Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Macrodex® 60 mg/ml med natriumklorid

Meda

Infusionsvätska, lösning
(Tillhandahålls ej) (klar, ofärgad)

Kolloidosmotiskt verksam dextranlösning

Aktiv substans:
ATC-kod: B05AA05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Macrodex® 60 mg/ml med natriumklorid (Infusionsvätska, lösning ) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Företaget slutar tillhandahålla detta läkemedel. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid. Inget utbytbart läkemedel finns. I de fall behovet inte kan tillgodoses av godkända läkemedel finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter. Mer information om licens.
Startdatum: 2017-01-01
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-05-12.

Indikationer

Volymsupport och volymersättning för förebyggande av chock och vid behandling av hypovolemisk chock.


Profylax mot postoperativ och posttraumatisk tromboembolism.


Hemodilution.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Uttalad hjärtinsufficiens.

Ökad blödningsbenägenhet, t ex vid trombocytopeni.

Dosering

1–2 minuter (högst 15 minuter) före infusion av den första enheten MACRODEX ges en förinjektion av PROMITEN, 20 ml (se PROMITEN). När ytterligare infusioner av dextranlösning ska ges upprepas injektionen av PROMITEN när 48 timmar eller mer förflutit efter avslutad infusion av dextranlösning.


MACRODEX ges som intravenös infusion. Infusionshastighet och total volym är individuella och anpassas till patientens behov och det kliniska förloppet. Vid risk för cirkulatorisk överbelastning ska infusionshastigheten vara låg. Se Varningar och försiktighet.


Hypovolemisk chock och chockprofylax: Initialt ges 500–1 500 ml (10–30 ml/kg kroppsvikt) intravenöst. Totaldos och infusionshastighet är beroende av vätskeförlustens storlek och hemokoncentrationen, artärblodtrycket och centrala ventrycket. Endast i nödfall, som vid akuta blödningar, ska volymer överstigande 1 500 ml ges utan att patienten samtidigt tillförs blod. Maximal dygnsdos är normalt 2 500 ml.


Profylax mot postoperativ och posttraumatisk tromboembolism: 500–1 000 ml (10–20 ml/kg kroppsvikt) infunderas intravenöst. Behandlingen kan kompletteras med 500 ml som infunderas under 5 till 6 timmar påföljande dag.


Vid höggradig trombosrisk (collumfraktur, malign sjukdom, immobilisering, trombos i anamnesen m m) kan ytterligare 500 ml ges varannan dag under högst 2 veckor. Risken för övervätskning hos patienter med hjärtbesvär måste dock beaktas.


För samtidig behandling med andra trombosförebyggande medel, se Interaktioner.


Hemodilution: Dosen beräknas utifrån initiala hematokrit/hemoglobin-värden, total blodvolym och önskad grad av hemodilution. Den infunderade volymen bör inte överstiga 20 ml/kg kroppsvikt under det första dygnet.


För att upprätthålla önskad hemodilution bör den dagliga dosen inte överstiga 500 ml som ges under högst 5 dygn.

Varningar och försiktighet

Sedvanlig blodgruppering, enkel korstestning samt Coombs indirekta prov störs inte av föregående infusion av MACRODEX, endast serologisk undersökning med enzymteknik försvåras.


MACRODEX utvidgar effektivt plasmavolymen. Försiktighet måste därför iakttas när det föreligger risk för cirkulatorisk överbelastning, särskilt vid latent eller manifest hjärtinsufficiens.


Vid snabb infusion kan plasmavolymen temporärt expandera något mer än den infunderade vätskevolymen (varje gram cirkulerande dextran binder 20 till 25 ml vatten att jämföras med 18 ml vatten/g för albumin). Totaldos och infusionshastighet anpassas därför efter patientens individuella behov baserat på mätning av arteriellt blodtryck och centralt ventryck.


Adekvat behandlingsberedeskap (adrenalin, kortokosteroider etc) ska finnas tillgänglig i händelse av anafylaktisk reaktion. Snabb volymsubstitution med annan infusionsvätska ges vid cirkulatorisk kollaps.

Vid behandling av chock och brännskador bör förutom blodvolymsubstitution även patientens behov av övrig vätsketerapi beaktas.


Dextran sänker plasmanivåerna av faktor VIII/von Willebrand-faktorn, främst pga utspädning, och blödningsproblem kan uppstå främst hos patienter med brist på dessa faktorer vid dygnsdoser överstigande 1,5 g/kg kroppsvikt (ca 25 ml/kg kroppsvikt). Blödningar behandlas med desmopressin eller AHF-koncentrat.

Interaktioner

Vid intravenös tillförsel av heparin tillsammans med dextran bör dosen av endera eller båda reduceras.


Trombosprofylax med subkutant lågmolekylärt heparin har använts tillsammans med dextran utan ökad blödningsbenägenhet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

I samband med förlossning ska MACRODEX endast ges på mycket strikta indikationer och endast efter föregående injektion av PROMITEN eftersom anafylaktiska reaktioner hos modern – oberoende av orsak – i samband med förlossning har visats leda till försämrad syreförsörjning hos fostret. Fosterdöd och fosterskador med neurologiska konsekvenser har rapporterats i samband med sådana reaktioner efter behandling med andra läkemedel, t ex RHEOMACRODEX.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt i vilken omfattning MACRODEX passerar över i bröstmjölk. Vad beträffar den aktiva substansen anses användning hos ammande mödrar inte innebära någon risk för barnet.

Biverkningar

Tabell över biverkningar

Biverkningsfrekvensen definieras enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10): vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organklass

Frekvens


Sällsynta

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Hjärtat

Takykardi

Blodkärl

Hypotension

Hud och subkutan vävnad

Flush, urtikaria

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringstället

Feber, frysningar


Med förinjektion av Promiten är incidensen svåra anafylaktiska reaktioner ca 1 per 70 000 patienter. Utan sådan förbehandling har betydligt högre frekvenser rapporterats i olika studier.


Överkänslighetsreaktioner uppträder i regel under infusionens inledningsskede vid första behandlingstillfället.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Om MACRODEX infunderas för snabbt eller i för stor volym kan cirkulationssystemet överbelastas. För patienter med normal hjärtfunktion krävs ingen behandling eftersom volymeffekten avtar efter några timmar. Överinfusion till patienter som är känsliga för överbelastning, t ex patienter med hjärtinsufficiens, bör undvikas genom mätning av arteriellt tryck och centralt ventryck.


Plasmafores har använts för att avlägsna dextran från cirkulationen. Hemodialys är inte verksamt.


Doser överstigande 1,5 g dextran/kg kroppsvikt och dag (ca 25 ml/kg kroppsvikt och dag) kan ge ökad risk för blödning (se Varningar och försiktighet).

Farmakodynamik

MACRODEX är isoton och hyperonkotisk i förhållande till blod. Dextranets biologiska egenskaper är en funktion av molekylstruktur, molekylvikt och molekylviktsfördelning. För MACRODEX har koncentrationen av dextran 70 valts så att normal infusionshastighet (500 ml under mer än 1 timme) ger en volymeffekt motsvarande den infunderade volymen. Den intravaskulära volymeffekten avtar långsamt och ger volymsupport motsvarande den infunderade volymen under upp till 6 timmar.


De trombosprofylaktiska egenskaperna anses bero på minskad trombocytaggregation samt förändring av det fibrinnät som bildas så att det får en grövre struktur vilken lättare bryts ner vid endogen fibrinolys. Dextraner har även visats öka mängden cirkulerande vävnadsplasminogenaktivator (t-PA) genom att hämma dess inhibitor (PAI-1).


Dextraner har i experimentella studier visats hämma det ökade samspelet mellan aktiverade vita blodkroppar och kärlendotelet i samband med ischemi och reperfusion.

Farmakokinetik

Efter infusion av MACRODEX utsöndras vid normal njurfunktion ca 30% av dextranet inom 6 timmar och sammanlagt ca 40% inom 24 timmar. Icke utsöndrat dextran nedbryts av endogent dextranas.

Innehåll

1 000 ml infusionsvätska innehåller: Dextran. 70. 60 g, natr. chlorid. 9 g et aq. ad iniect. q.s.

Medelmolekylvikt: ca 70 000.

Elektrolytinnehåll: Na+ 154 mmol, Cl- 154 mmol per 1 000 ml.

Osmolalitet: ca 300 mosm/kg.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Dextran 70

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Hållbarhet, förvaring och hantering

18 månader

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Blandbarhetsdata och uppgifter om fysikalisk stabilitet för ett antal blandningar för tillsats finns tillgängliga från innehavaren av godkännande för försäljning. Produkten bör hanteras försiktigt. Produkten ska inte användas om läckage uppträder eller det finns uppenbart skadade delar.


Från mikrobiologiskt synpunkt bör produkten användas omedelbart efter öppnande eller efter beredning. Om den inte används omedelbart är förvaringstiderna och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2°C – 8°C, förutsatt att öppnande har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållande.

Eventuellt överbliven lösning kasseras.

Egenskaper hos läkemedelsformen

pH: 4,0–7,0.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning (klar, ofärgad)
12 x 500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av