Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mabthera®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Roche

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg
(Klar, färglös vätska)

Monoklonal antikropp

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XC02
Läkemedel från Roche omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

MabThera

MabThera 100 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning, MabThera 500 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning
rituximab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad MabThera är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder MabThera
3. Hur du får MabThera
4. Eventuella biverkningar
5. Hur MabThera ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad MabThera är och vad det används för

 

Vad MabThera är

MabThera innehåller den aktiva substansen rituximab. Detta är en typ av protein som kallas för monoklonal antikropp. Rituximab binder till ytan av en sorts vita blodkroppar, B-lymfocyter. Då rituximab binds till ytan på denna cell gör det så att cellen dör.


Vad MabThera används för

MabThera kan användas för behandling av flera olika sjukdomar hos vuxna. Din läkare kan förskriva MabThera för behandling av:


a) Non-Hodgkins lymfom

Detta är en sjukdom i lymfsystemet (en del av immunförsvaret) som påverkar en typ av vita blodceller, B-lymfocyterna.


MabThera kan ges ensamt eller tillsammans med kemoterapi.

Hos patienter där behandlingen fungerar kan MabThera användas som underhållsbehandling i 2 år efter att den initiala behandlingen har slutförts.


b) Kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste formen av leukemi hos vuxna. KLL påverkar en särskild lymfocyt, B-cellen, som härstammar från benmärgen och utvecklas i lymfkörtlar. Patienter med KLL har för många onormala lymfocyter, som ansamlas främst i benmärgen och blod. Utvecklingen av dessa onormala B-lymfocyter är orsaken till de symtom du kan ha. MabThera i kombination med cytostatika förstör dessa celler som gradvis försvinner från kroppen genom biologiska processer.


c) Reumatoid artrit

MabThera används för behandling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Reumatoid artrit är en sjukdom i lederna och B-lymfocyterna ger några av symtomen du har. MabThera används för att behandla reumatoid artrit hos personer som redan provat andra mediciner, men dessa har antingen slutat att verka, har inte fungerat tillräckligt bra eller orsakat biverkningar. MabThera tas vanligen tillsammans med ett annat läkemedel som heter metotrexat.


MabThera bromsar skadeverkningen i dina leder orsakade av reumatoid artrit och ökar dina möjligheter att utföra dina dagliga sysslor.


MabThera har bäst effekt hos de patienter som har reumatoid faktor (RF) och/eller anti-cyklisk citrullinerad peptid (anti-CCP). Detta påvisas genom att ta ett blodprov.

Båda testen är vanligtvis positiva vid reumatoid artrit och en hjälp för att ställa diagnos.


d) Granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit

MabThera används i kombination med kortikosteroider för behandling av patienter med granulomatos med polyangit (tidigare kallat Wegeners granulomatos) eller mikroskopisk polyangit. Granulomatos med polyangit och mikroskopisk polyangit är två former av inflammation i blodkärlen som drabbar främst lungorna och njurarna, men som även kan påverka andra organ. B-lymfocyter är en bidragande orsak till dessa tillstånd.


e) Pemfigus vulgaris

MabThera används för behandling av patienter med måttlig till svår pemfigus vulgaris. Pemfigus vulgaris är en autoimmun sjukdom som orsakar smärtsamma blåsor på huden, i munnen, näsan, halsen och könsorganen.


2. Vad du behöver veta innan du använder MabThera

Ta inte MabThera om:

 • du är allergisk mot rituximab, andra proteiner som liknar rituximab, eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).

 • du för tillfället har en svår aktiv infektion.

 • du har ett nedsatt immunförsvar.

 • du har svår hjärtsvikt eller svår okontrollerad hjärtsjukdom och har reumatoid artrit, granulomatos med polyangit, mikroskopisk polyangit eller pemfigus vulgaris.


Ta inte MabThera om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker på detta ska du tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får MabThera.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder MabThera om:

 • du tror att du har infektion med hepatit B nu eller har haft det tidigare. I ett fåtal fall har patienter som haft hepatit B fått tillbaka sjukdomen, vilket kan vara dödligt i mycket sällsynta fall. Patienter som tidigare har haft hepatit B-infektion ska kontrolleras regelbundet av sin läkare avseende tecken på denna infektion.

 • du någon gång har haft en hjärtsjukdom (t ex kärlkramp (angina pectoris), hjärtklappning eller hjärtsvikt) eller haft andningsproblem.


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får MabThera. Din läkare kan behöva övervaka dig extra noga under behandlingen med MabThera.


Om du har reumatoid artrit, granulomatos med polyangit, mikroskopisk polyangit eller pemfigus vulgaris ska du också tala om för din läkare

 • om du tror att du har en infektion, även en lättare infektion som t ex en förkylning. Cellerna som påverkas av MabThera hjälper till att bekämpa infektioner och du ska vänta tills infektionen gått över innan du får MabThera. Tala också om för din läkare om du haft många infektioner tidigare eller lider av svåra infektioner.

 • om du tror att du behöver en vaccination inom en snar framtid, inklusive vaccinationer som behövs för att åka till andra länder. Vissa vacciner ska inte ges samtidigt med MabThera eller under månaderna efter att du fått MabThera. Din läkare kommer att kontrollera om du behöver några vaccinationer innan du får MabThera.

Barn och ungdomar

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du eller ditt barn får detta läkemedel om du, eller ditt barn är under 18 år. Detta beror på att det inte finns så mycket information om behandling av barn och ungdomar med MabThera.

Andra läkemedel och MabThera

Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana samt naturläkemedel. Detta beror på att MabThera kan påverka hur andra läkemedel verkar. Andra läkemedel kan även påverka hur MabThera verkar.


Tala med din läkare särskilt om:

 • du tar läkemedel mot högt blodtryck. Du kan bli ombedd att inte ta dina mediciner under 12 timmar innan du får MabThera. Detta beror på att vissa patienter får ett blodtrycksfall när de får MabThera.

 • om du någonsin har tagit läkemedel som påverkar ditt immunsystem – såsom kemoterapi eller immunsupprimerande läkemedel.


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får MabThera.

Graviditet och amning

Du måste berätta för din läkare eller sjuksköterska om du är gravid, om du tror att du är gravid eller om du planerar att bli gravid. Detta beror på att MabThera kan passera moderkakan och påverka ditt barn.

Om du kan bli gravid måste du och din partner använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen med MabThera och under 12 månader efter den sista behandlingen med MabThera.

Du ska inte amma då du behandlas med MabThera. Du ska inte heller amma under 12 månader efter din sista behandling med MabThera. Detta beror på att MabThera kan passera över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte känt om MabThera påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

MabThera innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 2,3 mmol (52,6 mg) natrium per 10 ml injektionsflaska och 11,5 mmol (263,2 mg) natrium per 50 ml injektionsflaska. Du bör ta hänsyn till detta om du ordinerats en natriumfattig kost.


3. Hur du får MabThera

Hur det ges

MabThera kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska som har erfarenhet av användning av denna behandling. De kommer att övervaka dig noggrant när du behandlas med detta läkemedel utifall du skulle få några biverkningar.


Du kommer alltid få MabThera som dropp (intravenös infusion).


Läkemedel som ges före varje administrering av MabThera

Innan du får MabThera, kommer du att få andra läkemedel (pre-medicinering) för att förebygga eller minska eventuella biverkningar.


Hur mycket och hur ofta du kommer att få din behandling


a) Om du behandlas för non-Hodgkins lymfom

 • Om du behandlas enbart med MabThera
  MabThera kommer att ges till dig en gång per vecka under sammanlagt 4 veckor. Upprepade behandlingar med MabThera är möjliga.

 • Om du behandlas med MabThera i kombination med kemoterapi
  MabThera kommer att ges till dig på samma dag som din kemoterapi. Denna ges vanligen var tredje vecka upp till 8 gånger.

 • Om du svarar bra på behandlingen kan du få MabThera som underhållsbehandling varannan eller var tredje månad under två år.

Din läkare kan ändra detta beroende på hur du svarar på läkemedlet.


b) Om du behandlas för kronisk lymfatisk leukemi

När du behandlas med MabThera i kombination med cytostatika, kommer du få MabThera-infusioner på dag 0 i den första cykeln och sedan på dag 1 i varje behandlingscykel, i 6 cykler totalt. Varje cykel varar 28 dagar. Cytostatikan bör ges efter MabThera-infusionen. Din läkare kommer avgöra om du bör få någon ytterligare stödjande behandling.


c) Om du behandlas för reumatoid artrit

Varje behandlingsomgång består av två separata infusioner som ges med 2 veckors mellanrum. Upprepade behandlingar med MabThera är möjliga. Beroende på tecken och symtom på din sjukdom kommer din läkare att bestämma när du ska få mer MabThera. Detta kan dröja flera månader.


d) Om du behandlas för granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit

Behandling med MabThera består av fyra separata infusioner som ges med en veckas mellanrum. Kortikosteroider kommer vanligtvis att ges som injektion innan MabThera-behandlingen. Kortikosteroider givet via munnen kan påbörjas när som helst av din läkare för att behandla ditt tillstånd. Om du svarar väl på behandlingen kan du få MabThera som underhållsbehandling. Den kommer att ges som 2 separata infusioner med 2 veckors mellanrum, följt av 1 infusion var 6:e månad i minst 2 år. Din läkare kan besluta att behandla dig längre med MabThera (upp till 5 år) beroende på hur du svarar på läkemedlet.


e) Om du behandlas för pemfigus vulgaris

Varje behandlingsomgång består av två separata infusioner som ges med 2 veckors mellanrum. Om du svarar väl på behandlingen, kan du få MabThera som underhållsbehandling. Den kommer att ges ett år efter samt 18 månader efter den första behandlingen och sedan var sjätte månad efter behov, eller så kan din läkare ändra detta beroende på hur du svarar på behandlingen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningarna är milda till måttliga men vissa kan vara allvarliga och kräva behandling. I sällsynta fall har dessa biverkningar varit dödliga.


Infusionsreaktioner

Under eller inom de första 24 timmarna efter infusionen kan du få feber, frossa och skakningar. Mindre ofta kan vissa patienter känna smärta vid infusionsstället, få blåsor, klåda, illamående, trötthet, huvudvärk, andningssvårigheter, förhöjt blodtryck, väsande andning, ont i halsen, svullnadskänsla i tungan och halsen, kliande eller rinnande näsa, kräkningar, hudrodnad eller oregelbundna hjärtslag, hjärtattack eller lågt antal blodplättar. Om du har hjärtsjukdom eller kärlkramp kan dessa reaktioner förvärras. Tala omedelbart om för personen som ger dig infusionen om du utvecklar några av dessa symtom, eftersom infusionen kan behöva ges långsammare eller avbrytas. Du kan också behöva tillägg till behandlingen såsom antihistamin eller paracetamol. Då symtomen försvinner eller förbättras kan infusionen fortsätta. Det är mindre troligt att dessa reaktioner händer efter den andra infusionen. Din läkare kan besluta att avsluta din behandling med MabThera om dessa reaktioner är allvarliga.


Infektioner


Tala omedelbart om för din läkare om du får symtom på infektion såsom:

 • feber, hosta, halsont, brännande smärta då du kissar, eller om du börjar känna dig svag eller allmänt sjuk

 • minnesförlust, svårt att tänka, gångsvårigheter eller synförlust - dessa kan bero på en mycket sällsynt, allvarlig infektion i hjärnan som har haft dödlig utgång (progressiv multifokal leukoencefalopati eller PML).


Du kan få infektioner lättare under din behandling med MabThera. Ofta är det förkylningar, men det har funnits fall med lunginflammation eller urinvägsinfektion. Dessa listas under ”Andra biverkningar”.


Om du behandlas för reumatoid artrit, granulomatos med polyangit, mikroskopisk polyangit eller pemfigus vulgaris, hittar du även denna information i patientkortet som du har fått av din läkare. Det är viktigt att du behåller detta patientkort och visar det för din partner eller vårdgivare.


Hudreaktioner
I mycket sällsynta fall kan svåra tillstånd med hudblåsor, som kan vara livshotande, inträffa.

Rodnad, ofta i samband med blåsor, kan uppkomma på huden eller på slemhinnor, såsom i munnen, kring könsorganen eller på ögonlocken, och feber kan förekomma. Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av dessa symtom.


Andra biverkningar innefattar:

a) Om du behandlas för non-Hodgkins lymfom eller kronisk lymfatisk leukemi


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

 • bakterie- eller virusinfektion, bronkit (luftrörskatarr)

 • lågt antal vita blodkroppar i blodet, med eller utan feber, lågt antal blodplättar i blodet

 • illamående

 • kala fläckar på huvudet, frossa, huvudvärk

 • lägre immunitet på grund av en minskning i antalet av vissa specifika antikroppar i blodet (immunoglobuliner (IgG)) som hjälper till att skydda mot infektion).


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

 • infektioner i blodet (blodförgiftning), lunginflammation, bältros, förkylning, luftrörsinfektion, svampinfektioner, infektioner av okänt ursprung, bihåleinflammation, hepatit B

 • lågt antal röda blodkroppar i blodet (blodbrist, anemi), lågt antal av alla blodkroppar

 • allergiska reaktioner (överkänslighet)

 • förhöjt blodsocker, viktminskning, svullnad av ansiktet och av kroppen, höga nivåer av enzymet LDH i blodet, minskad mängd kalcium i blodet

 • onormala känselförnimmelser såsom domningar, stickningar, brännande känsla, krypningar i huden, nedsatt känsel

 • rastlöshet, sömnlöshet

 • rodnad i ansiktet och på andra områden av huden som en konsekvens av utvidgade blodkärl

 • yrsel, oro

 • ökad produktion av tårar och tårsekret, ögoninflammation (bindhinneinflammation)

 • ringande ljud i öronen, smärta i öronen

 • hjärtsjukdomar såsom hjärtinfarkt, oregelbunden eller onormalt hög hjärtrytm

 • högt eller lågt blodtryck (lågt blodtryck speciellt vid resning till stående)

 • spänning av musklerna i luftvägarna vilket ger upphov till väsande andning (bronkospasm), inflammation, irritation i lungorna, halsen eller bihålor, andfåddhet, rinnande näsa

 • kräkning, diarré, buksmärta, irritation eller sår i hals och mun, sväljsvårigheter, förstoppning, matsmältningsbesvär

 • ätstörningar, minskad aptit vilket leder till viktminskning

 • nässelfeber, ökad svettning, nattsvettningar

 • symtom i muskler såsom spända muskler, led- eller muskelvärk, rygg- och nackvärk

 • allmänna obehagssymtom eller obehags- eller trötthetskänsla, skakning, influensasymtom

 • försämring av flera organ.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

 • koagulationsrubbningar i blodet, minskning av produktionen av röda blodkroppar och ökad nedbrytning av röda blodkroppar (aplastisk hemolytisk anemi), svullna eller förstorade lymfkörtlar

 • nedstämdhet och avsaknad av intresse för vanliga aktiviteter, nervositet

 • smakförändring

 • hjärtsjukdomar såsom minskad hjärtfrekvens eller bröstsmärta (kärlkramp)

 • astma, för lite syre som når kroppens organ

 • svullen buk.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter):

 • tillfällig ökning av olika typer av antikroppar i blodet (immunoglobuliner – IgM), kemiska störningar i blodet orsakade av nedbrytningen av döende cancerceller

 • nervskador i armar och ben, ansiktsförlamning

 • hjärtsvikt

 • inflammerade blodkärl, inklusive sådana som kan ge hudsymtom

 • andningssvikt

 • skada på tarmväggen (perforering)

 • svåra tillstånd med hudblåsor som kan vara livshotande. Rodnad, ofta i samband med blåsor, kan uppkomma på huden eller på slemhinnor, såsom i munnen, kring könsorganen eller på ögonlocken, och feber kan förekomma.

 • njursvikt

 • svår synnedsättning.


Ingen känd frekvens (det är inte känt hur ofta dessa biverkningar inträffar):

 • fördröjd minskning av vita blodkroppar

 • minskning av blodplättar strax efter infusionen – kan vara övergående men kan i sällsynta fall vara dödlig

 • hörselnedsättning, förlust av andra sinnen.


b) Om du behandlas för reumatoid artrit


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

 • infektioner såsom lunginflammation (bakteriell)

 • smärta vid urinering (urinvägsinfektion)

 • allergiska reaktioner som mest sannolikt inträffar under en infusion men kan inträffa upp till 24 timmar efter infusion

 • ändringar i blodtryck, illamående, hudutslag, feber, klåda, rinnande eller täppt näsa samt nysningar, skakningar, hjärtklappning och trötthet

 • huvudvärk

 • förändringar i laboratorietester som utförts av behandlande läkare. Dessa inkluderar en minskning i antalet av vissa specifika proteiner i blodet (immunoglobuliner) som hjälper till att skydda mot infektion.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

 • infektioner såsom luftrörskatarr (bronkit)

 • trånghetskänsla eller dunkande värk bakom näsan, kinderna och ögonen (bihåleinflammation), buksmärta, kräkningar och diarré, andningsbesvär

 • fotsvamp

 • höga kolesterolvärden i blodet

 • onormala känselförnimmelser, såsom domningar, stickningar, brännande känsla, krypningar i huden, ischiassmärta, migrän, yrsel

 • håravfall

 • ångest, depression

 • matsmältningsbesvär, diarré, sura uppstötningar, irritation och/eller sår i halsen och munnen

 • smärta i magen, ryggen, muskler och/eller leder.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

 • vätskeansamling i ansiktet och kroppen

 • inflammation, irritation och/eller trånghetskänsla i lungorna och halsen, hosta

 • hudreaktioner inklusive nässelutslag, klåda och utslag

 • allergiska reaktioner inklusive väsande andning, andfåddhet, svullnad av ansikte och tunga, kollaps.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter):

 • en rad symtom som uppkommer inom några veckor efter MabThera-infusion omfattande allergiliknande reaktioner såsom hudutslag, klåda, ledvärk, svullna lymfkörtlar och feber

 • svåra tillstånd med hudblåsor som kan vara livshotande. Rodnad, ofta i samband med blåsor, kan uppkomma på huden eller på slemhinnor såsom i munnen, kring könsorganen eller på ögonlocken, och feber kan förekomma.


Andra sällsynt rapporterade biverkningar orsakade av MabThera inkluderar ett minskat antal vita blodkroppar (neutrofiler) som hjälper till att bekämpa infektioner. Vissa infektioner kan vara allvarliga (se informationen om Infektioner inom detta avsnitt).


c) Om du behandlas för granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

 • infektioner, såsom infektioner i luftvägarna, urinvägsinfektioner (smärta vid urinering), förkylningar och herpes-infektioner

 • allergiska reaktioner som mest sannolikt inträffar under en infusion, men kan inträffa upp till 24 timmar efter infusionen

 • diarré

 • hosta eller andnöd

 • näsblod

 • förhöjt blodtryck

 • led- eller ryggvärk

 • muskelryckningar och muskelsvaghet

 • känsla av yrsel

 • skakningar (ofta i händerna)

 • sömnsvårigheter (insomni)

 • svullnad av händer eller vrister.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

 • matsmältningsbesvär

 • förstoppning

 • hudutslag, inklusive akne eller finnar

 • blossande eller rodnad i huden

 • feber

 • nästäppa eller rinnande näsa

 • spända eller smärtande muskler

 • smärta i muskler eller i händer eller fötter

 • lågt antal röda blodkroppar (anemi)

 • lågt antal blodplättar i blodet

 • en ökning av mängden kalium i blodet

 • förändring i hjärtrytm, eller att hjärtat slår fortare än vanligt.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter):

 • svåra tillstånd med hudblåsor som kan vara livshotande. Rodnad, ofta i samband med blåsor, kan uppkomma på huden eller på slemhinnor såsom i munnen, kring könsorganen eller på ögonlocken, och feber kan förekomma.

 • reaktivering av tidigare hepatit B-infektion.


d) Om du behandlas för pemfigus vulgaris


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

 • allergiska reaktioner som mest sannolikt inträffar under en infusion, men kan inträffa upp till 24 timmar efter infusion

 • långvarig depression

 • håravfall

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

 • infektioner såsom herpesinfektioner och ögoninfektioner

 • humörpåverkan såsom irritation och depression

 • hudpåverkan såsom klåda, nässelfeber och godartade knölar

 • trötthet eller yrsel

 • feber

 • huvudvärk

 • magsmärta

 • muskelsmärta

 • hjärtat slår fortare än vanligt


MabThera kan också orsaka förändringar i laboratorieanalyser som utförs av din läkare.


Om du får MabThera i kombination med andra läkemedel, så kan några av de biverkningar du kan få bero på de andra läkemedlen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur MabThera ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen i MabThera är rituximab.

  Injektionsflaskan med 10 ml innehåller 100 mg rituximab (10 mg/ml).

  Injektionsflaskan med 50 ml innehåller 500 mg rituximab (10 mg/ml).

 • Övriga innehållsämnen är natriumcitrat, polysorbat 80, natriumklorid, natriumhydroxid, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

MabThera är en klar färglös lösning och finns som koncentrat till infusionsvätska, lösning.

10 ml injektionsflaska - förpackning med 2 injektionsflaskor.

50 ml injektionsflaska - förpackning med 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland


Tillverkare

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland) 

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος 

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 7 039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000


Denna bipacksedel ändrades senast juni 2019

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

Hitta direkt i texten
Av