Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Denela

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Kräm 25 mg/g + 25 mg/g
(vit, mjuk kräm)

Lokalanestetikum för ytanestesi

Aktiva substanser:
ATC-kod: N01BB20
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-04-26.

Indikationer

Denela är avsedd för:

 • Ytanestesi av huden i samband med:

  • nålstick och injektioner, t.ex. vid inläggning av perifer venkateter eller vid blodprovstagning eller vaccination;

  • ytliga kirurgiska ingrepp, t.ex. laserbehandling eller hårborttagning

  • hos vuxna och den pediatriska populationen

 • Ytanestesi av genitalslemhinnan, t.ex. före ytliga kirurgiska ingrepp eller före lokalbedövning hos vuxna och ungdomar ≥12 år.

 • Ytanestesi av bensår för att underlätta mekanisk rengöring/debridering endast hos vuxna.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot lidokain och/eller prilokain eller lokalanestetika av amidtyp eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering

Vuxna och ungdomar

Information om indikationer eller användningssätt med dosering och appliceringstid finns i tabell 1 och 2.

För ytterligare vägledning om lämplig användning av produkten vid sådana åtgärder, se Administreringssätt.


Tabell 1 Vuxna och ungdomar från 12 års ålder

Indikation/ingrepp

Dosering och appliceringstid

Hud


Mindre åtgärder, t.ex. nålstick och kirurgisk behandling av lokala skador.

2 g (ca en halv 5 g-tub) eller ca 1,5 g per 10 cm2 i 1–5 timmar1).

Större dermatologiska ingrepp på sjukhus, t.ex. delhudstagning.

Cirka 1,5–2 g per 10 cm2 i 2–5 timmar1).

Vid åtgärder på stora hudområden som nyligen rakats, t.ex. hårborttagning med laser (patienten applicerar själv).

Rekommenderad maxdos: 60 g. Största rekommenderade hudområde: 600 cm2 under minst 1 timme och högst 5 timmar1).

Hud på manliga könsorgan

Före injektion av lokalanestetika

Hud på kvinnliga könsorgan

Före injektion av lokalanestetika2)

1 g per 10 cm2 i 15 minuter

1–2 g per 10 cm2 i 60 minuter

Genitalslemhinna


Kirurgisk behandling av lokala lesioner, t.ex. borttagning av könsvårtor (condylomata acuminata) och före injektion av lokalanestetika.

Cirka 5–10 g Denela-kräm i 5–10 minuter1) 3) 4).

Inför cervixskrapning

10 g kräm ska administreras i laterala fornix vaginae under 10 minuter.

Bensår


Endast vuxna

Mekanisk rengöring/debridering

Cirka 1–2 g per 10 cm2, totalt högst 10 g på bensår3), 5).

Appliceringstid: 30–60 minuter.

1) Efter längre appliceringstid minskar den anestetiska effekten.

2) På kvinnliga genitalia ger applicering av enbart Denela under 60 eller 90 minuter inte tillräcklig anestesi för termokauterisering eller diatermi av könsvårtor.

3) Plasmakoncentrationerna har inte fastställts hos patienter behandlade med doser >10 g, (se även avsnitt Farmakokinetik)

4) För ungdomar som väger under 20 kg ska den högsta dosen Denela på genitalslemhinnan reduceras i motsvarande grad.

5) Denela har använts för behandling av bensår upp till 15 gånger under en period på 1 till 2 månader utan försämrad effekt eller ökning av biverkningar eller förvärrade biverkningar.


Pediatrisk population


Tabell 2 Pediatriska patienter i åldern 0–11 år

Åldersgrupp

Ingrepp

Dosering och appliceringstid


Mindre åtgärder, t.ex. nålstick och kirurgisk behandling av lokala skador.

Cirka 1 g per 10 cm2 i 1 timme (se detaljer nedan)

Nyfödda barn och spädbarn 0-2 månader1) 2) 3)


Högst 1 g och 10 cm2 i 1 timme4)

Spädbarn 3–11 månader1)2)


Högst 2 g och 20 cm2 i 1 timme5)

Småbarn och barn

1–5 år


Högst 10 g och 100 cm2 i 1–5 timmar6)

Barn 6–11 år


Högst 20 g och 200 cm2 i 1–5 timmar6)

Barn med atopisk dermatit

Före borttagning av mollusker

Appliceringstid: 30 minuter

1) Till fullgångna nyfödda barn och spädbarn yngre än 3 månader ska endast en dos appliceras under en 24-timmarsperiod. För barn i åldern 3 månader och äldre kan högst 2 doser ges, med minst 12 timmars mellanrum, under en 24‑timmarsperiod, se avsnitt Varningar och försiktighet och Biverkningar.

2) Denela ska, av säkerhetsmässiga skäl, inte användas till spädbarn under 12 månaders ålder som behandlas med methemoglobininducerande läkemedel, se avsnitt Varningar och försiktighet och Biverkningar.

3) Denela ska, av säkerhetsmässiga skäl, inte användas till prematura barn som inte uppnått 37 hela graviditetsveckor, se avsnitt Varningar och försiktighet.

4) Applicering i > 1 timme har inte dokumenteras.

5) Ingen kliniskt signifikant ökning av methemoglobinnivåerna har observerats efter appliceringstider på upp till 4 timmar på en yta om 16 cm2.

6) Efter längre appliceringstid minskar den anestetiska effekten.Säkerhet och effekt för användning av Denela på genital hud och genitalslemhinna har inte fastställts hos barn under 12 års ålder.


Tillgängliga pediatriska data visade inte adekvat effekt vid omskärelse.


Äldre

Ingen dosreducering behövs för äldre patienter (se avsnitt Farmakodynamik och Farmakokinetik).


Nedsatt leverfunktion 

Reducering av en engångsdos behövs inte hos patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt Farmakokinetik).


Nedsatt njurfunktion 

Dosreducering behövs inte för patienter med nedsatt njurfunktion.


Administreringssätt


Kutan användning.


Tubens skyddsmembran perforeras genom att locket trycks mot membranet.


Ett gram Denela som pressas ur en 30 g-tub är en cirka 3,5 cm lång sträng. Om högre noggrannhet krävs för att förhindra överdosering (d.v.s. vid doser som närmar sig de maximala för nyfödda barn eller om två applikationer behövs inom en 24-timmarsperiod), kan en spruta användas där 1 ml motsvarar 1 g.


Applicera ett tjockt lager Denela på huden, inklusive genital hud, under ett täckförband. Vid applicering på större områden, t.ex. vid delhudstagning, ska ett elastiskt bandage läggas ovanpå täckförbandet för att krämen ska fördelas jämnt och området skyddas. Vid atopisk dermatit ska appliceringstiden reduceras.


Inget täckförband behövs när krämen används på genitalslemhinnan. Ingreppet bör påbörjas omedelbart när krämen har avlägsnats.


Vid behandling av bensår appliceras ett tjockt lager Denela under ett täckförband. Rengöring bör påbörjas omedelbart när krämen har avlägsnats.


Denela-tuben är avsedd för engångsbruk när den används på bensår. Tub med kvarvarande innehåll ska kasseras efter varje tillfälle som en patient har behandlats.


Varningar och försiktighet

Patienter med glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist eller medfödd eller idiopatisk methemoglobinemi utvecklar lättare methemoglobinemi inducerad av den aktiva substansen. Hos patienter med glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist kan inte antidoten metylenblått minska halten methemoglobin och kan själv oxidera hemoglobin, varför metylenblått inte kan användas som behandling.


På grund av otillräckliga data om absorption ska Denela inte appliceras på öppna sår (undantaget bensår).


På grund av den potentiellt ökade absorptionen i nyrakad hud är det viktigt att följa rekommenderad dosering, hudyta och appliceringstid (se avsnitt Dosering).


Iaktta försiktighet när Denela appliceras på patienter med atopisk dermatit. En kortare appliceringstid på 15–30 minuter kan vara tillräckligt (se avsnitt Farmakodynamik). Längre appliceringstid än 30 minuter på patienter med atopisk dermatit kan öka förekomsten av lokala kärlreaktioner, främst rodnad på appliceringsstället och i vissa fall petekier och purpura (se avsnitt Biverkningar). Före avlägsnande av mollusker hos barn med atopisk dermatit rekommenderas applicering av kräm under 30 minuter.


Denela ska användas med särskild försiktighet i närheten av ögonen eftersom krämen kan orsaka ögonirritation. Förlusten av skyddande reflexer kan också medföra hornhinneirritation och eventuellt skrapsår på hornhinnan. Om Denela kommer i kontakt med ögonen ska ögat omedelbart sköljas med vatten eller natriumkloridlösning och skyddas tills känseln återkommer.


Denela ska inte användas på skadad trumhinna. Djurtester har visat att Denela har en ototoxisk effekt när det applicerats i mellanörat. Djur med intakt trumhinna har dock inte uppvisat några avvikelser när Denela använts i yttre hörselgången.


Patienter som behandlas med antiarytmika klass III (t.ex. amiodaron) bör stå under noggrann kontroll och EKG-övervakning övervägas, eftersom de kardiella effekterna kan vara additiva.


Lidokain och prilokain har baktericida och antivirala egenskaper i koncentrationer över 0,5–2 %. Därför ska resultatet av intrakutana injektioner av levande vacciner monitoreras, även om en klinisk studie tyder på att immunsvaret, enligt utvärdering av lokala hudreaktioner, inte påverkas när Denela används inför BCG-vaccinering.


Denela innehåller makrogolglycerolhydroxistearat som kan orsaka hudreaktioner.


Pediatrisk population

Studier har inte kunnat visa på någon smärtlindrande effekt av Denela vid provtagning i hälen hos nyfödda barn.


Hos nyfödda barn/spädbarn under 3 månader ses ofta en övergående, kliniskt icke-signifikant, ökning av methemoglobinhalten i upp till 12 timmar efter applicering av Denela inom den rekommenderade doseringen.


Om den rekommenderade dosen överskrids ska patienten övervakas med avseende på systembiverkningar sekundära till methemoglobinemi (se avsnitt Dosering, Biverkningar och Överdosering).


Denela ska inte användas:

 • på nyfödda barn/spädbarn upp till 12 månaders ålder som samtidigt behandlas med methemoglobininducerande läkemedel.

 • på prematura nyfödda barn som inte uppnått 37 hela graviditetsveckor, eftersom de riskerar att utveckla ökade methemoglobinhalter.

Säkerhet och effekt för användning av Denela på genital hud och genitalslemhinna har inte fastställts hos barn yngre än 12 år.


Tillgängliga pediatriska data visar inte adekvat effekt vid omskärelse.

Interaktioner

Prilokain i höga doser kan öka methemoglobinnivåerna, i synnerhet när det ges samtidigt med methemoglobininducerande läkemedel (t.ex. sulfonamider, nitrofurantoin, fenobarbital, fenytoin). Denna lista är inte fullständig.


Om höga doser Denela används ska risken för additiv systemisk toxicitet beaktas för patienter som får andra lokalanestetika eller läkemedel som är strukturellt besläktade med lokalanestetika, eftersom de toxiska effekterna är additiva.


Inga specifika interaktionsstudier med lidokain/prilokain och antiarytmika klass III (t.ex. amiodaron) har utförts, men försiktighet rekommenderas (se även avsnitt Varningar och försiktighet).


Läkemedel som minskar clearance av lidokain (t.ex. cimetidin eller betablockerare) kan orsaka potentiellt toxiska plasmakoncentrationer om lidokain ges i upprepade höga doser under längre tid.


Pediatrisk population

Inga specifika interaktionsstudier på barn har utförts. Interaktionerna liknar sannolikt dem hos den vuxna populationen.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Även om topikal applicering är förknippad med endast låg systemisk absorption, bör användning av Denela hos gravida kvinnor ske med försiktighet, eftersom det finns otillräcklig mängd data från användningen av Denela hos gravida kvinnor. Djurstudier tyder dock inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel. Reproduktionstoxikologiska effekter har visats vid subkutan/intramuskulär administrering av höga doser av lidokain eller prilokain som är mycket högre än exponeringen vid topikal applicering (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Lidokain och prilokain passerar placentabarriären och kan absorberas av fostervävnaden. Det är rimligt att anta att lidokain och prilokain har använts av ett stort antal gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder. Hittills har inga specifika störningar i reproduktionsprocessen rapporterats, såsom ökad incidens missbildningar eller andra direkt eller indirekt skadliga effekter på fostret


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Lidokain, och med största sannolikhet även prilokain, utsöndras i bröstmjölk, dock i så små mängder att det i allmänhet inte finns någon risk för att barnet påverkas vid terapeutiska doser. Denela kan användas under amning om det är kliniskt nödvändigt.

Fertilitet

Djurstudier har inte visat på nedsatt fertilitet hos hon- eller hanråttor (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Trafik

Denela har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner när det används i rekommenderade doser.


Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De biverkningar som oftast observerats är biverkningar på administreringsstället (övergående lokala reaktioner på appliceringsstället), vilka rapporterades som vanliga.


Tabell över biverkningar

Förekomsten av biverkningar vid behandling med lidokain/prilokain redovisas i tabellen nedan. Tabellen baseras på biverkningar som rapporterats under kliniska prövningar och/eller efter marknadsintroduktionen. Biverkningsfrekvensen anges enligt MedDRA:s klassificering av organsystem och rekommenderad terminologi.


Inom varje organsystemklass redovisas biverkningarna efter frekvens: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, 1/1 000) och mycket sällsynta (< 1/10 000). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.


Tabell 3 Biverkningar

Organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Blodet och lymfsystemetMethemoglobinaemi1

ImmunsystemetÖverkänslighet1,2,3

ÖgonIrritation i hornhinnan1

Hud och subkutan vävnadPurpura1, petekier1 (särskilt efter längre appliceringstider på barn med atopisk dermatit eller mollusker)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Brännande känsla2,3

Klåda på appliceringsstället2,3

Rodnad på appliceringsstället1,2,3

Ödem på appliceringsstället1,2,3

Värmekänsla på appliceringsstället2,3

Blekhet på appliceringsstället1,2,3

Brännande känsla1

Irritation på appliceringsstället3

Klåda på appliceringsstället1

Parestesi2, t.ex. stickande känsla, på appliceringsstället

Värmekänsla på appliceringsstället1


1 Hud

2 Genitalslemhinna

3 Bensår


Pediatrisk population

Biverkningarnas frekvens, typ och allvarlighetsgrad är liknande hos pediatriska patienter som hos vuxna, förutom vad gäller methemoglobinemi som är vanligare hos nyfödda barn och spädbarn i åldern 0-12 månader, ofta i samband med överdosering (se avsnitt Överdosering).Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Sällsynta fall av kliniskt signifikant methemoglobinemi har rapporterats. Prilokain kan i höga doser öka methemoglobinnivåerna, i synnerhet hos känsliga individer (avsnitt Varningar och försiktighet), vid alltför frekvent dosering hos nyfödda barn och spädbarn under 12 månaders ålder (avsnitt Dosering) och tillsammans med methemoglobininducerande läkemedel (t.ex. sulfonamider, nitrofurantoin, fenytoin och fenobarbital). Hänsyn bör tas till det faktum att pulsoximetervärden kan överskatta den verkliga syremättnaden vid ökad methemoglobinfraktion. Vid misstänkt methemoglobinemi kan det därför vara bättre att övervaka syremättnaden med CO-oximeter.


Kliniskt signifikant methemoglobinemi ska behandlas med långsam intravenös injektion av metylenblått.


Om andra symtom på systemisk toxicitet uppträder förväntas symtombilden vara likartad den som följer efter administrering av lokalanestetika via andra administreringsvägar. Lokalanestetisk toxicitet visar sig som symtom på excitation av nervsystemet och, i allvarliga fall, centralnervös och kardiovaskulär depression.


Allvarliga neurologiska symtom (kramper, CNS-depression) kräver symtomatisk behandling såsom understödd andning och kramplösande läkemedel. Cirkulatoriska symtom behandlas enligt rekommendationer för återupplivning.


Eftersom absorptionshastigheten i intakt hud är låg ska patienter som visar tecken på toxicitet stå under observation i flera timmar efter akutbehandling.


Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Denela ger hudanestesi genom frisättning av lidokain och prilokain från krämen in i epidermis och dermis och närliggande smärtreceptorer och nervändar.


Lidokain och prilokain är lokalanestetika av amidtyp. Båda stabiliserar nervmembranet genom att hämma den jontransport som krävs för initiering och överföring av impulser, varvid lokal anestesi uppnås. Graden av anestesi är beroende av appliceringstid och dos.


Hud

Denela appliceras på intakt hud under täckförband. Tillförlitlig anestesi av intakt hud uppnås inom 1 till 2 timmar, beroende på appliceringsmetod. Den lokalanestetiska effekten förbättras vid längre appliceringstid från 1 till 2 timmar på de flesta ställen på kroppen, med undantag av hud i ansiktet och på manliga genitalia. Maximal lokalanestetisk effekt uppnås efter 30–60 minuters applicering på panna och kinder tack vare den tunna ansiktshuden och höga genomblödningen av vävnaderna. På motsvarande sätt uppnås lokalanestesi på manliga genitalia efter 15 minuter. Efter applicering av Denela i 1-2 timmar kvarstår den anestetiska effekten i minst 2 timmar efter att täckförbandet tagits bort, dock ej i ansiktet där varaktigheten är kortare. Denela har samma effekt och tillslagstid oavsett graden av hudpigmentering (hudtyp I till VI).


I kliniska studier av lidokain/prilokain-kräm på intakt hud sågs inga skillnader avseende säkerhet eller effekt (inklusive tid till anestesi) mellan geriatriska patienter (65–96 år) och yngre patienter.


Denela ger upphov till en bifasisk vaskulär respons i form av en initial vasokonstriktion som följs av vasodilatation på appliceringsstället (se avsnitt Biverkningar). Oavsett vaskulär respons underlättar Denela nålstick jämfört med placebokräm. Hos patienter med atopisk dermatit ses en liknande men mer kortvarig vaskulär reaktion. Hudrodnad ses efter 30-60 minuter, vilket visar på en snabbare absorption i huden (se avsnitt Varningar och försiktighet). Denela kan orsaka en övergående förtjockning av huden, delvis orsakad av ökad vätskemängd i huden under täckförbandet. Hudtjockleken minskar under loppet av 15 minuters luftexponering.


Hudanestesins djup ökar med appliceringstiden. Hos 90 % av patienterna är anestesin tillräcklig för användning av biopsistans (4 mm i diameter) till 2 mm djup efter 60 minuter och 3 mm efter 120 minuter med Denela-behandling.


Användning av Denela inför injektion av vaccin mot mässling-påssjuka-röda hud eller intramuskulärt difteri-kikhosta-stelkramp-inaktiverat poliovirus-Haemophilus influenzae b-vaccin eller hepatit B-vaccin påverkar inte genomsnittlig antikroppstiter, serokonversionshastighet eller andelen patienter som uppnådde skyddande eller positiva antikroppstitrar efter immunisering, vid jämförelse med placebobehandlade patienter.


Genitalslemhinna

Absorptionen från genitalslemhinnan sker snabbare och tiden till anestesi är kortare än efter applicering på huden.


Efter 5-10 minuters applicering av lidokain/prilokain-kräm på kvinnlig genitalslemhinna var den genomsnittliga varaktigheten av en effektiv analgesi vid behandling med argonlaser, som ger en vass, stickande smärta, 15-20 minuter (med individuella variationer från 5 till 45 minuter).


Bensår

Tillförlitlig anestesi inför rengöring av bensår uppnås hos de flesta patienter efter 30 minuters applicering. En appliceringstid på 60 minuter kan förbättra anestesin ytterligare. Rengöringen bör påbörjas inom 10 minuter efter att krämen avlägsnats. Kliniska data vid längre väntetider saknas. Lidokain/prilokain-kräm reducerar den postoperativa smärtan i upp till 4 timmar efter rengöringen. Den minskar också antalet rengöringstillfällen som krävs för att få ett rent bensår jämfört med vid rengöring med placebokräm. Inga negativa effekter på sårläkning eller bakterieflora har observerats.


Pediatrisk population

De kliniska studierna omfattade mer än 2 300 pediatriska patienter i alla åldersgrupper och visade effekt vid nålsmärta (venpunktion, kanylering, s.c. och i.m. vaccinationer, lumbalpunktion), laserbehandling av kärlskador och skrapning av molluscum contagiosum. Lidokain/prilokain-kräm minskade smärtan vid både nålinföring och injektion av vacciner. Den analgetiska effekten ökade från 15 till 90 minuters applicering på normal hud, men på kärlskador gav 90 minuter ingen fördel jämfört med 60 minuter. Det fanns ingen fördel med lidokain/prilokain jämfört med placebo vid kryoterapi med flytande kväve av vanliga vårtor. Ingen adekvat effekt vid omskärelse kunde visas.


Elva kliniska studier på nyfödda barn och spädbarn visade att den högsta methemoglobin-koncentrationen uppnåddes cirka 8 timmar efter epikutan administrering av lidokain/prilokain-kräm, att den är kliniskt betydelselös vid rekommenderad dosering och att den återgår till normalvärdet efter cirka 12-13 timmar. Methemoglobinbildningen är kopplad till den totala mängd prilokain som absorberas perkutant och kan därför öka vid applicering av Denela under längre tid.


Användning av lidokain/prilokain-kräm före mässling-påssjuka-röda hund-vaccin eller intramuskulärt difteri-kikhosta-stelkramp-inaktiverat poliovirus-Haemophilus influenzae b-vaccin eller hepatit B-vaccin påverkade inte genomsnittliga antikroppstitrar, serokonversionshastighet eller andelen patienter som fick skyddande eller positiva antikroppstitrar efter immuniseringen, jämfört med patienterna som behandlades med placebo.


Farmakokinetik

Absorption, distribution, metabolism och eliminering

Den systemiska absorptionen av lidokain och prilokain från Denela beror på dosen, behandlad hudyta och appliceringstid. Ytterligare faktorer inkluderar hudens tjocklek (varierar mellan olika kroppsytor) och hudens kondition i övrigt såsom hudsjukdomar och rakning. Vid applicering på bensår kan även sårets egenskaper påverka absorptionen. Plasmakoncentrationen efter behandling med lidokain/prilokain-kräm är 20–60 % lägre för prilokain än för lidokain på grund av större distributionsvolym och snabbare clearance. Den viktigaste elimineringsvägen för lidokain och prilokain är via metabolism i levern och metaboliterna utsöndras via njurarna. Hastigheten för metabolism och eliminering av lokalanestetika efter topikal applicering av Denela regleras av absorptionshastigheten. Reducerad clearance, som hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion, har därför begränsad effekt på den systemiska plasmakoncentrationen efter en engångsdos Denela och efter engångsdoser som upprepas en gång dagligen under kort tid (upp till 10 dagar).


När plasmakoncentrationen ökar från 5 till 10 μg/ml observeras också fler symtom på toxicitet för båda de aktiva substanserna. Den toxiska effekten av lidokain och prilokain är sannolikt additiv.


Intakt hud

Efter applicering på låret på vuxna (60 g kräm/400 cm2 under 3 timmar) var absorptionen cirka 5 % för lidokain och prilokain. Maximal plasmakoncentration (i genomsnitt 0,12 och 0,07 µg/ml) uppnåddes cirka 2-6 timmar efter appliceringen.


Efter applicering i ansiktet (10 g/100 cm2 i 2 timmar) var den systemiska absorptionen cirka 10 %. Maximal plasmakoncentration (i genomsnitt 0,16 och 0,07 µg/ml) uppnåddes cirka 1,5-3 timmar efter appliceringen.


I studier av delhudstagning hos vuxna resulterade applicering i upp till 7 timmar och 40 minuter på låret eller överarmen på ett område på upp till 1 500 cm2 i maximala plasmakoncentrationer som inte översteg 1,1 µg/ml av lidokain och 0,2 µg/ml av prilokain.


Genitalslemhinna

Efter applicering av 10 g lidokain/prilokain-kräm under 10 minuter på vaginalslemhinna uppmättes maximala plasmakoncentrationer av lidokain och prilokain (i genomsnitt 0,18 µg/ml respektive 0,15 µg/ml) efter 20-45 minuter.


Bensår

Efter engångsapplicering av 5-10 g lidokain/prilokain-kräm på bensår på ett område upp till 64 cm2 i 30 minuter uppnåddes maximal plasmakoncentration av lidokain (0,05-0,25 µg/ml med ett enstaka värde på 0,84 µg/ml) och prilokain (0,02-0,08 µg/ml) inom 1-2,5 timmar.


Efter 24 timmars applicering på bensår på en yta upp till 50-100 cm2, uppnåddes i regel maximal plasmakoncentration av lidokain (0,19-0,71 µg/ml) och prilokain (0,06-0,28 µg/ml) inom 2-4 timmar.


Efter upprepad applicering av 2-10 g lidokain/prilokain-kräm på bensår på ett område upp till 62 cm2 under 30-60 minuter 3-7 gånger per vecka i upp till 15 doser under en månads tid, sågs ingen ackumulering i plasma av lidokain och dess metaboliter monoglycinxylidid och 2,6-xylidin eller av prilokain och dess metabolit orto-toluidin. Maximala observerade plasmakoncentrationer av lidokain, monoglycinxylidid och 2,6-xylidin var 0,41 µg/ml, 0,03 µg/ml respektive 0,01 µg/ml. Maximala observerade plasmakoncentrationer av prilokain och orto-toluidin var 0,08 µg/ml respektive 0,01 µg/ml.


Efter upprepade appliceringar av 10 g lidokain/prilokain-krämkroniska bensår på en yta på 62-160 cm2 under 60 minuter en gång dagligen i 10 dagar i följd, var genomsnittlig maximal plasmakoncentration för lidokain och prilokain sammantaget 0,6 µg/ml. Maximal koncentration är inte relaterad till patientens ålder utan har ett signifikant (p< 0,01) samband med bensårets storlek. En ökning av sårområdet med 1 cm2 ökade Cmax för lidokain- och prilokainkoncentrationen sammantaget med 7,2 ng/ml. Summan av de maximala plasma-koncentrationerna för lidokain och prilokain är mindre än 1/3 av den koncentration som är förknippad med toxiska reaktioner, utan uppenbar ackumulering under 10 dagar.


Särskilda populationer


Äldre patienter

Plasmakoncentrationen av lidokain och prilokain hos såväl geriatriska som icke-geriatriska patienter efter applicering av lidokain/prilokain-kräm på intakt hud är mycket låg och ligger betydligt under potentiellt toxiska nivåer.


Pediatrisk population 

De maximala plasmakoncentrationerna av lidokain och prilokain efter applicering av lidokain/prilokain-kräm hos pediatriska patienter i olika åldrar låg också under potentiellt toxiska nivåer. Se tabell 4.


Tabell 4. Plasmakoncentrationer av lidokain och prilokain i pediatriska åldersgrupper från 0 månader till 8 år

Ålder

Applicerad mängd kräm

Appliceringstid för kräm på huden

Plasmakoncentration

[ng/ml]

Lidokain

Prilokain

0‑3 månader

1 g/10 cm2

1 timme

135

107

3‑12 månader

2 g/16 cm2

4 timmar

155

131

2‑3 år

10 g/100 cm2

2 timmar

315

215

6‑8 år

10‑16 g/100‑160 cm2

(1 g/10 cm2)

2 timmar

299

110

Prekliniska uppgifter

I djurstudier var de toxiska reaktioner som observerades efter höga doser av antingen lidokain eller prilokain, ensamt eller i kombination, effekter på centrala nervsystemet och det kardiovaskulära systemet. När lidokain och prilokain kombinerades sågs endast additiva effekter, utan någon indikation på synergi eller oväntad toxicitet. Båda de aktiva substanserna visades ha låg oral akut toxicitet, vilket ger en god säkerhetsmarginal om de oavsiktligt skulle sväljas. I studier avseende reproduktionstoxicitet detekterades embryotoxiska eller fetotoxiska effekter av lidokain vid doser på 25 mg/kg s.c. hos kanin och för prilokain började dessa effekter vid doser på 100 mg/kg i.m. hos råtta. Vid doser under det maternella toxiska dosområdet hos råtta har lidokain ingen effekt på postnatal utveckling hos avkomman. Ingen nedsatt fertilitet hos han- eller honråttor observerades, varken med lidokain eller med prilokain. Lidokain passerar placentabarriären genom enkel diffusion. Kvoten mellan den embryofetala dosen och den maternella serumkoncentrationen är 0,4 till 1,3.


Vid tester av gentoxicitet visade ingen av substanserna någon gentoxisk potential, varken in vitro eller in vivo. Karcinogenicitetsstudier har inte utförts på varken lidokain eller prilokain, enbart eller i kombination, på grund av indikationen och behandlingstiden för dessa aktiva substanser.


En metabolit av lidokain, 2,6-dimetylanilin, och en metabolit av prilokain, orto-toluidin, har uppvisat gentoxisk aktivitet. Dessa metaboliter har visat sig ha karcinogen potential i prekliniska toxikologistudier där man undersökte långtidsexponering. Riskbedömningar där man jämförde beräknad maximal exponering hos människa vid intermittent användning av lidokain och prilokain, med den exponering som använts i prekliniska studier, visar på en god säkerhetsmarginal vid klinisk användning.


Studier av lokal tolerans med en blandning av lidokain och prilokain i förhållandet 1:1 som emulsion, kräm eller gel, visade att dessa beredningsformer tolereras väl på intakt och skadad hud och slemhinnor.


En markant irritationsreaktion sågs i en djurstudie efter en enstaka administrering i ögat av 50 mg/g lidokain + prilokain 1:1 (w/w) som emulsion. Detta är samma koncentration av lokalanestetika och liknande beredningsform som Denela. Ögonreaktionen kan ha påverkats av emulsionens höga pH-värde (omkring 9), men är sannolikt också delvis ett resultat av den irriterande potentialen hos de lokalanestetiska substanserna i sig.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 gram kräm innehåller 25 mg lidokain och 25 mg prilokain.


Hjälpämne med känd effekt: makrogolglycerolhydroxistearat. Ett gram kräm innehåller 19 mg makrogolglycerolhydroxistearat (hydrogenerad polyoxylricinolja)


Förteckning över hjälpämnen

Makrogolglycerolhydroxistearat (hydrogenerad polyoxylricinolja)

Karbomer (974P)

Natriumhydroxid

Renat vatten

Blandbarhet

Ej relevant.


Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för lidokain är framtagen av företaget Bayer för Doloproct

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av lidokain kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att lidokain är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Lidokain har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

Where:

A = 2679.9 kg (total sold amount of lidocaine, lidocainhydrochloride, and lidocainhydrochloride, waterfree,  in Sweden year 2015, data from IMS). R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 * 106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (1)

PEC = 0.402 µg/L


Ecotoxicological studies

Crustacean (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 /48 h (immobilization) = 32 mg/L (2) (1)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of lidokainhydrochloride cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available.


Degradation

Biotic degradation


No information available

The potential for persistence of lidocainhydrochloride cannot be excluded due to the lack of data.


Bioaccumulation

Log DOW = 1.57; calculated according to ACD/Labs’ ACD/PhysChem Suite (3)

lidocainhydrochloride has a low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Lidocainhydorchloride is introduced mainly unmetabolized (as lidocaine), because it is used in topic application and as suppository.


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency, 2016. Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

 2. Bayer AG, Material Safety Data Sheet v4.0, 1.7.2011, Bayer AG, Leverkusen, Germany

 3. ACD/Labs’ ACD/PhysChem Suite (CHEMSPIDER, RSC; http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.6075.html?rid=1bf99239-1131-4b60-abe2-2245a67f0a7c, approached 22.1.2013)

Prilokain

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av prilokain kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att prilokain är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Prilokain har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Uppmätt Log Pow = 2,11

Eftersom log Pow <4 bedöms risken för bioacckumulering vara låg.

Ref: ChemIDplus, https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/721-50-6


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år


Hållbarhet efter första öppnande av tuben: 3 månader.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Försiktighetsåtgärder som ska vidtas före hantering eller administrering av läkemedlet

Personer som ofta applicerar eller avlägsnar kräm ska undvika kontakt med krämen för att förhindra utveckling av överkänslighet.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Förpackningsinformation

Kräm 25 mg/g + 25 mg/g vit, mjuk kräm
5 x 5 gram tub, 218:87, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
1 x 30 gram tub, 220:94, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av