Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tacni

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Kapsel, hård 5 mg
(rött lock och rött hårt kapselhölje med vitt pulver)

Kalcineurinhämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AD02
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Tacni

0,5, 1 respektive 5 mg kapsel, hård
takrolimus

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tacni är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Tacni
3. Hur du tar Tacni
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tacni ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tacni är och vad det används för

 

Tacni är ett immunsuppressivt läkemedel. Efter din organ­transplantation (av t.ex. lever, njure, hjärta) försöker immunförsvaret i din kropp att stöta bort det nya organet.


Tacni används för att kontrollera immunförsvaret i din kropp för att den ska acceptera det transplanterade organet.


Tacni används ofta i kombination med andra läkemedel som också trycker ner immunförsvaret.


Du kan också ges Tacni mot en pågående av­stötnings­reaktion hos din transplanterade lever, njure, ditt hjärta eller annat organ, när annan tidigare behandling som du fått inte kunnat kontrollera immunförsvaret efter din trans­plantation.


Takrolimus som finns i Tacni kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produkt­information. Fråga läkare, apotek eller annan hälso­vårds­personal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Tacni

Ta inte Tacni

 • om du är allergisk mot takrolimus eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot sirolimus eller mot något makrolidantibiotikum (t.ex. erytromycin, klaritromycin, josamycin).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Tacni:

 • om du tar något läkemedel som nämns under ”Andra läkemedel och Tacni”.

 • om du har eller har haft leverproblem

 • om du får diarré under mer än en dag

 • om du behöver vaccineras


Din läkare kan behöva justera din dos av Tacni.


Du ska hålla regelbunden kontakt med din läkare. Din läkare kan emellanåt behöva genomföra blod-, urin-, hjärt- och ögontester för att ställa in rätt dos av Tacni.
Du ska begränsa din exponering för sol och UV (ultraviolett)-ljus medan du tar Tacni. Detta på grund av att immun­suppressiva läkemedel kan öka risken för hudcancer. Bär lämpliga skyddande kläder och använd solskyddsmedel med hög skyddsfaktor.

Andra läkemedel och Tacni

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Tacni får inte tas tillsammans med ciklosporin.


Blodkoncentrationerna av Tacni kan påverkas av andra läkemedel som du tar och blodnivåer av andra läkemedel kan påverkas av att du tar Tacni, vilket kan göra att dosen Tacni kan behöva ökas eller minskas. Du bör speciellt tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit läkemedel såsom:


 • läkemedel mot svampinfektioner och antibiotika, speciellt så kallade makrolidantibiotika som används för att behandla infektioner, såsom ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol, erytromycin, klaritromycin, josamycin och rifampicin.

 • läkemedel mot HIV-infektion (t.ex. ritonavir)

 • läkemedel mot magsår och sura uppstötningar (t.ex. omeprazol, lansoprazol eller cimetidin)

 • antiemetika, används för att behandla illamående och kräkningar (t.ex. metoklopramid)

 • cisaprid eller antacida, används för att behandla halsbränna

 • p-piller eller andra hormonbehandlingar med etinylestradiol, hormonbehandlingar med danazol

 • läkemedel för behandling av högt blodtryck eller hjärtproblem (t.ex. nifedipin, nikardipin, diltiazem eller verapamil)

 • läkemedel som är kända som ”statiner” som används för att behandla förhöjt kolesterol och triglycerider

 • fenytoin eller fenobarbital, används för att behandla epilepsi

 • kortikosteroiderna prednisolon och metylprednisolon vilka tillhör gruppen kortikosteroider som används för att behandla inflammationer eller sänka immunförsvaret (t.ex. vid avstötning av transplanterat organ)

 • nefazodon, används för att behandla depression

 • växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) eller andra växtbaserade läkemedel.


Tala om för din läkare om du tar eller behöver ta ibuprofen, amfotericin B eller läkemedel mot virusinfektioner (t.ex. aciclovir). De kan förvärra njurproblem eller problem med nervsystemet om de tas tillsammans med Tacni.


Din läkare måste också veta om du tar kaliumtillägg eller vissa urindrivande läkemedel som används vid behandling av hjärtsvikt, hypertoni och njursjukdomar (t.ex. amilorid, triamteren eller spironolakton), icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID, t.ex. ibuprofen) vilka används vid feber, inflammation och smärta, antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel), eller orala läkemedel för behandling av diabetes, medan du tar Tacni.


Om du behöver vaccineras, tala då i förväg om för din läkare att du tar detta läkemedel.

Tacni med mat och dryck

Ta Tacni på fastande mage eller 2 till 3 timmar efter måltid. Vänta minst 1 timme tills nästa måltid. Undvik grapefrukt (även som juice) medan du behandlas med Tacni eftersom det kan påverka dess nivåer.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Takrolimus passerar över i bröstmjölk. Därför ska du inte amma medan du tar Tacni.

Körförmåga och användning av maskiner

Takrolimus kan ha en liten effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Kör inte bil eller använd några verktyg eller maskiner om du känner dig yr eller sömnig eller har problem att se klart efter att du tagit detta läkemedel. Dessa effekter är vanligare om du samtidigt dricker alkohol.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tacni innehåller laktos

Tacni innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Tacni

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Försäkra dig om att du får samma takrolimusläkemedel varje gång du hämtar ut ditt recept, såvida inte din trans­plantations­läkare har beslutat att du skall byta till ett annat takrolimusläkemedel.


Detta läkemedel skall tas två gånger dagligen. Om utseendet på läkemedlet inte är detsamma som vanligt eller om doseringsanvisningen har ändrats, tala med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt för att försäkra dig om att du har fått rätt läkemedel.


Startdosen för att förhindra avstötning av ditt trans­planterade organ bestäms av din läkare och beräknas efter din kroppsvikt. Startdoserna direkt efter trans­plantationen är normalt inom intervallet 0,075-0,30 mg per kg kroppsvikt per dygn beroende på vilket organ som transplanterats.


Dosen beror på ditt allmäntillstånd och på vilket annat immunsuppressivt läkemedel som du tar.

Det krävs regelbundna blodprover som din läkare tar för att fastställa den rätta dosen och för att från tid till annan justera dosen. Dosen minskas vanligen av läkaren när ditt tillstånd stabiliserats. Din läkare kommer att tala om för dig exakt hur många kapslar som du ska ta och hur ofta.


Tacni tas oralt två gånger dagligen, vanligen på morgonen och på kvällen. Du bör ta Tacni på fastande mage eller minst 1 timme före eller 2 till 3 timmar efter måltid. Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med ett glas vatten. Undvik grapefrukt och grapefruktjuice när du tar Tacni. Svälj inte torkmedlet som ligger i aluminiumpåsen.

Om du har tagit för stor mängd av Tacni

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112 (SE) tel 09 471 977 (FI)) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Tacni

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.
Om du har glömt att ta dina kapslar, vänta tills det är dags för nästa dos och fortsätt sedan som vanligt.

Om du slutar att ta Tacni

Att avsluta behandlingen kan öka risken för avstötning av ditt transplanterade organ. Sluta inte med din behandling så länge din läkare inte säger till dig att göra det.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Tacni minskar din kropps egna försvarsmekanismer för att motverka att du stöter bort det transplanterade organet. Som en följd av detta kommer din kropp inte att vara lika bra som vanligt på att bekämpa infektioner. Om du tar Tacni, kan du således få fler infektioner än normalt, såsom infektioner i huden, munnen, mag-tarmkanalen, lungorna och urinvägarna.


Allvarliga biverkningar har rapporterats, inklusive allergiska och anafylaktoida reaktioner (du kan uppleva plötsliga kliande utslag, svullnad av händer, fötter, anklar, ansikte, läppar, mun eller svalg (vilket kan orsaka svårigheter att svälja eller andas), och du kan känna att du är på väg att svimma). Detta kan vara dödligt. En mindre vanlig biverkan är hemolytiskt uremiskt syndrom, en sjukdom som karaktäriseras av akut njursvikt (svag eller ingen urinutsöndring), mikroangiopatisk hemolytisk anemi (minskat antal röda blodkroppar med extrem trötthet, gulfärgad hud eller ögon (gulsot) och lågt antal blodplättar med onormala blåmärken eller blödning och infektionstecken. Detta kan vara dödligt. En sällsynt biverkan är trombotisk trombocytopen purpura (eller TTP) vilket karaktäriseras av feber och små hudblödningar som kan se ut som röda prickar, med eller utan oförklarlig extrem trötthet, förvirring, gulfärgad hud eller ögon (gulsot), med symptom av akut njursvikt (svag eller ingen urinutsöndring). Detta kan vara dödligt. Godartade och elakartade tumörer har rapporterats efter behandlingen, som ett resultat av immunsuppressionen.


Möjliga biverkningar är uppräknade enligt följande kategorier:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • ökat blodsocker, diabetes mellitus, ökad halt kalium i blodet

 • sömnsvårigheter

 • skakningar, huvudvärk

 • ökat blodtryck

 • diarré, illamående

 • njurproblem


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • minskat antal blodkroppar (blodplättar, röda eller vita blodkroppar), ökat antal vita blodkroppar, ändringar i antalet röda blodkroppar

 • minskning av magnesium, fosfat, kalium, kalcium eller natrium i blodet, ökad vattenhalt i kroppen, ökad mängd urinsyra eller fetter i blodet, minskad aptit, ökad syrahalt i blodet, andra förändringar i blodsalterna (sett genom blodtester).

 • oro, förvirring och svårigheter att orientera sig, depression, humörförändringar, mardrömmar, hallucinationer, mentala sjukdomar

 • kramper, medvetandestörningar, myrkrypningar och domningar (ibland smärtsamma) i händer och fötter, yrsel, nedsatt skrivförmåga, nervsjukdomar

 • dimsyn, ökad ljuskänslighet, ögonsjukdomar

 • öronringningar

 • minskat blodflöde i hjärtats kärl, snabbare hjärtslag

 • blödning, delvis eller fullständig blockering av blodkärl, minskat blodtryck.

 • andfåddhet, förändringar i lungvävnad, vätskeansamling runt lungan, inflammation i svalget, hosta, influensaliknande symtom

 • inflammation eller sår som orsakar buksmärtor eller diarré, blödningar i magsäcken, inflammation eller sår i munnen, vätskeansamling i buken, kräkningar, buksmärtor, matsmältningsproblem, förstoppning, väderspänningar, gasbildning, lös avföring, magproblem

 • förändringar i leverenzymvärden och -funktion, gulfärgning av huden på grund av leverproblem, skador i levervävnad och leverinflammation

 • klåda, utslag, håravfall, akne, ökad svettning

 • ont i lederna, benen eller armarna, ryggen, muskelkramper

 • otillräcklig njurfunktion, minskad urinproduktion, försämrad eller smärtsam urinering

 • allmän svaghet, feber, vätskeansamling i kroppen, smärta och obehag, ökning av enzymet alkaliska fosfataser i blodet, viktuppgång, feberkänsla

 • otillräcklig funktion hos det transplanterade organet


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • ändringar i blodets levringsförmåga, minskning i antalet av alla sorters blodkroppar

 • uttorkning, minskning av protein eller socker i blodet, ökning av fosfat i blodet

 • koma, hjärnblödning, stroke, förlamning, hjärnsjukdom, tal- och språksvårigheter, minnesproblem

 • grumling i ögats lins

 • försämrad hörsel

 • oregelbundna hjärtslag, hjärtstillestånd, minskad kraft hos hjärtat, sjukdom i hjärtmuskeln, förstoring av hjärtmuskeln, kraftigare hjärtslag, onormalt EKG, onormal puls och hjärtfrekvens

 • blodpropp i en ven i ben eller arm, chock

 • andningssvårigheter, luftvägssjukdom, astma

 • hinder i tarmpassagen, ökad blodnivå av enzymet amylas, sura uppstötningar, förlångsammad tömning av magsäcken

 • hudinflammation, brännande känsla i solen

 • ledsjukdomar

 • oförmåga att urinera, smärtsamma menstruationer och onormala mens­truations­blödningar

 • svikt hos vissa organ, influensaliknande symtom, ökad känslighet för värme och kyla, tryck över bröstet, nervositet eller onormal känsla, ökning av enzymet laktatdehydrogenas i blodet, viktminskning


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • ökad muskelstelhet

 • blindhet

 • dövhet

 • ansamling av vätska runt hjärtat

 • akuta andningssvårigheter

 • cystbildning i bukspottkörteln

 • problem med blodflödet i levern

 • allvarig sjukdom med blåsbildning i huden, munnen, ögonen och könsorganen, ökad behåring

 • törst, fall, känsla av trånga luftvägar, minskad rörelseförmåga, sår


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • muskelsvaghet

 • onormalt ekokardiogram

 • leversvikt, förträngning i gallgången

 • smärtsam urinering med blod i urinen

 • ökad mängd fettvävnad


Fall av ren erytrocytaplasi (mycket allvarlig minskning av antalet röda blodkroppar), agranulocytos (allvarlig minskning av antalet vita blodkroppar) och hemolytisk anemi (minskat antal röda blodkroppar på grund av ökad nedbrytning) har rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Tacni ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Förvaras vid högst 30 ºC.

 • Förvaras i originalförpackningen (i aluminiumpåsen). Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Från det att aluminiumpåsen är öppnad ska produkten användas inom 1 år.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hus­hålls­avfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Tacni 0,5 mg kapsel, hård

Den aktiva substansen är takrolimus.
För 0,5 mg: Varje kapsel innehåller 0,5 mg takrolimus.
Övriga innehållsämnen är:

 • Kapselinnehåll: Povidon K-30, kroskarmellosnatrium (E 468), vattenfri laktos, magnesium­stearat.

 • Kapselhölje: Titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), gelatin.


Tacni 1 mg kapsel, hård
Den aktiva substansen är takrolimus.
För 1 mg: Varje kapsel innehåller 1 mg takrolimus.
Övriga innehållsämnen är:

 • Kapselinnehåll: Povidon K-30, kroskarmellosnatrium (E 468), vattenfri laktos, magnesium­stearat.

 • Kapselhölje: Titandioxid (E 171), gelatin.


Tacni 5 mg kapsel, hård
Den aktiva substansen är takrolimus.
För 5 mg: Varje kapsel innehåller 5 mg takrolimus.
Övriga innehållsämnen är:

 • Kapselinnehåll: Povidon K-30, kroskarmellosnatrium (E 468), vattenfri laktos, magnesium­stearat.

 • Kapselhölje: Titandioxid (E 171), röd järnoxid (E 172), gelatin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tacni 0,5 mg kapsel, hård
Elfenbensfärgat lock och elfenbensfärgat hårt kapselhölje med vitt pulver.
Tacni 0,5 mg hårda kapslar levereras i blisterremsor med 10 kapslar i en skyddande aluminiumpåse med ett torkmedel för att skydda kapslarna från fukt. Torkmedlet får ej sväljas.


Tacni 1 mg kapsel, hård
Vitt lock och vitt hårt kapselhölje med vitt pulver.
Tacni 1 mg hårda kapslar levereras i blisterremsor med 10 kapslar i en skyddande aluminiumpåse med ett torkmedel för att skydda kapslarna från fukt. Torkmedlet får ej sväljas.


Tacni 5 mg kapsel, hård
Rött lock och rött hårt kapselhölje med vitt pulver.
Tacni 5 mg hårda kapslar levereras i blisterremsor med 10 kapslar i en skyddande aluminiumpåse med ett torkmedel för att skydda kapslarna från fukt. Torkmedlet får ej sväljas.


Tacni tillhandahålls i blisterförpackningar med 20, 30, 50, 50 x 1, 60, 90 och 100 kapslar som innehåller blisterkartor med 10 kapslar var.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Sverige


Tillverkare:
Laboratorios Cinfa, S.A., Olaz-Chipi, 10-Políg Areta 31620 Huarte-Pamplona, Navarra, Spanien
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederländerna
Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederländerna
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polen


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-09-07

Hitta direkt i texten
Av