Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sumatriptan Actavis

Teva

Dragerad tablett 100 mg
Avregistreringsdatum: 2021-01-31 (Tillhandahålls ej) (vita, ovala, bikonvexa tabletter, präglade md SN på den ena sidan och 100 på den andra sidan)

Medel mot migrän

Aktiv substans:
ATC-kod: N02CC01
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN


Sumatriptan Actavis 50 mg dragerade tabletter
Sumatriptan Actavis 100 mg dragerade tabletter

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tablett innehåller 50 mg respektive 100 mg sumatriptan (som sumatriptansuccinat).


Hjälpämne(n) med känd effekt:

50 mg: laktosmonohydrat och vattenfri laktos motsvarande 176 mg vattenfri laktos.

100 mg: laktosmonohydrat och vattenfri laktos motsvarande 352 mg vattenfri laktos.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Dragerad tablett (tablett).


50 mg: vita, ovala, bikonvexa tabletter med skåra på båda sidorna och på kanterna, präglade med ”SN” på den ena sidan och ”50” på den andra sidan.

100 mg: vita, ovala, bikonvexa tabletter, präglade med ”SN” på den ena sidan och ”100” på den andra sidan.


50 mg: Tabletten kan delas i lika stora doser.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Akut behandling av migrän med eller utan aura.

4.2 Dosering och administreringssätt

Sumatriptan Actavis ska ej användas profylaktiskt.


Sumatriptan Actavis rekommenderas som monoterapi för akut behandling av migrän och ska ej ges samtidigt med ergotamin eller ergotaminderivat (inklusive metysergid) (se avsnitt 4.3).


Sumatriptan Actavis bör tas så fort som möjligt efter att migränsmärtan har börjat. Effekten av sumatriptan är dock lika god även om läkemedlet tas senare under anfallet. Följande rekommenderade doser bör ej överskridas:


Dosering


Vuxna

Rekommenderad dosering för vuxna är en engångsdos på 50 mg. Vissa patienter kan behöva 100 mg.

Även om den rekommenderade perorala dosen av sumatriptan är 50 mg, måste man ha i åtanke att svårighetsgraden av migränattacker varierar både för den enskilda patienten och mellan patienter.


Om patienten inte svarar på den första sumatriptandosen, ska inte ytterligare en dos administreras för samma attack.


Sumatriptan kan tas för behandling av kommande attacker.Om patienten har svarat på den första dosen, men symtomen återkommer kan en andra dose ges under de närmaste 24 timmarna, förutsatt att det finns ett minsta intervall på 2 timmar mellan de två doserna.


Högst 300 mg bör tas under en 24-timmarsperiod.


Pediatrisk population

Effekt och säkerhet av sumatriptan hos barn yngre än 10 år har inte fastställts. Inga kliniska data finns tillgängliga i denna åldersgrupp.

Effekt och säkerhet av sumatriptan hos barn från 10 till 17 års ålder har inte visats i kliniska prövningar som utförs i denna åldersgrupp. Därför bör användningen av sumatriptan hos barn från 10 till 17 års ålder inte rekommenderas.


Äldre

Erfarenhet av användning av sumatriptan hos patienter över 65 år är begränsad. Läkemedlets farmakokinetik hos äldre har inte studerats tillräckligt. Användning av sumatriptan hos patienter äldre än 65 år rekommenderas inte, förrän ytterligare kliniska data är tillgängliga.


Leverinsufficiens

Patienter med mild till måttlig leverinsufficiens: låga doser (25–50 mg) bör övervägas till patienter med mild till måttlig leverinsufficiens.


Njurinsufficiens

Se avsnitt 4.4.


Administreringssätt

Tabletterna bör sväljas hela med vatten.

Tabletterna kan krossas och slammas upp i vätska.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.


Anamnes på hjärtinfarkt eller känd koronarsjukdom, Prinzmetals angina/spasm i koronarkärlen, perifer kärlsjukdom eller patienter som har symtom eller visar tecken på ischemisk hjärtsjukdom.


Anamnescerebrovaskulär sjukdom (CVA) eller transitoriska ischemiska attacker (TIA).


Kraftigt nedsatt leverfunktion.


Medelsvår eller svår hypertoni samt mild okontrollerad hypertoni.


Samtidig användning av ergotamin eller derivat av ergotamin (inklusive metysergid) eller någon triptan/5-hydroxytryptamine1(5-HT1)-receptoragonist och sumatriptan är kontraindicerad (se avsnitt 4.5).


Samtidig behandling med reversibla (t ex moklobemid) eller irreversibla (t ex selegilin) MAO-hämmare (MAOI) och sumatriptan är kontraindicerad. Sumatriptan ska ej ges inom 2 veckor efter avslutad behandling med MAO-hämmare.

4.4 Varningar och försiktighet

Sumatriptan Actavis tabletter ska endast användas i de fall där migrändiagnosen är helt säkerställd.


Sumatriptan är inte indicerat vid hemiplegisk, basilar eller oftalmoplegisk migrän.


Som för övriga akuta migränläkemedel bör andra allvarliga, neurologiska tillstånd uteslutas, innan man behandlar en patient med nydiagnostiserad migrän eller migränpatienter med atypiska symtom.


Det bör noteras att migränpatienter kan löpa en ökad risk att drabbas av vissa cerebro­vaskulära tillstånd (t ex CVA, TIA).


Efter intag av sumatriptan kan övergående symtom förekomma, såsom bröstsmärta och trånghetskänsla, som kan vara intensiva och stråla upp mot svalget (se avsnitt 4.8). Vid misstanke om att sådana symtom kan tyda på ischemisk hjärtsjukdom ska behandlingen med sumatriptan avbrytas och adekvat utredning ombesörjas.


Sumatriptan ska ges med försiktighet till patienter med mild kontrollerad hypertoni eftersom övergående ökningar av blodtryck och perifer vaskulär resistens har observerats i en liten del av patienterna (se avsnitt 4.3).


Sumatriptan ska inte ges till patienter med riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom, inklusive storrökare och storkonsumenter av nikotinersättningsmedel, utan att en utvärdering av eventuell kardiovaskulär sjukdom först görs (se avsnitt 4.3). Detta bör speciellt beaktas vid förskrivning till postmenopausala kvinnor och män över 40 år, som har dessa riskfaktorer. Denna utvärdering identifierar dock inte alla patienter med hjärtsjukdom. Även hos patienter utan underliggande hjärtsjukdom har i mycket sällsynta fall allvarliga kardiovaskulära sjukdomstillstånd förekommit.


Efter läkemedlets godkännande föreligger sällsynta fallrapporter, som beskriver patienter som vid samtidig behandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och sumatriptan drabbats av serotonergt syndrom (inkluderande förändrad mental status, autonom instabilitet och neuromuskulära avvikelser). Serotonergt syndrom har rapporterats efter samtidig användning med triptaner och serotonin-noradrenalin återupptagshämmare (SNRIs).

Om samtidig behandling med sumatriptan och ett SSRI/SNRI-preparat är kliniskt motiverad, bör patienten följas upp på lämpligt sätt (se avsnitt 4.5).


Försiktighet bör iakttas vid ordination av sumatriptan till patienter med sjukdomstillstånd, som kan påverka absorption, metabolism eller utsöndring av sumatriptan, t ex nedsatt lever- eller njurfunktion.


Sumatriptan ska ges med försiktighet till patienter med anamnes på epileptiska anfall eller andra riskfaktorer, som sänker kramptröskeln, eftersom krampanfall har rapporterats i samband med sumatriptan (se avsnitt 4.8).


Patienter med känd överkänslighet mot sulfonamid kan få allergiska reaktioner efter intag av sumatriptan. Symtomen kan variera från kutan överkänslighetsreaktion till anafylaxi. Det finns endast begränsade belägg för korsallergi. Försiktighet bör dock iakttas vid användning av sumatriptan till dessa patienter.


Vid samtidig användning av triptaner och (traditionellt) växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) kan biverkningar förekomma i ökad utsträckning.


Långvarig behandling med smärtstillande medel mot huvudvärk kan förvärra huvudvärken. Om denna situation är känd eller misstänks bör medicinskt råd ges och behandlingen bör sättas ut. Diagnosen huvudvärk på grund av medicinsk överbehandling bör misstänktas hos patienter med frekvent eller daglig huvudvärk trots (eller på grund av) regelbunden användning av huvudvärksmedicin.


Den rekommenderade dosen av Sumatriptan Actavis bör ej överskridas.


Tabletten innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Det finns inget belägg för interaktioner med propanolol, flunrizin, pizotifen eller alkohol.


Endast begränsad information föreligger vad gäller interaktion med läkemedel innehållande ergotamin eller annan triptan/5-HT1-receptoragonist. Samtidig användning är kontraindicerad, då det finns en teoretisk, ökad risk för spasm i koronarkärlen.


Tiden som bör förflyta mellan bruket av sumatriptan och läkemedel som innehåller ergotamin eller annan triptan/5HT1-receptoragonist är inte känd. Den är både beroende av dosen och vilken typ av läkemedel som används. Effekterna kan vara additiva. Det bör gå minst 24 timmar efter att patienten tagit ett läkemedel som innehåller ergotamin, eller annan triptan/5-HT1-receptoragonist innan sumatriptan ges. Omvänt ska ergotaminpreparat ej ges inom 6 timmar efter administrering av sumatriptan och man måste vänta minst 24 timmar innan annan triptan/5HT1-receptoragonist ges. (se avsnitt 4.3).


Interaktion kan föreligga mellan sumatriptan och MAO-hämmare, varför samtidig användning är kontraindicerad (se avsnitt 4.3).


Efter läkemedlets godkännande föreligger sällsynta fallrapporter, som beskriver patienter som vid samtidig behandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och sumatriptan drabbats av serotonergt syndrom (inkluderande förändrad mental status, autonom instabilitet och neuromuskulära avvikelser). Serotonergt syndrom har rapporterats efter samtidig användning med triptaner och serotonin-noradrenalin återupptagshämmare (SNRIs) (se avsnitt 4.4).


Det kan även finnas en risk för serotonergt syndrom om sumatriptan och litium används samtidigt.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Efter marknadsintroduktion av sumatriptan finns data från mer än 1000 graviditeter med exposition för sumatriptan under första trimestern. Även om informationen är otillräcklig för definitiva slutsatser, pekar den inte på en ökad risk för kongenitala defekter. Erfarenhet av behandling med sumatriptan under andra och tredje trimestern är begränsad.


Utvärdering av studier på försöksdjur ger varken hållpunkter för direkt teratogena effekter eller skadliga effekter på den peri- och postnatala utvecklingen. Emellertid kan livsdugligheten hos kaninfoster påverkas (se avsnitt 5.3). Behandling med sumatriptan till gravida kvinnor bör endast komma ifråga, där man bedömer att den förväntade effekten för modern överväger eventuell risk för fostret.


Amning

Sumatriptan passerar över i modersmjölk efter subkutan administrering. För att minska påverkan på barnet bör amning undvikas upp till 12 timmar efter behandling med sumatriptan. Bröstmjölk som pumpats ut under dessa 12 timmar ska kasseras.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det har inte utförts några studier avseende sumatriptans effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Dåsighet kan drabba en migränpatient på grund av en migränattack eller behandlingen med sumatriptan. Detta kan påverka förmågan att köra bil eller handha maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar listas nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100,<1/10), mindre vanliga (>1/1000,<1/100), sällsynta (>1/10000,<1/1000) och mycket sällsynta (<1/10000) , ingen känd frekvens (kan ej beräknas från tillgängliga data). En del av symtomen som rapporterats som biverkningar kan vara associerade med migränsymtomen.


Immunsystemet

Mycket sällsynta: Överkänslighetsreaktioner, som varierar från kutan överkänslighetsreaktion (som t.ex. urticaria) till anafylaxi.


Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: Sensoriska störningar inklusive parestesi och hypestesi, yrsel, dåsighet.

Mycket sällsynta: Krampanfall. Även om vissa av dessa patienter har antigen anamnes på epileptiska anfall eller organskada som predisponerar för sådana, finns det också rapporter om patienter utan några uppenbara predisponerande faktorer. Nystagmus, skotom, tremor och dystoni.


Ögon

Mycket sällsynt: Flimmer, dubbelseende, nedsatt syn, amblyopi. Synbortfall inklusive rapporter om permanenta syndefekter. Emellertid kan själva migränattacken ge upphov till synstörningar.


Hjärta

Mycket sällsynta: Brakykardi, takykardi, palpitationer, hjärtarytmier, övergående ischemiska EKG-förändringar, spasm i hjärtats kranskärl, angina eller hjärtinfarkt (se avsnitt 4.3 och 4.4).


Blodkärl

Vanliga: Övergående blodtrycksförhöjning strax efter behandling. Värmevallningar.

Mycket sällsynt: Hypotension, Raynauds fenomen.


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga: Dyspné


Magtarmkanalen

Vanliga: Illamående och kräkningar, men sambandet med sumatriptan är inte klarlagt.

Mycket sällsynt: Ischemisk kolit

Ingen känd frekvens: diarré.


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga: Tyngdkänsla (vanligtvis övergående, kan vara intensiv och ha varierande lokalisation inklusive bröstkorgen och svalget). Myalgi

Mycket sällsynt: Nackstelhet

Ingen känd frekvens: Artralgi


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: Smärta, värme-, köld-, tryck- eller åtstramningskänsla (dessa symtom är vanligtvis övergående, kan vara intensiva och ha varierande lokalisation inklusive bröstkorgen och svalget). Känsla av svaghet och trötthet (båda symtomen är oftast milda till måttliga i intensitet samt övergående).


Undersökningar

Mycket sällsynta: Lätt förhöjda levervärden.


Psykiska störningar

Ingen känd frekvens: Ångest


Hud- och-subkutan vävnad

Ingen känd frekvens: Hyperhidros

4.9 Överdosering

Symtom

Patienter har fått upp till 12 mg sumatriptan som subkutan singelinjektion utan några signifikanta biverkningar. Enstaka doser av sumatriptan, mer än 16 mg subkutant och 400 mg peroralt, har ej gett upphov till andra biverkningar än de som räknas upp i avsnitt 4.8.


Behandling

Vid överdosering ska patienten övervakas i minst tio timmar samt ges nödvändig symtomatisk behandling.


Det finns ingen dokumentation om hur hemodialys eller peritonealdialys påverkar plasmakoncentrationerna av sumatriptan.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Analgetika, medel vid migrän, selektiv 5HT1-receptoragonist

ATC-kod: N02CC01


Sumatriptan är en selektiv vaskulär 5-hydroxitryptamin-1-receptoragonist utan effekt på andra subtyper av 5HT-receptorer. Denna typ av receptorer förekommer företrädesvis i kraniella blodkärl. Hos djur kontraherar sumatriptan selektivt blodkärl inom carotiscirkulationen, vilken försörjer de extra- och intrakraniella vävnaderna såsom hjärnhinnorna. Dilatation av dessa blodkärl anses vara den underliggande mekanismen vid migrän hos människa. Dessutom tyder djurexperimentella fynd på att sumatriptan hämmar trigeminusnervens aktivitet. Båda dessa verkningsmekanismer (kraniell kärlkonstriktion och hämning av trigeminusnervens aktivitet) kan bidra till sumatriptans effekt på migrän hos människa. Klinisk effekt inträder cirka 30 minuter efter en peroral dos av 100 mg.


Pedriatisk population

EttI ett antal placebokontrollerade kliniska studier har säkerheten och effektiviteten hos perioral sumatriptan utvärderats för ca 800 migrändrabbade barn och ungdomar mellan 10 och 17 år. Studierna visade inga relevanta skillnader efter 2 timmar vad gäller lindrande av huvudvärk mellan en placebodos och en sumatriptandos. De oönskade effekterna av perioral sumatriptan för ungdomar mellan 10 och 17 år liknade de effekter som rapporterats i samband med studier på den vuxna populationen.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Sumatriptan absorberas snabbt efter oral administrering. 70 % av den maximala plasmakoncentrationen uppnås inom 45 minuter. Efter en dos på 100 mg peroralt är genomsnittsvärdet för maximal plasmakoncentration 54 ng/ml. Genomsnittlig biotillgänglighet efter oral tillförsel är 14 %, delvis beroende på presystemisk metabolism, delvis beroende på ofullständig absorption. Eliminationshalveringstiden är cirka 2 timmar.


Plasmaproteinbindningen är låg (14–21 %), och medeldistributionsvolymen är 170 liter. Medelvärdet för total plasmaclearance är omkring 1160 ml/min och för renal plasmaclearance ungefär 260 ml/min. Cirka 80 % av total clearance utgörs av extrarenal clearance, vilket indikerar att sumatriptan i huvudsak elimineras genom metabolism. Huvudmetaboliten, en indolättiksyraanalog av sumatriptan, utsöndras huvudsakligen i urinen som fri syra och som konjugerad glukuronid. Metaboliten har ingen känd 5HT1- eller 5HT2-aktivitet. Övriga metaboliter har inte identifierats. Sumatriptans farmakokinetik efter peroral administrering förefaller inte påverkas av pågående migränattacker.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

I en fertilitetsstudie på råtta minskade antalet lyckade inseminationer, när djuren utsattes för doser som var klart över maximala humandoser. Embryonal letalitet noterades i kaninförsök utan att påtagliga teratogena effekter framkom. Betydelsen av dessa fynd hos människa är oklar.


Sumatriptan gav inte upphov till genotoxisk eller karcinogen aktivitet i in vitro-system, ej heller i djurförsök.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

laktosmonohydrat

kroskarmellosnatrium

laktos, vattenfri

cellulosa, mikrokristallin

magnesiumstearat


Tablettdragering:

laktosmonohydrat

mannitol

titandioxid (E 171)

talk

triacetin

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningar av PVC/Aluminium eller PVC/PVDC/Aluminium:

2, 3, 4, 6, 12, 18 och 24 tabletter

Burkar av HDPE med lock av LDPE med försegling: 2, 3, 4, 6, 12, 18 och 24 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Island

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


50 mg tabletter: 23277
100 mg tabletter: 23278

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2006-06-22

Förnyat godkännande: 2011-06-22

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2017-12-01

Hitta direkt i texten
Av