverkar kaliumbalansen (se avsnitt Interaktioner) samt för patienter som ordinerats kaliumfattig kost.


Detta läkemedel innehåller ca 250 mg natrium per doseringssked vilket motsvarar ca 1 g (44 mmol) natrium för den genomsnittliga dagliga dosen på 10 g Renapur granulat. Denna dos motsvarar intag av 2,6 g bordssalt och utgör omkring 50% av WHOs högsta rekommenderade dagliga intag (2 gram natrium för vuxna). Detta bör beaktas för patienter som behöver en natriumfattig kost.


Läkaren bör kontrollera att patienten är väl insatt i pH-kontrollens utförande och själv kontrollera urinen ett par dagar innan kontrollen överlåtes åt patienten själv. Regelbundna läkarkontroller bör göras under hela behandlingen. För att terapin och profylaxen ska ha framgång är det nödvändigt att noga instruera patienten om användningen samt försäkra sig om hans medverkan.


Renapur innehåller para-orange (E 110) som kan ge allergiska reaktioner.

Interaktioner

Effekten av hjärtglukosider kan minska till följd av ökad extracellulär kaliumkoncentration. Om Renapur tas tillsammans med kaliumtillskott kan hyperkalemi uppstå.


Om Renapur tas tillsammans med kaliumsparande diuretika, aldosteronantagonister, angiotensinkonverterande enzymhämmare, angiotensinreceptorantagonister eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel kan hyperkalemi uppstå eftersom njurutsöndringen av kalium minskas (10 g granulat (4 doseringsskedar) motsvarar ett intag av 1,7 g kalium).


Läkemedel innehållande citrat som tas samtidigt med läkemedel innehållande aluminium (t.ex. vissa antacida) kan orsaka en ökning av aluminiumabsorption. Om sådana läkemedel måste tas ska ett intervall på minst 2 timmar tillåtas mellan intag av vardera läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Det finns inga data avseende användning av kaliumnatriumvätecitrat hos gravida och ammande kvinnor. Renapur förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Inga förväntade effekter på det ammade barnet.

Fertilitet

Det finns inga data avseende effekterna av kaliumnatriumvätecitrat på manlig och kvinnlig fertilitet.

Trafik

Renapur har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Följande termer och frekvenser används: mycket vanlig (≥1/10), vanlig (≥1/100 till <1/10), mindre vanlig, (≥1/1 000 till <1/100), sällsynt (≥1/10 000 till <1/1 000), och mycket sällsynt (<1/10 000).

Magtarmkanalen

Vanlig:

Magsmärtor

Sällsynt:

Diarré, illamående


Risk för uppkomst av fosfatstenar föreligger vid alkalisk urin varför pH ej får överstiga 6,8.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdos kan leda till hyperkalemi (plasma kalium > 5 mmol/l), speciellt hos patienter med samtidig acidos eller njursvikt. Akut överdosering/förgiftning kan inducera typiska kliniska tecken på hyperkalemi.


Oönskad överdosering kan korrigeras genom att sänka dosen. Symptomatisk behandling mot metabolisk alkalos kan övervägas.

Farmakodynamik

Renapur utgör ett stabilt medel som tolereras väl även vid långvarig användning, vilket möjliggör en noggrann inställning av pH-värdet i urinen mellan 6,2 och 6,8 som är optimalt för urinsyrans löslighet. Om denna pH-miljö kan upprätthållas under en längre tid kan befintliga stenar lösas upp och nybildning förhindras.

Innehåll

100 g granulat innehåller kaliumnatriumvätecitrat (6:6:3:5) 97,108 g, para-orange (färgämne E 110) och citronolja.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Plastburkar med 280 gram. Förpackningen innehåller även doseringssked, indikatorpapper och kontrollkalender.

Förpackningsinformation

Granulat  Svagt orangefärgat granulat
280 gram burk, receptfri (fri prissättning), EF

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av