Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ipaflex

McNeil

Kapsel, mjuk 200 mg
(Blå, transparent, mjuk gelatinkapsel ca 20 - 22 mm lång och 8 -10 mm bred)

Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AE02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-05-09.

Indikationer

Ipaflex används vid kortvarig, symtomatisk behandling av lätt till måttlig smärta.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

 • Patienter som har fått en allergisk reaktion (t.ex. bronkospasm, astma, rinit, urtikaria eller angioödem) efter att ha använt acetylsalicylsyra eller andra prostaglandinsynteshämmare (NSAID-preparat).

 • Allergi mot jordnötter eller soja eftersom detta läkemedel innehåller sojalecitin.

 • Cerebrovaskulära blödningar eller andra aktiva blödningar.

 • Aktivt, eller anamnes på återkommande, gastrointestinalt sår/ blödning (två eller flera tydliga episoder av påvisad ulceration eller blödning).

 • Gastrointestinal blödning eller perforation i samband med tidigare behandling med NSAID-preparat.

 • Blodbildningsstörningar utan klar orsak

 • Gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min).

 • Gravt nedsatt leverfunktion.

 • Svår hjärtsvikt.

 • Tredje trimestern av graviditeten.

 • Barn under 12 år.

Dosering

Använd lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid.


Vuxna och ungdomar från 12 år:

 • 1 kapsel var 8:e till 12:e timme.

 • Vid behov kan 2 kapslar tas som initialdos, följt av ytterligare en kapsel efter 12 timmar om symtomen kvarstår.

 • Maximalt 3 kapslar per dygn.


Administreringssätt

Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med rikligt med vätska, före måltid.

Patienter med känslig mage rekommenderas att ta Ipaflex efter en måltid tillsammans med rikligt med vatten eller mjölk.


Kontakta läkare om Ipaflex behöver användas i mer än 5 dagar eller om symtomen försämras.


Äldre (från 65 år):

Doseringen ska inte överskrida 2 kapslar per dag, tagna som två singeldoser. För patienter med lätt eller måttligt nedsatt hjärtfunktion kan dosreduktion krävas.


Nedsatt njurfunktion:

Lägsta verksamma dos (max 2 kapslar per dag) ges till patienter med lätt nedsatt njurfunktion och njurfunktionen ska följas noggrant. Ipaflex bör om möjligt undvikas för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion och är kontraindicerat vid allvarligt nedsatt njurfunktion (se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).


Nedsatt leverfunktion:

Detta läkemedel ska användas med försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion (max 2 kapslar per dag) och ska om möjligt undvikas för patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion eller cirrotisk leversjukdom (se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).


Pediatrisk population

Ipaflex ska inte användas av barn under 12 år eftersom dosen av naproxen är alltför hög (se Kontraindikationer).

Varningar och försiktighet

Risken för biverkningar kan minimeras genom att använda lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid som behövs för att kontrollera symtomen (se gastrointestinala och kardiovaskulära risker nedan).


Läkare ska kontaktas om smärta kvarstår, återkommer eller blir värre.


Gastrointestinala biverkningar

Användning av NSAID, inklusive naproxen, kan medföra svåra eller allvarliga gastrointestinala biverkningar som gastrointestinal blödning, ulceration och perforation, som kan vara fatala. Dessa kan inträffa när som helst under behandlingen, med eller utan varningssymtom. Risken för sådana biverkningar ökar med högre doser och behöver inte vara relaterade till tidigare allvarliga gastrointestinala biverkningar. Risken för allvarliga gastrointestinala biverkningar är högre hos försvagade patienter.


Risken för gastrointestinal blödning ulceration eller perforation vid behandling med NSAID är högre med ökade doser hos patienter med anamnesulcus, särskilt om det komplicerats med blödning eller perforation som kan vara fatal (se Dosering och Kontraindikationer), vid användning av alkohol samt hos äldre.

Kombinationsbehandling med slemhinneskyddande läkemedel (t ex. misoprostol eller protonpumpshämmare) bör övervägas för dessa patienter, men också för patienter som behandlas med låga doser acetylsalicylsyra eller andra läkemedel som kan öka risken för gastrointestinala biverkningar (se Interaktioner). Dessa patienter ska informeras om att vara uppmärksamma på ovanliga symtom från buken (framförallt blödningar), särskilt i början av behandlingen och att om sådana uppträder ta kontakt med sjukvården.


Försiktighet bör iakttas för patienter som samtidigt behandlas med läkemedel som kan öka risken för ulcerationer eller blödningar, såsom orala kortikosteroider, antikoagulantia såsom warfarin, selektiva serotoninåterupptagshämmare, andra NSAID preparat inklusive cyklooxygenas-2-hämmare eller trombocythämmande medel såsom acetylsalicylsyra.


Behandling med naproxen ska avbrytas om patienten drabbas av gastrointestinal blödning eller ulceration.


NSAID bör ges med försiktighet till patienter med anamnesgastrointestinal sjukdom (ulcerös colit, Crohns sjukdom) då dessa tillstånd kan försämras (se Biverkningar).


Smärta på grund av gastrointestinala besvär ska inte behandlas med naproxen.


Om gastrointestinala symtom, som t ex halsbränna, gastrointestinala smärtor eller blödning inträffar under behandlingen ska läkare kontaktas.


Kardiovaskulära och cerebrovaskulära effekter

Patienter med hypertension och/eller hjärtsvikt i anamnesen, bör kontakta läkare eller apotekspersonal innan användning. Vätskeretention, hypertension och ödem har rapporterats i samband med NSAID-behandling.


Kliniska prövningar och epidemiologiska data tyder på att användning av coxiber och vissa NSAID (särskilt i höga doser och vid långtidsbehandling) kan medföra en liten ökad risk för arteriella trombotiska händelser (till exempel hjärtinfarkt eller stroke). Det finns inte tillräckliga data för låga doser naproxen (220 mg – 660 mg naproxennatrium per dag) för att kunna dra säkra slutsatser om de möjliga riskerna för trombos.


Patienter med kardiovaskulära sjukdomar eller riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar kan löpa ökad risk.


Naproxen kan inhibera trombocytfunktionen (trombocytaggregationen) temporärt. Patienter med koagulationsrubbningar ska därför monitoreras noggrant.


Hudreaktioner

Allvarliga hudreaktioner, vissa med fatal utgång, såsom exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, har rapporterats i sällsynta fall i samband med användning av NSAID (se Biverkningar). Risken för sådana reaktioner är störst i början av behandlingen, majoriteten av fall har inträffat under första behandlingsmånaden. Vid första tecken på hudutslag, slemhinneskada eller andra tecken på överkänslighet ska behandling med naproxen omedelbart avbrytas och läkare rådfrågas.


Övrig information

Naproxen ska endast användas efter noggrant övervägande vid:

 • medfödd störning av porfyrinmetabolismen (t ex akut intermittent porfyri)

 • systemisk lupus erytematosus eller blandad bindvävssjukdom, då dessa patienter verkar löpa större risk för aseptisk meningit.


Ska ges med försiktighet till äldre patienter samt till patienter med nedsatt lever- och njurfunktion.

 • Anafylaktoida reaktioner kan ske hos patienter som är allergiska mot naproxen, acetylsalicylsyra eller andra prostaglandinsyntetashämmare. De kan även ske hos patienter som inte tidigare utsatts för dessa läkemedel och som inte har någon känd överkänslighet mot dem. Behandlingen måste avbrytas vid första tecken på överkänslighetsreaktion som följer efter intag av naproxen. Beroende på symtomen ska nödvändiga kliniska åtgärder initieras av läkare.

 • Genom samtidigt intag av alkohol kan de biverkningar som är relaterade till den aktiva substansen öka med användning av NSAID, särskilt de som påverkar mag-tarmkanalen eller centrala nervsystemet.

 • De antiinflammatoriska, analgetiska och antipyretiska effekterna av naproxen kan maskera vissa symtom på infektion och feber. Det ska därför användas med försiktighet hos patienter med infektioner och rekommenderas inte vid vattkoppor på grund av möjlig försämring av sjukdomen.

 • Ska inte användas i mer än 5 dagar utan att kontakta läkare.

 • Långtidsanvändning av smärtstillande läkemedel mot huvudvärk kan förvärra den befintliga huvudvärken. Om denna situation uppstår eller misstänks ska läkare kontaktas och behandlingen avslutas. Hos patienter med ofta återkommande eller daglig huvudvärk trots (eller på grund av) regelbunden användning av smärtstillande läkemedel ska diagnosen läkemedelsinducerad huvudvärk övervägas.

 • Den vanemässiga användningen av smärtstillande läkemedel, särskilt av flera läkemedel i kombination, kan generellt leda till permanenta njurskador med associerad risk för njursvikt (analgesisk nefropati).

Interaktioner

Naproxen ska (liksom andra NSAID-preparat) endast användas med försiktighet tillsammans med följande läkemedel:


Följande kombinationer med naproxen bör undvikas


Andra NSAID-preparat inklusive salicylater:

Samtidig användning av två eller flera NSAID-preparat kan leda till en ökad risk för gastointestinala ulcerationer och blödning på grund av synergieffekter. Naproxen i kombination med andra NSAID-preparat bör därför undvikas (se Varningar och försiktighet).


Acetylsalicylsyra

Kliniska farmakodynamiska data tyder på att samtidig användning av naproxen under mer än en dag i följd kan hämma effekten av lågdos acetylsalicylsyra på trombocytaktiviteten. Denna hämning kan kvarstå i upp till flera dagar efter avslutad behandling med naproxen. Den kliniska betydelsen av denna interaktion är okänd.


Warfarin

NSAID-preparat hämmar trombocytaggregationen och skadar slemhinnan i gastrointestinalkanalen vilket torde öka risken för gastrointestinala blödningar hos patienter som står på antikoagulantia. Epidemiologiska studier visar att risken för blödande magsår är speciellt stor vid samtidig användning av NSAID och warfarin. Kombinationen bör därför undvikas. Man har visat att denna interaktion även kan ha en metabolisk komponent eftersom NSAID och warfarin metaboliseras av samma enzym, CYP 2 C9. NSAID hämmar metabolismen av antikoagulantia in vitro. Interaktions-potentialen är störst för fenylbutazon följd av diklofenak och ibuprofen. Övriga läkemedel har inte undersökts.


Metotrexat, högdos

NSAID hämmar den tubulära sekretionen av metotrexat och en viss metabolisk interaktion med minskad clearance av metotrexat som följd kan också förekomma. Därför skall man vid högdosbehandling med metotrexat alltid undvika samtidig förskrivning av NSAID-preparat.


Tiklopidin

NSAID-preparat bör ej kombineras med tiklopidin på grund av additiv hämning av trombocytfunktionen.


Följande kombination med naproxen kan kräva dosanpassning eller speciell uppföljning av patienten


Litium

Samtidig användning av naproxen och litium kan öka serumnivåerna av dessa läkemedel. Kontroll av litiumnivåerna i serum behövs inte vid korrekt användning av naproxen (max 5 dagar). På grund av litiums mycket låga terapeutiska index bör kombinationen av litium och NSAID undvikas såvida inte frekventa kontroller av serumhalten av litium kan genomföras och eventuell reduktion av litiumdosen göras.


Diuretika, ACE-hämmare och angiotensin II antagonister

NSAID kan reducera effekten av diuretika och andra antihypertensiva läkemedel. När behandling med ACE-hämmare eller angiotensin-II-antagonister ges samtidigt med NSAID (inklusive selektiva cyklooxygenas-2 hämmare) kan vissa patienter med nedsatt njurfunktion (t ex dehydrerade patienter eller äldre patienter med nedsatt njurfunktion) resultera i ytterligare försämring av njurfunktionen, eventuellt inklusive akut njursvikt, vilket vanligen är reversibel. Kombinationen ska därför ges med försiktighet, särskilt till äldre. Patienter bör vara tillräckligt hydrerade och kontroll av njurfunktionen bör övervägas efter påbörjad kombinationsbehandling och regelbundet under behandlingen. Samtidig administration av naproxen och kaliumsparande diuretika kan leda till hyperkalemi.


Kortikosteroider

Samtidig behandling ökar risken för gastrointestinal ulceration eller blödning (se Varningar och försiktighet).


Trombocytaggregationshämmare och selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

Samtidig behandling ökar risken för gastrointestinal blödning (se Varningar och försiktighet).


Antikoagulantia

NSAID kan öka effekten av antikoagulantia såsom warfarin, och därmed öka risken för gastrointestinal blödning (se Varningar och försiktighet).


Metotrexat (lågdos)

Försiktighet bör iakttas om både NSAID och metotrexat ges inom 24 timmar, då plasmahalten av metotrexat kan öka och resultera i ökad toxicitet. Risken för en eventuell interaktion mellan NSAID-preparat och metotrexat måste således övervägas även vid lågdosbehandling med metotrexat. Patienter med nedsatt njurfunktion kan vara en riskgrupp för denna interaktion. Vid kombinationsbehandling måste därför njurfunktionen följas.


Ciklosporin

Risken för nefrotoxicitet orsakad av ciklosporin ökar vid samtidig administrering av vissa NSAID-preparat. Vid kombinationsbehandling måste därför njurfunktionen följas noggrant.


Takrolimus

Administrering av NSAID-läkemedel samtidigt med takrolimus anses kunna öka risken för nefrotoxicitet på grund av minskad syntes av prostacyklin i njuren. Vid kombinationsbehandling måste därför njurfunktionen följas noggrant.


Probenecid 

Samtidig användning av probenecid ökar plasmanivåerna av naproxen och förlänger halveringstiden av naproxen avsevärt.


Klopidogrel

I experimentella studier ökade klopidogrel naproxeninducerade gastrointestinala blodförluster (se Varningar och försiktighet). Gäller sannolikt alla NSAID-preparat.


Den kliniska betydelsen av följande kombinationer med naproxen är ännu ej fastställd:

Antacida, kolestyramin eller föda kan fördröja absorptionen av naproxen utan att absorberad mängd minskar.


Interaktioner vid laboratorietester

Behandling med naproxen bör tillfälligt sättas ut 48 timmar innan man utför binjurefunktionstester eftersom naproxen kan påverka testerav 17-ketogena steroider och 5-hydroxiindolättiksyra i urin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Det finns inte tillräckliga data från djurstudier för att utvärdera eventuellt skadliga effekter.


Hämning av prostaglandinsyntesen kan påverka graviditeten och/eller embryonal utveckling/fosterutveckling på ett negativt sätt. Data från epidemiologiska studier tyder på en ökad risk för missfall, samt risk för hjärtmissbildning och gastroschisis efter intag av en prostaglandin­syntes­hämmare under tidig graviditet. Den absoluta risken för kardiovaskulär missbildning ökade från mindre än 1 % upp till cirka 1,5 %. Risken tros öka med högre dos samt med behandlingens längd. Hos djur har tillförsel av prostaglandin­syntes­hämmare visats leda till ökad förekomst av pre- och postimplantationsförluster samt embryo/fetal död. Ökad förekomst av flera missbildningar, inklusive kardiovaskulära sådana, har dessutom rapporterats hos djur som exponerats för en prostaglandin­syntes­hämmare under organogenesen.


Under tredje trimestern av graviditeten kan alla prostaglandin­syntes­hämmare utsätta fostret för:

 • kardiopulmonell toxicitet (för tidig slutning av ductus arteriosus och pulmonell hypertension)

 • renal dysfunktion, som kan progrediera till njursvikt med oligohydramnios


moder och nyfödd, vid graviditetens slut för:

 • möjlig förlängning av blödningstid, en antiaggregerande effekt som kan uppträda även vid mycket låga doser

 • hämning av uteruskontraktioner vilket leder till fördröjt eller förlängt förlossningsarbete.


Risken för pulmonell toxicitet ökar med dos och behandligstid. Användning av Ipaflex ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination. Vid användning bör dosen vara så låg och behandlingstiden så kort som möjligt. Naproxen är kontraindicerat under tredje trimestern.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Naproxen passerar över i modersmjölk. Ipaflex ska därför inte användas av ammande mödrar.

Fertilitet

Det finns tecken som tyder på att cyklooxygenas-/prostaglandinsynteshämmare minskar fertilitet hos kvinnor via en effekt på ovulation som är reversibel efter utsättning av behandlingen.

Trafik

Vid behandling med Ipaflex kan biverkningar som trötthet och yrsel förekomma. Som ett resultat av detta kan reaktionsförmågan nedsättas hos vissa patienter och förmågan att framföra forden och använda maskiner kan försämras, särskilt i samband med alkoholintag.

Biverkningar

De rapporterade biverkningsfrekvenserna baseras på följande kategorier:


Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 0000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Nedanstående lista innehåller alla biverkningar som rapporterats under behandling med naproxen, inklusive behandling med hög dos under lång tid för reumatiker. Rapporterade frekvenser utöver rapporter för frekvensen mycket sällsynta refererar till korttidsanvändning av dagliga doser på upp till 750 mg naproxen för orala formuleringar (=3 kapslar).


Följande biverkningar är framför allt dosberoende och varierar mellan individer.

Organsystem

Frekvens

Rapporterade biverkningar

Infektioner och infestationer1

Mycket sällsynta

Aseptisk meningit (symtomen inkluderar svår huvudvärk, illamående, kräkningar, feber, nackstelhet eller förändrat medvetandetillstånd)


Förvärrande av infektions-relaterade inflammationer (t ex utvecklande av nekrotiserande fascit)

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta

Anemi inklusive aplastisk anemi, leukopeni, trombocytopeni, pancytopeni, agranulocytos, hemolytisk anemi


Tidiga tecken kan inkludera: feber, halsont, ytliga sår i munnen, influensaliknande symtom, uttalad trötthet, näsblod och blödningar i huden

Immunsystemet

Mindre vanliga

Hypersensitivitet


Beskrivning av valda biverkningar: exantem, pruritus, purpura, ekkymos, urticaria, angioödem 

Mycket sällsynta

Astma


Astmaattacker (möjligtvis med blodtrycksfall), bronkospasm, lungeosinofili


Allvarliga generella hypersensitivitets-reaktioner. Tecken kan inkludera: svullnad i ansikte, tunga och svalg, andfåddhet, takykardi, blodtrycksfall som kan leda till livshotande chocktillstånd.

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Sömnlöshet, oro, irritabilitet, trötthet

Mycket sällsynta

Depression, onormala drömmar, koncentrationssvårigheter

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk och yrsel

Mycket sällsynta

Kognitiv dysfunktion, konvulsioner

Ögon

Mindre vanliga

Synstörningar

Mycket sällsynta

Ögonsvullnad, ögonödem


Hornhinnegrumling, papillit, papilloödem, retrobulbär synnervsinflammation

Öron och balansorgan

Mycket sällsynta

Tinnitus, hörselstörningar

Hjärtat

Mycket sällsynta

Takykardi, hjärtklappning, hjärtsvikt

Blodkärl

Mycket sällsynta

Hypertension, vaskulit

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket sällsynta

Dyspné, astma

Magtarmkanalen

Vanliga

Dyspepsi, illamående, halsbränna, obehag i magtrakten

Mindre vanliga

Spänd buk, förstoppning, diarré, kräkning, gastro-intestinala sår, ibland med blödning (hematemes och/eller melena) och perforation

Sällsynta

Gastrointestinal blödning

Mycket sällsynta

Muninflammation, esofagit, pankreatit, kolit, aftösa sår

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta

Ökade leverenzymnivåer, hepatit (inklusive fatal utgång), och gulsot

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Fotosensitivitet

Mycket sällsynta

Alopeci, svettning, pseudoporfyri, erytema multiforme, bullösa reaktioner inklusive Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom), lichen planus, erythema nodosum, SLE (systemisk lupus erythematosus)

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga

Minskad urinmängd, ödembildning

Mycket sällsynta

Papillär nekros, hyperurikemi, nefrotiskt syndrom, interstitiell nefrit, njursvikt, hematuri, proteinuri

Undersökningar

Mycket sällsynta

Ökat serumkreatinin, hyperkalemi

1 Om tecken på infektion uppstår eller försämras vid användning av läkemedlet rekommenderas patienten att genast kontakta läkare. Det bör fastställas om det är en indikation för en anti-infektions-/antibiotikabehandling.


De vanligaste biverkningarna är gastrointestinala. Peptiskt sår, perforation eller gastrointestinala blödningar, ibland fatala, kan förekomma (se Varningar och försiktighet). Illamående, kräkningar, diarré, flatulens, förstoppning, dyspepsi, magvärk, melaena, hematemes, ulcerativ stomatit och försämring av kolit och Crohns sjukdom har rapporterats. Gastrit har observerats mindre frekvent.


Ödem, hypertension, och hjärtinsufficiens har rapporterats i samband med NSAID-behandling.


Kliniska prövningar och epidemiologiska data tyder på att användning av vissa NSAID (särskilt i höga doser och vid långtidsbehandling) kan medföra en liten ökad risk för arteriella trombotiska händelser (till exempel hjärtinfarkt eller stroke, se Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom

Symtom på överdosering kan omfatta påverkan på centrala nervsystemet såsom huvudvärk, yrsel, svindel, metvetslöshet samt buksmärta, obehag i magtrakten, pyros, dyspepsi, illamående, kräkningar, gastrointestinal blödning. Övergående förändringar i leverfunktion, hypoprotrombinemi, renal dysfunktion, metabolisk acidos, apné och desorientering. Några få patienter har upplevt kramper men det är osäkert om dessa är relaterade till naproxen. Hypotension, akut njursvikt, andningsdepression och koma kan inträffa.


Behandling

Specifik antidot saknas. Patienten ska behandlas symtomatiskt.

Farmakodynamik

Naproxennatrium tillhör gruppen ickesteroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID).


Det är ett icke-narkotiskt analgetikum med i huvudsak antiinflammatorisk och antipyretisk effekt. Verkningsmekanismen är inte helt känd men det hämmar prostaglandinsyntetas på liknande sätt som andra NSAID-preparat. Dessutom hämmar naproxen trombocytaggregationen reversibelt.


Kliniska data visar att den smärtlindrande effekten kan vara i upp till 12 timmar efter intag av 220 mg naproxennatrium.

Farmakokinetik

Naproxennatrium är lättlösligt i vatten och och absorberas snabbt och fullständigt från magtarmkanalen. Efter intag på fastande mage uppnås maximal plasmakoncentration efter 1–2 timmar. Halveringstid i plasma är 12 till 17 timmar. Vid terapeutiska doser är mer än 99 % bundet till serumalbumin. Cirka 95 % av dosen naproxennatrium utsöndras i urinen som oförändrat naproxen och som 6-O-desmetylnaproxen och dess konjugat.

Prekliniska uppgifter

Ej relevant.

Innehåll

Varje kapsel innehåller 220 mg naproxennatrium motsvarande 200 mg naproxen.


Förteckning över hjälpämnen

Kärna:

Makrogol

Mjölksyra

Propylenglykol

Povidon


Kapselskal:

Gelatin

Flytande sorbitol, delvis dehydrerat

Glycerol

Renat vatten

Patentblått V (E131)

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för naproxen är framtagen av företaget AstraZeneca för Vimovo

Miljörisk: Användning av naproxen har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Naproxen bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Naproxen har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

PEC = 3.6 µg/L

PNEC = 15 µg/L

PEC/PNEC = 0.24


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


The PEC is based on the following data:


PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)


PEC (µg/L) = 1.5*10-6*A*(100-R)


Where;

A (kg/year) = total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS. There were sales of both naproxen (23980.4 kg) and naproxen sodium (0.0132 kg) in Sweden in 2016. Based on molecular weight the naproxen sodium sales are equivalent to 0.012 kg of naproxen, the values for naproxen are summed to calculate the total naproxen sales; A = 23980.412 kg

R (%) = removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilisation, hydrolysis or biodegradation). R = 0

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 L/day (ECHA default)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default)

(Note: The factor 109 converts the quantity used from kg to μg)


PEC = 1.5 * 10-6 * 23980.412 * (100-R) = 3.6 µg/L


Metabolism and excretion


Naproxen is primarily metabolized in humans to form two main metabolites naproxen acyl glucuronide and 6-O-desmethyl-naproxen. 6-O-desmethyl-naproxen is excreted unchanged as well as conjugated with sulphate and glucuronic acid (Ref. 1). After oral administration, nearly all of the dose (>95%) has been reported to be excreted in the urine (Ref. 2). Only about 1% of the dose is excreted as naproxen and 6-O-desmethyl-naproxen, respectively (Ref. 3). 6-O-desmethyl-naproxen sulphate (DM-naproxen-O-sulphate) has been suggested to account for approximately 11% of the dose (Ref. 4), but is less than 1% as active as naproxen in animal models (Ref. 5). As such both 6-O-desmethyl naproxen and its conjugates are considered to be inactive.


Ecotoxicity Data for Naproxen Acida and Naproxen Sodiumb

Study Type

Method

Result

Ref

Toxicity to the cyanobacteria, Anabaena flos-aquae, growth inhibition test

OECD 201

72 hour NOEC (growth rate) = 4.0 mg/L a

72 hour LOEC (growth rate) = 8.7 mg/L a

72 hour EC50 (growth rate) = 27 mg/L a

72 hour NOEC (auc) = 1.1 mg/L a

72 hour LOEC (auc) = 1.7 mg/L a

72 hour EC50 (auc) = 12.3 mg/L a

6

Toxicity to green algae, Pseudokirchinella subcapitata, growth inhibition test

ISO 8692

72 hour EC50 (growth rate) = 39 mg/L b

7

OECD 201

72 hour NOEC (growth rate) =6.2 mg/L a

72 hour LOEC (growth rate) =12 mg/L a

72 hour EC50 (growth rate) >35 mg/L a

72 hour NOEC (yield) = 2.8 mg/L a

72 hour LOEC (yield) = 6.2 mg/L a

72 hour EC50 (yield) = 14.5 mg/L a

8

Toxicity to green algae, Desmodesmus subspicatus, growth inhibition test 

OECD 201

72 hour EC50 (growth rate) = 39 mg/L a

72 hour EC50 (yield) = 21 mg/L a

9

92/69/EEC C.3

72 hour EC50 (growth rate) = 656 mg/L b

10

72 hour EC50 (growth rate) >320 mg/L b

11

Toxicity to the duck weed, Lemna minor

ISO 20079

7 day EC50 (growth rate) = 24 mg/L b

11

Acute toxicity to the oligochaete, Lumbriculus variegatus 

Non-standard method

96 hour NOEC (symptoms of toxicity) = 3.2 mg/L a

96 hour LC50 (mortality) =68 mg/L a

12

Acute toxicity to the freshwater shrimp, Gammarus pulex 

Non-standard method

96 hour NOEC (mortality and symptoms of toxicity) = 12 mg/L a

96 hour LC50 (mortality) = 110 mg/L a

13

Acute toxicity to the freshwater shrimp, Hyalella azteca

Non-standard method

96 hour LC50 (mortality) = 383 mg/L b

9

Acute toxicity to the sediment dwelling midge, Chironomus riparius 

Non-standard method

48 hour NOEC (mortality) = 9.7 mg/L a

48 hour LC50 (mortality) = 110 mg/L a

14

Acute toxicity to the rotifer, Brachionus calyciflorus 

ASTM E1440/91

24 hour LC50 (mortality) = 62 mg/La

7

24 hour LC50 (mortality) = 55 mg/Lb

Acute toxicity to the Beavertail fairy shrimp, Thamnocephalus platyurus 

Thamno-toxkit

24 hour LC50 (mortality) = 84 mg/La

24 hour LC50 (mortality) = 44 mg/Lb

Acute toxicity to the giant water flea, Daphnia magna 

OECD 202

48 hour EC50 (immobilisation) = 37 mg/La

9

EPS1/RM/11

48 hour EC50 (immobilisation) > 0.032 mg/L a

15

92/69/EEC C.2

48 hour EC50 (immobilisation) = 174 mg/L b

11

48 hour EC50 (immobilisation) = 166 mg/L b

10

Acute toxicity to the water flea, Ceriodaphnia dubia 

EPA600/4-90/027

48 hour EC50 (immobilisation) = 66 mg/La

7

48 hour EC50 (immobilisation) = 45 mg/La

Acute toxicity to the fresh-water polyp, Hydra attenuata 

Non-standard method

96 hour LC50 (mortality) = 22 mg/L a

16

Acute toxicity to rainbow trout, Oncorhynchus mykiss

OECD 203

96 hour LC50 (mortality) = 52 mg/La

17

Not specified

96 hour LC50 (mortality) = 690 mg/Lb

9

Acute toxicity to bluegill sunfish, Lepomis macrochirus

Not specified

96 hour LC50 (mortality) = 560 mg/L b

Chronic toxicity to the rotifer, Brachionus calyciflorus 

ISO 20666

48 hour EC50 (population growth) = 0.56 mg/L a

7

Chronic toxicity to the water flea, Ceriodaphnia dubia 

EPS1/RM/12

7 day NOEC (survival, reproduction) = 0.68 mg/L b

7 day NOEC (survival, reproduction) >0.032 mg/La

15

ISO20665

7 day NOEC (survival, reproduction) = 0.33 mg/L a

7

Chronic toxicity to the giant water flea, Daphnia magna

OECD 211

21 day LOEC (survival, reproduction, growth) = 0.47 mg/La

21 day NOEC (survival, reproduction, growth) = 0.15 mg/La

18

Fish Early-Life Stage Toxicity with fathead minnow, Pimephales promelas 

OECD 210

32 day LOEC (hatch, survival, growth) > 1.0 mg/L a

32 day NOEC (hatch, survival, growth) = 1.0 mg/L a

19

Activated sludge, respiration inhibition test

OECD 209

3 hour NOEC = 32 mg/L a

3 hour EC50 > 100 mg/L a 

20

Toxicity to the sediment dwelling midge, Chironomus riparius 

OECD 218

28 day NOEC (total emergence, development rate, sex ratio) = 25 mg/kg a dry weight

28 day LOEC (total emergence, development rate, sex ratio) = 50 mg/kg a dry weight

21

a Exposure conducted with Naproxen Acid

b Exposure conducted with Naproxen Sodium

NOEC No Observed Effect Concentration

LOEC Lowest Observed Effect Concentration

EC50 the concentration of the test substance that results in a 50% effect

ECx the concentration of the test substance that results in a x% (e.g. EC50 = 50%) effect

LC50 the concentration of the test substance that results in a 50% mortality

Auc Area under curve


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Long-term tests have been undertaken for species from three trophic levels, based on internationally accepted guidelines. Therefore, the PNEC is based on the lowest No Observed Effect Concentration (NOEC). The lowest NOEC from a long-term test is 0.15 mg/L (equivalent to 150 µg/L) which was reported for Daphnia magna from an exposure to Naproxen acid. An assessment factor of 10 is applied, in accordance with ECHA guidance (Ref 22).


PNEC = 150 µg/L /10 = 15 µg/L


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)


PEC = 3.6 µg/L


PNEC = 15 µg/L


PEC/PNEC = 0.24


In accordance with the fass.se guidance (Ref 23), the PEC/PNEC ratio decides the wording of the aquatic environmental risk phrase, and the risk phrase for PEC/PNEC = 0.24 reads as follows; “Use of naproxen has been considered to result in low environmental risk” has been assigned.


In Swedish: Användning av naproxen har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.


Environmental Fate Data for Naproxen Acida and Naproxen Sodiumb

Study Type

Method

Result

Ref

Hydrolysis

OECD 111

<10% hydrolysis after 5 days at pH 3, 7 & 9

Estimated half-life ≥ 1 year a

24

Ready biodegradation

OECD 301B –

CO2 Evolution (Modified Sturm Test)

Low test concentration (0.10 mg/L)

Half-life =10 days a

65% mineralisation (14CO2) after 28 days a


High test concentration (0.50 mg/L)

Half-life =9.8 days a

69% mineralisation (14CO2) after 28 days a


Naproxen is biodegradable, but cannot be classified as “readily biodegradable” a

25

OECD 301F - Manometric Respirometry

>91 % removal based on removal of parent compound within 7 days a

26

Inherent biodegradation

OECD 302C

Inherently biodegradable (mineralization rates as BOD/ThOD) long lag phase a:

0 – 13 days = ≤ 4 %

Day 14 = 24 %

Day 16 = 59 %

Day 18 = 73 %

Day 28 = 98 %

9

Aerobic Mineralisation in Surface Water – Simulation Biodegradation Test

OECD 309 - suspended sediment test (1 g/L)

High organic matter sediment:

Half-life =794 days at 0.010 mg/L a

Half-life =836 days at 0.10 mg/L a


Low organic matter sediment:

Half-life =120 days at 0.010 mg/L a

Half-life =709 days at 0.10 mg/L a

27

Preliminary Screening Test for Aerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems

OECD 308

High organic matter sediment:

40% mineralisation (14CO2) after 14 days a


Low organic matter sediment:

3% mineralisation (14CO2) after 14 days a

28

Degradation Half-life

Field study, Lake Greifensee, Switzerland

Estimated half-life = 14 days a

29

Soil Adsorption Coefficient

Batch Equilib-rium Method

Loamy sand soil pH 7.54, Log Koc = 2.45 a

Sandy loam soil pH 7.06, Log Koc = 2.48 a

Silty clay soil pH 7.48, Log Koc = 2.69 a

Silt loam soil pH 7.14, Log Koc = 2.72 a

30

Sludge Adsorption Coefficient

OPPTS 835.1110

Kd < 10 at 0.11 mg/L in activated sludge a

31

Bioconcentration Factor (Blood Plasma) in Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss

Non-standard method

BCF = 22 – 28 L/Kg after 14 days uptake a

32

a Exposure conducted with Naproxen Acid

b  Exposure conducted with Naproxen Sodium

BCF Bioconcetration Factor

BOD Biological oxygen demand

ThOD Theoretical oxygen demand

Kd Distribution coefficient for adsorption

Koc Organic carbon normalized adsorption coefficient


Biodegradation


Naproxen is classified as not readily biodegradable; however, results show that after a lag phase in an OECD 301B and OECD 301F (Refs. 32, 35) naproxen undergoes almost complete primary biodegradation in the presence of sewage sludge. Naproxen was also rapidly degraded in aquatic sediments in an OECD 308 preliminary test (up to 40% mineralisation after 14 days, Ref. 33) but in comparison was relatively stable in water in an OECD 309 test (Ref. 31). Overall the weight of evidence suggests that the presence of sludge and sediment plays an important role in the biotransformation of naproxen in the environment, and the phrase ‘Naproxen is slowly degraded in the environment’ reasonably reflects the available data.


In Swedish: Naproxen bryts ned långsamt i miljön.


Bioaccumulation Data


The octanol-water partition coefficient for naproxen, measured across the environmentally relevant pH range, are low (< 4) therefore, naproxen has low potential for bioaccumulation.


In Swedish: Naproxen har låg potential att bioackumuleras.


Physical Chemistry Data for Naproxen Acida and Naproxen Sodiumb

Study Type

Method

Result

Ref

Water solubility

Not specified

250 g/L b

33

Not specified

15.9 mg/L at 25oC a

34

Potentiometric Titration

14 mg/L at 25oC a

35

Dissociation Constant

Not specified

pKa = 4.15 a

36

Distribution Coefficient Octanol Water

OECD 107

pH 3, Log D = >1.34 a

pH 7, Log D = 0.639 a

pH 9, Log D = -1.16 a

37

Not specified

pH < 2.18, Log P = 3.18 a

38

Not specified

Log P = 3.24 a

35


a Exposure conducted with Naproxen Acid

b  Exposure conducted with Naproxen Sodium


References

 1. Simultaneous quantitative determination of naproxen, its metabolite 6-O-desmethylnaproxen and their five conjugates in plasma and urine samples by high-performance liquid chromatography on dynamically modified silica. Andersen J.V.; Hansen S.H. J Chromatogr. 1992 v10 n577 p325-33.

 2. Naproxen-metabolism, excretion and comparative pharmacokinetics. Runkel R.; Forchielli E.; Boost G.; Chaplin M.; Hill R.; Sevelius H.; Thompson G.; Segre E. Scand J Rheumatol. Suppl 1973 v 2 p24-36.

 3. The pharmacokinetics of naproxen, its metabolite O-desmethylnaproxen, and their acyl glucuronides in humans. Vree T. B.; Van Den Biggelaar-Martea M.; Verwey-Van Wissen C. P.; Vree M. L.; Guelen P. J. Br J Clin Pharmacol. 1993 v35 n5 p467-72.

 4. Isolation and identification of 6-desmethylnaproxen sulfate as a new metabolite of naproxen in human plasma. Kiang C. H.; Lee C.; Kushinsky S. DrugMetab Dispos. 1989 v17 n1 p43-8

 5. Carrageenan induced edema in the hind paw of the rat as an assay for anti-inflammatory drugs. Winter C. A.; Risley E. A.; Nuss G. W. Proc Soc Exp Biol Med 1962 v111 p544-9

 6. Naproxen Acid: Toxicity to the Blue Green Alga, Anabaena flos-aquae. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BL8098. June 2005.

 7. Ecotoxicity of Naproxen and its Phototransformation Products. Isidori M.; Lavorgna M.; Nardelli A.; Parrella A.; Previtera L.; Rubino M. Sci. Total Environ. 2005 v348 p93-101.

 8. Naproxen: Toxicity to the Green Alga Pseudokirchneriella subcapitata. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BR0042. August 2009.

 9. Deterministic and Probabilistic Acute-Based Environmental Risk Assessment for Naproxen for Western Europe. Straub J.O.; Stewart K.M. Environ. Toxicol. Chem. 2007 v26 n4 p795-806.

 10. Mixture Toxicity of the Anti-inflammatory Drugs Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen and Acetylsalicylic Acid. Cleuvers M. Ecotox. Environ. Safety 2004 v59 p309-315.

 11. Aquatic Ecotoxicity of Pharmaceuticals Including the Assessment of Combination Effects. Cleuvers M. Toxicol. Lett. 2003 v142 n3 p185-194.

 12. Naproxen Acid: Acute Toxicity to Lumbriculus variegatus. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BL8101. June 2005.

 13. Naproxen Acid: Acute Toxicity to Gammarus pulex. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BL8099. June 2005.

 14. Naproxen Acid: Acute Toxicity to Larvae of Chironomus riparius. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BL8100. June 2005.

 15. Pharmaceutically Active Compounds in Atlantic Canadian Sewage Treatment Plant Effluents and Receiving Waters, and Potential for Environmental Effects as Measured by Acute and Chronic Aquatic Toxicity. Brun G.L.; Bernier M.; Losier R.; Doe K.; Jackman P.; Lee H-B. Environ. Toxicol. Chem. 2006 v25 n8 p2163-2176

 16. An Investigation into the Acute and Chronic Toxicity of Eleven Pharmaceuticals (and their Solvents) Found in Wastewater Effluent on the Cnidarian, Hydra attenuata. Quinn B.; Gagne F.; Blaise C. Sci. Total Environ. 2008 v389 n2-3 p306-14

 17. Naproxen Acid: Acute Toxicity to Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BL8097. June 2005.

 18. Naproxen: Chronic Toxicity to Daphnia magna. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BR0012. July 2009.

 19. Naproxen: Determination of the Effect on the Early-Life Stage of the Fathead Minnow (Pimephales promelas). Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BR0041. July 2009.

 20. Naproxen: Effect on the Respiration Rate of Activated Sludge. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BL8635. November 2008.

 21. [14C]Naproxen: Determination of the Effects in a Sediment-Water System on the Emergence of Chironomus riparius using Spiked Sediment. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BR0067. November 2009.

 22. ECHA, European Chemicals Agency. May 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Chapter R.10: Characterisation of dose [concentration]-response for environment. https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r10_en.pdf/bb902be7-a503-4ab7-9036-d866b8ddce69

 23. Fass.se (2012). Environmental classification of pharmaceuticals at www.fass.se: Guidance for pharmaceutical companies https://www.fass.se/pdf/Environmental_classification_of_pharmaceuticals-120816.pdf

 24. Naproxen: Hydrolysis as a Function of pH - Preliminary Results Summary. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BLS3474. January 2009.

 25. [14C]Naproxen: 28 Day Ready Biodegradation. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BR0001. May 2009.

 26. Naproxen: Determination of 28 Day Ready Biodegradability. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BL8662. December 2008.

 27. [14C]Naproxen: Aerobic Mineralisation in Fresh Surface Water. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BR0058. November 2009.

 28. [14C]Naproxen: Preliminary Screening Test for Aerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BL8695. July 2009.

 29. Occurrence and Fate of Carbamazepine, Clofibric Acid, Diclofenac, Ibuprofen, Ketoprofen, and Naproxen in Surface Waters. Tixier C.; Singer H.P.; Oellers S.; Muller S.R. Environ. Sci. Technol. 2003 v37 n6 p1061-1068.

 30. Degradation and Adsorption of Selected Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPs) in Agricultural Soils. Xu J.; Wu L.; Chang A.C. Chemosphere 2009 v77 n10 p1299-1305.

 31. Naproxen: Activated Sludge Sorption Isotherm. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BR0044. July 2009.

 32. Therapeutic Levels of Levonorgestrel Detected in Blood Plasma of Fish: Results from Screening Rainbow Trout Exposed to Treated Sewage Effluents. Fick J.; Lindberg R.H.; Parkkonen J.; Arvidsson B.; Tysklind M.; Joakim Larsson D.G. Environ. Sci. Technol. 2010 v44 n7 p2661-2666.

 33. Safety Data Sheet for Naproxen Sodium, Hoffmann-La Roche 2011. P

 34. hysProp Database, Syracuse Research Corporation.

 35. pH-Metric Solubility 2: Correlation Between the Acid-Base Titration and the Saturation Shake-Flask Solubility pH Methods. Avdeef A.; Berger C.M.; Brownell C. Pharm Res. 2000 v17 p85-89.

 36. American Hospital Formulary Service - Drug Information 93. p1188-1193 Naproxen, Naproxen Sodium. McEvoy G.K. (Editor), Amer. Soc. Hosp. Pharm. Inc. 1993.

 37. Naproxen: Determination of n-Octanol-Water Partition Coefficient. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BR0033. July 2009.

 38. Aquatic Environmental Assessment of the Top 25 English Prescription Pharmaceuticals. Jones O.A.H.; Voulvoulis N.; Lester J.N. Water Res. 2002 v36 p5013-5022.

Hållbarhet, förvaring och hantering

2 år. Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras i skydd mot kyla.

Förpackningsinformation

Kapsel, mjuk 200 mg Blå, transparent, mjuk gelatinkapsel ca 20 - 22 mm lång och 8 -10 mm bred
20 kapsel/kapslar blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av