FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pantoprazol Actavis

Teva

Enterotablett 40 mg
(Elliptisk, bikonvex, mörkgul enterotablett)

Protonpumpshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BC02
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Pantoprazol Actavis

40 mg enterotabletter
pantoprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pantoprazol Actavis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Actavis
3. Hur du tar Pantoprazol Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pantoprazol Actavis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pantoprazol Actavis är och vad det används för

 

Pantoprazol Actavis innehåller den aktiva substansen pantoprazol.

Pantoprazol Actavis är en ”selektiv protonpumpshämmare” som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Det används för behandling av syra-relaterade sjukdomar i magsäck och tarm.


Pantoprazol Actavis används för att behandla vuxna och barn över 12 år

 • vid refluxesofagit. En inflammation i matstrupen åtföljt av sura uppstötningar.


Pantoprazol Actavis används för att behandla vuxna

 • vid infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår i tolvfingertarm och magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi). Syftet är att få bort bakterien och på så sätt minska risken för att såren ska återkomma.

 • vid sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

 • vid Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd med för mycket syra i magsäcken.

Pantoprazol som finns i Pantoprazol Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Actavis

Ta inte Pantoprazol Actavis

 • om du är allergisk mot pantoprazol eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot andra läkemedel som innehåller protonpumpshämmare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Pantoprazol Actavis.

 • om du har allvarliga leverproblem. Tala om för din läkare om du någonsin har haft problem med din lever tidigare. Din läkare kommer då att kontrollera dina leverenzymer oftare, särskilt om du står på långtidsbehandling med Pantoprazol Actavis. Om leverenzymerna ökar ska behandlingen avbrytas.

 • om du har minskad möjlighet att lagra vitamin B12 i kroppen eller riskfaktorer för minskad vitamin B12 och får långtidsbehandling med pantoprazol. Som med alla läkemedel som minskar syramängden kan pantoprazol leda till minskad absorption av vitamin B12. Kontakta läkare om du får något av följande symtom, som kan tyda på låg nivå av vitamin B12:

    - extrem trötthet eller brist på energi

    - domningar och stickningar

    - öm eller röd tunga, munsår

    - muskelsvaghet

    - synrubbning

    - minnesproblem, förvirring, depression.

 • om du samtidigt med pantoprazol använder HIV-proteashämmare, t.ex. atazanavir (för behandling av HIV-infektion), bör du tala med din läkare för särskild rådgivning.

 • Användning av protonpumpshämmare som pantoprazol och särskilt om du använder pantoprazol i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du har blivit informerad om att du löper risk att få benskörhet (t.ex. om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider).

 • om du använder pantoprazol i mer än tre månader kan mangesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel, snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

 • om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Pantoprazol Actavis som minskar magsyran.

 • om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazol Actavis. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

 • om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).Ta omedelbart kontakt med din läkare, under eller efter behandlingen, om du märker något av nedan symtom. Dessa kan möjligen vara tecken på ett annat, allvarligare, sjukdomstillstånd.

 • omotiverad viktminskning

 • kräkningar, särskilt om det händer upprepade gånger

 • blodiga kräkningar, det kan se ut som kaffesump i kräket

 • blodig avföring, som då ser svart eller tjärliknande ut

 • svårighet att svälja eller smärta när du sväljer

 • du ser blek ut och känner dig svag (kan bero på blodbrist)

 • smärta i bröstkorgen

 • magont

 • allvarlig och/eller ihållande diarré, då man funnit ett samband mellan detta läkemedel och en liten ökning av smittsam diarré

 • allvarliga hudreaktioner såsom Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) och erythema multiforme har rapporterats i samband med pantoprazolbehandling. Sluta ta pantoprazol och sök vård omedelbart om du får några symtom som stämmer överens med dessa allvarliga hudreaktioner som beskrivs i avsnitt 4.

Din läkare kan besluta att du behöver genomgå några undersökningar för att utesluta allvarlig sjukdom eftersom pantoprazol också kan lindra symtom på cancer och skulle kunna försena en sådan diagnos. Om dina symtom kvarstår trots din behandling ska ytterligare undersökningar övervägas.Om du tar Pantoprazol Actavis som långtidsbehandling (längre än 1 år) kommer din läkare troligen att kalla dig till regelbundna kontroller. Du ska berätta för din läkare om nya och ovanliga symtom och sjukdomshändelser när du har kontakt med läkaren.


Barn och ungdomar

Pantoprazol Actavis är inte rekommenderat för barn under 12 år eftersom det saknas data för den här åldersgruppen.


Andra läkemedel och Pantoprazol Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta eftersom Pantoprazol Actavis kan påverka effekten av andra läkemedel, så tala om för din läkare om du tar:

 • läkemedel såsom ketokonazol, itrakonazol och posakonazol (för behandling av svampinfektioner) eller erlotinib (för behandling av vissa typer av cancer) eftersom Pantoprazol Actavis kan orsaka att andra läkemedel inte fungerar som de ska.

 • warfarin och fenprokumon som påverkar blodet så att det blir tjockare eller tunnare. Du kan behöva ytterligare kontroller.

 • läkemedel för behandling av HIV-infektion, så som atazanavir.

 • metotrexat (som används vid behandling av reumotoid artrit, psoriasis och cancer) – om du tar metotrexat kan din läkare tillfälligt avsluta din behandling med Pantoprazol Actavis eftersom pantoprazol kan öka metotrexatnivån i blodet.

 • fluvoxamin (för behandling av depression och andra psykiatriska sjukdomar). Om du tar fluvoxamin kan din läkare reducera dosen.

 • rifampicin (för behandling av infektioner).

 • johannesört (Hypericum perforatum) (för behandling av lätt nedstämdhet).

Tala med din läkare innan du tar pantoprazol om du ska lämna ett specifikt urinprov (för analys av THC, tetrahydrocannabinol).

Graviditet och amning

Det finns inga data från användning av pantoprazol på gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska bara använda detta läkemedel om din läkare anser att fördelarna för dig överväger riskerna för fostret eller babyn.


Körförmåga och användning av maskiner

Pantoprazol Actavis har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Pantoprazol Actavis innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Pantoprazol Actavis

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Administreringssätt

Ta medicinen en timme före en måltid utan att tugga eller krossa tabletten. Svälj tabletten hel med lite vatten.


Rekommenderad dos är:


Vuxna och ungdomar över 12 år:

För behandling av refluxesofagit:

Den rekommenderade dosen är en tablett dagligen. Din läkare kan dubbla din dos till två tabletter per dag. Behandlingsperioden för refluxesofagit är vanligtvis 4 till 8 veckor. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen.


Vuxna

För behandling av en infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår i tolvfingertarm eller magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi):

En tablett två gånger per dag plus två antibiotikatabletter av endera amoxicillin, klaritromycin, metronidazol (eller tinidazol), som ska tas två gånger per dag med pantoprazoltabletten. Ta första pantoprazoltabletten en timme före frukost och den andra pantoprazoltabletten en timme före kvällsmaten. Följ läkarens instruktioner och läs bipacksedlarna för dessa antibiotika. Vanlig behandlingstid är en till två veckor.


För behandling av sår i tolvfingertarm och magsäck:

Den rekommenderade dosen är en tablett dagligen. Dosen kan dubblas, efter instruktioner från din läkare.

Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen. Vanligtvis behandlas sår i magsäcken i 4 till 8 veckor och sår i tolvfingertarmen i 2 till 4 veckor.


För långtidsbehandling av Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd där för mycket syra bildas i magsäcken:

Den rekommenderade startdosen är vanligtvis två tabletter dagligen.

Ta de två tabletterna en timme före en måltid. Din läkare kan senare ändra dosen beroende på hur mycket syra som bildas i din magsäck. Om du ska ta fler än två tabletter dagligen ska dessa tas två gånger per dag.

Om din läkare skriver ut en dosering på mer än fyra tabletter per dag ska du få instruktioner om exakt när du ska sluta ta medicinen.


Patienter med nedsatt njurfunktion

Om du har njurproblem ska du inte ta Pantoprazol Actavis mot Helicobacter pylori.


Patienter med nedsatt leverfunktion

Om du har allvarliga leverproblem ska du inte ta mer än en tablett 20 mg pantoprazol dagligen (det finns tabletter med 20 mg pantoprazol).

Om du har måttliga eller allvarliga leverproblem ska du inte ta Pantoprazol Actavis mot Helicobacter pylori.


Barn och ungdomar

Dessa tabletter rekommenderas inte till barn under 12 år.


Om du har tagit för stor mängd av Pantoprazol Actavis

Kontakta läkare eller apotekspersonal. Det finns inga kända symtom på överdosering.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Pantoprazol Actavis

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

Om du slutar att ta Pantoprazol Actavis

Sluta inte ta dessa tabletter utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:


 • Allvarlig allergisk reaktion (sällsynt; kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter): svullnad av tunga och/eller hals, svårighet att svälja, nässelutslag, andningssvårigheter, allergisk ansiktssvullnad (Quinckes ödem/angioödem), svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftig svettning.

 • Allvarliga hudreaktioner (har rapporterats; förekommer hos okänt antal användare): du kan märka ett eller flera av följande symtom: blåsbildning i huden och snabb försämring av ditt allmäntillstånd, ytliga sår (med lätt blödning) i ögon, näsa, mun/läppar eller könsorgan, eller känslig hud/utslag, särskilt på hudområden som exponeras för ljus/solen. Du kan också uppleva ledsmärtor eller influensaliknande symtom, feber, svullna körtlar (t.ex. i armhålorna), och blodprover kan visa på förändringar av vissa vita blodkroppar eller leverenzymer

 • rödaktiga, ej upphöjda, måltavleliknande eller runda utslag på bålen, ofta med blåsor i mitten, fjällande hud, sår i munnen, svalget, näsan, på könsorganen och vid ögonen. Dessa allvarliga hudutslag kan föregås av feber och förkylningsliknande symtom (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).

 • ett utbrett utslag, hög kroppstemperatur och förstorade lymfkörtlar (DRESS-syndrom eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom).

 • Andra allvarliga tillstånd (har rapporterats; förekommer hos okänt antal användare): gulfärgning av hud eller ögonvitor (allvarlig skada av leverceller, gulsot) eller feber, utslag och förstorade njurar ibland med smärta i samband med urintömning och värk i nedre delen av ryggen (allvarlig njurinflammation, som kan leda till njursvikt).


Andra biverkningar är:

 • Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter): godartade polyper i magsäcken.

 • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter): huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, väderspänning, förstoppning, muntorrhet, smärta och obehag i magen, hudutslag, nässelutslag, utbrott av hudutslag, klåda, känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla, sömnbesvär, höft-, handleds- eller kotfrakturer.

 • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter): förvrängning eller total avsaknad av smak, synstörningar som dimsyn, nässelfeber, ledvärk, muskelvärk, viktförändringar, förhöjd kroppstemperatur, hög feber, svullnad av armar och ben (perifera ödem), allergiska reaktioner, depression, förstorade bröst hos män.

 • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter): desorientering.

 • Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): hallucinationer, förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft sådana symtom), känsla av stickningar, pirrningar, myrkrypningar, sveda eller domning; muskelspasm på grund av elektrolystörningar (förändring av saltnivåer i kroppen), inflammation i tjocktarmen, som ger upphov till ihållande vattnig diarré.

Biverkningar som identifieras med blodprov:

 • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter): en förhöjning av leverenzymer.

 • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter): en ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter, hög feber i samband med kraftig minskning av cirkulerande granulära vita blodkroppar.

 • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter): en minskning av antalet blodplättar vilket kan leda till att du blöder mer eller lättare får blåmärken, en minskning av antalet vita blodkroppar vilket kan leda till fler infektioner: samtidig onormal minskning av antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar, vilket kan ge trötthet, andfåddhet och blekhet.

 • Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): minskad mängd av natrium, magnesium, kalcium eller kalium i blodet (se avsnitt 2).Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Pantoprazol Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


HDPE-burk: Förvaras vid högst 30 °C.

Blisterförpackningar: Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är pantoprazol. En tablett innehåller 40 mg pantoprazol (som natriumseskvihydrat).


- Övriga innehållsämnen är:


Tablettkärna:

mannitol

natriumkarbonat

natriumstärkelseglykolat (typ A)

butylerad metakrylatsampolymer, basisk (Eudragit E PO)

kalciumstearat

hypromellos

titandioxid (E171)

talk

makrogol 400

natriumlaurylsulfat


Dragering:

metakrylsyra-etylakrylat-kopolymer dispersion

propylenglykol

gul järnoxid (E172)

titandioxid (E171)

talk


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Elliptisk, bikonvex, mörkgul enterotablett.


Förpackningsstorlekar:

Blister: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 98, 100 tabletter och 10 x 14 tabletter (för sjukhusbruk).

HDPE-burk: 30, 100, 250 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Dalshraun 1

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-12-20

Hitta direkt i texten
Av